Sbírka 18.200 zákonů od roku 1945 - všechny konsolidované znění

X
Měli jste na mysli
...
Dokument musí obsahovat také:
Dokument nesmí obsahovat:
Typ právního předpisu:
Autor:
Dokument nesmí obsahovat:
Dokument musí obsahovat také:
+Hledat podle paragrafu
:
:
:
od:
do:

Poslední aktualizace
16.02.2020
Nové vyhlášené předpisy

Sbírka zákonů 1948

1 1/1948 Nařízení, kterým se provádějí některá ustanovení zákona o revizi první pozemkové reformy
2 2/1948 Vyhláška, kterou se opravuje a doplňuje vyhlašovací doložka k Dohodě o zachování nebo obnově práv živnostenského vlastnictví dotčených druhou světovou válkou (vyhlášené ve Sbírce zákonů a nařízení pod č. 167 z roku 1947)
3 5/1948 Mírová smlouva s Itálií
4 7/1948 Vyhláška o změnách úředních názvů měst, obcí, osad a částí osad, povolených v roce 1947
5 13/1948 Zákon, kterým se mění zákony o podpoře zahraničního obchodu
6 16/1948 Vyhláška o opravě tiskové chyby ve vládním nařízení ze dne 7. ledna 1948, č. 1 Sb., kterým se provádějí některá ustanovení zákona o revisi první pozemkové reformy
7 18/1948 Vyhláška o stažení některých drobných mincí československé měny
8 21/1948 Zákon o právním postavení snoubenek a nemanželských dětí, pozůstalých po účastnících národního boje za osvobození
9 30/1948 Nařízení o majetku, který zanechaly v Československé republice osoby přestěhované do Maďarska podle československo-maďarské dohody o výměně obyvatelstva
10 34/1948 Zákon o revizi trestního řízení v některých případech provinění proti národní cti
11 36/1948 Nařízení, kterým se zrušuje použivatelnost nařízení ministra vnitra ze dne 16. září 1944, č. 208 Sb., o přenesení úkolů plánovací komise pro hlavní město Prahu a okolí na zemský úřad Čechy
12 44/1948 Zákon Novela zákona o revizi první pozemkové reformy
13 52/1948 Zákon o mimořádných opatřeních v oboru ochrany vynálezů
14 53/1948 Zákon, kterým se vyvlastňují nemovitosti zapsané ve vložce č. 2423 pozemkové knihy pro katastrální území Královské Vinohrady
15 59/1948 Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost Všeobecná dohoda o clech a obchodu ze dne 30. října 1947
16 63/1948 Zákon o zhodnocení činnosti národních správců živnostenských podniků a o právech jejich vdov a sirotků
17 71/1948 Dohoda mezi Republikou Československou a Novým Zélandem o vzájemném uvolnění sekvestrovaných peněžních pohledávek
18 79/1948 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 16. 5. 1946, č. 128 Sb., o neplatnosti některých majetkově-právních jednání z doby nesvobody a o nárocích z této neplatnosti a z jiných zásahů do majetku
19 89/1948 Nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 2. září 1947 č. 163 Sb., o přídělu konfiskovaných rodinných domků (přídělové nařízení pro rodinné domky)
20 90/1948 Nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 7. ledna 1948 č. 1 Sb., kterým se provádějí některá ustanovení zákona o revizi první pozemkové reformy
21 91/1948 Nařízení o dodatečném soupisu pozemkového majetku pro revisi první pozemkové reformy
22 107/1948 Zákon, kterým se prodlužuje lhůta pro podání žádostí o udělení státního občanství krajanům vracejícím se do vlasti
23 110/1948 Vyhláška o stažení některých mincí československé měny
24 111/1948 Vyhláška o úlevách visové povinnosti ve styku s Polskem
25 114/1948 Zákon o znárodnění některých dalších průmyslových a jiných podniků a závodů a o úpravě některých poměrů znárodněných a národních podniků
