Sbírka 18.200 zákonů od roku 1945 - všechny konsolidované znění

X
Měli jste na mysli
...
Dokument musí obsahovat také:
Dokument nesmí obsahovat:
Typ právního předpisu:
Autor:
Dokument nesmí obsahovat:
Dokument musí obsahovat také:
+Hledat podle paragrafu
:
:
:
od:
do:

Poslední aktualizace
16.02.2020
Nové vyhlášené předpisy

Sbírka zákonů 1994

1 2/1994 Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro stavbu a provoz důlního požárního vodovodu
2 3/1994 Vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého báňského úřadu č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí, ve znění vyhlášky Českého báňského úřadu č. 477/1991 Sb. a vyhlášky Českého báňského úřadu č. 340/1992 Sb.
3 4/1994 Vyhláška, kterou se stanoví požadavky na provedení a stavbu objektů a zařízení pro rozvod a izolaci větrů a uzavírání důlních děl
4 5/1994 Vyhláška, kterou se stanoví způsob odběru a rozboru vzorků inertního a uhelného prachu a směsi inertního a uhelného prachu v uhelných dolech
5 8/1994 Vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu, ve znění vyhlášky Českého báňského úřadu č. 340/1992 Sb.
6 9/1994 Vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého báňského úřadu č. 51/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů, ve znění vyhlášky č. 340/1992 Sb.
7 10/1994 Vyhláška, kterou se stanoví technické podmínky provedení protivýbuchových uzávěr prachových a vodních
8 13/1994 Vyhláška, kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu
9 14/1994 Nález o návrhu skupiny 41 poslanců Parlamentu České republiky na zrušení zákona č. 198/1993 Sb., o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu
10 23/1994 Vyhláška o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli
11 26/1994 Sdělení, kterým se mění a doplňují sdělení č. 296/1991 Sb., č. 529/1992 Sb. a č. 105/1993 Sb. o Smlouvě o patentové spolupráci a Prováděcím předpisu k ní, přijaté ve Washingtonu dne 19. června 1970, změněné v roce 1979 a 1984
12 28/1994 Sdělení o Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Lotyšské republiky o zrušení vízové povinnosti
13 29/1994 Sdělení o Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Francouzské republiky o spolupráci a výměnách v oblastech mládeže a tělovýchovy a sportu
14 30/1994 Sdělení o Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Estonské republiky o zrušení vízové povinnosti
15 32/1994 Sdělení o Smlouvě mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a majetku
16 34/1994 Nález o návrhu na zrušení zákona České národní rady č. 39/1993 Sb., o pokutách a kaucích za nedodržování zákonů upravujících transformaci zemědělských družstev a nápravu majetkových křivd v oblasti vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku
17 35/1994 Nález o zrušení vyhlášky města Žďár nad Sázavou o zásadách prodejní doby na území města Žďár nad Sázavou
18 38/1994 Zákon o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
19 40/1994 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
20 42/1994 Zákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením
21 46/1994 Zákon o změně názvu Vysoké školy chemickotechnologické v Pardubicích
22 47/1994 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů
23 48/1994 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
24 49/1994 Nález ve věci navrhovatele - skupiny 45 poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o návrhu na zrušení čl. I zákona č. 190/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
25 50/1994 Nařízení o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě
26 51/1994 Nařízení o nárocích osob, kterým byl odňat nebo snížen důchod podle dřívějších předpisů, a některých osob účastných soudní rehabilitace
27 57/1994 Sdělení o přistoupení České republiky k Ústavě Světové poštovní unie včetně dodatkových protokolů 1 až 4 k ní a Závěrečnému protokolu, ke Světové poštovní úmluvě a Závěrečnému protokolu a Generálnímu řádu Světové poštovní unie
28 58/1994 Sdělení o Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o zaměstnávání rodinných příslušníků pracovníků diplomatických misí a konzulárních úřadů
29 59/1994 Sdělení o hraničních celních přechodech
30 60/1994 Sdělení o Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o přechodu práv a povinností ze skončení služebních poměrů policistů zařazených ve Federálním policejním sboru a Sboru hradní policie a vojáků z povolání vojsk Ministerstva vnitra
31 62/1994 Nařízení o poskytování náhrad některých výdajů zaměstnancům rozpočtových a příspěvkových organizací s pravidelným pracovištěm v zahraničí
32 67/1994 Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 650. výročí založení pražského arcibiskupství a položení základního kamene ke Katedrále sv. Víta
33 68/1994 Sdělení o Mezinárodní úmluvě na ochranu nových odrůd rostlin
34 70/1994 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách
35 71/1994 Zákon o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty
36 81/1994 Sdělení o Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Nizozemského království o leteckých službách mezi a za jejich územími
37 83/1994 Sdělení o Protokolu o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem vnějších ekonomických vztahů Republiky Tádžikistán
38 85/1994 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky, zákon ČNR č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, zákon ČNR č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, zákon č. 311/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1994 a o změně a doplnění některých zákonů, a zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
39 86/1994 Nález o návrhu na zrušení ustanovení § 871 odst. 1 občanského zákoníku, ve znění zákona č. 509/1991 Sb.
