Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Dátum doručenia: 22.02.2013
Dátum ZZ: 20.06.2013
Čiastka ZZ: 37
Číslo ZZ: 154/2013


UPOZORNENIE: Text je skrátený. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE!

6Osobitná časť
K čl. IK bodu 1Úpravou sa zabezpečuje, aby opatrenia na zaistenie bezpečnosti a
ochrany zdravia pri práci podľa zákona č. 124/2006 Z. z. a podľa ďalších právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnávateľ vykonal tak, aby boli zamestnancovi vždy prístupné a použiteľné pred začatím prá
ce, pre ktorú sú určené.

K bodu 2Návrhom sa upravuje, aby zamestnávateľ zabezpečoval pitný režim podľ
a vnútorného predpisu, ktorým upraví podrobnosti potrebné na zabezpečenie pitného režimu.

K bodu 3
Ide o legislatívno-technickú úpravu nadväzujúcu na ú
pravu v bode 5.
K bodu 4Navrhovaná zmena vychádza z aplikačnej praxe. Spresňujú
sa predpoklady potrebné na oboznamovanie zamestnancov.
K bodu 5Navrhovaná zmena vychádza z aplikačnej praxe. Spresňuje sa sp
ôsob oboznamovania zamestnancov a
identifikujú sa ustanovenia, ktoré sa nevzťahujú na oboznamovanie zamestnancov vykonávaného vlastn
ými zamestnávateľovými školiteľmi.
K bodu...
...
MENU
Hore