Vládny návrh zákona o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dátum doručenia: 06.07.2012
Dátum ZZ: 18.10.2012
Čiastka ZZ: 80
Číslo ZZ: 321/2012


UPOZORNENIE: Text je skrátený. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE!

B. Osobitná časťK § 1Upravuje sa predmet zákona, zákon ustanovuje povinnosti podnikateľov, ktorí nakladajú s látkami poškodzujúcimi ozónovú vrstvu a výrobkami a zariadeniami obsahujúcimi alebo využívajúcimi tieto látky. Upravuje podmienky získania certifikátu o odbornej spôsobilosti a požiadavky odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov. Upravuje pôsobnosť orgánov, ktoré budú vykonávať štátnu správu a zodpovednosť za porušenie povinností ustanovených nariadením (ES) č. 1005/2009 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu a týmto zákonom. K § 2Všeobecné ustanovenie v odseku 1 a 2 definuje nakladanie s kontrolovanou látkou, výrobkami a zariadeniami. Stanovuje, kto môže nakladať s kontrolovanými látkami, výrobkami a zariadeniami. Ustanovuje tiež, že v prípade znehodnotených látok, teda takých ktoré nemožno recyklovať ani regenerovať a odpadov vzniknutých z procesov recyklácie a regenerácie sa tieto zneškodňujú v zmysle právnych predpisov upravujúcich odpadové hospodárstvo....
...
MENU
Hore