Sbírka 18.200 zákonů od roku 1945 - všechny konsolidované znění

X
Měli jste na mysli
...
Dokument musí obsahovat také:
Dokument nesmí obsahovat:
Typ právního předpisu:
Autor:
Dokument nesmí obsahovat:
Dokument musí obsahovat také:
+Hledat podle paragrafu
:
:
:
od:
do:

Poslední aktualizace
20.02.2020
Nové vyhlášené předpisy

Sbírka zákonů 1999

1 2/1999 Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Nizozemského království o mezinárodní silniční dopravě
2 9/1999 Sdělení o sjednání Bezpečnostní dohody mezi vládou České republiky a Západoevropskou unií
3 11/1999 Nařízení o zóně havarijního plánování
4 13/1999 Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Japonska o udělení grantu vlády Japonska Univerzitě Karlově
5 18/1999 Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Mongolskem o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
6 19/1999 Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o mezinárodní silniční dopravě
7 20/1999 Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemné spolupráci v celních otázkách
8 21/1999 Sdělení o sjednání Úmluvy o zákazu nebo omezení použití některých konvenčních zbraní, které mohou způsobovat nadměrné utrpení nebo mít nerozlišující účinky, Dodatkového protokolu k Úmluvě o zákazu nebo omezení použití některých konvenčních zbraní, které mohou způsobovat nadměrné utrpení nebo mít nerozlišující účinky, a Protokolu o zákazu nebo omezení použití min, nástrah a jiných prostředků ve znění ze dne 3. května 1996 (Protokol II ve znění ze dne 3. května 1996), který je přílohou Úmluvy o zákazu nebo omezení použití některých konvenčních zbraní, které mohou způsobovat nadměrné utrpení nebo mít nerozlišující účinky
9 24/1999 Nařízení, kterým se stanoví pro rok 1999 podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny a programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí
10 28/1999 Nález ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Jeseníku č. 8/94 ze dne 9. listopadu 1994 o zákazu fašistické, komunistické, nacistické a rasové propagandy na území města Jeseníku
11 35/1999 Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 50. výročí založení Organizace Severoatlandské smlouvy
12 36/1999 Sdělení o přijetí České republiky za člena Organizace spojených národů, o změnách článku 109 a článku 61 Charty spojených národů a o opravě vyhlášky ministra zahraničních věcí č. 30/1947 Sb.
13 37/1999 Sdělení, kterým se doplňuje a opravuje vyhláška ministra zahraničních věcí č. 21/1968 Sb., o Úmluvě o výsadách a imunitách mezinárodních odborných organizací, schválené Valným shromážděním Organizace spojených národů v New Yorku dne 21. listopadu 1947
14 38/1999 Nález ve věci návrhu na zrušení § 22 odst. 1 branného zákona č. 92/1949 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a § 269 a 270 trestního zákona č. 140/1961 Sb.
15 40/1999 Sdělení o sjednání Rozhodnutí č. 7/98 Rady přidružení, přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé ze dne 22. prosince 1998 prodlužující systém dvojité kontroly stanovený Rozhodnutím č. 3/97 Rady přidružení na období od 1. ledna do 31. prosince 1999
16 42/1999 Vyhláška o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu
17 43/1999 Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o mezinárodní silniční dopravě
18 44/1999 Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí
19 45/1999 Sdělení o přístupu České republiky k Úmluvě o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin
20 46/1999 Sdělení o sjednání Úmluvy o bezpečnosti personálu Organizace spojených národů a přidruženého personálu
21 48/1999 Nařízení, kterou se zrušuje nařízení vlády č. 29/1999 Sb., kterým se stanoví sazba pro dovoz cukru pocházejícího z Polské republiky
22 52/1999 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 79/1996 Sb., o služebních stejnokrojích zaměstnanců státní správy lesů a jejich označení
23 53/1999 Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí
24 55/1999 Vyhláška o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích
25 57/1999 Nález ve věci návrhu na zrušení § 8 odst. 6 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích
26 58/1999 Vyhláška, kterou se vymezují některé druhy rostlin uvedené v druhovém seznamu, jejichž rozmnožovací materiál se smí uvést do oběhu jako obchodní, a stanoví se jeho vlastnosti a způsob kontroly
27 60/1999 Sdělení o přijetí změn a doplňků Přílohy I - Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečného zboží (RID) Přípojku B - Jednotné právní předpisy pro smlouvu o mezinárodní železniční přepravě zboží (CIM) k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) ze dne 9. května 1980
