Sbírka 18.200 zákonů od roku 1945 - všechny konsolidované znění

X
Měli jste na mysli
...
Dokument musí obsahovat také:
Dokument nesmí obsahovat:
Typ právního předpisu:
Autor:
Dokument nesmí obsahovat:
Dokument musí obsahovat také:
+Hledat podle paragrafu
:
:
:
od:
do:

Poslední aktualizace
20.02.2020
Nové vyhlášené předpisy

Sbírka zákonů 1998

1 2/1998 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 242/1997 Sb.
2 3/1998 Usnesení k zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 242/1997 Sb., přijatému Poslaneckou sněmovnou dne 23. října 1997 a vrácenému prezidentem republiky dne 16. prosince 1997
3 6/1998 Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Venezuelskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
4 7/1998 Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Jihoafrickou republikou a zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
5 9/1998 Sdělení o sjednání Usnesení č. 4/97 Smíšeného výboru ES-ESVO "Společný tranzitní režim" ze dne 17. prosince 1997 o změně Dodatku VIII přílohy II Úmluvy z 20. května 1987 o společném tranzitním režimu
6 10/1998 Sdělení, kterým se doplňuje sdělení č. 105/1993 Sb. o Smlouvě o patentové spolupráci a Prováděcím předpisu k ní a vyhlašuje oprava sdělení č. 296/1991 Sb., č. 529/1992 Sb., č. 105/1993 Sb. a č. 26/1994 Sb.
7 11/1998 Sdělení, kterým se mění a doplňují sdělení č. 296/1991 Sb., 529/1992 Sb., č. 105/1993 Sb., č. 26/1994 Sb. a č. 10/1998 Sb. o Smlouvě o patentové spolupráci a Prováděcím předpisu k ní, přijaté ve Washingtonu dne 19. června 1970, změněné v roce 1979 a v roce 1984
8 15/1998 Zákon o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů
9 16/1998 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů
10 20/1998 Rozhodnutí o amnestii
11 23/1998 Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody
12 26/1998 Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Italské republiky o dílčí novelizaci Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Italské republiky o vízových otázkách ze dne 29. března 1990, ve znění změny sjednané výměnou dopisů ze dne 4. července 1991
13 27/1998 Sdělení o sjednání Společného ujednání o spolupráci v oblasti vysokých škol mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem pro Vědu, výzkum a umění Bádenska-Württenberska na léta 1997 - 1999
14 29/1998 Sdělení o vyhlášení Přílohy I - Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečného zboží (RID) Přípojku B - Jednotné právní předpisy pro smlouvu o mezinárodní železniční přepravě zboží (CIM) k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) ze dne 9. května (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
15 30/1998 Nález ve věci návrhu prezidenta republiky na zrušení zákona č. 243/1997 Sb., kterým se mění zákon České národní rady č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
16 31/1998 Sdělení o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
17 33/1998 Vyhláška o vydání bankovek po 500 Kč vzoru 1997
18 34/1998 Sdělení o sjednání Úmluvy o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí
19 35/1998 Vyhláška o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu důlní dráhy hnědouhelného lomu
20 36/1998 Vyhláška o vydání zlatých mincí "Karel IV." po 1000 Kč
21 37/1998 Vyhláška o vydání zlatých mincí "Karel IV." po 2500 Kč
22 38/1998 Vyhláška o vydání zlatých mincí "Karel IV." po 5000 Kč
23 39/1998 Vyhláška o vydání zlatých mincí "Karel IV." po 10 000 Kč
24 40/1998 Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 650. výročí založení University Karlovy
25 43/1998 Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Indickou republikou o podpoře a ochraně investic
26 44/1998 Sdělení o sjednání Rozhodnutí č. 3/97 Rady přidružení, přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé o vývozu některých ocelářských výrobků Evropského společenství uhlí a oceli (ESUO) a Evropského společenství (ES) z České republiky do Společenství na období od 1. ledna do 31. prosince 1998 (obnovení systému dvojí kontroly)
27 46/1998 Nařízení o prohlášení Moravských zemských desek za národní kulturní památku
28 57/1998 Zákon, kterým se zrušuje zákon č. 74/1958 Sb., o trvalém usídlení kočujících osob, ve znění zákona č. 175/1990 Sb.
