Sbírka 18.200 zákonů od roku 1945 - všechny konsolidované znění

X
Měli jste na mysli
...
Dokument musí obsahovat také:
Dokument nesmí obsahovat:
Typ právního předpisu:
Autor:
Dokument nesmí obsahovat:
Dokument musí obsahovat také:
+Hledat podle paragrafu
:
:
:
od:
do:

Poslední aktualizace
20.02.2020
Nové vyhlášené předpisy

Sbírka zákonů 1949

1 9/1949 Vyhláška o Dohodě mezi Československem a republikou Polskou o zajištění hospodářské spolupráce
2 17/1949 Vyhláška o zrušení okresní expositury v Benátkách nad Jizerou
3 22/1949 Vyhláška o změnách úředních názvů míst v roce 1948
4 31/1949 Vyhláška o Smlouvě o obchodu a plavbě mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik
5 32/1949 Nařízení, kterým se mění a doplňuje přídělové nařízení pro rodinné domky
6 41/1949 Vyhláška o Dohodě o kulturních stycích mezi Československou republikou a Belgickým královstvím
7 42/1949 Vyhláška o Vyhlášení mezi Československem a Belgií o vzájemném bezplatném vydávání opisů listin osobního stavu, žádaných v zájmu administrativním a ve prospěch nemajetných osob
8 43/1949 Vyhláška o Protokolu k Dohodě o reparacích od Německa, o zřízení Mezispojeneckého reparačního úřadu a o vrácení měnového zlata ze dne 14. ledna 1946, dohodnutém v Bruselu dne 15. března 1948
9 46/1949 Nařízení o vysvědčeních o ukončení tříletých odborných škol pro dámské krejčové, zřízených při některých odborných školách pro ženská povolání
10 51/1949 Vyhláška o předpisech z dob nesvobody, které se přestaly používat před 15. listopadem 1946 anebo které se vůbec nepoužívaly
11 61/1949 Zákon, kterým se upravují některé poměry v oboru stavební obnovy na Slovensku
12 66/1949 Zákon o předběžném provádění mezinárodních hospodářských smluv všeobecné povahy
13 84/1949 Zákon, kterým se mění dekret presidenta republiky o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy
14 93/1949 Zákon o zrušení sirotčích pokladen
15 97/1949 Vyhláška o úplném znění přídělového nařízení pro rodinné domky.
16 104/1949 Vyhláška o vzájemném uznávání a vykonatelnosti rozhodnutí o alimentačních závazcích osob přesídlených z Maďarska do Československé republiky a naopak
17 106/1949 Zákon o započtení příjmů ze soukromé výdělečné činosti na doplatky služebních příjmů a odpočivných platů některých veřejných zaměstnanců
18 107/1949 Nařízení o některých opatřeních, týkajících se nevyužitého materiálu
19 116/1949 Nařízení o dalších přesunech působnosti ve veřejné správě
20 119/1949 Vyhláška o lhůtě k podávání žádostí o vrácení státního občanství osobám německé národnosti
21 132/1949 Zákon o úpravě některých věcí v oboru školství, zemědělství a sčítání lidu zákonem Slovenské národní rady podle § 96, odst. 2 Ústavy
22 135/1949 Zákon o náhradě poštovného za zásilky v soudním řízení
23 136/1949 Zákon, kterým se provádějí některá opatření ve věcech konfiskovaných patentů
24 138/1949 Zákon, jímž se zrušuje Svaz brannosti
25 144/1949 Zákon o oddlužení svazků lidové správy
26 148/1949 Zákon o Národní galerii v Praze
27 157/1949 Zákon, kterým se zrušují Všeobecný fond peněžních ústavů v Československé republice a Pomocný fond peněžních ústavů
28 159/1949 Zákon, kterým se zrušuje poplatkový ekvivalent
29 164/1949 Nařízení, kterým se prodlužuje účinnost zákona o poplatkových úlevách při úpravě právních poměrů přestěhovalců, přistěhovalců a některých jiných osob
30 168/1949 Zákon o konečné úpravě vnitřního státního dluhu a některých jiných dluhů z doby do 31. prosince 1945
31 175/1949 Vyhláška, kterou se uvádějí do dočasné platnosti Protokoly ze dne 14. září 1948, kterými se pozměňují část II a čl. XXVI a část I a čl. XXIX Všeobecné dohody o clech a obchodu, vyhlášené v Sbírce zákonů pod č. 59/1948
32 180/1949 Vyhláška o opravě tiskových chyb
33 193/1949 Vyhláška, kterou se zrušuje podle čl. XXVII Všeobecné dohody o clech a obchodu celní ústupek stanovený v listině X této dohody
34 194/1949 Zákon o nabývání a pozbývání československého státního občanství
35 206/1949 Nařízení o sociálním zaopatření československých občanů bydlících v cizině
36 215/1949 Vyhláška o Dohodě o sociální bezpečnosti s Dodatečnou dohodou, Zvláštním a Závěrečným protokolem mezi Československou republikou a Francouzskou republikou, podepsaném v Paříži dne 12. října 1948
37 231/1949 Nařízení, kterým se zrušuje Ústav pro péči o uprchlíky
38 236/1949 Nařízení, kterým se stanoví dny, jimiž Družstvo hospodářských lihovarů v Praze, zapsané společenstvo s ručením obmezeným, a Družstvo hospodářských lihovarů, Bratislava, vplývají do Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky v Praze a zanikají
39 238/1949 Nařízení, kterým se zrušují Fond pro invalidní a starobní pojištění zaměstnanců Československých státních drah a fondy pro invalidní a starobní pojištění poštovních zaměstnanců a upravují některé otázky souvisící se zrušením těchto fondů
40 241/1949 Vyhláška o Dohodě o režimu plavby na Dunaji mezi republikou Československou , Lidovou republikou Bulharskou, republikou Maďarskou, Svazem sovětských socialistických republik, Lidovou republikou Rumunskou, Sovětskou socialistickou republikou Ukrajinskou a Federativní republikou Jugoslávie, podepsané v Bělehradě dne 18. srpna 1948
41 245/1949 Zákon o úprave niektorých vecí v odbore školstva a knihovného poriadku zákonom Slovenskej národnej rady podľa § 96, ods. 2 Ústavy
42 252/1949 Nařízení o vrácení československého státního občanství osobám německé národnosti
43 253/1949 Nařízení o zrušení nejvyššího úřadu cenového
44 282/1949 Zákon jímž se mění zákon, kterým československý stát nabývá pro Svaz sovětských socialistických republik a Spojené státy americké vlastnického práva k některým nemovitostem a movitostem
45 292/1949 Vyhláška o předběžném provedení některých mezinárodních dohod souvisejících se Všeobecnou dohodou o clech a obchodu
46 293/1949 Vyhláška o předběžném provedení některých ustanovení přílohy A, listiny X - Československo, připojené k protokolu o podmínkách přístupu ke Všeobecné dohodě o clech a o obchodu, dohodnutému dne 10. října 1949
2014 Judikaty.info - všechny právy vyhrazená
v1.5 - webdesign @ bart.sk
Hore