28 63/1999 Zákon, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a o změně dalších zákonů
29 64/1999 Nařízení o zvýšení důchodů v roce 1999
30 66/1999 Sdělení o přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě
31 67/1999 Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o vzájemném zaměstnávání občanů České republiky a občanů Ukrajiny
32 68/1999 Nález ve věci návrhu na zrušení § 44 odst. 1 písm. d) a § 44 odst. 2 zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních)
33 69/1999 Nález ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Mníšku pod Brdy č. 52/1996 o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
34 70/1999 Nález ve věci ověření volby senátorky JUDr. Dagmar Lastovecké
35 72/1999 Nařízení o stanovení způsobu úhrady nákladů souvisejících s vedením a aktualizací bonitovaných půdně ekologických jednotek a nákladů spojených s oceněním věcí, identifikací parcel a vyměřením pozemků
36 73/1999 Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael o vzájemné podpoře a ochraně investic
37 74/1999 Sdělení o sjednání Rozhodnutí č. 5/98 Rady přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé ze dne 2. prosince 1998, které mění znění Rozhodnutí Rady přidružení č. 2/97 v souvislosti s finančním příspěvkem České republiky
38 75/1999 Sdělení o sjednání Rozhodnutí č. 6/98 Rady přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé ze dne 21. prosince 1998 o změně Protokolu 4 k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé
39 77/1999 Sdělení, kterým se opravuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 228/1998 Sb., o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael o vzájemné pomoci v celních otázkách, podepsané v Jeruzalémě dne 2. září 1997
40 78/1999 Nařízení, kterým se mění nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění nařízení vlády č. 174/1998 Sb.
41 83/1999 Nález ve věci návrhu na zrušení § 8 odst. 4 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích
42 84/1999 Nález ve věci ústavní stížnosti proti usnesením Nejvyššího soudu ze dne 20. srpna 1997 sp. zn. 2 Tvno 33/97 a Vrchního soudu v Praze ze dne 25. července 1997 sp. zn. 4 Ntv 28/97 o prodloužení vazby
43 98/1999 Zákon, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 10/1993 Sb.
44 99/1999 Nález ve věci návrhu na zrušení části I - Hrací přístroje obecně závazné vyhlášky města Jablonce nad Nisou K veřejnému pořádku ze dne 26. června 1997
45 101/1999 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
46 102/1999 Sdělení o sjednání Evropské dohody o zrušení vízové povinnosti pro uprchlíky
47 103/1999 Sdělení o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
48 104/1999 Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o podpoře a vzájemné ochraně investic
49 105/1999 Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o Statutu Komise pro dokončení vypořádání majetku České a Slovenské Federativní Republiky po zániku České a Slovenské Federativní Republiky
50 106/1999 Zákon o svobodném přístupu k informacím
51 107/1999 Zákon o jednacím řádu Senátu
52 111/1999 Sdělení o sjednání Dohody mezi Ministerstvem financí České republiky a Spolkovým ministerstvem financí Spolkové republiky Německo o zajištění výstavby zařízení pro pohraniční odbavování na silničním hraničním přechodu Mníšek - Deutscheinsiedel
53 112/1999 Sdělení o sjednání Usnesení č. 1/99 Smíšeného výboru ES-ESVO "Společný tranzitní režim" ze dne 12. února 1999, kterým se doplňují přílohy I, II a III Úmluvy ze dne 20. května 1987 o společném tranzitním režimu
54 113/1999 Sdělení o sjednání Usnesení č. 2/99 Smíšeného výboru ES-ESVO "Společný tranzitní režim" ze dne 30. března 1999 o změně přílohy č. I Úmluvy ze dne 20. května 1987 o společném tranzitním režimu
55 115/1999 Rozhodnutí o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky
56 122/1999 Sdělení o sjednání Úmluvy o spolupráci pro ochranu a únosné využívání Dunaje
57 123/1999 Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně Přílohy č. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody ze dne 22. listopadu 1996
58 126/1999 Nález ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Kravaře č. 12/1997 ze dne 2. října 1997 o chovu a držení zvířat na území města Kravaře
59 128/1999 Zákon, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů
60 129/1999 Zákon, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1997 Sb., o lihu
61 134/1999 Sdělení o sjednání Úmluvy o biologické rozmanitosti
