Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší

Dátum doručenia: 06.07.2012
Dátum ZZ: 13.10.2012
Čiastka ZZ: 78
Číslo ZZ: 318/2012


UPOZORNENIE: Text je skrátený. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE!

B. Osobitná časťK Čl. I. K bodu č. 1 Doterajší § 1 sa dopĺňa novým odsekom, ktorý upravuje predmet zákona tak, že z jeho režimu vylučuje znečisťovanie ovzdušia spôsobované vnikaním rádioaktívnych látok. Táto úprava je v súlade so smernicou 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách, ktorá sa rovnako nevzťahuje na rádioaktívne látky a rádioaktívne odpady. K bodu č. 2 Vložením nového odkazu 1 a poznámky pod čiarou k tomuto odkazu sa pôvodný odkaz 1 a k nemu zodpovedajúca poznámka pod čiarou označujú ako 1a. K bodu č. 3Upravuje sa znenie poznámky pod čiarou k odkazu 2 tak, že uvádza správne ustanovenie definujúce rádioaktívnu látku. K bodu č. 4 Dopĺňa sa v súlade so smernicou 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách definícia zariadenia na spoluspaľovanie odpadov. K bodu č. 5 Formulačná úprava ustanovenia v súlade so znením smernice 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách K bodu č. 6 Dopĺňajú sa definície spaľovacieho zariadenia a paliva - trans...
...
MENU
Hore