Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Dátum doručenia: 16.08.2013
Dátum ZZ: 19.11.2013
Čiastka ZZ: 91
Číslo ZZ: 373/2013


UPOZORNENIE: Text je skrátený. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE!

15Dôvodová správaVšeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa predkladá ako iniciatí
vny materiál.
Cieľom predkladaného návrhu zákona je upraviť
podmienky vysielania vo vzťahu k jazyku vysielania, sprehľadniť právnu úpravu týkajúcu sa ochrany maloletých, zabezpečiť rade primerané nástroje na kontrolu plnenia povinností vysielateľov a poskytovateľ
ov audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie vo vzťahu k zabezpečeniu multimodálneho prístupu k programom a tiež zmeniť niektoré zákonné ustanovenia, ktoré sa v aplikačnej praxi uká
zali ako problematické. Uvedená právna úprava si vyžiada novelizáciu piatich právnych predpisov, a to zákona o vysielaní a retransmisii, zákona o štátnom jazyku, zákona o digitálnom vysielaní, audiovizuá
lneho zákona a zákona o úhrade.
Úpravou vo vzťahu k jazyku vysiela...
...
MENU
Hore