40 87/1994 Nařízení, kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku Zlínské aglomerace
41 91/1994 Nález ve věci návrhu prezidenta republiky na zrušení části ustanovení § 102 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění zákona č. 557/1991 Sb. a zákona č. 290/1993 Sb.
42 92/1994 Nález o zrušení obecně závazné vyhlášky města Mostu k zabezpečení veřejného pořádku a bezpečnosti ve městě Mostě
43 93/1994 Nález o zrušení ust. článku 7 odst. 2 a článku 8 obecně závazné vyhlášky obce Bludov ze dne 2. září 1992, kterou by přijat "Domovní řád"
44 94/1994 Nález o zrušení obecně závazné vyhlášky města Bíliny o ochraně majetku občanů a zabezpečení veřejného pořádku ve městě Bílině
45 95/1994 Nález o zrušení obecně závazné vyhlášky města Krupky k zajištění pořádku při hospodaření s byty v majetku města
46 96/1994 Nález o zrušení obecně závazné vyhlášky města Ústí nad Labem k zabezpečení veřejného pořádku a bezpečnosti v Ústí nad Labem
47 97/1994 Nález ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Kuřimi o převodu a pronájmu majetku města Kuřimi
48 98/1994 Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 92/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 541/1992 Sb., zákona č. 544/1992 Sb., zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 306/1993 Sb.
49 101/1994 Nález o návrhu na zrušení ustanovení § 67 písm. b) zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
50 102/1994 Vyhláška, kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu v objektech určených pro výrobu a zpracování výbušnin
51 103/1994 Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 50. výročí vylodění spojenců v Normandii
52 104/1994 Nařízení, kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku Plzeňské sídelní regionální aglomerace
53 105/1994 Nařízení, kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku Brněnské sídelní regionální aglomerace
54 106/1994 Sdělení o Protokolu o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem vnějších ekonomických vztahů Republiky Uzbekistán
55 107/1994 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech
56 109/1994 Vyhláška, kterou se vydává řád výkonu vazby
57 111/1994 Zákon o silniční dopravě
58 114/1994 Zákon, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb. a zákona č. 42/1994 Sb.
59 115/1994 Zákon, kterým se doplňuje zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění zákona č. 458/1990 Sb., zákona č. 528/1990 Sb., zákona č. 137/1991 Sb. a zákona č. 264/1992 Sb., a mění zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 267/1992 Sb. a zákona č. 133/1993 Sb.