62 135/1999 Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o dílčí novelizaci Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a Rakouskou spolkovou vládou o zrušení vízové povinnosti ze dne 18. ledna 1990
63 137/1999 Vyhláška, kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů
64 138/1999 Nález ve věci návrhu na zrušení § 15 odst. 2 písm. c) a § 15 odst. 3 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů
65 139/1999 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva kultury České socialistické republiky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
66 140/1999 Vyhláška o rozšíření závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně
67 141/1999 Vyhláška o vydání bankovek po 5 000 Kč vzoru 1999
68 142/1999 Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kanady o letecké dopravě
69 143/1999 Sdělení o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně Příloh č. 1 a č. 2 Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o malém pohraničním styku
70 144/1999 Zákon, kterým se mění zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů v družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
71 145/1999 Usnesení k zákonu, kterým se mění zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, přijatému Poslaneckou sněmovnou dne 19. května 1999 a vrácenému prezidentem republiky dne 2. června 1999
72 147/1999 Nařízení o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
73 149/1999 Vyhláška, kterou se prohlašuje ložisko přirozeně se vyskytující rašeliny Čistá - Krásno za přírodní léčivý zdroj
74 150/1999 Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 200. výročí založení Akademie výtvarných umění
75 151/1999 Nález ve věci návrhu na zrušení § 2 odst. 1 písm. a/ a § 2 odst. 2 zákona č. 18/1992 Sb., o civilní službě
76 154/1999 Sdělení o sjednání Dodatku k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o spolupráci v oblasti jaderné energetiky uzavřené 4. prosince 1994
77 155/1999 Sdělení o sjednání Rámcové dohody o finanční spolupráci mezi Českou republikou a Evropskou investiční bankou
78 156/1999 Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Indonéské republiky o podpoře a ochraně investic
79 157/1999 Sdělení o sjednání Protokolu o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Běloruské republiky
80 158/1999 Zákon o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001
81 159/1999 Zákon o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu
82 161/1999 Zákon, kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
83 162/1999 Nález ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Ostrova č. 6/1996 ze dne 11. července 1996 o některých opatřeních k zajištění veřejného pořádku
84 163/1999 Sdělení o sjednání Evropské dohody o hlavních vnitrozemských vodních cestách mezinárodního významu (AGN)
85 165/1999 Zákon o státním dluhopisovém programu na financování řešení důsledků kosovské krize a o změně zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a změně zákona č. 328/1998 Sb., o vydání státních dluhopisů na úhradu schodku státního rozpočtu za rok 1997
86 166/1999 Zákon o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů (veterinární zákon)
87 167/1999 Zákon, kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
88 168/1999 Zákon o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)
89 169/1999 Zákon o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů
90 170/1999 Zákon, kterým se mění zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
91 173/1999 Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 400/1991 Sb., o hmotném a finančním zabezpečení cizinců studujících na školách v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
92 175/1999 Vyhláška o ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlova Studánka
93 179/1999 Sdělení, kterou se opravuje sdělení Ministertsva zahraničních věcí č. 102/1999 Sb., o Evropské dohodě o zrušení vízové povinnosti pro uprchlíky, přijaté ve Štrasburku dne 20. dubna 1959
94 181/1999 Sdělení o přijetí Evropské charty místní samosprávy
95 183/1999 Nařízení, kterým se mění nařízení vlády 62/1994 Sb., o poskytování náhrad některých výdajů zaměstnancům rozpočtových a příspěvkových organizací s pravidelným pracovištěm v zahraničí
96 185/1999 Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí založení Vysokého učení technického v Brně
97 186/1999 Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí narození Ondřeje Sekory
98 187/1999 Zákon, kterým se mění zákon č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
99 188/1999 Zákon, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 60/1998 Sb.
