Sbírka 18.200 zákonů od roku 1945 - všechny konsolidované znění

X
Měli jste na mysli
...
Dokument musí obsahovat také:
Dokument nesmí obsahovat:
Typ právního předpisu:
Autor:
Dokument nesmí obsahovat:
Dokument musí obsahovat také:
+Hledat podle paragrafu
:
:
:
od:
do:

Poslední aktualizace
16.02.2020
Nové vyhlášené předpisy

Sbírka zákonů 1996

1 1/1996 Sdělení o sjednání Smlouvy o právní pomoci v občanských věcech mezi Českou republikou a Rumunskem
2 2/1996 Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o dodatku k Evropské úmluvě o vydávání z 13. prosince 1957 a o usnadnění jejího uplatnění
3 3/1996 Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o dodatku k Evropské úmluvě o právní pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959 a o usnadnění jejího uplatnění
4 4/1996 Sdělení o sjednání Dohody mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Litevské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví
5 5/1996 Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Austrálií o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
6 6/1996 Nález ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 17 zákona České národní rady č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky
7 9/1996 Sdělení o sjednání Evropské úmluvy o zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání
8 11/1996 Rozhodnutí o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
9 12/1996 Rozhodnutí o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky
10 13/1996 Nález ve věci návrhu na zrušení čl. I bodu 8 zákona č. 138/1995 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 171/1990 Sb., zákona č. 522/1990 Sb., zákona č. 134/1993 Sb., zákona č. 190/1993 Sb., zákona č. 331/1993 Sb., nálezu Ústavního soudu České republiky č. 49/1994 Sb. a zákona č. 256/1994 Sb., a zákon České národní rady č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákona České národní rady č. 31/1984 Sb., zákona České národní rady č. 390/1991 Sb. a zákona č. 190/1993 Sb.
11 14/1996 Nález ve věci návrhu na zrušení vyhlášky města Ústí nad Labem č. 40/1995 o zákazu propagace stran a hnutí šířících národnostní, rasovou, náboženskou a třídní nenávist na území města Ústí nad Labem
12 19/1996 Nařízení o zvýšení důchodů v roce 1996
13 23/1996 Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o podpoře o vzájemné ochraně investic
14 24/1996 Nařízení, kterým se mění nařízení vlády České republiky č. 164/1991 Sb., kterým se zřizuje Národní park Podyjí a stanoví podmínky jeho ochrany
15 29/1996 Nález ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 183/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 42/1992 Sb., zákona č. 93/1992 Sb. a zákona České národní rady č. 39/1993 Sb., a zákona České národní rady č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb.
16 30/1996 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů
17 31/1996 Nález ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 200l odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 152/1994 Sb.
18 35/1996 Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o přechodu práv a povinností vyplývajících z výkonu vojenské činné služby vojáků v Československé lidové armádě (Československé armádě) a ze studia žáků a posluchačů vojenských škol v souvislosti se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky
19 36/1996 Sdělení o sjednání Dodatkového protokolu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé
20 38/1996 Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Chilské republiky o spolupráci v kultuře, školství, vědě a jiných oblastech
21 40/1996 Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem Vlámského společenství Belgického království o spolupráci v oblasti středního školství
22 42/1996 Sdělení o sjednání změn Dohody o přijetí jednotných podmínek pro homologaci (ověřování shodnosti) a o vzájemném uznávání homologace výstroje a součástí motorových vozidel
23 43/1996 Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Finskou republikou o zamezení dvojí zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
24 44/1996 Sdělení o sjednání Rozhodnutí č. 2 Společného výboru Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Rumunskem týkající se změn ustanovení Protokolu č. 1 Dohody o volném obchodu
25 46/1996 Sdělení o odstoupení České republiky od Úmluvy o řešení občanskoprávních sporů vznikajících ze vztahů hospodářské a vědecké spolupráce v rozhodčím řízení
26 47/1996 Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o dalším postupu při vyrovnání salda clearingových účtů a vyrovnání zůstatku pohledávek a závazků subjektů obou republik po ukončení platnosti Platební smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou ze dne 4. února 1993
27 48/1996 Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Republikou Tádžikistán o podpoře a vzájemné ochraně investic
28 49/1996 Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o opatřeních souvisejících s ukončením platnosti Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o zřízení podniku HALDEX OSTRAVA
29 52/1996 Sdělení o sjednání Dodatkového protokolu o obchodu textilními výrobky mezi Evropským společenstvím a Českou republikou k Evropské dohodě mezi Evropským společenstvím a Českou republikou
30 54/1996 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí, ve znění vyhlášek Českého báňského úřadu č. 477/1991 Sb., č. 340/1992 Sb. a č. 3/1994 Sb.
