Sbírka 18.200 zákonů od roku 1945 - všechny konsolidované znění

X
Měli jste na mysli
...
Dokument musí obsahovat také:
Dokument nesmí obsahovat:
Typ právního předpisu:
Autor:
Dokument nesmí obsahovat:
Dokument musí obsahovat také:
+Hledat podle paragrafu
:
:
:
od:
do:

Poslední aktualizace
20.02.2020
Nové vyhlášené předpisy

Sbírka zákonů 1992

1 12/1992 Sdělení o Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Jihoafrické republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů
2 17/1992 Zákon o životním prostředí
3 19/1992 Zákon o některých opatřeních týkajících se působnosti ministerstev České republiky
4 20/1992 Nařízení, kterým se stanoví způsob výpočtu výše náhrad za živý a mrtvý inventář a zásoby
5 21/1992 Zákon o bankách
6 23/1992 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění zákona České národní rady č. 49/1982 Sb. a zákona České národní rady č. 425/1990 Sb., a zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů
7 24/1992 Vyhláška, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 58/1991 Sb., o vymezení obsahu mzdových prostředků
8 37/1992 Vyhláška o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy
9 42/1992 Zákon o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech
10 44/1992 Vyhláška o náhradách za vykonávání funkce přísedícího
11 55/1992 Sdělení o přijetí Mezinárodní úmluvy o sladění hraničních kontrol zboží
12 56/1992 Sdělení o Ujednání a zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Thajského království
13 77/1992 Zákon, kterým se mění zákon č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů
14 89/1992 Sdělení o podepsání Smlouvy mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a zisků z majetku
15 92/1992 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby
16 93/1992 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku
17 99/1992 Vyhláška o zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání odpadů v podzemních prostorech
18 107/1992 Výnos novela předpisu L 2 - Pravidla létání
19 108/1992 Výnos, kterým se mění a doplňuje výnos o předpisu L 11 - Předpis o letových provozních službách
20 109/1992 Výnos, kterým se mění a doplňuje výnos o předpisu L 4444 - Postupy pro letové provozní služby
21 113/1992 Sdělení o Dohodě mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Rakouskou republikou o vzájemném výkonu soudních rozhodnutí ve věcech trestních
22 114/1992 Zákon o ochraně přírody a krajiny
23 125/1992 Zákon o zřízení Sekretariátu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě a o výsadách a imunitách tohoto sekretariátu a dalších institucí Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě
24 126/1992 Zákon o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Československém červeném kříži
25 128/1992 Nařízení o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě
26 132/1992 Výnos o zařazení zemědelských organizací do produkčních ekonomických skupin
27 151/1992 Zákon o platových poměrech soudců Nejvyššího soudu České a Slovenské Federativní Republiky a soudců a justičních čekatelů vojenských soudů
28 152/1992 Nařízení o ochranných pásmech přírodním léčivých zdrojů lázeňského místa Františkovy Lázně
29 157/1992 Výnos, kterým se mění Pravidla bezpečnosti při těžbě, soustřeďování, odvozu a manipulaci dříví
30 159/1992 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona České národní rady č. 575/1990 Sb.
31 162/1992 Zákon o působnosti orgánů České republiky při provádění zákona č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění zákonů č. 458/1990 Sb., č. 528/1990 Sb. a č. 137/1991 Sb.
32 165/1992 Zákon, kterým se zrušují některé právní předpisy z odvětví kultury
33 167/1992 Zákon o zřízení ministerstva mezinárodních vztahů České republiky
34 168/1992 Sdělení o podepsání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o zřízení a činnosti kulturních středisek
35 172/1992 Vyhláška o dobývacích prostorech
36 173/1992 Vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého báňského úřadu č. 72/1988 Sb., o výbušninách
37 175/1992 Vyhláška o podmínkách využívání ložisek nevyhrazených nerostů
38 177/1992 Sdělení o podepsání Protokolu mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Rumunska o vypořádání vzájemných pohledávek a závazků v platebních vztazích existujících k 31. prosinci 1990, spojených s přechodem na zúčtování ve volně směnitelných měnách od 1. ledna 1991, a Dodatku k tomuto Protokolu
39 209/1992 Sdělení o Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod ve znění protokolů č. 3, 5 a 8
40 224/1992 Výnos, kterým se zrušuje výnos o paušálních odměnách a náhradách za znalecké posudky o ceně staveb, pozemků, trvalých porostů a úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků
41 225/1992 Výnos o zařazení územně technických jednotek (katastrálních území) do produkčních ekonomických skupin
42 229/1992 Zákon o komoditních burzách
43 233/1992 Zákon o použití státního rozpočtu federace za rok 1991
44 235/1992 Zákon o zrušení pracovních kategorií a o některých dalších změnách v sociálním zabezpečení
45 239/1992 Zákon o Státním fondu kultury České republiky
46 240/1992 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci
47 242/1992 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a některých dalších opatřeních s tím souvisejících
48 243/1992 Zákon, kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., u úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb.