60 116/1994 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích
61 117/1994 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, doplňuje zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění zákona č. 331/1993 Sb., a zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění zákona č. 122/1993 Sb., a mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
62 119/1994 Nález o návrhu na zrušení článku III odst. 6, článku IV odst. 1a článku V odst. 1 obecně závazné vyhlášky města Duchcov k zajištění pořádku při hospodaření s byty v majetku města přijaté dne 10. prosince 1992
63 120/1994 Nález o návrhu na zrušení části I odst. 4 a částí II, III a IV obecně závazné vyhlášky obce Raškovice o likvidaci tuhého komunálního odpadu a o místním poplatku za jeho odvoz přijaté dne 14. prosince 1991
64 121/1994 Sdělení o Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí
65 123/1994 Sdělení o verbálních nótách o pozbytí platnosti některých mezinárodních smluv uzavřených s NDR sjednocením Německa a o rozšíření územní platnosti smluv uzavřených se SRN na území bývalé NDR
66 124/1994 Sdělení o Protokolu o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem ekonomiky a financí Turkmenistánu
67 127/1994 Sdělení o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů
68 128/1994 Sdělení o podpoře a vzájemné ochraně investic
69 129/1994 Sdělení o Programové dohodě mezi vládou České republiky, kterou zastupuje Ministerstvo financí, a Minicipiální finanční společností, a.s., na straně jedné a vládou Spojených států amerických, kterou zastupuje Agentura pro mezinárodní rozvoj, na straně druhé k financování municipiální infrastuktury
70 130/1994 Sdělení o Dohodě mezi Ministerstvem financí České republiky a Ministerstvem financí Slovenské republiky o vzájemném osvobození silničních motorových vozidel od silniční daně
71 131/1994 Nález ve věci návrhu na zrušení zákona č. 183/1993 Sb.
72 132/1994 Nález ve věci návrhu na zrušení čl. II zákona č. 216/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 172/1990 Sb., o vysokých školách, a na zrušení § 27 odst. 8 zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách, ve znění zákona č. 216/1993 Sb.
73 133/1994 Sdělení o Vídeňské úmluvě o občanskoprávní odpovědnosti za jaderné škody a Společném protokolu týkajícím se aplikace Vídeňské úmluvy a Pařížské úmluvy
74 135/1994 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, a mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách
75 136/1994 Zákon o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících a o změně dalších zákonů
76 141/1994 Nález ve věci návrhu na zrušení bodu e) obecně závazné vyhlášky obce Karlštejn o poplatku ze vstupného na hrad přijaté dne 19. února 1991
77 147/1994 Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 125. výročí zahájení provozu první koněspřežné městské tramvaje v Brně
78 148/1994 Sdělení o podepsání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o předávání a přebírání osoba, jejichž vstup nebo pobyt je na území druhého státu potiprávní
79 152/1994 Zákon o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů
80 153/1994 Zákon o zpravodajských službách České republiky
81 154/1994 Zákon o Bezpečnostní informační službě
82 155/1994 Zákon, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcecm na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů
83 156/1994 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, doplňuje zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů
84 157/1994 Zákon o státních vyznamenáních České republiky
85 160/1994 Sdělení o Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Uruguajské východní republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů České republiky a pro držitele diplomatických a úředních pasů Uruguajské východní republiky
86 162/1994 Sdělení o Dohodě mezi Českou republikou a Austrálií o vzájemné podpoře a ochraně investic
87 164/1994 Nález ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 3 odst. 1, části ustanovení § 3 odst. 2 a části ustanovení § 5 odst. 2 a odst. 4 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákonů jej měnících a doplňujících
88 166/1994 Rozhodnutí o vyhlášení voleb do zastupitelstev v obcích
89 170/1994 Sdělení o Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Kanady o zaměstnávání rodinných příslušníků pracovníků diplomatických misí konzulárních úřadů a zaměstnanců mezinárodních vládních organizací
90 176/1994 Sdělení Dodatek č. 1 k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o společném využívání stanovených informačních a archivních fondů vzniklých z činnosti ministerstev vnitra v oblasti vnitřního pořádku a bezpečnosti ze dne 29. října 1992
91 179/1994 Nález ve věci návrhu na zrušení vyhlášky města Olomouce ze dne 13. března 1991 o úpravě podmínek prodeje, rozšiřování a provozování předmětů pornografického a erotického charakteru ve městě Olomouci
92 180/1994 Sdělení o podepsání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
93 181/1994 Sdělení o Dohodě mezi Českou republikou a Polskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
94 183/1994 Zákon o zvýšení vyplácených důchodů a důchodů přiznávaných v roce 1994 a v roce 1995
95 185/1994 Nařízení, kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku Ostravské aglomerace
96 186/1994 Sdělení o odstoupení České a Slovenské Federativní Republiky od Všeobecných podmínek specializace a kooperace výroby mezi organizacemi členských států RVHP (VPSK RVHP) a od Všeobecných podmínek pro dodávky zboží mezi organizacemi členských států RVHP (VDP RVHP 1968/1988)
97 188/1994 Vyhláška o rozšíření závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně
98 191/1994 Zákon, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona České národní rady č. 438/1991 Sb., zákona České národní rady č. 282/1992 Sb., zákona České národní rady č 473/1992 Sb., zákona č. 170/1993 Sb. a zákona č. 155/1994 Sb.
