Sbírka 18.200 zákonů od roku 1945 - všechny konsolidované znění

X
Měli jste na mysli
...
Dokument musí obsahovat také:
Dokument nesmí obsahovat:
Typ právního předpisu:
Autor:
Dokument nesmí obsahovat:
Dokument musí obsahovat také:
+Hledat podle paragrafu
:
:
:
od:
do:

Poslední aktualizace
20.02.2020
Nové vyhlášené předpisy

Sbírka zákonů 1974

1 6/1974 Vyhláška o Dohodě o vědecko-technické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Peruánské republiky
2 7/1974 Vyhláška o Úmluvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kyperské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví
3 14/1974 Vyhláška o Úmluvě o uznání a vykonatelnosti rozhodnutí o vyživovací povinnosti k dětem
4 16/1974 Vyhláška o Úmluvě o potlačování protiprávních činů ohrožujících bezpečnost civilního letectví
5 17/1974 Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Finské republiky o spolupráci v kulturní, vědecké a příbuzných oblastech
6 19/1974 Vyhláška o Obchodní dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Norským královstvím
7 22/1974 Vyhláška o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky
8 26/1974 Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška vedoucího Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství č. 80/1963 Sb. o organizaci bytového hospodářství národních výborů
9 27/1974 Vyhláška, kterou se určuje další městský národní výbor v Jihomoravském kraji stavebním úřadem I. stupně
10 28/1974 Zákonné opatření zrušení daně z motorových vozidel
11 29/1974 Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva financí č. 99/1964 Sb., kterou se vykonává zákon o dani z motorových vozidel
12 30/1974 Ústavní zákon o souhlasu ke změnám hranic České socialistické republiky
13 39/1974 Vyhláška, ktorou sa určuje Mestský národny výbor vo Filakove ako stavebný úrad
14 45/1974 Usnesení o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění
15 47/1974 Vyhláška o změně vyhlášky ministra zahraničního obchodu č. 3/1959 U.l. (U.v.) o zřízení podniku Polytechna, podniku zahraničního obchodu, na zprostředkování technické spolupráce ve znění vyhlášky ministra zahraničního obchodu č. 32/1961 Sb.
16 48/1974 Vyhláška, kterou se mění vyhláška ministra zahraničního obchodu č. 163/1970 Sb. o zřízení Tuzexu, podniku zahraničního obchodu
17 50/1974 Vyhláška o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou
18 51/1974 Vyhláška o Dlouhodobé obchodní a platební dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Iráckou republikou
19 52/1974 Vyhláška o Základní dohodě o vědecko-technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Kostarickou republikou
20 53/1974 Vyhláška o Úmluvě o nepromlčitelnosti válečných zločinů a zločinů proti lidskosti
21 58/1974 Zásady, jimiž se stanoví organizace, postavení a úkoly právních útvarů ve státních hospodářských organizacích a některých dalších organizacích řízených ústředními orgány České socialistické republiky a národními výbory, schválené usnesením vlády České socialistické republiky z 22. května 1974 č. 128
22 61/1974 Vyhláška o Smlouvě o nešíření jaderných zbraní
23 62/1974 Vyhláška o Smlouvě o zákazu umísťování jaderných zbraní a jiných zbraní hromadného ničení na dně moří a oceánů a v jeho podzemí
24 63/1974 Vyhláška o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Bulharskou lidovou republikou
25 64/1974 Vyhláška o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Rumunskou socialistickou republikou
26 65/1974 Vyhláška o Dlouhodobé obchodní dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Švédskem
27 66/1974 Ústavní zákon o změnách státních hranic s Rakouskou republikou
28 81/1974 Zákonné opatření o zrušení University 17. listopadu v Praze
29 87/1974 Vyhláška o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o režimu na československo-sovětských státních hranicích, spolupráci a vzájemné pomoci v hraničních otázkách
30 88/1974 Vyhláška o Smlouvě o právní ochraně vynálezů, průmyslových vzorů, užitkových vzorů a ochranných známek při uskutečňování hospodářské a vědecko-technické spolupráce
31 89/1974 Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Španělska o letecké dopravě
32 90/1974 Vyhláška o Dohodě o vědecko-technické spolupráci a průmyslové kooperaci mezi Československem a Indií
33 94/1974 Vyhláška o Smlouvě o vzájemných vztazích mezi Československou socialistickou republikou a Spolkovou republikou Německo
34 95/1974 Vyhláška o Mezinárodní úmluvě o odstranění všech forem rasové diskriminace
35 96/1974 Vyhláška o Úmluvě o potlačení protiprávního zmocnění se letadel
36 100/1974 Usnesení o schválení zákonného opatření předsednictva České národní rady
37 107/1974 Vyhláška, kterou se určuje další městské národní výbory ve Východočeském kraji stavebními úřady
38 112/1974 Redakční sdělení o opravě tiskových chyb 1. ve vyhlášce Federálního cenového úřadu, Českého cenového úřadu a Slovenského cenového úřadu č. 137/1973 Sb. o cenách, ve slovenském vydání; 2. v celním zákoně č. 44/1974 Sb., ve slovenském vydání; 3. ve vyhlášce Federálního ministerstva dopravy č. 59/1974 Sb. o silniční taxislužbě, ve slovenském vydání
39 136/1974 Redakční sdělení o opravě tiskových chyb 1. v úplném znění zákona o trestním řízení soudním (Trestního řádu) č. 148/1973 Sb., ve slovenském vydání; 2. v zákoně České národní rady č. 97/1974 Sb. o archivnictví, ve slovenském vydání; 3. ve vyhlášce Rady Východočeského krajského národního výboru v Hradci Králové č. 107/1974 Sb., kterou se určují další městské národní výbory ve Východočeském kraji stavebními úřady, ve slovenském vydání; 4. ve vyhlášce Ministerstva vnitra České socialistické republiky č. 117/1974 Sb., kterou se stanoví kritéria na posuzovaní písomností jako archiválií a podrobnosti skartačního řízení, v českém i slovenském vydání
40 138/1974 Vyhláška o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Holandským královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
41 139/1974 Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o činnosti kulturních a informačních středisek v Praze a v Berlíně
2014 Judikaty.info - všechny právy vyhrazená
v1.5 - webdesign @ bart.sk
Hore