29 60/1998 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů
30 61/1998 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů
31 62/1998 Nález ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Jimramov č. 13 ze dne 13. března 1997, o opatřeních, která omezují provoz výherních hracích automatů v obci Jimramov
32 66/1998 Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o spolupráci na hraničních vodách v oblasti vodního hospodářství
33 67/1998 Sdělení o sjednání Úmluvy o jaderné bezpečnosti
34 68/1998 Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Mezinárodní agenturou pro atomovou energii o uplatňování záruk na základě Smlouvy o nešíření jaderných zbraní
35 69/1998 Ústavní zákon o zkrácení volebního období Poslanecké sněmovny
36 71/1998 Sdělení o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Malajsie o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
37 73/1998 Rozhodnutí o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
38 76/1998 Sdělení o sjednání Rozhodnutí č. 2/97 Rady přidružení, přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé o přijetí podmínek účasti České republiky v programech společenství v oblasti přípravy na zaměstnání, mládeže a vzdělávání
39 77/1998 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů
40 78/1998 Zákon, kterým se doplňuje zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů
41 79/1998 Nález ve věci návrhu na zrušení ustanovení, jež je v § 4 odst. 1 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, vyjádřeno slovy "od 25. února 1948"
42 82/1998 Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)
43 83/1998 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění některých dalších zákonů
44 84/1998 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 499/1990 Sb., o přepočtu devizových aktiv a pasiv v oblasti zahraničních pohledávek a závazků organizací v souvislosti s korunovými opatřeními
45 88/1998 Nález ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 9 odst. 5 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku
46 90/1998 Vyhláška, kterou se vymezují některé druhy rostlin uvedené v druhovém seznamu, jejichž rozmnožovací materiál se smí uvést do oběhu jako obchodní a stanoví se jeho vlastnosti a způsob kontroly
47 91/1998 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění dalších zákonů
48 93/1998 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., a doplňují některé další zákony
49 96/1998 Sdělení o sjednání Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin
50 97/1998 Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 200. výročí narození Františka Palackého
51 98/1998 Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Italskou republikou o přátelských vztazích a spolupráci
52 99/1998 Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Venezuelskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
53 100/1998 Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o otevření silničního hraničního přechodu Nové Město pod Smrkem - Czerniawa Zdrój pro provoz osobních vozidel, pro pěší, cyklisty a motocykly, jakož i pro nákladní vozidla evidovaná v České republice a v Polské republice o užitečné hmotnosti do 3,5 t s výjimkou nebezpečných nákladů
54 101/1998 Sdělení o sjednání Dohody o usnadnění mezinárodního oběhu obrazových a zvukových materiálů vzdělávacího, vědeckého a kulturního charakteru
55 102/1998 Sdělení o sjednání Dohody o dovozu vzdělávacích, vědeckých a kulturních materiálů
56 103/1998 Sdělení o sjednání Protokolu k Dohodě o dovozu vzdělávacích, vědeckých a kulturních materiálů
57 104/1998 Nařízení o zvýšení důchodů v roce 1998
58 105/1998 Vyhláška, kterou se zrušují některé právní předpisy vydané v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
59 106/1998 Vyhláška o zajištění jaderné bezpečnosti a radiační ochrany jaderných zařízení při jejich uvádění do provozu a při jejich provozu
60 108/1998 Sdělení o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
61 109/1998 Vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého báňského úřadu č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených nerostů v podzemí, ve znění pozdějších předpisů
62 110/1998 Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky
63 111/1998 Zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)
64 112/1998 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
65 113/1998 Usnesení k zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 18. března 1998 a vrácenému prezidentem republiky dne 6. dubna 1998
66 115/1998 Nařízení, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 18/1998 Sb., kterým se stanoví sazba cla a celní kvóta pro dovoz jablek pocházejících z Evropské unie
67 116/1998 Nařízení, kterým se provádí zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)
68 119/1998 Nález ve věci návrhu na zrušení nařízení vlády č. 68/1997 Sb., kterým se stanoví míra vyučovací povinnosti učitelů a míra povinnosti výchovné práce ostatních pedagogických pracovníků ve školství