31 55/1996 Vyhláška o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí
32 57/1996 Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Singapurské republiky o podpoře a ochraně investic
33 59/1996 Zákon o sídle Parlamentu České republiky
34 64/1996 Nařízení, kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku okresu Litoměřice
35 67/1996 Sdělení o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Indonéské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
36 68/1996 Zákon o zrušení zákonného opatření Předsednictva Federálního shromáždění č. 366/1992 Sb., o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora) a k oblastem Republiky Bosna a Hercegovina, které jsou pod kontrolou sil bosenských Srbů, ve znění zákona č. 215/1993 Sb., zákona č. 42/1995 Sb. a zákona č. 302/1995 Sb.
37 69/1996 Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených arabských emirátů o podpoře a ochraně investic
38 76/1996 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 102/1994 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu v objektech určených pro výrobu a zpracování výbušnin
39 77/1996 Vyhláška o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa
40 78/1996 Vyhláška o stanovení pásem ohrožení lesů pod vlivem imisí
41 79/1996 Vyhláška o služebních stejnokrojích zaměstnanců orgánů státní správy lesů a o jejich označení
42 80/1996 Vyhláška o pravidlech poskytování podpory na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin a o poskytování náhrad zvýšených nákladů
43 83/1996 Vyhláška o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů
44 84/1996 Vyhláška o lesním hospodářském plánování
45 85/1996 Zákon o advokacii
46 91/1996 Zákon o krmivech
47 93/1996 Zákon o změně právních předpisů souvisejících se zákonem č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin
48 94/1996 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
49 97/1996 Zákon o ochraně chmele
50 98/1996 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, ve znění vyhlášky č. 43/1995 Sb.
51 99/1996 Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Ruskou federací o přátelských vztazích a spolupráci
52 100/1996 Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti žádosti o udělení licence v lesním hospodářství a podrobnosti o udělování licencí v lesním hospodářství
53 101/1996 Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa a vzor služebního odznaku a vzor průkazu lesní stráže
54 105/1996 Sdělení o přijetí České republiky k Úmluvě o Mezinárodní námořní organizaci (IMO), přijaté v Ženevě dne 6. března 1948, ve znění doplňků
55 106/1996 Sdělení o sjednání Evropské dohody o osobách účastnících se řízení před Evropskou komisí a Soudem pro lidská práva
56 107/1996 Nález ve věci návrhu na zrušení zákona č. 34/1995 Sb., kterým se doplňuje zákon č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů, a ve věci návrhu na zrušení zákona č. 33/1995 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 186/1992 Sb., o služebním poměru pracovníků Policie České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů
57 108/1996 Nález ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení vyhlášky obce Staré Město u Uherského Hradiště č. 8/95 o ochraně nočního klidu
58 109/1996 Nález ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení vyhlášky města Nové Paky ze dne 25. října 1994 o zákazu komunistické, nacistické a fašistické propagandy na území města Nové Paky
59 110/1996 Sdělení o odstoupení Republiky Kazachstán od smluv RVHP o dvojím zdanění
60 112/1996 Nález ve věci návrhu na zrušení ustanovení přílohy A zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
61 115/1996 Sdělení o sjednání Úmluvy o pomoci v případě jaderné nebo radiační nehody
62 116/1996 Sdělení o sjednání Úmluvy o včasném oznamování jaderné nehody
63 117/1996 Sdělení o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci v oblasti státního dozoru nad jadernou bezpečností jaderných zařízení a státního dozoru nad jadernými materiály
64 118/1996 Sdělení o sjednání Evropské úmluvy o diváckém násilí a neslušném chování při sportovních událostech a zvláště při fotbalových zápasech
65 120/1996 Sdělení o sjednání Dohody mezi Ministerstvem financí České republiky a Ministerstvem financí Slovenské republiky o doplnění Indikativní zbožové listiny
66 121/1996 Nález ve věci návrhu na zrušení § 2 odst. 1 zákona č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb., ve znění nálezu Ústavního soudu č. 29/1996 Sb.
