Sbírka 18.200 zákonů od roku 1945 - všechny konsolidované znění

X
Měli jste na mysli
...
Dokument musí obsahovat také:
Dokument nesmí obsahovat:
Typ právního předpisu:
Autor:
Dokument nesmí obsahovat:
Dokument musí obsahovat také:
+Hledat podle paragrafu
:
:
:
od:
do:

Poslední aktualizace
20.02.2020
Nové vyhlášené předpisy

Sbírka zákonů 1997

1 1/1997 Nález ve věci návrhu na zrušení § 21 odst. 1 a 2 zákona č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znění pozdějších předpisů, § 7 odst. 3 vyhlášky Ústřední správy spojů č. 111/1964 Sb., kterou se provádí zákon o telekomunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a § 31 odst. 11 věty druhá a třetí a odst. 12 věta první vyhlášky Federálního ministerstva spojů č. 108/1982 Sb., kterou se vydává Telefonní řád, ve znění pozdějších předpisů
2 2/1997 Nález ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 5 odst. 5 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích
3 3/1997 Nález ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 90 odst. 1 zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
4 4/1997 Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí výroby prvního osobního automobilu ve střední Evropě "Präsident"
5 6/1997 Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Argentinské republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů státních příslušníků České republiky a pro držitele diplomatických a úředních pasů státních příslušníků Argentinské republiky
6 7/1997 Sdělení o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o otázkách realizace Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci při osvojování Jamburgského naleziště plynů, výstavbě dálkového plynovodu Jamburg - západní hranice Svazu sovětských socialistických republik a objektů Uralského plynárenského komplexu a s tím spojených dodávkách zemního plynu ze Svazu sovětských socialistických republik do Československé socialistické republiky ze dne 16. prosince 1985
7 8/1997 Sdělení o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem naftového a plynárenského průmyslu Republiky Kazachstán o realizaci Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci při osvojování Jamburgského naleziště plynu, výstavbě dálkového plynovodu Jamburg - západní hranice Svazu sovětských socialistických republik a objektů Uralského plynárenského komplexu a s tím spojených dodávkách zemního plynu ze Svazu sovětských socialistických republik do Československé socialistické republiky ze dne 16. prosince 1985 po 1. lednu 1992
8 9/1997 Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Čínské lidové republiky o spolupráci a vzájemné pomoci v oblasti celnictví
9 11/1997 Sdělení o sjednání Protokolu programu "Akce Česká republika - Rakouská republika - spolupráce ve vědě a vzdělávání" na léta 1997-2001
10 12/1997 Zákon o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích
11 13/1997 Zákon o pozemních komunikacích
12 14/1997 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 36/1975 Sb., o pokutách za porušování právních předpisů o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek, ve znění zákona České národní rady č. 137/1982 Sb.
13 16/1997 Zákon o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
14 17/1997 Vyhláška, kterou se vyhlašuje národní přírodní rezervace Ransko a stanoví její bližší ochranné podmínky
15 18/1997 Zákon o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů
16 19/1997 Zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
17 22/1997 Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů
18 23/1997 Nález ve věci stížnosti proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci ze dne 22. července 1996, č.j. To 191/96-15
19 24/1997 Nález ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 2 zákona č. 173/1990 Sb., kterým se zrušuje zákon č. 68/1956 Sb., o organizaci tělesné výchovy, a kterým se upravují některé další vztahy týkající se dobrovolných tělovýchovných organizací, ve znění zákona č. 247/1991 Sb., a části ustanovení § 1 odst. 2 zákona České národní rady č. 232/1991 Sb., o podmínkách a způsobu navrácení majetkových práv vyplývajících ze zákona č. 173/1990 Sb., kterým se zrušuje zákon č. 68/1956 Sb., o organizaci tělesné výchovy, a kterým se upravují některé další vztahy týkající se dobrovolných tělovýchovných organizací, ve znění zákona České národní rady č. 312/1991 Sb.