26 115/1948 Zákon o znárodnění dalších průmyslových a jiných výrobních podniků a závodů v oboru potravinářském a o úpravě některých poměrů znárodněných a národních podniků tohoto oboru
27 118/1948 Zákon v organizaci velkoobchodní činnosti a o znárodnění velkoobchodních podniků
28 119/1948 Zákon o státní organisaci zahraničního obchodu a mezinárodního zasilatelství
29 120/1948 Zákon o znárodnění obchodních podniků s 50 nebo více činnými osobami
30 121/1948 Zákon o znárodnění ve stavebnictví
31 122/1948 Zákon o organizaci a znárodnění cestovních kanceláří
32 123/1948 Zákon o znárodnění polygrafických podniků
33 124/1948 Zákon o znárodnění některých hostinských a výčepních podniků a ubytovacích zařízení
34 125/1948 Zákon o znárodnění přírodních léčivých zdrojů a lázní a o začlenění a správě konfiskovaného lázeňského majetku
35 126/1948 Zákon o znárodnění některých šlechtitelských podniků
36 127/1948 Zákon, kterým československý stát nabývá pro Svaz sovětských socialistických republik a Spojené státy americké vlastnického práva k některým nemovitostem a movitostem
37 128/1948 Zákon o berních úlevách při uspořádání poměrů v peněžnictví a při některých převodech majetku na národní podniky
38 129/1948 Zákon o nicotnosti některých rozsudků vojenských soudů tzv. Slovenského štátu
39 131/1948 Zákon o likvidaci právních poměrů německé evangelické církve v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
40 133/1948 Zákon o splacení zápůjček zaručených státem podle některých zákonů o stavebním ruchu a o změně zákona o náhradě podle zákonů o stavebním ruchu
41 137/1948 Zákon o postátnění Československého rozhlasu
42 143/1948 Vyhláška, kterou se uveřejňuje opatření Likvidačního fondu měnového o vyrovnávání některých závazků převodem na vázaný vklad (účet)
43 144/1948 Vyhláška, kterou se uveřejňuje opatření Likvidačního fondu měnového o omezení uvolňování vázaných vkladů
44 157/1948 Vyhláška, kterou se uvádí do dočasné platnosti dohoda o valorizaci československých smluvních celních sazeb mezi republikou Československou a republikou Polskou, dojednaná ve Varšavě výměnou nót ze dne 23. a 27. března 1948
45 158/1948 Vyhláška, kterou sa uvádí do dočasné platnosti dohoda o valorizaci československých smluvních celních sazeb mezi vládou československou a vládou řeckou, dohodnutá v Praze výměnou nót ze dne 7. dubna 1948
46 164/1948 Nařízení, kterým se prodlužují některé lhůty podle zákona o mimořádných opatřeních v oboru ochranných známek
47 166/1948 Nařízení, kterým se zrušuje použivatelnost předpisů o úpravě prodeje tabákových výrobků
48 170/1948 Vyhláška, kterou se uvádí do dočasné platnosti dodatková dohoda k obchodní dohodě mezi republikou Československou a Francií ze dne 2. července 1928, podepsaná v Praze dne 18. května 1948
49 171/1948 Vyhláška o opravě tiskové chyby v zákoně ze dne 28. dubna 1948, č. 121 Sb., o znárodnění ve stavebnictví
50 172/1948 Vyhláška o předválečných dvojstranných smlouvách, dohodnutých s Bulharskem, Itálií, Maďarskem nebo Rumunskem, které podle mírových smluv ze dne 10. února 1947 byly ponechány v účinnosti anebo obnoveny
51 174/1948 Zákon o zrušení domovského práva
52 176/1948 Nařízení, kterým se prohlašuje městská veřejná nemocnice v Komárně za ústav státní
53 180/1948 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 31. října 1947 č. 185 Sb. o mimořádné jednorázové dávce a mimořádné dávce z nadměrných přírůstků na majetku
54 185/1948 Zákon o zestátnění léčebných a ošetřovacích ústavů a o organizaci státní ústavní léčebné péče