67 122/1996 Nález ve věci návrhu na zrušení části § 3 odst. 1 písm. b) a části § 5 odst. 2 zákona č. 217/1994 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky některým obětem nacistické persekuce, ve znění zákona č. 77/1995 Sb,
68 123/1996 Nález ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky městské části Brno-střed č. 1/93 o zvláštním režimu užívání veřejného prostranství náměstí Svobody
69 124/1996 Nález ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 16 odst. 1 zákona č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě
70 125/1996 Nález ve věci návrhu na zrušení vyhlášky města Brna č. 1/95 o zákazu propagace stran a hnutí šířících národnostní, náboženskou, politickou a třídní nenávist na území města Brna
71 128/1996 Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 200. výročí narození Jean-Babtista Gasparda Deburaua
72 129/1996 Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o železniční dopravě přes státní hranice
73 130/1996 Nález ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 31 odst. 9 zákona České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
74 135/1996 Zákon, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů
75 137/1996 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
76 138/1996 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců
77 140/1996 Zákon o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti
78 141/1996 Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Filipínskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
79 142/1996 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
80 143/1996 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů
81 149/1996 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů
82 157/1996 Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o ulehčení pohraničního odbavování v železniční, silniční a vodní dopravě
83 158/1996 Sdělení o sjednání Ujednání mezi vládou ČEské republiky a vládou Spolkové republiky Německo o zřízení turistických stezek
84 161/1996 Nález ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 35, 65 a § 92 odst. 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů
85 163/1996 Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Irskem o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
86 164/1996 Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o zřízení turistických stezek protínajících státní hranice
87 165/1996 Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky o bezvízových cestách občanů
88 166/1996 Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Čínské lidové republiky o vědeckotechnické spolupráci
89 169/1996 Rozhodnutí o svolání zasedání Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
90 171/1996 Sdělení o sjednání Dohody o spolupráci v zemědělství mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael
91 172/1996 Sdělení o sjednání Protokolu mezi Vládou České republiky a vládou Ruské federace o ukončení prací předpokládaných Dohodou mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o další spolupráci při zajištění vývoje a výroby turbokompresorových, turboaxhausterových a chladících sušících zařízení v Československé socialistické republice podle programu "Vltava" a o dodávkách tohoto zařízení do Sovětského svazu z 2. srpna 1982 a o vypořádání příslušných finančních otázek
92 174/1996 Sdělení o přístupu České republiky k Úmluvě o zjednodušení formalit ve zbožovém styku mezi Evropským hospodářským společenstvím a zeměmi Evropského sdružení volného obchodu (ESVO)
93 177/1996 Vyhláška o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif)
94 179/1996 Sdělení o přístupu České republiky k Úmluvě o společném tranzitním režimu mezi zeměmi Evropského sdružení volného obchodu (ESVO) a Evropským hospodářským společenstvím
95 181/1996 Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o společných státních hranicích
96 182/1996 Nařízení o podmínkách ochrany národní kulturní památky sídla Parlamentu České republiky
97 187/1996 Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o malém pohraničním styku
98 188/1996 Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o spolupráci v oblasti kultury, vědy a školství
99 189/1996 Sdělení o sjednání Prováděcího protokolu k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí
100 192/1996 Nález ve věci návrhu na zrušení vyhlášky města Jičína ze dne 24. ledna 1995 o zákazu komunistické, nacistické a fašistické propagandy na území města Jičína
101 193/1996 Sdělení o sjednání Úmluvy Organizace spojených národů o námořní přepravě zboží, 1978
102 197/1996 Vyhláška, kterou se vydává zkušební řád pro advokátní zkoušky a uznávací zkoušky (advokátní zkušební řád)
103 198/1996 Vyhláška o vydání bankovek po 200 Kč vzoru 1996
104 199/1996 Sdělení o sjednání Smlouvy o známkovém právu
105 200/1996 Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci a vzájemné pomoci v oboru celnictví