20 25/1997 Sdělení o sjednání Memoranda o porozumění mezi vládou České republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o vzájemné správní pomoci jejich celních správ
21 29/1997 Sdělení o sjednání Dodatkového protokolu k Evropské úmluvě o vydávání
22 30/1997 Sdělení o sjednání Druhého dodatkového protokolu k Evropské úmluvě o vydávání
23 31/1997 Sdělení o sjednání Dodatkového protokolu k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních
24 32/1997 Nález ve věci ústavní stížnosti proti usnesení Krajského soudu v Ostravě - pobočka v Olomouci ze dne 22. března 1995 sp. zn. 2 To 130/95 a proti rozsudku Okresního soudu v Olomouci ze dne 24. února 1995 sp. zn. 7 T 14/95
25 33/1997 Sdělení o sjednání Úmluvy o praní, vyhledávání, zadržování a konfiskaci výnosů ze zločinu
26 34/1997 Sdělení o přijetí Usnesení č. 3/1996 Smíšeného výboru Evropského společenství a Evropského sdružení volného obchodu (ES-ESVO) "Společný tranzitní režim" o změně článku 50 přílohy II Úmluvy z 20. května 1987 o společném tranzitním režimu
27 36/1997 Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 1000. výročí úmrtí sv. Vojtěcha
28 37/1997 Sdělení o sjednání Smlouvy o přátelských vztazích a spolupráci mezi Českou republikou a Rumunskem
29 38/1997 Sdělení o sjednání Smlouvy o přátelských vztazích a spolupráci mezi Českou republikou a Ukrajinou
30 39/1997 Sdělení o odvolání výhrady České republiky k Úmluvě proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání
31 41/1997 Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Chilské republiky o vzájemné podpoře a ochraně investic
32 42/1997 Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Státem Kuvajt o podpoře a ochraně investic
33 47/1997 Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o hraničních přechodech na společných státních hranicích
34 48/1997 Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
35 49/1997 Zákon o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
36 52/1997 Vyhláška, kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl
37 53/1997 Sdělení o sjednání Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Republiky Slovinsko
38 55/1997 Sdělení o sjednání Dodatku k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o zrušení vízové povinnosti ze dne 29. října 1992
39 59/1997 Vyhláška, kterou se stanoví indikační seznam pro zdravotní péči v odborných dětských léčebnách
40 61/1997 Zákon o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu)
41 62/1997 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů
42 63/1997 Nález ve věci návrhu na zrušení § 45 odst. 3 věty třetí zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
43 64/1997 Nařízení, kterým se vyhlašuje 1. změna a doplněk závazné části územního plánu velkého územního celku Hradecko-pardubické sídelní regionální aglomerace
44 65/1997 Sdělení o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Kanady o předávání osob na státních hranicích
45 66/1997 Sdělení o přijetí Usnesení č. 3/1996 Smíšeného výboru Evropského společenství a Evropského sdružení volného obchodu (ES-ESVO) "Společný tranzitní režim" o změně článku 50 přílohy II Úmluvy z 20. května 1987 o společném tranzitním režimu
46 67/1997 Sdělení Rozhodnutí č. 3/96 Rady přidružení, přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé, z 29. 11. 1996 o změně Protokolu 4 k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé
47 69/1997 Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Jihoafrické republiky o letecké dopravě
48 70/1997 Sdělení o sjednání Rozhodnutí č. 4/96 Rady přidružení, přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé, ze dne 27. prosince 1996 o vývozu některých ocelářských výrobků Evropského společenství uhlí a oceli (ESUO) a Evropského společenství (ES) z České republiky do Evropských společenství na období od 1. ledna do 31. prosince 1997 (prodloužení platnosti systému dvojité kontroly stanoveného Rozhodnutím č. 2/96 Rady přidružení)
49 71/1997 Nález ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Mladá Boleslav č. 883 ze dne 17. září 1996 k regulaci individuálních zdrojů znečišťování ovzduší na území města
