Sbírka 18.200 zákonů od roku 1945 - všechny konsolidované znění

X
Měli jste na mysli
...
Dokument musí obsahovat také:
Dokument nesmí obsahovat:
Typ právního předpisu:
Autor:
Dokument nesmí obsahovat:
Dokument musí obsahovat také:
+Hledat podle paragrafu
:
:
:
od:
do:

Poslední aktualizace
20.02.2020
Nové vyhlášené předpisy

Sbírka zákonů 1982

1 22/1982 Vyhláška o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Kostarickou republikou
2 23/1982 Vyhláška o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Španělskem o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňového úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
3 24/1982 Vyhláška o Dohodě o technické a vědecké spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské arabské republiky
4 34/1982 Vyhláška o Dohodě o mezinárodní silniční dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Turecké republiky
5 37/1982 Ústavní zákon o změnách státních hranic s Německou demokratickou republikou
6 38/1982 Usnesení o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění o zvýšení mateřského příspěvku a o změnách v nemocenském zabezpečení
7 41/1982 Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kubánské republiky o kulturní, školské a vědecké spolupráci
8 43/1982 Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o železniční dopravě na průvozních tratích na společné státní hranici a v privilegované průvozní železniční dopravě
9 44/1982 Vyhláška o Kulturní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bangladéšské lidové republiky
10 45/1982 Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské lidové demokratické republiky o zrušení vízové povinnosti pro příslušníky smluvních států konající služební cesty
11 47/1982 Nařízení, kterým se zrušuje vládní nařízení č. 53/1931 Sb., o ochraně zdraví a života dělníků při živnostenském provádění staveb, ve znění vládního nařízení č. 97/1948 Sb., a vládní nařízení č. 41/1938 Sb., jímž se vydávají všeobecné předpisy na ochranu života a zdraví pomocných dělníků
12 48/1982 Vyhláška, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení
13 57/1982 Redakční sdělení o opravě tiskové chyby ve vyhlášce ministra zahraničních věcí č. 33/1982 Sb., o úpravě spolupráce na státních hranicích mezi Československou socialistickou republikou a Spolkovou republikou Německa, v českém vydání
14 60/1982 Nařízení o úpravě některých náhrad za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání
15 64/1982 Vyhláška o Dohodě o kulturní a vědecké spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Afghánské demokratické republiky
16 71/1982 Redakční sdělení o opravě tiskových chyb v nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 40/1982 Sb., o dodatkovém odvodu a postihu za překročení závazných limitů odběru některých druhů ropných výrobků, ve slovenském vydání
17 85/1982 Vyhláška o Úmluvě o doručování soudních a mimosoudních písemností v cizině ve věcech občanských a obchodních
18 92/1982 Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o podmínkách vzájemných cest občanů obou států
19 97/1982 Vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazena tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
20 98/1982 Vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice
21 99/1982 Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
22 101/1982 Redakční sdělení o opravě tiskové chyby
23 112/1982 Vyhláška o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou o společných státních hranicích
24 116/1982 Opatření k zajištění a dalšímu zvyšování jakosti výrobní a obdobné hospodářské činnosti, schválené usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 9. září 1982 č. 253
25 119/1982 Vyhláška o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou Etiopií
26 122/1982 Vyhláška o Smlouvě o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Jemenskou lidovou demokratickou republikou
27 123/1982 Vyhláška o Dohodě o civilní letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Laoské lidově demokratické republiky
28 129/1982 Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maltské republiky o leteckých službách mezi jejich územím a za ním
29 133/1982 Zákon, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád
30 134/1982 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o státním notářství a o řízení před státním notářstvím (notářský řád)
31 137/1982 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost městských národních výborů na některých úsecích státní správy
32 147/1982 Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské lidové demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví
33 150/1982 Redakční sdělení o opravě tiskových chyb ve vyhlášce Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 96/1982 Zb., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 95/1979 Zb. o odmeňovaní a hmotnom zabezpečení žiakov a učňov pripravujúcich sa na robotnícke povolania v učebných a študijných odboroch v znení vyhlášky č. 167/1979 Zb., vyhlášky č. 50/1981 Zb. a vyhlášky č. 36/1982 Zb. a ve vyhlášce federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 121/1982 Sb., o některých úpravách pracovní doby, v českém i slovenském vydání
2014 Judikaty.info - všechny právy vyhrazená
v1.5 - webdesign @ bart.sk
Hore