49 246/1992 Zákon na ochranu zvířat proti týrání
50 257/1992 Zákon o soudních poplatcích za řízení u Nejvyššího soudu České a Slovenské Federativní Republiky a u vojenských soudů
51 260/1992 Nařízení o regulačním odvodu za překročení mzdových a ostatních osobních nákladů v roce 1992
52 263/1992 Zákon, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád
53 264/1992 Zákon, kterým se mění a doplňuje občanský zákoník, zrušuje zákon o státním notářství a o řízení před státním notářstvím (notářský řád) a mění a doplňují některé další zákony
54 267/1992 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích
55 271/1992 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů
56 274/1992 Vyhláška o výši odměny a způsobu úhrady odměny a náhrady mzdy a platů členů volebních komisí
57 275/1992 Vyhláška o odborné způsobilosti pracovníků pověřených prováděním kontrolní činnosti a podmínkách jejího ověřování
58 279/1992 Zákon o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky
59 280/1992 Zákon o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách
60 282/1992 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, a zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů
61 283/1992 Zákon o Akademii věd České republiky
62 296/1992 Zákonné opatření o náhradě škod způsobených československým fyzickým osobám vstupem cizích vojsk a pobytem sovětských vojsk na území České a Slovenské Federativní Republiky
63 297/1992 Zákonné opatření, kterým se doplňuje zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, a mění a doplňuje zákon č. 52/1966 Sb., o osobním vlastnictví k bytům, ve znění zákona č. 30/1978 Sb. a zákona č. 509/1991 Sb.
64 301/1992 Zákon o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky
65 304/1992 Vyhláška o vypořádání nároků z odběrních poukazů podniku zahraničního obchodu Tuzex a zůstatků účtů v nich vedených
66 327/1992 Vyhláška, kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při výrobě a zpracování výbušnin a o odborné způsobilosti pracovníků pro tuto činnost
67 328/1992 Sdělení o Ujednání o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních (úředních) pasů mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Pákistánské islámské republiky
68 330/1992 Sdělení o Dohodě mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Komisí Evropských společenství o zřízení Zastoupení Komise Evropských společenství v České a Slovenské Federativní Republice a jeho výsadách a imunitách
69 334/1992 Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu
70 335/1992 Sdělení o Ujednání o zrušení vízové povinnosti mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Španělským královstvím
71 338/1992 Zákon o dani z nemovitých věcí
72 345/1992 Zákonné opatření, kterým se mění zákon České národní rady č. 231/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákona České národní rady č. 544/1991 Sb.
73 347/1992 Zákonné opatření, kterým se mění zákon České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
74 350/1992 Zákonné opatření, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
75 352/1992 Výnos, kterým se mění a doplňuje výnos č. 279/1990 Sb., kterým se vydává Předpis L 1 Způsobilost leteckého personálu civilního letectví
76 353/1992 Oznámení o výnosu MS o náležitostech příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky a náhradách výdajů poskytovaných v souvislosti s výkonem služby
77 354/1992 Výnos, kterým se zrušují směrnice SBČs o určování pracovní doby řidičů silničních motorových vozidel ve Státní bance československé
78 358/1992 Zákon o notářích a jejich činnosti (notářský řád)
79 359/1992 Zákon o zeměměřických a katastrálních orgánech
80 360/1992 Zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
81 363/1992 Vyhláška o zjišťování starých důlních děl a vedení jejich registru
82 364/1992 Vyhláška o chráněných ložiskových územích
83 365/1992 Sdělení o Úmluvě o mezinárodním zápisu audiovizuálních děl
84 375/1992 Zákon o změně názvu Vysoké školy veterinární v Brně a o změně postavení a názvu Pedagogické fakulty v Hradci Králové
85 388/1992 Vyhláška o zřízení pobočky vyššího vojenského soudu v Olomouci
86 389/1992 Vyhláška o jednacím řádu pro vojenské obvodové a vyšší vojenské soudy
87 391/1992 Vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 14/1988 Sb., kterou se vyhlašuje Řád Rozhodčího soudu Československé obchodní a průmyslové komory, ve znění vyhlášky č. 136/1990 Sb.