50 74/1997 Ústavní zákon o změnách státních hranic se Slovenskou republikou
51 75/1997 Zákon o sociálním příspěvku k vyrovnání zvýšení cen tepelné energie
52 77/1997 Zákon o státním podniku
53 80/1997 Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 100. výročí založení České amatérské atletické unie a konání nejstaršího běhu Běchovice - Praha
54 81/1997 Sdělení o výpovědi Dohody mezi Československou socialistickou republikou a Finskou republikou o hospodářské, průmyslové a technické spolupráci ze dne 1. března 1971 Finskou republikou
55 87/1997 Vyhláška, kterou se vymezují druhy rostlin a podmínky, za kterých se jejich rozmnožovací materiál smí do konce roku 1997 uvést do oběhu jako obchodní, jeho vlastnosti a způsob kontroly
56 88/1997 Nález ve věci návrhu podaného spolu s ústavní stížností na zrušení § 49 odst. 2, 3 a 4, části § 50 odst. 1 a části § 51 odst. 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, a části § 200n odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
57 89/1997 Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Lotyšské republiky o mezinárodní silniční dopravě
58 95/1997 Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o nástupnictví České republiky a Slovenské republiky k mezivládním dohodám o účasti na výstavbě Krivorožského těžebního a upravárenského kombinátu na Ukrajině (KTUK) a o vypořádání závazků státního rozpočtu federace z této účasti
59 96/1997 Sdělení o vypuštění ustanovení poslední věty článku 11 Úmluvy mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Alžírské demokratiské a lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví, vyhlášené pod č. 12/1967 Sb.
60 97/1997 Sdělení o vypuštění článku 6 odst. 1 Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maltské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví, vyhlášené pod č. 2/1981 Sb.
61 98/1997 Sdělení o vypuštění článku 11 odst. 5 Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Státu Kuvajt o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd, vyhlášené pod č. 78/1980 Sb.
62 99/1997 Sdělení o vypuštění článku 9 odst. 2 a článku 11 odst. 4 mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jordánského hášimovského království o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd, vyhlášené pod č. 47/1986 Sb.
63 100/1997 Sdělení o vypuštění článku 7 odst. 2 a článku 9 odst. 3 Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Laoské lidově demokratiské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví, vyhlášené pod č. 112/1980 Sb.
64 103/1997 Nález ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 171 odst. 1 písm. d) trestního zákona č. 140/1961 Sb., v platném znění
65 104/1997 Vyhláška, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
66 105/1997 Vyhláška, kterou se vyhlašuje národní přírodní rezervace Vývěry Punkvy a stanoví její bližší ochranné podmínky
67 108/1997 Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
68 110/1997 Zákon o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
69 112/1997 Sdělení o sjednání Protokolu doplňujícího Smlouvu mezi Československou socialistickou republikou a Nizozemským královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokol k ní
70 113/1997 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
71 116/1997 Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky a vzájemném zrušení vízové povinnosti
72 118/1997 Nález ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Otnice č. 1/96 ze dne 7. listopadu 1996 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na území obce Otnice
73 119/1997 Usnesení ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Znojma č. 35/1995 ze dne 7. února 1995 o jazykovém provedení firemních značení a nápisů na území města Znojma
74 124/1997 Sdělení o sjednání Usnesení č. 4/96 Smíšeného výboru Evropského společenství a Evropského sdružení volného obchodu (ES-ESVO) "Společný tranzitní režim" z 5. prosince 1996 ke změně příloh I, II a III Úmluvy z 20. května 1987 o společném tranzitním režimu
75 126/1997 Nález ve věci návrhu, spojeného s ústavní stížností, na zrušení ustanovení § 33 odst. 11 zákona č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění zákona č. 160/1995 Sb.