69 120/1998 Nález ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Rtyně v Podkrkonoší č. 3/97 ze dne 28. května 1997 o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
70 122/1998 Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 150. výročí narození Františka Kmocha
71 123/1998 Zákon o právu na informace o životním prostředí
72 127/1998 Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů
73 128/1998 Nález ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Šumice č. 1/97 ze dne 2. dubna 1997 o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
74 134/1998 Vyhláška, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami
75 142/1998 Rozhodnutí o svolání zasedání Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
76 143/1998 Nařízení, kterým se vyhlašuje 1. změna a doplněk závazné části územního plánu velkého územního celku Ostravské aglomerace
77 144/1998 Nařízení, kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku okresu Hodonín
78 148/1998 Zákon o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů
79 149/1998 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb., a o změně a doplnění dalších zákonů
80 150/1998 Usnesení k zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb., a o změně a doplnění dalších zákonů, přijatému Parlamentem dne 12. května 1998 a vrácenému prezidentem republiky dne 25. května 1998
81 152/1998 Nález ve věci návrhu na zrušení § 9b až 9h zákona České národní rady č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění zákona č. 217/1997 Sb.
82 153/1998 Nález ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve slovech "ode dne účinnosti tohoto zákona"
83 154/1998 Zákon, kterým se mění zákon č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky
84 155/1998 Zákon o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob
85 156/1998 Zákon o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech)
86 158/1998 Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
87 159/1998 Nález ve věci návrhu na zrušení § 14 odst. 1 písm. f/ a odst. 4, § 15 odst. 2 a § 16 odst. 3 zákona č. 123/1992 Sb., o pobytu cizinců ne území České a Slovenské Federativní Republiky, v platném znění
88 160/1998 Nález ve věci návrhu na zrušení § 32 odst. 2 zákona č. 123/1992 Sb., o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky, v platném znění
89 161/1998 Vyhláška o promíjení penále správami sociálního zabezpečení
90 162/1998 Ústavní zákon, kterým se mění Listina základních práv a svobod
91 163/1998 Zákon, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
92 164/1998 Zákon, kterým se mění zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů
93 165/1998 Zákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
94 166/1998 Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
95 167/1998 Zákon o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů
96 168/1998 Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
97 170/1998 Nařízení, kterým se mění nařízení vlády č. 190/1997 Sb., o poskytnutí finanční pomoci v oblasti bydlení občanům postiženým povodněmi v roce 1997, ve znění nařízení vlády č. 248/1997 Sb.
98 171/1998 Nařízení o vymezení některých národních kulturních památek a o změně a doplnění některých právních předpisů
99 172/1998 Rozhodnutí o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky
100 173/1998 Rozhodnutí o vyhlášení voleb do zastupitelstev v obcích
101 176/1998 Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 800. výročí korunovace Přemysla I. Otakara českým králem
102 187/1998 Sdělení o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Kanady o vývozu určitých textilních výrobků z České republiky do Kanady
103 188/1998 Sdělení o sjednání Programu spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Portugalské republiky v oblasti školství a kultury na léta 1998 - 2000
104 189/1998 Sdělení o sjednání Prováděcího plánu kulturní a školské spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky na léta 1998 - 2000
105 192/1998 Sdělení, kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku Chráněné krajinné oblasti Moravský kras
106 196/1998 Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem vzdělávání Rumunska o spolupráci v oblasti školství na léta 1998 - 2000
107 200/1998 Sdělení o sjednání Protokolu týkajícího se sanitárních a fytosanitárních opatření a opatření na ochranu zvířat ve vztahu k obchodu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími na straně druhé
108 202/1998 Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Uzbeckou republikou o vzájemné podpoře a ochraně investic
109 203/1998 Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Tuniskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
110 204/1998 Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Francouzské republiky o vzájemné administrativní spolupráci v oblasti předcházení, vyhledávání a stíhání celních podvodů
111 205/1998 Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, kterou se mění a doplňuje Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o úpravě režimu a o spolupráci na společných státních hranicích ze dne 29. října 1992, vyhlášená pod č. 234/1993 Sb.