88 395/1992 Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
89 402/1992 Výnos, kterým se mění a doplňuje výnos, kterým se stanoví pevné částky za poškození železničních vozů a zařízení
90 404/1992 Nařízení o změně prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
91 405/1992 Vyhláška o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
92 408/1992 Výnos o zrušení výnosu o financování branné výchovy
93 416/1992 Sdělení o Smlouvě mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Polskou republikou o dobrém sousedství, solidaritě a přátelské spolupráci
94 419/1992 Sdělení o Smlouvě mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Tuniské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a majetku
95 420/1992 Sdělení o Úmluvě o řešení sporů z investic mezi státy a občany druhých států
96 421/1992 Vyhláška, kterou se zrušuje výnos č.j. VS/3-50/1851/88 o postupu národních výborů při výkonu státní správy na úseku státního občanství České socialistické republiky
97 423/1992 Výnos, kterým se mění a doplňuje výnos o Předpisu L 8 Letová způsobilost letadel - Mezinárodní požadavky ICAO
98 435/1992 Vyhláška o důlně měřické dokumentaci při hornické činnosti a některých činnostech prováděných hornickým způsobem
99 441/1992 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb.
100 443/1992 Nařízení o prohlášení historického jádra města Františkovy Lázně a území pevnosti Terezín za památkové rezervace
101 459/1992 Vyhláška o rozšíření závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně
102 471/1992 Zákon o dočasném omezení postupu podle zákona o konkursu a vyrovnání
103 473/1992 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona ČNR č. 438/1991 Sb. a zákona ČNR č. 282/1992 Sb.
104 474/1992 Zákon o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky
105 475/1992 Vyhláška o prohlášení území bojiště u Slavkova za památkovou zónu
106 476/1992 Vyhláška o prohlášení historických jader vybraných měst za památkové zóny
107 477/1992 Vyhláška, kterou se stanoví postup při použití prostředků na zvláštním účtu ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky
108 478/1992 Zákon o užitných vzorech
109 484/1992 Vyhláška o prohlášení lednicko-valtického areálu na jižní Moravě za památkovou zónu
110 496/1992 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 297/1992 Sb.
111 497/1992 Vyhláška o evidenci zásob výhradních ložisek nerostů
112 498/1992 Vyhláška o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
113 500/1992 Sdělení o podepsání Dohody o Mezinárodním měnovém fondu, Dohody o Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj, Dohody o Mezinárodní finanční korporaci, Dohody o Mezinárodním sdružení pro rozvoj a Dohody o Mnohostranné agentuře pro investiční záruky
114 502/1992 Sdělení o podepsání Smlouvy o porozumění a přátelství mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Francouzskou republikou
115 504/1992 Nařízení o výši náhrady v hotovosti poskytované podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku
116 509/1992 Sdělení o Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Mongolska o bezvízových stycích pro držitele diplomatických a služebních pasů
117 514/1992 Výnos o nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
118 515/1992 Zákon o emisi státních dluhopisů ke krytí schodku státního rozpočtu České republiky za rok 1991
119 516/1992 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 579/1991 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1992 a o změně a doplnění zákona ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky)
120 517/1992 Zákon o České tiskové kanceláři
121 521/1992 Sdělení o Smlouvě mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Spolkovou republikou Německo o dobrém sousedství a přátelské spolupráci
122 523/1992 Zákon o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky
123 529/1992 Sdělení, kterým se mění a doplňuje sdělení o Smlouvě o patentové spolupráci a prováděcím předpisu k ní, přijaté ve Washingtonu dne 19. června 1970, změněné v roce 1979 a 1984
124 530/1992 Sdělení o Dohodě mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Královstvím Norska o vzájemné podpoře a ochraně investic
125 531/1992 Nařízení, kterým se mění nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 260/1992 Sb., o regulačním odvodu za překročení mzdových a ostatních osobních nákladů v roce 1992
126 536/1992 Sdělení o Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Portugalské republiky o zrušení vízové povinnosti
127 539/1992 Zákon o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon)
128 541/1992 Zákon o dělení majetku České a Slovenské Federativní Republiky mezi Českou republiku a Slovenskou republiku a jeho přechodu na Českou republiku a Slovenskou republiku
129 542/1992 Zákon o zániku České a Slovenské Federativní Republiky
130 543/1992 Zákon o zrušení Federální bezpečnostní informační služby
131 544/1992 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
132 548/1992 Zákon o některých dalších opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a o zřízení Kanceláře prezidenta České republiky
