Vládny návrh zákona o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dátum doručenia: 27.09.2013
Dátum ZZ: 14.03.2014
Čiastka ZZ: 21
Číslo ZZ: 58/2014


UPOZORNENIE: Text je skrátený. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE!

2Dôvodová správa
Všeobecná časť
Predkladaný návrh zákona je prierezovým zá
konom, na ktorého vypracovaní sa podieľalo Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vrátane Hlavného banského úradu a obvodných banských úradov, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky a Ministerstvo vnú
tra Slovenskej republiky.
Upravuje komplexne práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb v oblasti výbušnín, výbušných predmetov a munície vrátane základných pravidiel na zaistenie bezpečnosti osôb a majetku.

Zákon sa člení celkom na päť častí, pričom prvá časť upravuje základné ustanovenia, druhá časť výbušniny, výbušné predmety a muníciu, tretia časť štátnu správu na úseku výbušnín, výbušných predmetov a munície, štvrtá časť sankcie a piata časť spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia.
Samotné výbušniny možno charakterizovať ako látky a predmety, ktoré sú uvedené v Prílohe A Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR), zaradenej do Prílohy 1 týchto l
átok a p...
...
MENU
Hore