Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Dátum doručenia: 12.07.2013
Dátum ZZ: 09.11.2013
Čiastka ZZ: 87
Číslo ZZ: 347/2013


UPOZORNENIE: Text je skrátený. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE!

11Dôvodová správa I.Všeobecná časťNávrh zákona, ktorý
m sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony vypracovalo Ministerstvo financií Slovenskej republiky na zá
klade bodu B.2. uznesenia vlády SR č. 561/2012, ktorým vláda SR schválila návrh nového systému platenia, evidencie a zúčtovania správnych a súdnych poplatkov.
Správne a sú
dne poplatky sa vyberajú za úkony a konania orgánov verejnej správy. Spoplatňované úkony a konania a ich sadzby sú ustanovené v sadzobníku poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona č. 145/1995 Z. z. o sprá
vnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov. Poplatky sú v súčasnosti vyberané štyrmi sp
ôsobmi a to v hotovosti, bezhotovostne, zaplatením formou poštového poukazu alebo formou kolkovej známky. Výnos poplatkov je príjmom štátneho rozpočtu, rozpočtov...
...
MENU
Hore