76 128/1997 Nález ve věci návrhu podaného spolu s ústavní stížností na zrušení části ustanovení § 3 odst. 1 písm. c) zákona č. 217/1994 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžité částky některým obětem nacistické perzekuce, ve znění zákona č. 77/1995 Sb.
77 129/1997 Nařízení o zvýšení důchodů v roce 1997
78 132/1997 Zákon o sociálním příspěvku k vyrovnání zvýšení nájemného a o změně zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb.
79 134/1997 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, zákon České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů
80 135/1997 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 252/1994 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů
81 136/1997 Nález ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Šumperka č. 41/96 ze dne 16. prosince 1996 o regulaci digitálních a světelných přístrojů a hracích zařízení na území města Šumperka
82 141/1997 Vyhláška o technických požadavcích na výrobu, skladování a zpracování lihu
83 144/1997 Vyhláška o fyzické ochraně jaderných materiálů a jaderných zařízení a o jejich zařazování do jednotlivých kategorií
84 146/1997 Vyhláška, kterou se stanoví činnosti, které mají bezprostřední vliv na jadernou bezpečnost, a činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany, požadavky na kvalifikaci a odbornou přípravu, způsob ověřování odborné způsobilosti a udělování oprávnění vybraným pracovníkům a způsob provedení schvalované dokumentace pro svolení k přípravě vybraných pracovníků
85 150/1997 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
86 151/1997 Zákon o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)
87 153/1997 Vyhláška, kterou se zrušují Směrnice o organizaci a výkonu železničních zdravotnických služeb
88 155/1997 Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
89 157/1997 Vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění
90 158/1997 Vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého báňského úřadu č. 435/1992 Sb., o důlně měřické dokumentaci při hornické činnosti a některých činnostech prováděných hornickým způsobem
91 161/1997 Zákon, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 546/1992 Sb.
92 162/1997 Zákon o vydání státních dluhopisů na financování opatření k odstranění následků povodní v roce 1997
93 163/1997 Nařízení, kterým se mění ustanovení o podmínkách, výši a splatnosti dalšího platu zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve druhém pololetí 1997
94 164/1997 Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Maltou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a z majetku
95 165/1997 Nařízení o vyplacení jednorázové náhrady ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem
96 173/1997 Nařízení, kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody
97 179/1997 Nařízení, kterým se stanoví podoba české značky shody, její provedení a umístění na výrobku
98 183/1997 Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství Ukrajiny o spolupráci v oblasti školství a vědy na léta 1997 - 1999
99 185/1997 Nález ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 3 odst. 1 a části ustanovení § 3 odst. 4 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů
100 186/1997 Nález ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 14 odst. 1 písm. d), e) zákona České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 26/1993 Sb.
101 188/1997 Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o výměně stážistů
102 190/1997 Nařízení o poskytnutí finanční pomoci v oblasti bydlení občanům postiženým povodněmi v roce 1997
103 197/1997 Vyhláška o vydání bankovek po 50 Kč vzoru 1997
104 198/1997 Vyhláška o vydání mincí po 10 haléřích vzoru 1993, 20 haléřích vzoru 1993, 50 haléřích vzoru 1993, 1 Kč vzoru 1993, 2 Kč vzoru 1993, 5 Kč vzoru 1993, 10 Kč vzoru 1993, 20 Kč vzoru 1993 a 50 Kč vzoru 1993 ve zvláštním provedení určeném pro sběratelské účely
105 199/1997 Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o mezinárodní silniční osobní a nákladní dopravě
106 201/1997 Zákon o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů
107 202/1997 Zákon, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád a kterým se mění zákon České národní rady č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky, ve znění pozdějších předpisů
108 204/1997 Zákon o vydání státních dluhopisů na úhradu schodku státního rozpočtu za rok 1996
109 206/1997 Vyhláška o zrušení vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 90/1997 Sb., o zavedení dovozního depozita, ve znění vyhlášky č. 102/1997 Sb.