133 549/1992 Sdělení o Evropské úmluvě o vydávání
134 550/1992 Sdělení o Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních
135 551/1992 Sdělení o Evropské úmluvě o předávání trestního řízení
136 552/1992 Sdělení o Evropské úmluvě o potlačování terorismu
137 553/1992 Sdělení o Úmluvě o předávání odsouzených osob
138 555/1992 Zákon o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky
139 556/1992 Nařízení, kterým se mění nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 532/1990 Sb., o vydání státních dluhopisů k úhradám pohledávek z přiznaných odškodnění podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci
140 569/1992 Sdělení o Dohodě mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Nizozemským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic
141 571/1992 Sdělení o Smlouvě a přátelských vztazích a spolupráci mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Bulharskou republikou
142 572/1992 Sdělení o Úmluvě o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin
143 573/1992 Sdělení o Dohodě mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Spolkovou republikou Německo o podpoře a vzájemné ochraně investic
144 574/1992 Sdělení o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Hospodářskou unií belgicko-lucemburskou o vzájemné podpoře a ochraně investic
145 577/1992 Sdělení o Dohodě mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Litevské republiky o dvoustranném zrušení vízové povinnosti
146 578/1992 Sdělení o Smlouvě o přátelských vztazích a spolupráci mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Španělským královstvím
147 579/1992 Sdělení o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Belgického království o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd
148 583/1992 Vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky č. 476/1991 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o konkursu a vyrovnání, ve znění vyhlášky č. 37/1992 Sb.
149 584/1992 Vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy
150 586/1992 Zákon o daních z příjmů
151 589/1992 Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
152 590/1992 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, a některé další zákony
153 592/1992 Zákon o pojistném na zdravotní pojištění
154 593/1992 Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů
155 597/1992 Zákon o zrušení Československého rozhlasu, Československé televize a Československé tiskové kanceláře
156 598/1992 Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 108/1991 Sb., o dovozní přirážce, ve znění vyhlášek č. 154/1991 Sb., č. 234/1991 Sb., č. 396/1991 Sb., č. 523/1991 Sb. a č. 565/1991 Sb.
157 599/1992 Zákon, kterým se zrušuje Československá akademie věd a upravuje způsob vypořádání majetkových a jiných práv
158 601/1992 Zákon o zrušení Federálního fondu tržni regulace v zemědělství
159 602/1992 Sdělení o Dohodě mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Filipinské republiky o letecké dopravě
160 609/1992 Sdělení o Evropské úmluvě o akademickém uznávání univerzitní kvalifikace (č. 32)
161 615/1992 Nařízení, kterým se mění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 223/1988 Sb., kterým se provádí zákoník práce, a některé další pracovněprávní předpisy
162 617/1992 Vyhláška o podrobnostech placení úhrad z dobývacích prostorů a z vydobytých vyhrazených nerostů
163 622/1992 Sdělení o Dodatkovém protokolu k Evropské úmluvě o rovnocennosti dokladů o vzdělání umožňujících přístup na vysoké školy (č. 49)
164 623/1992 Sdělení o Dohodě mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Rumunska o vzájemném obchodě a platbách
165 624/1992 Zákon o zániku funkce soudců a o skončení pracovních a služebních poměrů v souvislosti se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky
166 625/1992 Zákon o zániku státní organizace Československé státní dráhy
167 627/1992 Sdělení o Evropské úmluvě o rovnocennosti dokladů umožňujících přístup na vysoké školy (č. 15)
168 628/1992 Sdělení o Evropské úmluvě o rovnocennosti částečného studia na vysokých školách
169 631/1992 Sdělení o Dohodě mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spolkové republiky Německo o spolupráci v boji proti organizované kriminalitě
170 633/1992 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znění zákona č. 47/1991 Sb.
171 634/1992 Zákon o ochraně spotřebitele
172 635/1992 Výnos, kterým se mění a doplňuje výnos, kterým se stanoví výše odměny členům komisí pro privatizaci národního majetku a licitátorům
173 643/1992 Sdělení o Dohodě mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Egyptskou arabskou republikou o leteckých službách
174 646/1992 Sdělení o Dohodě mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o podpoře a ochraně investic
175 647/1992 Sdělení o Dohodě mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Španělským královstvím o vzájemné ochraně a podpoře investic
176 648/1992 Sdělení o Mezinárodní úmluvě o zjednodušení a sladění celních režimů
2014 Judikaty.info - všechny právy vyhrazená
v1.5 - webdesign @ bart.sk
Hore