Sbírka 18.200 zákonů od roku 1945 - všechny konsolidované znění

X
Měli jste na mysli
...
Dokument musí obsahovat také:
Dokument nesmí obsahovat:
Typ právního předpisu:
Autor:
Dokument nesmí obsahovat:
Dokument musí obsahovat také:
+Hledat podle paragrafu
:
:
:
od:
do:

Poslední aktualizace
20.02.2020
Nové vyhlášené předpisy

Sbírka zákonů 1983

1 7/1983 Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 127/1975 Sb., o nadstandardním vybavení bytů ve znění vyhlášky č. 165/1976 Sb., kterou se mění příloha k vyhlášce č. 127/1975 Sb.
2 9/1983 Redakční sdělení o opravě chyb v zákonu č. 131/1982 Sb., kterým se mění a doplňuje občanský zákoník a upravují se některé další majetkové vztahy, ve slovenském vydání
3 17/1983 Nařízení o úpravě některých náhrad za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě
4 19/1983 Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška ministra zahraničního obchodu č. 47/1971 Sb. o podniku zahraničního obchodu Simex a o úpravě jeho oprávnění k zahraničně obchodní činnosti
5 20/1983 Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd
6 27/1983 Redakční sdělení o opravě tiskových chyb v zákoně České národní rady č. 137/1982 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost městských národních výborů na některých úsecích státní správy a ve vyhlášce Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení
7 33/1983 Vyhláška o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Afghánskou demokratickou republikou
8 34/1983 Redakční sdělení o opravě chyb 1. ve vyhlášce ministerstva školství České socialistické republiky č. 95/1982 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky nostrifikace diplomů a jiných dokladů o vysokoškolském studiu vydaných zahraničními vysokými školami a postup při ní, 2. ve vyhlášce Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 114/1982 Zb., ktorou sa ustanovujú bližšie podmienky nostrifikacie diplomov a iných dokladov o vysokoškolskom štúdiu vydaných zahraničnými vysokými školami a postup pri nej a 3. v úpravě ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 18. srpna 1982 čj. 20 785/82-42 o odměňování technickohospodářských pracovníků Ústředního domu pionýrů a mládeže Júlia Fučíka v Praze, v českém a slovenském vydání
9 38/1983 Redakční sdělení o oprave tlačových chýb vo vyhláške Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 13/1983 Zb. o poistných podmienkach pre poistenie majetku, v registracii Federálneho cenového úradu v čiastke 6/1982 Zb., v registrácii Federálneho ministerstva financií a Federálneho ministerstva zahraničného obchodu v čiastke 37/1982 Zb.
10 42/1983 Vyhláška o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií
11 44/1983 Vyhláška o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Afghánskou demokratickou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních
12 49/1983 Vyhláška o Dohodě o vzájemném uznávání výsledků typových zkoušek a úředního ověření měřidel členskými státy RVHP
13 54/1983 Vyhláška o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Zambijské republiky
14 62/1983 Zákon o věrnostním přídavku horníků
15 63/1983 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti
16 64/1983 Vyhláška o Dohodě o kulturní a vědecké spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Guayanské kooperativní republiky
17 65/1983 Redakční sdělení o opravě tiskových chyb 1. v zákonu č. 30/1983 Sb. o sociálním zabezpečení (úplné znění zákona o sociálním zabezpečení, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků), ve slovenském vydání; 2. v zákonu č. 31/1983 Sb., o národních výborech (úplné znění, jak vyplývá pro Českou socialistickou republiku z pozdějších zákonných změn a doplňků), ve slovenském vydání a 3. v hospodářském zákoníku (úplné znění hospodářského zákoníku, jak vyplývá z pozdějších změn a doplňků), v českém vydání
18 67/1983 Nařízení, kterým se provádí zákon o věrnostním přídavku horníků
19 69/1983 Redakční sdělení o opravě tiskových chyb 1. v zákonu č. 132/1982 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o rodině, v českém a slovenském vydání, 2. v hospodářském zákoníku (úplné znění hospodářského zákoníku, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků) č. 45/1983 Sb., v českém vydání a 3. v zákonu o hospodářské arbitráži (úplné znění zákona o hospodářské arbitráži, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků) č. 46/1983 Sb., v českém vydání
20 71/1983 Redakční sdělení o opravě tiskových chyb 1. v zákonu č. 131/1982 Sb., kterým se mění a doplňuje občanský zákoník a upravují se některé další majetkové vztahy, ve slovenském vydání a 2. v zákonu o rodině č. 66/1983 Sb. (úplné znění, jak vyplývá ze změn a doplňků provedených zákonem z 10. listopadu 1982 č. 132 Sb.), v českém vydání
21 87/1983 Vyhláška, kterou se vyhlašuje Rozkaz prezidenta Československé socialistické republiky ze dne 15. července 1980 k provedení zákona č. 39/1980 Sb., o vysokých školách, na vojenských vysokých školách, ve znění Rozkazů prezidenta Československé socialistické republiky ze dne 14. června 1982 a ze dne 12. července 1983
22 93/1983 Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Řecké republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví
23 94/1983 Vyhláška o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o spolupráci v oblasti zdravotnictví
24 95/1983 Vyhláška o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o právní pomoci a právních vztazích ve věcech občanských, rodinných a trestních
25 96/1983 Vyhláška o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Kyperskou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních
26 101/1983 Vyhláška o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Syrskou arabskou republikou
27 102/1983 Vyhláška o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Řeckou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních
28 105/1983 Vyhláška o osvědčeních na nové způsoby prevence, diagnostiky a léčení zvířat a na nové způsoby ochrany rostlin proti škůdcům a chorobám a o odměňování jejich autorů
29 116/1983 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o sociálním zabezpečení
30 118/1983 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky
31 120/1983 Zákon o stanovení působnosti národních výborů při provádění některých ustanovení občanského zákoníku a notářského řádu
32 130/1983 Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Afghánské demokratické republiky o zřízení a činnosti kulturních a informačních středisek v Kábulu a v Praze
33 132/1983 Redakční sdělení o opravě tiskové chyby ve vyhlášce federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 105/1983 Sb., o osvědčeních na nové způsoby prevence, diagnostiky a léčení zvířat a na nové způsoby ochrany rostlin proti škůdcům a chorobám a o odměňování jejich autorů, v českém vydání
34 136/1983 Vyhláška o Dohodě o spolupráci při tvorbě a používání etalonů Rady vzájemné hospodářské pomoci
2014 Judikaty.info - všechny právy vyhrazená
v1.5 - webdesign @ bart.sk
Hore