55 189/1948 Vyhláška o zřízení a Ústavě Světové zdravotnické organizace a o Protokolu o Mezinárodním úřadu zdravotnictví, přijatých dne 22. července 1946 na mezinárodní zdravotnické konferenci v New Yorku
56 191/1948 Zákon o zriadení pobočky lekárskej fakulty bratislavskej univerzity v Košiciach
57 208/1948 Zákon o některých opatřeních k obnově Lidic
58 210/1948 Zákon o některých opatřeních v oboru záloh na náhradu za některé válečné škody a škody způsobené mimořádnými poměry
59 211/1948 Vyhláška, kterou se uvádí do dočasné platnosti Protokol ze dne 24. března 1948, kterým se mění některá ustanovení Všeobecné dohody o clech a obchodu, vyhlášené ve Sbírce zákonů a nařízení pod č. 59/1948 a Zvláštní protokol ze dne 24. března 1948, kterým se mění čl. XIV stejné dohody
60 212/1948 Vyhláška, kterou se uvádí do dočasné platnosti Zvláštní protokol ze dne 24. března 1948, kterým se mění čl. XXIV Všeobecné dohody o clech a obchodu, vyhlášené ve Sbírce zákonů a nařízení pod č. 59/1948
61 216/1948 Vyhláška, kterou se uvádí do dočasné platnosti Protokol ze dne 24. března 1948 o opravách k Všeobecné dohodě o clech a obchodu, uvedené do dočasné platnosti vládní vyhláškou ze dne 8. dubna 1948 c. 59 Sb.
62 218/1948 Vyhláška o úplném znění zákona o mimořádné jednorázové dávce a mimořádné dávce z nadměrných přírůstků na majetku
63 224/1948 Vyhláška, kterou se opravuje překlad dohody ze dne 21. prosince 1945 č. 150 Sb. z roku 1947, o reparacích od Německa, o založení mezispojeneckého reparačního úřadu a o vrácení měnového zlata
64 240/1948 Nařízení, kterým se mění stanovy Československého vojenského řádu Bílého lva "Za vítězství"
65 249/1948 Zákon o postátnění ústavů zemědělského a lesního výzkumnictví a o jejich organizaci a správě
66 251/1948 Vyhláška, kterou se ruší vyhláška ze dne 19. dubna 1944, č. 99 Sb., o rozšíření správního obvodu policejního presidenta v Praze na obec Modřany
67 258/1948 Vyhláška o Dodatečném protokolu k londýnské Dohodě o německých patentech ze dne 27. července 1946, dohodnutém v Londýně dne 17. 7. 1947
68 260/1948 Vyhláška o Dohodě mezi Československou republikou a Polskou republikou o spolupráci na poli sociální politiky a správy
69 261/1948 Vyhláška o Dohodě mezi Československou republikou a Polskou republikou o sociálním pojištění
70 262/1948 Vyhláška o Dohodě o valorizaci československých smluvních celních sazeb mezi Československou republikou a Polskou republikou, dohodnuté ve Varšavě výměnou nót ze dne 23. a 27. března 1948
71 271/1948 Zákon o úlevách v plnění některých závazků, které zněly na říšské marky
72 273/1948 Zákon o úpravě uspokojení a o určení splatnosti některých závazků, dotčených znárodňovacími a jinými předpisy
73 282/1948 Vyhláška o zrušení okresní expositury v Železném Brodě
74 299/1948 Nařízení, kterým se opětně prodlužují některé lhůty podle zákona o mimořádných opatřeních v oboru ochranných známek
75 305/1948 Nařízení o některých přesunech působnosti ve veřejné správě
76 306/1948 Nařízení o přechodu a zániku působnosti obchodních a živnostenských (průmyslových) komor
77 310/1948 Vyhláška, kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o soupisu pohledávek a jiných nároků vůči bývalému říšskoněmeckému majetku a bývalým říšskoněmeckým vlastníkům tohoto majetku
78 311/1948 Zákon o národních dopravních podnicích
2014 Judikaty.info - všechny právy vyhrazená
v1.5 - webdesign @ bart.sk
Hore