99 192/1994 Zákon o změně názvu některých vysokých škol uvedených v příloze zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách
100 193/1994 Zákon, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb.
101 194/1994 Nález ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Jívka ze dne 14. března 1994 o financování věcných nákladů dětí, které navštěvují základní školy
102 198/1994 Sdělení o podepsání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o podpoře a vzájemné ochraně investic
103 200/1994 Zákon o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením
104 201/1994 Sdělení o podepsání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Bulharské lidové republiky o zrušení vízové povinnosti a rozvoji turistiky
105 203/1994 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb. a zákona č. 40/1994 Sb.
106 205/1994 Vyhláška o vydání bankovek po 50 Kč vzoru 1994
107 206/1994 Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k ochraně a tvorbě životního prostředí
108 207/1994 Nález ve věci návrhu na zrušení § 6, 11, § 12 odst. 3, § 18 odst. 1 písm. a), c) a § 18a písm. a), b) zákona České národní rady č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění zákona č. 272/1993 Sb.
109 208/1994 Sdělení o přijetí Dohody o ochraně netopýrů v Evropě
110 209/1994 Sdělení o přijetí Protokolu o přístupu České republiky ke Všeobecné dohodě o clech a obchodu (GATT) a o přístupu České republiky k Ujednání týkajícího se mezinárodního obchodu textilním zbožím a k Protokolu o prodloužení Ujednání, k Dohodě o technických překážkách obchodu, k Dohodě o provádění článku VI GATT, k Dohodě o dovozním licenčním řízení a k Dohodě o provádění článku VII GATT
111 214/1994 Nález ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 55 odst. 2, ustanovení vyjádřeného v § 74 odst. 1 slovy "(§ 68, 69, 72, 73, 73a) s výjimkou rozhodnutí o jejím prodloužení (§ 71 odst. 2, 5)," a ustanovení § 209 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
112 215/1994 Sdělení o přistoupení k Protokolu k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států (z roku 1979) o dlouhodobém financování Kooperativního programu pro monitorování a vyhodnocování dálkového šíření látek znečišťujících ovzduší v Evropě (EMEP)
113 216/1994 Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů
114 217/1994 Zákon o poskytnutí jednorázové peněžní částky některým obětem nacistické perzekuce
115 218/1994 Zákon, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů
116 221/1994 Sdělení o podepsání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojených států amerických o vzájemné pomoci mezi jejich celními správami
117 223/1994 Zákon o sloučení Československé obchodní a průmyslové komory s Hospodářskou komorou České republiky, o některých opatřeních s tím souvisejících a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, ve znění zákona č. 121/1993 Sb.
118 224/1994 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 92/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., ústavního zákona č. 541/1992 Sb., zákona č. 544/1992 Sb., zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 306/1993 Sb., zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 285/1991 Sb., zákona České národní rady č. 438/1991 Sb., zákona České národní rady č. 569/1991 Sb., zákona České národní rady č. 282/1992 Sb. a zákona č. 210/1993 Sb., doplňuje zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění zákona č. 122/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 74/1994 Sb., zákona č. 117/1994 Sb. a zákona č. 156/1994 Sb., a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění zákona č. 331/1993 Sb. a zákona č. 117/1994 Sb.
