Vládny návrh zákona o pôsobnosti orgánov štátnej správy vo veciach prekurzorov výbušnín a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dátum doručenia: 04.06.2014
Dátum ZZ: 01.10.2014
Čiastka ZZ: 84
Číslo ZZ: 262/2014


UPOZORNENIE: Text je skrátený. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE!

1Dôvodová správa
A. Všeobecná časť
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky predkladá návrh zákona o pôsobnosti orgánov štátnej správy vo veciach prekurzorov výbušnín a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 'návrh zákona') na základe Plánu legislatívnych
úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2014.
Predloženým návrhom zákona o orgánoch štátnej správy vo veciach obmedzených prekurzorov výbušnín a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 'n
ávrh zákona') si Slovenská republika plní povinnosti vyplývajúce z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 98/2013 z 15. januára 2013 o uvádzaní prekurzorov výbušnín na trh a ich používan
í (ďalej len 'nariadenie (EÚ) č. 98/2013').
Cieľom návrhu zákona je upraviť výkon štátnej správy vo veciach uvádzania obmedzených prekurzorov výbušnín na trh a súčasne stanoviť pravidlá súvisiace s látkami a zmesami uvedenými v prí
lohách nariadenia (EÚ) č. 98/2013, ktoré by sa mohli zneužiť na nedovolenú výrobu výbušnín.
Návrh záko...
...
MENU
Hore