Sbírka 18.200 zákonů od roku 1945 - všechny konsolidované znění

X
Měli jste na mysli
...
Dokument musí obsahovat také:
Dokument nesmí obsahovat:
Typ právního předpisu:
Autor:
Dokument nesmí obsahovat:
Dokument musí obsahovat také:
+Hledat podle paragrafu
:
:
:
od:
do:

Poslední aktualizace
20.02.2020
Nové vyhlášené předpisy

Sbírka zákonů 1993

1 1/1993 Zákon Ústava České republiky
2 2/1993 Zákon o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky
3 3/1993 Zákon o státních symbolech České republiky
4 4/1993 Ústavní zákon o opatřeních souvisejících se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky
5 5/1993 Usnesení k přijetí ústavního zákona České národní rady o opatřeních souvisejících se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky
6 6/1993 Zákon o České národní bance
7 10/1993 Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů České národní rady a některých dalších předpisů
8 14/1993 Zákon o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví
9 15/1993 Zákon o Armádě České republiky a o změnách a doplnění některých souvisejících předpisů
10 16/1993 Zákon o dani silniční
11 19/1993 Zákon o orgánech státní správy České republiky v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů
12 20/1993 Zákon o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví
13 21/1993 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se provádí další opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky
14 24/1993 Zákon, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád
15 25/1993 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)
16 26/1993 Zákon, kterým se mění a doplňují některé zákony v oblasti vnitřního pořádku a bezpečnosti, a o opatřeních s tím souvisejících
17 29/1993 Ústavní zákon o některých dalších opatřeních souvisejících se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky
18 35/1993 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, zákon České národní rady č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, a zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
19 36/1993 Zákon o některých opatřeních v oblasti rozhlasového a televizního vysílání
20 37/1993 Zákon o změnách v nemocenském a sociálním zabezpečení a některých pracovněprávních předpisů
21 39/1993 Zákon o pokutách a kaucích za nedodržování zákonů upravujících transformaci zemědělských družstev a nápravu majetkových křivd v oblasti vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku
22 44/1993 Vyhláška o uplatnění nároku na odpočet daně z obratu a dovozní daně u zásob materiálu a zboží při přechodu na systém daně z přidané hodnoty
23 51/1993 Nařízení o způsobu finančního vypořádání za nájem pozemků přidělených pozemkovým úřadem
24 53/1993 Vyhláška, kterou se stanoví výše puncovních poplatků a způsob jejich placení
25 56/1993 Rozhodnutí o amnestii ze dne 3. února 1993
26 57/1993 Nařízení, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 20/1992 Sb., kterým se stanoví způsob výpočtu náhrad za živý a mrtvý inventář a zásoby
27 59/1993 Vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 44/1993 Sb., o uplatnění nároku na odpočet daně z obratu a dovozní daně u zásob materiálu a zboží při přechodu na systém daně z přidané hodnoty
28 60/1993 Zákon o oddělení měny
29 61/1993 Nařízení k provedení zákona o oddělení měny
30 62/1993 Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 60/1993 Sb., o oddělení měny
31 63/1993 Vyhláška o vydání bankovek po 200 Kč
32 67/1993 Zákon, kterým se mění a doplňují zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, a zákon České národní rady č. 553/1991 Sb., o obecní policii
33 68/1993 Zákon, kterým se mění a doplňují některé zákony na úseku všeobecné vnitřní správy
34 72/1993 Vyhláška o osvobození na úseku soudních poplatků
35 75/1993 Sdělení o Dohodě mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky, vládou Ruské federace a vládou Ukrajiny o tranzitu vojenských vlaků s vojenskými náklady Západní skupiny vojsk ozbrojených sil Ruské federace ze Spolkové republiky Německo do Ruské federace přes území České a Slovenské Federativní Republiky a Ukrajiny
36 77/1993 Vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů
37 91/1993 Vyhláška k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách
38 96/1993 Zákon o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb.
39 97/1993 Zákon o působnosti Správy státních hmotných rezerv
40 101/1993 Vyhláška o vydání mincí po 50 Kč vzoru 1993 a o ukončení platnosti mincí po 1 haléři a po 5 haléřích československé měny a o jejich výměně
41 102/1993 Sdělení o Dohodě mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Řecké republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic
42 105/1993 Sdělení, kterým se mění a doplňují sdělení č. 296/1991 Sb. a č. 529/1992 Sb., o Smlouvě o patentové spolupráci a Prováděcím předpisu k ní, přijaté ve Washingtonu dne 19. června 1970, změněné v roce 1979 a v roce 1984
43 106/1993 Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti žádosti o souhlas se zřízením stavební spořitelny
44 110/1993 Vyhláška o vydání mincí po 10 Kč vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 10 Kčs a bankovek po 10 Kčs a jejich výměně
45 111/1993 Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 1993, o ukončení platnosti bankovek po 20 Kčs a po 50 Kčs a jejich výměně
46 112/1993 Vyhláška o vydání bankovek po 1000 Kč, o ukončení platnosti bankovek po 1000 Kčs opatřených kolkem a jejich výměně
47 114/1993 Zákon o Kanceláři prezidenta republiky
48 115/1993 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)
49 121/1993 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky
50 125/1993 Vyhláška, kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
51 133/1993 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákona č. 267/1992 Sb., a zákon České národní rady č. 231/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákona České národní rady č. 544/1991 Sb.