119 227/1994 Sdělení o podepsání Dohody mezi Českou republikou a Evropským hospodářským společenstvím týkající se ryb
120 228/1994 Sdělení o podepsání Protokolu o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem průmyslu a obchodu Litevské republiky
121 230/1994 Sdělení o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky
122 231/1994 Nález ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky města Přerov - Tržní řád ze dne 1. prosince 1993, ve znění změn a doplňků
123 232/1994 Nařízení, kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku Krkonoše
124 233/1994 Nařízení, kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku Jeseníky
125 236/1994 Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojených států amerických o vývozu některých textilních výrobků z Československé socialistické republiky do Spojených států amerických, která byla pozměňována a její platnost prodlužována formou výměny nót, a o podepsání Pamětního zápisu, jímž bylo s účinností od 1. ledna 1993 potvrzeno právní nástupnictví České republiky do práv a závazků bývalé České a Slovenské Federativní Republiky vyplývajících z Dohody a její platnost byla prodloužena do 31. května 1995
126 237/1994 Sdělení o podepsání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o malém pohraničním styku na turistických stezkách a v turistických zónách a o překračování státních hranic ve zvláštních případech a Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Spolkovým ministerstvem vnitra Spolkové republiky Německo k Dohodě z 3. listopadu 1994
127 238/1994 Sdělení o odstoupení Maďarské republiky od Smlouvy o zamezení dvojího zdanění příjmu a majetku fyzických osob mezi Československou socialistickou republikou, Bulharskou lidovou republikou, Maďarskou lidovou republikou, Mongolskou lidovou republikou, Německou demokratickou republikou, Polskou lidovou republikou, Rumunskou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik a Smlouvy o zamezení dvojího zdanění příjmu a majetku právnických osob uzavřené mezi týmiž státy
128 239/1994 Sdělení o podepsání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o vzájemném zaměstnávání českých a vietnamských občanů
129 240/1994 Sdělení o Podepsání Rozhodutí č. 1/94 Společného výboru Evropského společenství a České republiky týkající se Rozhodnutí č. 1/93 (C) Společného výboru Evropského společenství a České republiky a Slovenské republiky ze dne 28. května 1993 o vývozu některých ocelářských výrobků z České republiky do Společenství
130 241/1994 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
131 242/1994 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění zákona č. 315/1993 Sb.
132 243/1994 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění zákona č. 302/1993 Sb.
133 244/1994 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zajištění základu daně, ve znění pozdějších předpisů
134 249/1994 Vyhláška o rozšíření závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně
135 250/1994 Sdělení o podepsání Rámcové dohody o finanční spolupráci mezi Českou republikou a Evropskou investiční bankou, která byla pozměněna výměnou nót ze dne 8. a 28. července 1994
136 251/1994 Nařízení, kterým se stanoví podmínky pro poskytování a finanční vypořádání dotace ze státního rozpočtu na tepelnou energii dodávanou k vytápění domovních objektů
137 253/1994 Zákon, kterým se mění zákon č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znění zákona č. 150/1992 Sb., zákon České národní rady č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění zákona České národní rady č. 36/1993 Sb., zákon České národní rady č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění zákona České národní rady č. 36/1993 Sb., zákon České národní rady č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, ve znění pozdějších předpisů, a mění a doplňuje zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů
138 259/1994 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů
139 261/1994 Zákon, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství
140 263/1994 Nařízení o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání
141 266/1994 Zákon o dráhách
142 269/1994 Zákon o Rejstříku trestů
143 270/1994 Nařízení, kterým se stanoví přechodné období pro výkon funkce zakladatele státních podniků okresními úřady
144 271/1994 Nařízení, kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku "Ropovod Ingolstadt"
145 274/1994 Usnesení k novelizaci zákona o správních poplatcích
146 275/1994 Zákon, kterým se mění zákon České národní rady č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákona č. 164/1993 Sb.
147 276/1994 Usnesení k novelizaci zákona o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
2014 Judikaty.info - všechny právy vyhrazená
v1.5 - webdesign @ bart.sk
Hore