110 207/1997 Sdělení o sjednání Rámcové dohody mezi vládou České republiky a Evropskou komisí o účasti České republiky na programu pomoci Evropského společenství
111 209/1997 Zákon o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů
112 210/1997 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
113 211/1997 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zajištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
114 212/1997 Nařízení, kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku Olomoucké aglomerace
115 213/1997 Nařízení, kterým se vyhlašují 1. změna a doplněk závazné části územního plánu velkého územního celku Zlínské aglomerace
116 215/1997 Vyhláška o kritériích pro umísťování jaderných zařízení a velmi významných zdrojů ionizujícího záření
117 216/1997 Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Indické republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy
118 217/1997 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění zákona České národní rady č. 38/1993 Sb., a doplňuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
119 221/1997 Nález ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Kladna č. 17 ze dne 17. února 1993 o zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti ve městě
120 227/1997 Zákon o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech)
121 229/1997 Sdělení o ukončení platnosti Úmluvy o naturalizaci mezi Československem a Spojenými státy americkými vyhlášené pod č. 169/1929 Sb.
122 234/1997 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů
123 235/1997 Vyhláška, kterou se doplňuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif)
124 236/1997 Vyhláška o vydání bankovek po 100 Kč vzoru 1997
125 237/1997 Sdělení o pověření Českého normalizačního institutu zabezpečováním tvorby a vydáváním českých technických norem
126 238/1997 Sdělení o pověření Českého institutu pro akreditaci prováděním akreditace
127 240/1997 Sdělení o sjednání Usnesení č. 2/97 Smíšeného výboru Evropského společenství a Evropského sdružení volného obchodu (ES-ESVO) "Společný tranzitní režim" ze dne 23. července 1997 o změně přílohy I a II Úmluvy z 20. května 1987 o společném tranzitním režimu a Usnesení č. 3 Smíšeného výboru Evropského společenství a Evropského sdružení volného obchodu (ES-ESVO) "Společný tranzitní režim" ze dne 23. července 1997 o změně Úmluvy z 20. května 1987 o společném tranzitním režimu, její přílohy II a III a zrušení Doplňkového protokolu ES - PT
128 241/1997 Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o spolupráci v oblasti jaderné energetiky a jaderného průmyslu
129 242/1997 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění některých dalších zákonů
130 244/1997 Usnesení k zákonu, kterým se mění zákon České národní rady č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat pri týrání, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 12. června 1997
131 246/1997 Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o společných státních hranicích
132 248/1997 Nařízení, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 190/1997 Sb., o poskytnutí finanční pomoci v oblasti bydlení občanům postiženým povodněmi v roce 1997
133 250/1997 Sdělení o sjednání dodatku č. 2 k Programové dohodě mezi vládou České republiky, kterou zastupuje Ministerstvo financí, a Municipální finanční společností, a. s., na straně jedné a vládou Spojených států amerických, kterou zastupuje Agentura pro mezinárodní rozvoj, na straně druhé k financování municipální infrastruktury
134 251/1997 Sdělení o sjednání Rozhodnutí č. 1/97 Rady přidružení, přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé ze dne 3. dubna 1997 týkající se cel aplikovaných Českou republikou na dovozy zpracovaných zemědělských výrobků původem ve Společenství
135 252/1997 Zákon o zemědělství
136 254/1997 Nařízení, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 1996 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 1996 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu
137 255/1997 Sdělení o sjednání Dohody formou výměny dopisů mezi Českou republikou a Evropským společenstvím týkající se určitých úprav v oblasti živého skotu
138 257/1997 Sdělení o sjednání Protokolu o spolupráci v oblasti školství a dalšího vzdělávání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem pro školu a další vzdělávání země Severní Porýní- Vestfálsko na léta 1997 až 2001
139 265/1997 Vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli
140 266/1997 Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spolovou republikou Německo o společných státních hranicích
141 267/1997 Sdělení o sjednání smlouvy mezi Českou republikou a Švýcarskou konfederací o sociálním zabezpečení
142 268/1997 Sdělení o sjednání Pravidel Rozhodčí komise celní unie mezi Českou republikou a Slovenskou republikou
143 270/1997 Sdělení o sjednání Dohody mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem zemědělství, přírodních zdrojů a životního prostředí Kyperské republiky o spolupráci v oblasti zemědělství
144 271/1997 Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 650. výročí založení kláštera Na Slovanech - Emauzy
145 274/1997 Nařízení, kterým se stanoví sazba cla pro dovoz výrobků, jejichž preferenční celní sazba je zvláštním předpisem definována výrazem "max."
