Vládny návrh zákona o pomocných prípravkoch v ochrane rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dátum doručenia: 15.04.2013
Dátum ZZ: 26.11.2013
Čiastka ZZ: 93
Číslo ZZ: 387/2013

Legislatívny proces k zákonu


UPOZORNENIE: Text je skrátený. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE!

Dôvodová správa

Všeobecná časť

Návrh zákona o pomocných prípravkoch v ochrane rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol vypracovaný na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2013.

Cieľom navrhovaného zákona je ustanoviť podmienky uvádzania pomocných prípravkov v ochrane rastlín (ďalej len „pomocný prípravok“) na trh, podmienky ich používania, skúšania ich účinnosti, podmienky kontroly a dohľadu nad dodržiavaním zákona a sankcie za porušenie povinností ustanovených zákonom. Návrh zákona zároveň vymedzuje pôsobnosť orgánov štátnej správy a orgánu štátnej odbornej kontroly v oblasti pomocných prípravkov a povinnosti osôb pri uvádzaní pomocných prípravkov na trh, ich distribúcii, skladovaní, manipulácii, používaní a zneškodňovaní pomocných prípravkov a ich obalov.

Podľa navrhovaného zákona je pomocným prípravkom prípravok na zisťovanie výskytu škodlivých organizmov alebo užitočných organizmov, bioagens alebo prípravok aplikovaný na ras...
...
MENU
Hore