Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dátum doručenia: 26.08.2005
Dátum ZZ: 14.12.2005
Čiastka ZZ: 230/2005
Číslo ZZ: 573/2005


UPOZORNENIE: Text je skrátený. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE!

11 Osobitná časťK čl. IK bodom 1 až 3 a 6 Návrh súvisí so vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie a sleduje rozlíšenie dvoch skupín občanov podľa ich štátnej príslušnosti, voči ktorým sa postupuje rozdielne pri uplatňovaní tohto zákona. Prvú skupinu tvoria občania štátov, ktoré sa posudzujú ako členské štáty Európskej únie a voči nim sa postupuje podľa príslušných predpisov Európskych spoločenstiev. Druhú skupinu tvoria občania a štáty ich obvyklého pobytu, na ktorých sa nevzťahuje režim uplatňovaný v Európskej únii. K bodom 4 a 5 Navrhnuté úpravy sledujú zabezpečenie rovnakého právneho postavenia skupín samostatne zárobkovo činných osôb ustanovených v § 5 na účely uplatňovania tohto zákona.K bodu 7Návrh sleduje uprednostňovanie zamestnávania uchádzačov o zamestnanie vo formálnej ekonomike.K bodu 8Návrh rozširuje znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie o cudzincov, ktorým bol udelený azyl. Týmto sa reaguje na súčasnú situáciu v migračnom pohybe na území Slovenskej repub...
...
MENU
Hore