100 189/1999 Zákon o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy)
101 192/1999 Nález ve věci návrhu na zrušení § 202 ods. 2 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
102 195/1999 Vyhláška o požadavcích na jaderná zařízení k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany a havarijní přípravenosti
103 200/1999 Vyhláška, kterou se vyhlašuje Národní přírodní rezervace Jizerskohorské bučiny a její ochranné pásmo a stanovují její bližší ochranné podmínky
104 202/1999 Vyhláška, kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří
105 203/1999 Sdělení o sjednání smlouvy mezi Českou republikou a Bulharskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
106 204/1999 Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o letecké dopravě
107 205/1999 Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)
108 207/1999 Vyhláška o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
109 208/1999 Vyhláška o rozšíření závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně
110 209/1999 Vyhláška, kterou se zrušují některé právní předpisy o povolení používat výbušniny a další prostředky trhací techniky
111 210/1999 Zákon, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, a zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
112 211/1999 Usnesení k zákonu, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, a zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 29. července 1999 a vrácenému prezidentem republiky dne 16. srpna 1999
113 214/1999 Vyhláška o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
114 215/1999 Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Uzbecké republiky o mezinárodních přepravách cestujících a nákladů silniční dopravou
115 216/1999 Nález ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Šumperku z 15.prosince 1993 č.22/93 o zákazu používání zábavné pyrotechniky
116 217/1999 Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Kazašskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
117 219/1999 Zákon o ozbrojených silách České republiky
118 221/1999 Zákon o vojácích z povolání
119 222/1999 Zákon o zajišťování obrany České republiky
120 223/1999 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon) a zákona o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze
121 224/1999 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ozbrojených silách České republiky a zákona o zajišťování obrany České republiky
122 225/1999 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vojácích z povolání
123 228/1999 Nařízení, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 1998 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 1998 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu
124 229/1999 Vyhláška, kterou se vydává seznam škol, jejichž hlavní činností je vzdělávání mládeže nebo dospělých v zemědělských oborech
125 232/1999 Nařízení o poskytnutí finanční pomoci osobám pojištěným u POJIŠŤOVNY MORAVA , a.s., jejichž majetek byl postižen povodní v roce 1997
126 233/1999 Nález ve věci návrhu na zrušení zákona č. 268/1998 Sb., o odejmutí dalšího platu za druhé pololetí roku 1998 představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům, státním zástupcům a členům prezidia Komise pro cenné papíry
127 234/1999 Nález ve věci návrhu na zrušení § 13 odst. 2 věty první zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a § 13 odst.5 téhož zákona ve slovech "která nebyla do 31. ledna 1993 nebo do 1. září 1993 oprávněnou osobou pouze"
128 236/1999 Vyhláška, kterou se vyhlašuje národní přírodní památka Bozkovské dolomitové jeskyně a stanoví její bližší ochranné podmínky
129 238/1999 Zákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 102/1963 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)
130 239/1999 Nález ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Svinaře z 8. dubna 1999 č. 1/99 o veřejném pořádku, udržování čistoty a ochraně životního prostředí na území obce
131 240/1999 Vyhláška, kterou se zrušují některé právní předpisy na úseku plynárenství
132 241/1999 Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvoutisícikorun se zlatou inlejí k roku 2000
133 242/1999 Vyhláška o vydání bankovek po 2 000 Kč vzoru 1999
134 243/1999 Nález ve věci návrhu na zrušení části § 85 druhé věty zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů
135 245/1999 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č.197/1996 Sb., kterou se vydává zkušební řád pro advokátní zkoušky a uznávací zkoušky ( advokátní zkušební řád )
136 246/1999 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 244/1996 Sb., kterou se podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, stanoví kárný řád (advokátní kárný řád)
137 248/1999 Vyhláška o platebním styku a zůčtování mezi bankami a pobočkami zahraničních bank ve dnech 31. prosince 1999 a 3. ledna 2000
138 249/1999 Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Slovinsko o mezinárodní silniční dopravě