146 275/1997 Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Portugalskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
147 276/1997 Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spojenými arabskými emiráty o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
148 278/1997 Sdělení o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
149 280/1997 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
150 282/1997 Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva dopravy č. 219/1994 Sb., kterou se stanoví podrobnosti nálepky prokazující zaplacení poplatku za užití dálnice a silnice dálničního typu motorovým vozidlem
151 284/1997 Opatření o zrušení opatření České národní banky č. 130/1995 Sb., kterým se stanoví limit pro krátkou pozici bank vůči nerezidentům
152 287/1997 Zákon, kterým se doplňuje zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění zákona č. 138/1996 Sb.
153 288/1997 Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o vzájemné pomoci v celních otázkách
154 289/1997 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
155 290/1997 Vyhláška, kterou se mění vyhláška České národní banky č. 108/1993 Sb., o vydání mincí po 20 haléřích vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 20 haléřích československé měny a jejich výměně
156 296/1997 Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro výběr epidemiologicky rizikových skupin potravin
157 299/1997 Nález ve věci návrhu na zrušení § 9 odst. 4 zákona České národní rady č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi
158 300/1997 Nález ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Žatce č. 47 ze dne 26. září 1996 o regulaci trhového prodeje ve městě Žatci, ve znění vyhlášky č. 51 ze dne 27. února 1997
159 302/1997 Vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění, ve znění vyhlášky č. 157/1997 Sb.
160 303/1997 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon č. 303/1993 Sb., o zrušení státního tabákového monopolu a opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů
161 304/1997 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 38/1995 Sb.
162 305/1997 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se mění zákon České národní rady č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
163 306/1997 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se doplňuje zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů
164 308/1997 Nařízení, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 251/1994 Sb., kterým se stanoví podmínky pro poskytování a finanční vypořádání dotace ze státního rozpočtu na tepelnou energii dodávanou k vytápění domovních objektů
165 309/1997 Sdělení o sjednání Dohody o založení Evropské banky pro obnovu a rozvoj
166 310/1997 Sdělení o sjednání Programu kulturní, školské a vědecké spolupráce mezi vládami České republiky a Norského království
167 318/1997 Nařízení o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě (úprava náhrady za ztrátu na výdělku)
168 329/1997 Vyhláška, kterou se provádí § 18 písm. a), b), e), f), g) a h) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro škrob a výrobky ze škrobu, luštěniny a olejnatá semena
169 330/1997 Vyhláška, kterou se provádí § 18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro čaj, kávu a kávoviny
170 331/1997 Vyhláška, kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro koření, jedlou sůl, dehydratované výrobky a ochucovadla a hořčici
171 333/1997 Vyhláška, kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů pro mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta
172 335/1997 Vyhláška, kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí
173 347/1997 Ústavní zákon o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
174 350/1997 Nález ve věci návrhu na zrušení čl. 10 odst. 2 písm. d) obecně závazné vyhlášky města Slatiňany č. 1/97 ze dne 19. března 1997 o veřejném pořádku a čistotě města
175 351/1997 Nález ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Pardubice č. 34/96 o omezení některých činností, které by mohly ohrozit veřejný pořádek, ze dne 17. prosince 1996
2014 Judikaty.info - všechny právy vyhrazená
v1.5 - webdesign @ bart.sk
Hore