106 201/1996 Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o podpoře a vzájemné ochraně investic
107 202/1996 Nález ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Pardubic č. 26/94 ze dne 21. září 1994 o zákazu komunistické, nacistické, fašistické a rasistické propagandy na území města Pardubic
108 203/1996 Nález ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Hořice v Podkrkonoší ze dne 25. října 1994 č. 7/94 o zákazu fašistické, komunistické, nacistické a rasistické propagandy na území města Hořice
109 204/1996 Nález ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Náchod ze dne 19. října 1994 o zákazu komunistické, nacistické a fašistické propagandy na území města Náchoda
110 206/1996 Nález ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 2/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, Zdravotního řádu vydaného nařízením vlády České republiky č. 216/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 467/1992 Sb., o zdravotní péči poskytované za úhradu, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 426/1992 Sb., o úhradě léčiv a prostředků zdravotnické techniky, ve znění pozdějších předpisů
111 208/1996 Vyhláška o prohlášení území vybraných částí krajinných celků za památkové zóny
112 209/1996 Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Italské republiky o změně Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Italské republiky o vízových otázkách
113 210/1996 Sdělení o sjednání Doplňku přílohy k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o zrušení vízové povinnosti
114 212/1996 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů
115 218/1996 Nařízení o druhém zvýšení důchodů v roce 1996
116 221/1996 Vyhláška, kterou se zrušují některé obecně závazné předpisy vydané v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
117 226/1996 Vyhláška o vydání bankovek po 2000 Kč
118 228/1996 Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Řecké republiky o spolupráci a vzájemné pomoci celních správ obou států
119 231/1996 Vyhláška paušální částka nákladů řízení o přestupcích
120 233/1996 Sdělení o sjednání Rozhodnutí č. 1/96 Rady přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé o prováděcích pravidlech pro aplikaci ustanovení o hospodářské soutěži
121 234/1996 Sdělení o sjednání Rozhodnutí č. 2/96 Rady přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Českou republikou na straně druhé, týkajícího se vývozu některých ocelářských výrobků Evropského společenství uhlí a oceli (ESUO) a Evropského společenství (ES) z České republiky do Evropských společenství
122 237/1996 Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael o zrušení vízové povinnosti pro držitele národních cestovních pasů
123 240/1996 Sdělení o sjednání Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu
124 241/1996 Sdělení o sjednání Dohody o provádění Části XI Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu z 10. prosince 1982
125 242/1996 Vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva dopravy č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah
126 243/1996 Vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva dopravy č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah
127 244/1996 Vyhláška, kterou se podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, stanoví kárný řád (advokátní kárný řád)
128 248/1996 Sdělení o přístupu České republiky k Protokolu k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek
129 249/1996 Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Švédského království o vzájemné spolupráci v celních otázkách
130 253/1996 Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o mezinárodní silniční dopravě
131 255/1996 Nařízení, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všobecného vyměřovacího základu za rok 1995 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 1995 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu
132 257/1996 Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Irska o mezinárodní silniční nákladní dopravě
133 259/1996 Úplné znění zákona České národní rady č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění
134 260/1996 Nález ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Znojma č. 35/1995 ze dne 7. února 1995 o jazykovém provedení firemních označení a nápisů na území města Znojma
135 266/1996 Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 200. výročí České mše vánoční Jakuba Jana Ryby
136 268/1996 Sdělení o sjednání Dodatku č. 1 k Programové dohodě mezi vládou České republiky, kterou zastupuje Ministerstvo financí, a Municipální finanční společností, a.s., na straně jedné a vládou Spojených států amerických, kterou zastupuje Agentura pro mezinárodní rozvoj, na straně druhé k financování municipální infrastruktury
137 269/1996 Nález ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 250f občanského soudního řádu
138 270/1996 Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Albánskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