139 250/1999 Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Korejské lidově demokratické republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic
140 251/1999 Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o vzájemném udržování válečných hrobů
141 252/1999 Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Uruguayské východní republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele národních cestovních pasů
142 263/1999 Vyhláška, kterou se stanoví důvody pro poskytování služebního volna vojákům z povolání pro překážky ve službě a rozsah služebního volna
143 264/1999 Vyhláška o poskytování studijního volna vojákům z povolání
144 265/1999 Vyhláška, kterou se stanoví doba setrvání ve služebním poměru vojáků z povolání, kteří se připravují k výkonu služby studiem, a výše úhrady, kterou lze na vojákovi z povolání požadovat, pokud nesplní dohodu
145 266/1999 Vyhláška o způsobu zabezpečování bezplatného stravování, výstrojních a přepravních náležitostí a o zabezpečování ubytování vojáků z povolání
146 268/1999 Vyhláška, kterou se pro účely výsluhových náležitosti stanoví, kdo je považován za výkonného letce a která služba je službou zvláštní povahy nebo zvláštního stupně nebezpečnosti, a postup při výplatě výsluhových náležitosti
147 271/1999 Vyhláška, kterou se stanoví výše zástupného a příplatků a podrobnější podmínky k poskytování peněžních náležitostí vojákům v základní nebo náhradní službě a vojákům v záloze povolaným na vojenské cvičení
148 272/1999 Vyhláška o rozsahu a způsobu poskytování naturálních náležitostí vojákům v základní nebo náhradní službě a vojákům v záloze povoláným na vojenské cvičení
149 273/1999 Vyhláška, kterou se vymezují určená technická zařízení používaná s vojenskou výstrojí, vojenskou výzbrojí, vojenskou technikou a ve vojenských objektech a provádění zkoušek určených technických zařízení
150 274/1999 Vyhláška, kterou se stanoví druhy a kategorie vojenských vozidel, schvalování jejich technické způsobilosti, provádění technických prohlídek vojenských vozidel a zkoušek technických zařízení vojenských vozidel
151 275/1999 Vyhláška, kterou se stanoví kategorie vojenských plavidel, schvalování technické způsobilosti a provádění technických prohlídek vojenských plavidel a zkoušek technických zařízení vojenských plavidel
152 279/1999 Vyhláška, kterou se stanoví kategorie vojenského leteckého personálu, jejich kvalifikace a rozsah odborných znalostí a vzor průkazu vojenského leteckého personálu
153 280/1999 Vyhláška, kterou se stanoví postup při uplatňování požadavku na určení věcných prostředků a jejich převzetí, postup při uplatňování požadavku na určení fyzických osob k pracovní výpomoci nebo k pracovní povinnosti a kterou se stanoví náležitosti a vzor dodávacího příkazu, náležitosti a vzor dokladu o převzetí věcného prostředku, náležitosti a vzor dokladu o vrácení věcného prostředku a náležitosti a vzor povolávacího příkazu
154 281/1999 Vyhláška, kterou se stanoví služba zdraví škodlivá nebo zvlášť obtížná a okruh služebních zařazení pro poskytování preventivní rehabilitace
155 282/1999 Vyhláška o posuzování zdravotní způsobilosti vojenského leteckého personálu
156 283/1999 Nařízení o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě (úprava náhrady za ztrátu na výdělku)
157 288/1999 Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o podmínkách dokončení realizace po 1. lednu 1992 na území Ukrajiny "Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci při osvojení jamburgského naleziště plynu, výstavbě dálkového plynovodu Jamburg - západní hranice Svazu sovětských socialistických republik a objektů Uralského plynárenského komplexu a s tím spojených dodávkách zemního plynu ze Svazu sovětských socialistických republik do Československé socialistické republiky" ze dne 16. prosince 1985
158 289/1999 Nález ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů
159 290/1999 Nález ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 2 odst. 1 bodu 5 zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících Československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození
160 291/1999 Nález ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 248 odst. 2 písm. e) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
161 292/1999 Sdělení o Vídeňské úmluvě o sukcesi států ve vztahu ke smlouvám
162 293/1999 Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Paraguayské republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů České republiky a pro držitele diplomatických a úředních pasů Paraguayské republiky
163 294/1999 Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Jihoafrickou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
164 299/1999 Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Norského království o vzájemné pomoci v celních otázkách
165 300/1999 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
166 301/1999 Sdělení o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Indické republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