112 211/1998 Nařízení, kterým se mění nařízení vlády č. 190/1997 Sb., o poskytnutí finanční pomoci v oblasti bydlení občanům postiženým povodněmi v roce 1997, ve znění pozdějších předpisů
113 212/1998 Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky a podpoře a vzájemné ochraně investic
114 213/1998 Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Běloruskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
115 214/1998 Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovinskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
116 216/1998 Nález ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Vikýřovice č. 9/96 ze dne 22. ledna 1996 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
117 217/1998 Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Singapurské republiky o zrušení vízové povinnosti
118 218/1998 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění vyhlášky č. 265/1997 Sb.
119 221/1998 Sdělení o sjednání Evropské úmluvy o poskytování informací o cizím právu a Dodatkového protokolu k Evropské úmluvě o poskytování informací o cizím právu
120 222/1998 Sdělení o sjednání Dodatku č. 3 k Programové dohodě mezi vládou České republiky, kterou zastupuje Ministerstvo financí, a Municipální finanční společností, a. s., na straně jedné a vládou Spojených států amerických, kterou zastupuje Agentura pro mezinárodní rozvoj, na straně druhé k financování municipální infrastruktury
121 223/1998 Nález ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení § 17 a 18 zákona č. 117/1995 Sb., o státní podpoře, ve znění zákona č. 242/1997 Sb.
122 224/1998 Sdělení o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Singapurské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
123 225/1998 Sdělení o sjednání Rozhodnutí č. 1/98 Rady přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé ze dne 24. června 1998 o přijetí prováděcích pravidel pro uplatnění ustanovení o státní podpoře uvedených v článku 64(1)(iii) a (2), podle článku 64(3) Evropské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé, a v článku 8(1)(iii) a (2) Protokolu 2 k této Dohodě o výrobcích Evropského společenství uhlí a oceli (ESUO)
124 226/1998 Sdělení o sjednání Rámcové dohody o finanční spolupráci mezi Českou republikou a Nordic Investmen Bank
125 228/1998 Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael o vzájemné pomoci v celních otázkách
126 229/1998 Sdělení o sjednání Úmluvy o placené dovolené (revidované), 1970 (č. 132)
127 230/1998 Sdělení o sjednání Úmluvy o noční práci, 1990 (č. 171)
128 231/1998 Sdělení o sjednání Úmluvy o odstranění nucené práce, 1957 (č. 105)
129 232/1998 Sdělení o sjednání Úmluvy o dokladech totožnosti námořníků, 1958 (č. 108)
130 234/1998 Nařízení, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 1997 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 1997 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu
131 236/1998 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu, ve znění pozdějších předpisů
132 237/1998 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 51/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů, ve znění pozdějších předpisů
133 238/1998 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 55/1996 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí
134 239/1998 Vyhláška o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při těžbě a úpravě ropy a zemního plynu a při vrtných a geofyzikálních pracích a o změně některých předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem
135 242/1998 Sdělení o sjednání Šestého protokolu ke Všobecné dohodě o výsadách a imunitách Rady Evropy
136 243/1998 Sdělení o podpisu Protokolu č. 11 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod, kterým se mění kontrolní mechanismus v ní ustavený
137 248/1998 Nařízení, kterým se mění nařízení vlády č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí, ve znění pozdějších předpisů
138 254/1998 Sdělení o přístupu České republiky k Úmluvě o mezinárodním uznávání práv k letadlům
139 255/1998 Sdělení o přístupu České republiky k Úmluvě pro vypracování Evropského lékopisu doplněné protokolem ze dne 16. listopadu 1989
140 256/1998 Sdělení o sjednání Dohody o spolupráci mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Regionální úřadovnou pro Evropu Světové zdravotnické organizace na léta 1998 - 1999
141 265/1998 Sdělení o sjednání Protokolu o úpravách obchodních aspektů Evropské dohody mezi Českou republikou na straně jedné a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé s ohledem na vstup Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království do Evropské unie a na výsledky jednání o zemědělství v rámci Uruguayského kola včetně zlepšení stávajícího preferenčního režimu
142 266/1998 Sdělení o přístupu České republiky ke Konvenci o Organizaci pro ekonomickou spolupráci a rozvoj a Dodatkovým protokolům č. 1 a č. 2
143 267/1998 Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Organizací pro ekonomickou spolupráci a rozvoj o výsadách, imunitách a výhodách přiznaných Organizaci pro ekonomickou spolupráci a rozvoj
144 268/1998 Zákon o odejmutí dalšího platu za druhé pololetí roku 1998 představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům, státním zástupcům a členům prezidia Komise pro cenné papíry
145 269/1998 Zákon, kterým se mění zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 162/1997 Sb., o vydání státních dluhopisů na financování opatření k odstranění následků povodní v roce 1997
146 273/1998 Vyhláška o odběrech a chemických rozborech vzorků hnojiv
147 275/1998 Vyhláška o agrochemickém zkoušení zemědělských půd a zjišťování půdních vlastností lesních pozemků
148 278/1998 Vyhláška k provedení zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 60/1998 Sb.