52 140/1993 Vyhláška, kterou se prohlašují další zdroje přirozeně se vyskytujících minerálních vod za přírodní léčivé zdroje a přírodní minerální vody stolní a mění se výnos ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 12/1979 Věstníku ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky, kterým se prohlašují další přírodní zdroje minerálních vod za přírodní léčivé zdroje a přírodní minerální vody stolní
53 141/1993 Vyhláška o vydání mincí po 1 Kč vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 1 Kčs a jejich výměně
54 142/1993 Vyhláška o vydání mincí po 2 Kč vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 2 Kčs a jejich výměně
55 143/1993 Vyhláška o vydání mincí po 5 Kč, o ukončení platnosti mincí po 5 Kčs a jejich výměně
56 144/1993 Rozhodnutí o sjednávání mezinárodních smluv
57 146/1993 Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
58 147/1993 Sdělení, kterým se doplňuje sdělení č. 551/1992 Sb., o Evropské úmluvě o předávání trestního řízení, přijaté ve Štrasburku dne 15. května 1972
59 149/1993 Sdělení o Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o zrušení vízové povinnosti
60 151/1993 Sdělení o Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci v oblasti telekomunikačních služeb ministerstev vnitra a šifrové služby
61 152/1993 Sdělení o Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o společném postupu při přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů ze státních orgánů a státních organizací České a Slovenské Federativní Republiky v souvislosti se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky
62 153/1993 Výnos, kterým se stanoví kvalifikační předpoklady odborných lesních hospodářů
63 156/1993 Sdělení o Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o společném využívání stanovených informačních a archívních fondů vzniklých z činnosti ministerstev vnitra v oblasti vnitřního pořádku a bezpečnosti
64 157/1993 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. a zákona č. 96/1993 Sb., zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., a zákon České národní rady č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů
65 158/1993 Vyhláška o vydání bankovek po 100 Kč, ukončení platnosti bankovek po 100 Kčs opatřených kolkem a jejich výměně
66 159/1993 Vyhláška o vydání bankovek po 500 Kč, ukončení platnosti bankovek po 500 Kčs opatřených kolkem a jejich výměně
67 160/1993 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., a některé další zákony
68 161/1993 Zákon o změnách ve všeobecném zdravotním pojištění a o změnách a doplnění některých dalších zákonů
69 162/1993 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání
70 163/1993 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 26/1993 Sb. a zákona č. 67/1993 Sb., a zákon České národní rady č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění zákona č. 67/1993 Sb.
71 164/1993 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
72 166/1993 Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu
73 168/1993 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona České národní rady č. 541/1991 Sb. a zákona České národní rady č. 10/1993 Sb.
74 169/1993 Zákon, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb. a zákona České národní rady č. 542/1991 Sb.
75 170/1993 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona České národní rady č. 438/1991 Sb., zákona České národní rady č. 282/1992 Sb. a zákona České národní rady č. 473/1992 Sb.
76 171/1993 Zákon, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád
77 172/1993 Zákon o vydání státních dluhopisů ke krytí schodku státního rozpočtu České republiky za rok 1992 a ke krytí schodku některých závazků České republiky souvisejících se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky
78 179/1993 Sdělení o podepsání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Slovinsko u zrušení vízové povinnosti
79 182/1993 Zákon o Ústavním soudu
80 183/1993 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 42/1992 Sb., zákona č. 93/1992 Sb. a zákona České národní rady č. 39/1993 Sb.
81 187/1993 Sdělení o podepsání Dohody mezi Spojenými státy americkými a Českou a Slovenskou Federativní Republikou o vzájemné podpoře a ochraně investic
82 189/1993 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona České národní rady č. 579/1991 Sb., zákona České národní rady č. 166/1992 Sb., zákona České národní rady č. 516/1992 Sb. a zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., a doplňuje zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 468/1991 Sb. a zákona č. 68/1993 Sb.
83 191/1993 Nařízení o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání
84 194/1993 Vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění vyhlášky č. 584/1992 Sb.
85 196/1993 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, a zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb. a zákona č. 157/1993 Sb.
