Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dátum doručenia: 19.08.2011
Dátum ZZ: 24.11.2011
Čiastka ZZ: 127
Číslo ZZ: 408/2011


UPOZORNENIE: Text je skrátený. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE!

11B. Osobitná časť
K Čl. IK bodu 1
Úprava § 1 ods. 1 písm. a) prvého bodu je v súlade s pripomienkou výzvy Európskej komisie (ďalej len 'výzvy komisie') a upresňuje, že proces posudzovania prebieha v rámci prípravy strategických dokument
ov.
K bodu 2Úprava v § 2 písm. a) je v súlade s pripomienkou výzvy komisie a zdôrazňuje včasné a účinné zabezpečenie vysokej úrovne ochrany životného prostredia s prispením k integrácii environmentálnych aspektov do prípravy a schvaľovania strategických dokumentov so zreteľ
om na podporu trvalo udržateľného rozvoja. K bodu 3
Vzhľadom k prijatiu zákona č. 355/2007 Z .z o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa vypúšťa citácia pôvodného zákona v
poznámke pod čiarou k odkazu 5.

K bodu 4Vzhľadom k prijatiu zákona č. 355/2007 sa mení citácia pôvodného zákona v poznámke pod čiarou k odkazu 7.

K bodu 5Pôvodné znenie § 4 nahrádza nové znenie, ktoré je v je v súlade s vi...
...
MENU
Hore