149 280/1998 Sdělení o sjednání Rámcové dohody mezi Českou republikou a Evropskou investiční bankou upravující činnost Evropské investiční banky v České republice
150 281/1998 Nález ve věci návrhu na zrušení části ustanovení čl. II bodu 2 zákona č. 116/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů
151 282/1998 Nález ve věci návrhu na zrušení § 160 odst. 2 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon
152 283/1998 Vyhláška o vydání bankovek po 200 Kč vzoru 1998
153 284/1998 Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o přechodném zaměstnávání občanů České republiky a občanů Ruské federace
154 285/1998 Vyhláška o podmínkách monitorování a uchovávání záznamů v kasinu
155 287/1998 Sdělení o sjednání Evropské úmluvy o zrušení ověřování listin vyhotovených diplomatickými zástupci nebo konzulárními úředníky
156 288/1998 Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem financí České republiky a Spolkovým ministerstvem financí Spolkové republiky Německo o stavbě, pronájmu a užívání společných zařízení pro pohraniční odbavování, jakož i o úpravě úhrady k tomu vynaložených nákladů
157 290/1998 Vyhláška, kterou se prohlašují další zdroje přirozeně se vyskytujících minerálních vod za přírodní léčivé zdroje nebo přírodní minerální vody stolní a zrušuje se prohlášení některých zdrojů za přírodní léčivé zdroje
158 292/1998 Vyhláška o zrušení některých právních předpisů Ministerstva zdravotnictví
159 293/1998 Nález ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Sokolova
160 296/1998 Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Malajsií o podpoře a ochraně investic
161 297/1998 Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Argentinskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
162 300/1998 Nález ve věci návrhu na zrušení § 32 odst. 7 zákona České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
163 308/1998 Sdělení o sjednání Smlouvy o spolupráci mezi Českou republikou a Mezinárodní organizací pro migraci (IOM)
164 309/1998 Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Státním ministerstvem kultu Svobodného státu Sasko o spolupráci při realizaci dvojnárodnostního dvojjazyčného česko-německého vzdělávacího cyklu na gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně
165 311/1998 Sdělení o sjednání Rozhodnutí č. 2/98 Rady přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé ze dne 10. listopadu 1998 ve věci přijetí podmínek účasti České republiky v programu Společenství na poli kultury
166 312/1998 Nález ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 35 odst. 1 písm. c/ a části ustanovení § 36 odst. 1 ve slovech "na období kalendářního pololetí" vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 138/1997 Sb.
167 320/1998 Nařízení o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě (úprava náhrady za ztrátu na výdělku)
168 327/1998 Vyhláška, kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci
169 328/1998 Zákon o vydání státních dluhopisů na úhradu schodku státního rozpočtu za rok 1997
170 329/1998 Nařízení, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 235/1998 Sb., kterým se stanoví prozatímní ochranné opatření na dovoz pšenice pocházející z Maďarské republiky
171 333/1998 Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
2014 Judikaty.info - všechny právy vyhrazená
v1.5 - webdesign @ bart.sk
Hore