139 271/1996 Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky, Ministrem ochrany životního prostředí, přírodních zdrojů a lesnictví Polské republiky a Spolkovým ministerstvem životního prostředí, ochrany přírody a bezpečnosti reaktorů Spolkové republiky Německo o výměně imisních dat v "Černém trojúhelníku"
140 272/1996 Zákon, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a mění a doplňuje zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv
141 273/1996 Zákon o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
142 274/1996 Sdělení o přístupu České republiky k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) a Protokolu o změnách Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě
143 275/1996 Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o vzájemné pomoci celních správ
144 277/1996 Vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 476/1991 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů
145 278/1996 Vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů
146 279/1996 Vyhláška o vydání bankovek po 1000 Kč vzoru 1996
147 280/1996 Nález ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 22 odst. 4 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění zákona č. 273/1994 Sb., a ustanovení § 7 odst. 3 zákona České národní rady č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník
148 281/1996 Sdělení o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku
149 283/1996 Sdělení o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Chilské republiky o podmínkách pro zrušení vízové povinnosti pro držitele platných cestovních dokladů
150 284/1996 Sdělení o sjednání Dohody mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Spolkovým ministerstvem pro životní prostředí, ochranu přírody a bezpečnost reaktorů Spolkové republiky Německo o uskutečnění společného pilotního projektu na ochranu životního prostředí "Snížení znečištění odpadních vod Spolku pro chemickou a hutní výrobu, a. s., Ústí nad Labem způsobeného chemicky vázánými halogeny"
151 286/1996 Nález ve věci návrhu na zrušení čl. II zákona č. 304/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 391/1991 Sb., o platových poměrech soudců, státních notářů, justičních a notářských čekatelů, ve znění zákona České národní rady č. 7/1993 Sb.
152 287/1996 Vyhláška, kterou se prohlašují další zdroje přirozeně se vyskytujících minerálních vod za přírodní léčivý zdroj nebo zdroj přírodní minerální vody stolní
153 289/1996 Vyhláška, kterou se vymezují druhy rostlin, jejichž rozmnožovací materiál se smí v roce 1996 uvést do oběhu jako obchodní, a stanovují se vlastnosti tohoto materiálu
154 291/1996 Sdělení o sjednání Prováděcího programu školské a kulturní spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Jordánského hášimovského království na léta 1996, 1997, 1998, 1999
155 292/1996 Rozhodnutí o svolání zasedání Senátu Parlamentu České republiky
156 293/1996 Nález ve věci ústavní stížnosti navrhovatele Z. R. proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 6. února 1996 sp. zn. 7 To 175/95, ve znění opravného usnesení Ústavního soudu České republiky ze dne 7. listopadu 1996
157 294/1996 Nález ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Vysokého nad Jizerou č. 5 ze dne 25. července 1994 o zákazu agitace a propagace KSČM a hnutí a stran projevujících sympatie ke komunismu
158 295/1996 Nález ve věci návrhu na zrušení § 65 odst. 2 zákona o rodině č. 94/1963 Sb.
159 296/1996 Sdělení o sjednání Dohody o právní úpravě podmínek tranzitu vojsk Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) a dalších států zúčastněných v Partnerství pro mír přes území České republiky v souvislosti s operací "IMPLEMENTATION FORCE"
160 297/1996 Sdělení o sjednání Dohody mezi členskými státy Severoatlantické smlouvy a ostatními státy zúčastněnými v Partnerství pro mír o statutu jejich ozbrojených sil a Dodatkového protokolu k Dohodě mezi členskými státy Severoatlantické smlouvy a ostatními státy zúčastněnými v Partnerství pro mír o statutu jejich ozbrojených sil
161 298/1996 Nařízení o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě (úprava náhrady za ztrátu na výdělku)
162 306/1996 Sdělení o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o zřízení turistických stezek protínajících státní hranice
163 307/1996 Sdělení o sjednání Pátého dodatkového protokolu k Ústavě Světové poštovní unie
164 316/1996 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
165 320/1996 Sdělení o sjednání Dohody mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojených států amerických o akvizici a vzájemném poskytování služeb
166 321/1996 Sdělení o sjednání Prováděcího ujednání k Dohodě mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojených států amerických o akvizici a vzájemném poskytování služeb
167 322/1996 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů
2014 Judikaty.info - všechny právy vyhrazená
v1.5 - webdesign @ bart.sk
Hore