Sbírka 18.200 zákonů od roku 1945 - všechny konsolidované znění

X
Měli jste na mysli
...
Dokument musí obsahovat také:
Dokument nesmí obsahovat:
Typ právního předpisu:
Autor:
Dokument nesmí obsahovat:
Dokument musí obsahovat také:
+Hledat podle paragrafu
:
:
:
od:
do:

Poslední aktualizace
20.02.2020
Nové vyhlášené předpisy

Sbírka zákonů 1988

1 8/1988 Vyhláška o stažení bankovek po 10 Kčs vzoru 1960
2 14/1988 Vyhláška, kterou se vyhlašuje Řád Rozhodčího soudu Československé obchodní a průmyslové komory
3 15/1988 Vyhláška o Vídeňské úmluvě o smluvním právu
4 16/1988 Vyhláška o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Keňské republiky
5 28/1988 Vyhláška o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Spojenými státy americkými
6 29/1988 Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o zřízení a činnosti kulturních a informačních středisek
7 30/1988 Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu
8 31/1988 Zásady a postup přestavby organizačních struktur výrobně technické, vědeckovýzkumné a oběhové základny národního hospodářství na státní podniky schválené usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 11. února 1988 č. 40
9 33/1988 Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Beninské lidové republiky o kulturní a vědecké spolupráci
10 34/1988 Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Ekvádorské republiky o kulturní a vědecké spolupráci
11 36/1988 Vyhláška o Mezinárodní úmluvě proti braní rukojmí
12 43/1988 Ústavní zákon o souhlasu ke změnám hranic České socialistické republiky na hraničních vodních tocích s Polskou lidovou republikou
13 44/1988 Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)
14 47/1988 Vyhláška o Protokolu o změnách a doplňcích Prováděcích předpisů k dohodě o vzájemném uznávání autorských osvědčení a jiných ochranných dokumentů na vynálezy z 18. prosince 1976
15 48/1988 Redakční sdělení o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 22/1988 Sb. o povinných hláseniach súvisiacich s ukončením tehotenstva
16 54/1988 Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o používání národních měn při zúčtování v rámci přímých vztahů mezi sdruženími, podniky a organizacemi ČSSR a SSSR, jakož i při zakládání a činnosti společných československo-sovětských sdružení, podniků a organizací
17 60/1988 Zákon o změnách v organizaci a působnosti ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky
18 61/1988 Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
19 62/1988 Zákon o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu
20 66/1988 Vyhláška, kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
21 72/1988 Vyhláška o používání výbušnin
22 78/1988 Vyhláška o chráněných ložiskových územích a dobývacích prostorech
23 84/1988 Vyhláška o Mezinárodní úmluvě proti apartheidu ve sportu
24 87/1988 Redakční sdělení o opravě chyb v zákonu České národní rady č. 60/1988 Sb., o změnách v organizaci a působnosti ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky
25 104/1988 Vyhláška o racionálním využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem
26 110/1988 Nařízení, kterým se zrušuje nařízení vlády České socialistické republiky č. 81/1980 Sb., o příslušnosti k udělování, změně a odnímání povolení k uzavření smlouvy o výrobní specializaci nebo výrobní kooperaci se zahraničím československým právnickým osobám řízeným národními výbory
27 123/1988 Vyhláška o Úmluvě o promlčení při mezinárodní koupi zboží
28 126/1988 Redakční sdělení o opravě chyb v zákoně č. 102/1988 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím
29 129/1988 Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o vytvoření a činnosti Kulturního a informačního střediska Československé socialistické republiky v Sovětském svazu
30 132/1988 Nařízení o prohlášení Archivu České koruny za národní kulturní památku
31 136/1988 Vyhláška o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou, Svazem sovětských socialistických republik a Německou demokratickou republikou o inspekcích v souvislosti se Smlouvou mezi Svazem sovětských socialistických republik a Spojenými státy americkými o likvidaci jejich raket středního doletu a kratšího doletu a úmluvě sjednané výměnou nót mezi Československou socialistickou republikou a Spojenými státy americkými o inspekcích na území Československé socialistické republiky ze dne 18. prosince 1987 a 4. ledna 1988.
32 139/1988 Redakční sdělení o opravě chyb 1. v zákonu č. 94/1988 Sb., o bytovém, spotřebním a výrobním družstevnictví, ve slovenském vydání; a 2. ve vyhlášce federálního ministerstva financí č. 119/1988 Sb., o hospodaření s národním majetkem, v českém a slovenském vydání
33 143/1988 Vyhláška o Úmluvě proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání
34 144/1988 Vyhláška o Úmluvě o statistikách práce
35 145/1988 Vyhláška o Úmluvě o závodních zdravotních službách (č. 161)
36 146/1988 Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Syrské arabské republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu
37 160/1988 Vyhláška o Mezinárodní úmluvě o harmonizovaném systému popisu a číselného označování zboží a Protokolu o její změně
38 166/1988 Redakční sdělení o opravě chyb 1. v zákonu č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve slovenském vydání, 2. ve vyhlášce Slovenského báňského úřadu č. 71/1988 Sb., o výbušninách, v českém a slovenském vydání, 3. ve vyhlášce Českého báňského úřadu č. 72/1988 Sb., o výbušninách, v českém a slovenském vydání, 4. v oznámení Slovenského báňského úřadu o vydání výnosu č. 2180/1988 z 11. července 1988 uveřejněném v částce 26/1988 Sb., v českém a slovenském vydání
39 167/1988 Rozhodnutí o amnestii
40 169/1988 Ústavní zákon o změnách průběhu státních hranic na hraničních vodních tocích s Polskou lidovou republikou
41 170/1988 Usnesení o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 141/1988 Sb., kterym se mění a doplňuje zákon č. 93/1951 Sb., o státním svátku, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech
42 197/1988 Nařízení, kterým se zrušuje nařízení vlády České socialistické republiky č. 154/1973 Sb., kterým se blíže vymezují působnost a úkoly okresních a krajských zemědělských správ a jejich vztah k národním výborům
43 214/1988 Nařízení o drobných provozovnách národních výborů jako právnických osobách
44 227/1988 Vyhláška, kterou se zrušují některé právní předpisy z oblasti vědeckotechnického a investičního rozvoje
45 244/1988 Vyhláška, kterou se určuje, co se považuje za omamné prostředky a jedy ve smyslu §187 a 188 trestního zákona
46 246/1988 Redakční sdělení o opravě chyb
2014 Judikaty.info - všechny právy vyhrazená
v1.5 - webdesign @ bart.sk
Hore