167 305/1999 Zákon o zákazu použití, skladování, výroby a převodu protipěchotních min a o jejich zničení a o změně zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
168 306/1999 Zákon o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením
169 307/1999 Zákon, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů ( zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla )
170 308/1999 Zákon o odejmutí dalšího platu za druhé pololetí roku 1999 a za druhé pololetí roku 2000 představitelům státni moci a některých státních orgánů, soudcům, státním zástupcům a členům prezidia Komise pro cenné papíry
171 309/1999 Zákon o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv
172 310/1999 Zákon o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky
173 311/1999 Zákon, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů
174 315/1999 Vyhláška o způsobu oznamování soutěží, anket a jiných akcí o ceny, které nejsou spotřebitelskou loterií
175 317/1999 Sdělení o podepsání Dohody mezi vládou České republiky zastoupenou Ministerstvem obrany a vládou Jihoafrické republiky zastoupenou Ministerstvem obrany o spolupráci v oblasti obrany
176 324/1999 Vyhláška, kterou se stanoví limity koncentrace a množství jaderného materiálu, na který se nevztahují ustanovení o jaderných škodách
177 325/1999 Zákon o azylu
178 326/1999 Zákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů
179 328/1999 Zákon o občanských průkazech
180 329/1999 Zákon o cestovních dokladech
181 335/1999 Vyhláška o vydání mincí po 10 Kč vzoru 2000
182 336/1999 Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2000
183 340/1999 Sdělení, kterým se mění a doplňují sdělení č. 296/1991 Sb., č. 529/1992 Sb., č. 105/1993 Sb., č. 26/1994 Sb., č. 10/1998 Sb. a č. 11/1998 Sb. o Smlouvě o patentové spolupráci a Prováděcím předpisu k ní, přijaté ve Washingtonu dne 19. června 1970, změněné v roce 1979 a 1984
184 341/1999 Sdělení, kterým se opravuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 160/1991 Sb., o Úmluvě OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, sjednané ve Vídni dne 11. dubna 1980
185 342/1999 Zákon o státních dluhopisových programech na úhradu jistin státního dluhu splatných v roce 2000 a schodku státního rozpočtu České republiky za rok 1999 převyšujícího rozpočtovaný schodek
186 343/1999 Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Moldavské republiky o mezinárodní silniční dopravě
187 345/1999 Vyhláška, kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody
188 349/1999 Zákon o Veřejném ochránci práv
189 351/1999 Zákon, kterým se mění zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákona č. 267/1992 Sb.
190 352/1999 Zákon, kterým se mění zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, a některé další zákony
191 354/1999 Zákon, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů
192 356/1999 Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
193 358/1999 Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
194 359/1999 Zákon o sociálně-právní ochraně dětí
195 360/1999 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálně-právní ochraně dětí
196 361/1999 Zákon, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 242/1992 Sb.
197 362/1999 Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu schodku státního rozpočtu za rok 1998 a o změně zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č.22/1999 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1999
198 363/1999 Zákon o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví)
199 364/1999 Nařízení, kterým se upravuje součinnost orgánů státní správy s obcemi při zajišťování povinností obcí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
200 365/1999 Nařízení o výši a podmínkách odměňování odsouzených osob zařazených do zaměstnání ve výkonu trestu odnětí svobody
201 368/1999 Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti a počty fotografií vyžadovaných podle zákona o pobytu cizinců
202 369/1999 Sdělení, kterým se doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 181/1999 Sb., o Evropské chartě místní samosprávy, přijaté ve Štrasburku dne 15. října 1985
203 370/1999 Sdělení, kterým se vyhlašuje oprava v textu Smlouvy mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a majetku, podepsané v Praze dne 16. září 1993, vyhlášené pod č. 32/1994 Sb.
204 371/1999 Sdělení, kterým se vyhlašuje oprava v textu Smlouvy mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Nigérijské federativní republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úmiku v oboru daní z příjmu a zisků z majetku, podepsané v Lagosu dne 31. srpna 1989, vyhlášené pod č. 339/1991 Sb.
205 372/1999 Sdělení o sjednání Dohody k Energetické chartě
206 373/1999 Sdělení o sjednání Protokolu o energetických úsporách a souvisejících ekologických hlediscích
2014 Judikaty.info - všechny právy vyhrazená
v1.5 - webdesign @ bart.sk
Hore