Sbírka 18.200 zákonů od roku 1945 - všechny konsolidované znění

X
Měli jste na mysli
...
Dokument musí obsahovat také:
Dokument nesmí obsahovat:
Typ právního předpisu:
Autor:
Dokument nesmí obsahovat:
Dokument musí obsahovat také:
+Hledat podle paragrafu
:
:
:
od:
do:

Poslední aktualizace
20.02.2020
Nové vyhlášené předpisy

Sbírka zákonů 1989

1 5/1989 Vyhláška o Úmluvě o Systému posuzování jakosti a certifikace vzájemně dodávaných výrobků
2 6/1989 Vyhláška o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Španělskem o právní pomoci, uznání a výkonu rozhodnutí ve věcech občanských
3 10/1989 Zákonné opatření k ochraně veřejného pořádku
4 20/1989 Vyhláška o Úmluvě o bezpečnosti a zdraví pracovníků a o pracovním prostředí (č. 155)
5 22/1989 Vyhláška o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí
6 26/1989 Vyhláška o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu
7 30/1989 Usnesení o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění k ochraně veřejného pořádku
8 42/1989 Vyhláška o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o právní pomoci a úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných, pracovních a trestních
9 48/1989 Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Zambijské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd
10 51/1989 Vyhláška o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů
11 53/1989 Redakční sdělení o opravě chyby v zákonu č. 188/1988 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce, ve slovenském vydání
12 54/1989 Nařízení o prohlášení území historických jader měst Kolína, Plzně, Brna, Lipníku nad Bečvou a Příboru za památkové rezervace
13 55/1989 Nařízení o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
14 62/1989 Vyhláška o Úmluvě o psychotropních látkách
15 63/1989 Vyhláška o ověřovatelích (auditorech) a jejich činnosti
16 64/1989 Vyhláška, kterou se vyhlašuje změna Řádu Rozhodčího soudu Československé obchodní a průmyslové komory
17 70/1989 Vyhláška o zrušení vyhlášky Státní plánovací komise a Státní arbitráže Československé socialistické republiky č. 48/1980 Sb., o hmotném bilancování a projednávání dodavatelsko-odběratelských vztahů v plánovacím procesu
18 89/1989 Pravidla hospodářského mechanismu pro státní podniky místní výroby a služeb s malým počtem pracovníků
19 91/1989 Vyhláška o Dohodě o letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Čínské lidové republiky
20 93/1989 Vyhláška o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Korejskou lidově demokratickou republikou o vzájemné právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních
21 95/1989 Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj č. 13/1988 Sb., o postupu při zvýšení rozpočtových nákladů a odsunu termínů předání kapacit ke zkušebnímu provozu a termínu dokončení u rozestavěných staveb
22 96/1989 Vyhláška o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Korejskou lidově demokratickou republikou
23 97/1989 Vyhláška o konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Čínskou lidovou republikou
24 98/1989 Vyhláška o Smlouvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Řecké republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
25 109/1989 Vyhláška o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Maledivy
26 110/1989 Vyhláška o dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Burundi o kulturní spolupráci
27 120/1989 Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 89/1961 Sb., o zdravotní péči o tělesnou výchovu
28 126/1989 Vyhláška o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o průběhu státních hranic v souvislosti s výsledky prvního společného přezkoušení průběhu československo-polských státních hranic na hraničních vodních tocích
29 150/1989 Rozhodnutí o amnestii ze dne 8. prosince 1989
30 151/1989 Nařízení o oblastním plánování v České socialistické republice
31 159/1989 Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon, zákon o přečinech a trestní řád
32 160/1989 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 98/1987 Sb., o zvláštním příspěvku horníkům
33 164/1989 Zákon, kterým se zrušuje zákonné opatření předsednictva České národní rady č. 17/1989 Sb., o přestupku proti opatřením k upevnění veřejného pořádku
34 166/1989 Usnesení, kterým se ruší usnesení České národní rady č. 123/1989 Sb., k návrhu skupiny poslanců Federálního shromáždění ČSSR na vydání ústavního zákona o způsobu přijetí nové Ústavy Československé socialistické republiky, České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky
35 168/1989 Nařízení, kterým se mění nařízení vlády České socialistické republiky č. 34/1986 Sb., o jednorázovém mimořádném odškodnění za poškození na zdraví při plnění úkolů požární ochrany
36 173/1989 Zákon o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, v jejichž čele stojí člen vlády České socialistické republiky
37 194/1989 Vyhláška o zrušení některých finančněprávních předpisů
38 197/1989 Vyhláška o zřízení chráněné krajinné oblasti Blanský les
39 202/1989 Vyhláška, kterou se ruší některé předpisy z oboru sociálně ekonomických informací
40 206/1989 Redakční sdělení o opravě chyb
41 212/1989 Vyhláška o Budapeštské smlouvě o mezinárodním uznávání uložení mikroorganismů k účelům patentového řízení a Prováděcího předpisu k ní
2014 Judikaty.info - všechny právy vyhrazená
v1.5 - webdesign @ bart.sk
Hore