Sbírka 18.200 zákonů od roku 1945 - všechny konsolidované znění

X
Měli jste na mysli
...
Dokument musí obsahovat také:
Dokument nesmí obsahovat:
Typ právního předpisu:
Autor:
Dokument nesmí obsahovat:
Dokument musí obsahovat také:
+Hledat podle paragrafu
:
:
:
od:
do:

Poslední aktualizace
20.02.2020
Nové vyhlášené předpisy

Sbírka zákonů 1968

1 1/1968 Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Socialistické federativní republiky Jugoslávie o spolupráci a vzájemné pomoci v celních otázkách
2 3/1968 Vyhláška o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o změně Dohody o úpravě pohraničního přechodu železnic ze dne 22. září 1962
3 5/1968 Vyhláška o Dohodě o leteckých službách mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Řeckého království
4 20/1968 Vyhláška o Kulturní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Súdánské republiky
5 21/1968 Vyhláška o Úmluvě o výsadách a imunitách mezinárodních odborných organizací
6 22/1968 Vyhláška o Dohodě o právním postavení a úlevách mezinárodních odvětvových organizací pro hospodářskou spolupráci
7 23/1968 Vyhláška, kterou se zrušují předpisy o jednotných všeobecných sazbách pro prodej elektřiny v drobném
8 25/1968 Vyhláška o Úmluvě o usnadnění mezinárodní námořní dopravy
9 27/1968 Vyhláška o Úmluvě o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě prováděné jinou osobou než smluvním dopravcem, doplňující Varšavskou úmluvu
10 29/1968 Zákon o změnách některých zákonů v souvislosti s úpravou postavení Národního výboru hlavního města Slovenska Bratislavy
11 36/1968 Nařízení, kterým se vytvářejí okresy Veľký Krtíš, Vranov, Svidník a Stará Ľubovňa
12 40/1968 Vyhláška o Smlouvě o zásadách činnosti států při výzkumu a využívání kosmického prostoru včetně Měsíce a jiných nebeských těles
13 41/1968 Vyhláška, kterou se odnímá Městskému národnímu výboru v Boru, okres Tachov, působnost stavebního úřadu
14 42/1968 Opatření, kterým se vyhlašuje zrušení rámcových podmínek hospodaření podniků
15 49/1968 Vyhláška, kterou se určuje další městský národní výbor stavebním úřadem
16 52/1968 Usnesení o zrušení usnesení předsednictva Národního shromáždění o vyhlášení dne voleb do národních výborů a o volbě Ústřední volební komise Národní fronty pro volby do národních výborů
17 54/1968 Nařízení o změně názvů některých fakult
18 55/1968 Rozhodnutí o amnestii
19 57/1968 Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé spolkové republiky o výměně obchodních zastoupení
20 59/1968 Vyhláška o Kulturní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky
21 60/1968 Vyhláška o Veterinární úmluvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky
22 65/1968 Vyhláška o určeni Karaexportu, akciové společnosti pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničních obchodů
23 66/1968 Vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 126/1967 Sb. o určení Exica, akciové společnosti pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničních obchodů
24 68/1968 Vyhláška, kterou se určují další městské národní výbory v kraji stavebními úřady
25 69/1968 Nařízení, kterým se zrušuje statut Ústřední publikační správy
26 71/1968 Vyhláška o Dohodě o letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky
27 72/1968 Vyhláška o Jednotných ustanoveních týkajících se homologace světlometu typu SB (Sealed Beam) pro automobily dávající evropské asymetrické tlumené světlo nebo dálkové světlo nebo obě tato světla (Předpis č. 5)
28 73/1968 Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rumunské socialistické republiky o mezinárodní silniční dopravě
29 74/1968 Vyhláška o Ženevském protokolu z roku 1967 k Všeobecné dohodě o clech a obchodu
30 76/1968 Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Italské republiky o filmové spolupráci
31 77/1968 Zákon o přípravě federativního uspořádání Československé socialistické republiky
32 80/1968 Opatření, kterým se vyhlašuje zrušení zásad pro rozmísťování mládeže a pro přijímání k dalšímu studiu
33 100/1968 Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 16/1954 Ú.l. (č. 27/1954 Ú.v.), o výrobě a prodeji bohoslužebných předmětů a devocionálií
34 101/1968 Vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 78/1962 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chmelařských výrobních oblastech, chmelařských polohách, povinném známkování chmele a o evidenci chmelnic
35 106/1968 Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o zřízení říční administrace v úseku Dunaje Rajka-Gönyü
36 107/1968 Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o spolupráci v oblasti aplikované vědy a techniky
37 108/1968 Usnesení o určení počtu členů České národní rady
38 113/1968 Vyhláška o Dohodě o leteckých službách mezi Československou socialistickou republikou a Súdánskou republikou
39 114/1968 Vyhláška o Kulturní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a císařskou vládou Iránu
40 116/1968 Nařízení o další změně názvů některých fakult
41 119/1968 Vyhláška o Úmluvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví
42 124/1968 Vyhláška o Úmluvě o souhlasu k manželství, nejnižším věku pro uzavření manželství a registraci manželství
43 129/1968 Zákon o úpravě promlčecích lhůt u majetkových a mimořádných dávek
44 135/1968 Opatření, ktorým sa zriaďujú okresné súdy a štátne notárstva v okresoch Veľký Krtíš, Košice-mesto, Košice-vidiek, Vranov a Stará Ľubovňa
45 141/1968 Vyhláška, kterou se určují další městské národní výbory v kraji stavebními úřady
46 142/1968 Vyhláška, kterou se určují další městské národní výbory v kraji stavebními úřady
47 152/1968 Vyhláška, kterou se vyhlašuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem
48 164/1968 Zákon, kterým se mění předpisy o vyhlašování zákonů a jiných právních předpisů
49 169/1968 Zákon o zřízení Vysoké školy veterinární v Brně a Vysoké školy veterinární v Košicích
50 174/1968 Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce
51 185/1968 Redakční sdělení o opravě tiskové chyby v českém i slovenském vydání Sbírky zákonů v zákoně č. 160/1968 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 36/1965 Sb. o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti
52 188/1968 Vyhláška, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem
53 190/1968 Vyhláška o Mezinárodní úmluvě o telekomunikacích, Montreux 1965
54 192/1968 Vyhláška o Dohodě o výsadách a imunitách Mezinárodní agentury pro atomovou energii
55 193/1968 Vyhláška o určení Investy, akciové společnosti pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničních obchodů
56 194/1968 Vyhláška o určeni Strojimportu, akciové společnosti pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničních obchodů
57 195/1968 Vyhláška o určení Koospolu, akciové společnosti pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničních obchodů
58 196/1968 Vyhláška o určení Technoexportu, akciové společnosti pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničních obchodů
59 197/1968 Vyhláška, kterou se určují další místní národní výbory v kraji stavebními úřady
60 198/1968 Vyhláška, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem
2014 Judikaty.info - všechny právy vyhrazená
v1.5 - webdesign @ bart.sk
Hore