Sbírka 18.200 zákonů od roku 1945 - všechny konsolidované znění

X
Měli jste na mysli
...
Dokument musí obsahovat také:
Dokument nesmí obsahovat:
Typ právního předpisu:
Autor:
Dokument nesmí obsahovat:
Dokument musí obsahovat také:
+Hledat podle paragrafu
:
:
:
od:
do:

Poslední aktualizace
20.02.2020
Nové vyhlášené předpisy

Sbírka zákonů 1980

1 15/1980 Vyhláška o Úmluvě o opatřeních k zákazu a zamezení nedovoleného dovozu, vývozu a převodu vlastnictví kulturních statků
2 18/1980 Vyhláška o sukcesi Bahamského společenství, Fidži, Lesothského království, Nauruské republiky, Svazijského království a Království Tonga do Smlouvy mezi Republikou československou a Spojeným královstvím Velké Británie a Irska o právní pomoci ve věcech občanských z 11. listopadu 1924 a do Dodatkové smlouvy o civilním řízení soudním mezi Republikou československou a Spojeným královstvím Velké Britanie a Severního Irska z 15. února 1935
3 19/1980 Vyhláška o Třístranné dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky, Rakouskou spolkovou vládou a vládou Polské lidové republiky o zajištění a řádném uskutečňování dodávek, tranzitu a odběru elektrické energie z Polské lidové republiky přes území Československé socialistické republiky do Rakouské republiky
4 20/1980 Rozkaz pro stanovení náhrad při nesplnění povinnosti ke službě vojáka z povolání nebo závazku k další službě a při propouštění nebo vyloučení ze studia na vojenských školách
5 33/1980 Vyhláška o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Tureckou republikou
6 36/1980 Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Řecké republiky o kulturní spolupráci
7 43/1980 Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon a trestní řád
8 45/1980 Vyhláška o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Marockého království
9 49/1980 Vyhláška o doplnění vyhlášky Severočeského krajského národního výboru v Ústí n. L. č. 116/1978 Sb., kterou se pověřují vybrané národní výbory nižších stupňů výkonem vodohospodářské agendy
10 50/1980 Vyhláška o Základní dohodě o vědecko-technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Panamskou republikou
11 52/1980 Rozhodnutí o amnestii
12 57/1980 Redakční sdělení o opravě tiskových chyb ve vyhlaške Západoslovenského krajského národního výboru v Bratislavě č. 146/1979 Sb., kterou se pověřují místní (městské) národní výbory v Západoslovenském kraji výkonem státní správy ve vodním hospodářství, slovenského vydání a v zákoně č. 39/1980 Sb., o vysokých školách, českého vydání a v zákoně č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím, českého vydání
13 67/1980 Redakční sdělení o opravě tiskové chyby na titulní stránce částky 16 Sbírky zákonů, českého vydání
14 75/1980 Vyhláška, kterou se ustanovuje paušální částka nákladů trestního řízení v oboru vojenského soudnictví
15 76/1980 Vyhláška o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maltské republiky
16 77/1980 Vyhláška o Dohodě o zákazu vojenského nebo jakéhokoliv jiného nepřátelského použití prostředků měnících životní prostředí
17 78/1980 Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Státu Kuvajt o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd
18 79/1980 Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška Nejvyššího úřadu cenového č. 1392/1946 Ú.l.I., o úplatách při provozování hudby
19 92/1980 Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské lidové demokratické republiky o vědecké a technické spolupráci
20 96/1980 Vyhláška o Základní dohodě o vědeckotechnické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Spojenými státy mexickými
21 97/1980 Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Portugalské republiky o mezinárodní silniční dopravě osob a nákladů
22 100/1980 Vyhláška o Dohodě o vědeckotechnické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou národní obnovy Nicaragujské rep.
23 103/1980 Vyhláška o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské arabské republiky
24 107/1980 Vyhláška o Dohodě o ekonomické, vědecké a technické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a Federální vojenskou vládou Nigerijské federativní republiky
25 108/1980 Vyhláška o Úvěrové dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a Federální vojenskou vládou Nigerijské federativní republiky
26 112/1980 Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Laoské lidově demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví
27 123/1980 Vyhláška o Úmluvě o předávání osob odsouzených k trestu odnětí svobody k výkonu trestu ve státě, jehož jsou státními občany
28 125/1980 Vyhláška, kterou se stanoví příslušnost obvodního soudu pro Prahu 6 pro trestní řízení konané podle čl. 10, 13, 14 a 15 Úmluvy o předávání osob odsouzených k trestu odnětí svobody k výkonu trestu ve státě, jehož jsou státními občany, a povinnost hradit náklady tohoto řízení československými občany
29 133/1980 Vyhláška o Bernské úmluvě o ochraně literárních a uměleckých děl ze dne 9. září 1886, doplněné v Paříži dne 4. května 1896, revidované v Berlíně dne 13. listopadu 1908, doplněné v Bernu dne 20. března 1914 a revidované v Římě dne 2. června 1928, v Bruselu 26. června 1948, ve Stokholmu 14. července 1967 a v Paříži 24. července 1971
30 134/1980 Vyhláška o Všeobecné úmluvě o autorském právu revidované v Paříži dne 24. července 1971
31 141/1980 Vyhláška o Úmluvě o poradenství pro volbu povolání a odborné výchově pro rozvoj lidských zdrojů, 1975 (č. 142)
32 145/1980 Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Syrské arabské republiky o mezinárodní silniční osobní a nákladní dopravě
33 148/1980 Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci v oblasti zdravotnictví, lékařských věd a zdravotnického průmyslu
34 171/1980 Zásady pokusného overovania organizácie a foriem výchovno-vzdelávacej práce v niektorých predškolských zariadeniach a v školských výchovných zariadeniach v Slovenskej socialistickej republike
35 177/1980 Zákon o skončení volebního období zastupitelských sborů
2014 Judikaty.info - všechny právy vyhrazená
v1.5 - webdesign @ bart.sk
Hore