86 198/1993 Zákon o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu
87 201/1993 Sdělení o Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci v dopravě a spojích
88 204/1993 Sdělení o Rozhodnutí č. 1/93 (C) Společného výboru Evropského společenství a České republiky a Slovenské republiky o vývozu některých ocelářských výrobků z České republiky do Společenství
89 208/1993 Sdělení o Úmluvě o právním postavení uprchlíků a Protokolu týkajícím se právního postavení uprchlíků
90 209/1993 Sdělení o Smlouvě mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o právní pomoci poskytované justičními orgány a o úpravě některých právních vztahů v občanských a trestních věcech
91 210/1993 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zák. č. 92/1992 Sb., zák. č. 264/1992 Sb., zák. č. 541/1992 Sb. a zák. č. 544/1992 Sb., zákon ČNR č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění zák. ČNR č. 439/1991 Sb., zák. ČNR č. 569/1991 Sb. a zák. č. 282/1992 Sb., a mění zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem
92 217/1993 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
93 220/1993 Sdělení o Dohodě mezi ministerstvem dopravy České republiky a ministerstvem dopravy, spojů a veřejných prací Slovenské republiky o spolupráci v oblastech vnitrozemské plavby, námořní plavby, silniční dopravy a pozemních komunikací
94 222/1993 Nařízení o vydávání a použití investičních kupónů
95 223/1993 Vyhláška o hracích přístrojích
96 226/1993 Vyhláška o vydání bankovek po 50 Kč
97 227/1993 Sdělení o Smlouvě mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o vzájemném zaměstnávání občanů
98 228/1993 Sdělení o Smlouvě mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení
99 234/1993 Sdělení o Smlouvě mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o úpravě režimu a o spolupráci na společných státních hranicích
100 235/1993 Sdělení o Smlouvě mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o dobrém sousedství, přátelských vztazích a spolupráci
101 236/1993 Vyhláška o rozšíření závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně
102 238/1993 Nařízení, kterým se pro účely zákona o daních z příjmů stanoví zařízení na výrobu biologicky rozložitelných látek
103 239/1993 Nařízení, kterým se stanoví způsob vyhlášení a provedení dražby zemědělského majetku
104 242/1993 Vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého báňského úřadu č. 104/1988 Sb., o racionálním využívání výhradních ložisek a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem
105 246/1993 Nařízení o ukončení omezení placení v hotovosti
106 251/1993 Sdělení o Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o vzájemných dodávkách zboží v roce 1993
107 253/1993 Sdělení o Smlouvě mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o zamezení dvojího zdanění v oboru daně dědické a darovací
108 256/1993 Vyhláška o rozšíření kolektivních smluv vyššího stupně
109 261/1993 Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k prvnímu výročí schválení Ústavy České republiky
110 273/1993 Zákon o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl,o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů
111 280/1993 Sdělení o Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Republiky Uzbekistán o obchodně-ekonomické a vědeckotechnické spolupráci
112 283/1993 Zákon o státním zastupitelství
113 285/1993 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
114 289/1993 Vyhláška o vydání bankovek po 5000 Kč
115 290/1993 Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon a zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích
116 292/1993 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, a zákon č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích
117 293/1993 Zákon o výkonu vazby
118 302/1993 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 16/1993 Sb., o dani silniční, zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. a zákona č. 157/1993 Sb., a zákon č. 212/1992 Sb., o soustavě daní
119 304/1993 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 391/1991 Sb., o platových poměrech soudců, státních notářů, justičních a notářských čekatelů, ve znění zákona České národní rady č. 7/1993 Sb.
120 306/1993 Zákon, kterým se mění zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 92/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 541/1992 Sb., zákona č. 544/1992 Sb. a zákona č. 210/1993 Sb.
121 307/1993 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
122 315/1993 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, a mění zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. a zákona č. 157/1993 Sb.
123 318/1993 Zákon, kterým se upravuje změna postavení kulturních fondů a mění zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění zákona č. 89/1990 Sb. a zákona č. 468/1991 Sb.
124 320/1993 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví
125 323/1993 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb. a zákona č. 196/1993 Sb., zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. a zákona č. 157/1993 Sb., a zákon České národní rady č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění zákona č. 157/1993 Sb.
126 324/1993 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů a v úplném znění č. 295/1993 Sb., a zákon České národní rady č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů a v úplném znění č. 296/1993 Sb.
127 325/1993 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 587/1992Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 199/1993 Sb., a zákon České národní rady č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění zákona České národní rady č. 337/1992 Sb. a zákona České národní rady č. 35/1993 Sb.
128 326/1993 Zákon, kterým se mění a doplňují zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se stanoví podmínky skončení služebního poměru policistů Federální železniční policie
129 328/1993 Sdělení o Protokolu o spolupráci mezi ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a ministerstvem vnějších ekonomických vztahů Kazašské republiky
130 330/1993 Sdělení o Smlouvě mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o dočasném oprávnění k podnikání fyzických a právnických osob, které podnikají na území druhé republiky po 31. prosinci 1992
131 331/1993 Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 1994 a o změně a doplnění některých zákonů
2014 Judikaty.info - všechny právy vyhrazená
v1.5 - webdesign @ bart.sk
Hore