Sbírka 18.200 zákonů od roku 1945 - všechny konsolidované znění

X
Měli jste na mysli
...
Dokument musí obsahovat také:
Dokument nesmí obsahovat:
Typ právního předpisu:
Autor:
Dokument nesmí obsahovat:
Dokument musí obsahovat také:
+Hledat podle paragrafu
:
:
:
od:
do:

Poslední aktualizace
20.02.2020
Nové vyhlášené předpisy

Sbírka zákonů 1947

1 8/1947 Nařízení o soupisu československého majetku na Zakarpatské Ukrajině
2 23/1947 Zákon o vrácení některých záloh poukázaných z ciziny na plnění dodávkových nebo některých jiných smluv a vyplacených pod tlakem okupace
3 26/1947 Nařízení, jímž se prodlužuje lhůta uvedená v § 2, odst. 2 a nově stanoví lhůta k přihláškám podle § 4, odst. 2 zákona ze dne 20. prosince 1946, č. 250 Sb., o jednorázovém osidlovacím příspěvku na úhradu mimořádných stěhovacích a zařizovacích výloh
4 30/1947 Vyhláška o Chartě Spojených národů a Statutu Mezinárodního soudního dvora, dohodnutých dne 26. června 1945 na konferenci Spojených národů o mezinárodní organizaci, konané v San Francisku
5 31/1947 Zákon o některých zásadách při rozdělování nepřátelského majetku, konfiskovaného podle dekretu presidenta republiky ze dne 25. října 1945 č. 108 Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy
6 63/1947 Nařízení, kterým se doplňují stanovy československého vojenského řádu "Za svobodu"
7 64/1947 Nařízení, kterým se zrušuje použivatelnost nařízení ministra zemědělství a lesnictví ze dne 3. března 1943, č. 91 Sb., o opatřeních proti červci San José (Aspidiotus perniciosus) při dovozu a průvozu, ve znění nařízení ministra zemědělství a lesnictví ze dne 23. července 1943, č. 213 Sb.
8 71/1947 Nařízení, jímž se krajanům vracejícím se do vlasti přiznávají některé úlevy při hodnocení školského a praktického vzdělání, zkoušek a vysvědčení a při nastupování živností
9 72/1947 Zákon, kterým se mění předpisy o obnovení právního pořádku
10 74/1947 Vyhláška o opravě tiskové chyby v příloze k zákonu ze dne 19. prosince 1945, č. 12 Sb. z roku 1946, jímž se schvalují, doplňují a mění předpisy o obnovení právního pořádku
11 75/1947 Dohoda Londýnská dohoda o německých patentech
12 85/1947 Vyhláška o Dohodě mezi vládou československou a vládou Jeho Veličenstva v Spojeném království o peněžních pohledávkách a majetku v Československu a ve Spojeném království, které byly podrobeny zvláštním opatřením proto, že Československo bylo obsazeno nepřítelem, dohodnuté dne 1. listopadu 1945 v Londýně
13 86/1947 Vyhláška o dohodě mezi vládou československou a vládou indickou o peněžních pohledávkách a majetku v Československu a Britské Indii, které byly podrobeny zvláštním opatřením proto, že Československo bylo obsazeno nepřítelem, sjednané dne 27. února 1947 v Bombayi
14 88/1947 Zákon o právu stavby
15 89/1947 Zákon, kterým se zrušuje vládní nařízení ze dne 17. května 1945, č. 6 Sb., o některých opatřeních v zásobování obyvatelstva potravinami
16 90/1947 Zákon o zavedení knihovního pořádku ohledně konfiskovaného nepřátelského majetku a o úpravě některých právních poměrů vztahujících se na přidělený majetek
17 95/1947 Vládní nařízení, kterým se stanoví konečný den lhůt podle zákona ze dne 8. května 1946, č. 124 Sb., o mimořádných opatřeních v oboru ochranných vzorků
18 96/1947 Vládní nařízení, kterým se stanoví lhůty podle zákona ze dne 8. května 1946, č. 125 Sb., o mimořádných opatřeních v oboru ochranných známek
19 98/1947 Vyhláška o Aktu o změně ústavy Mezinárodní organizace práce
20 106/1947 Vládní nařízení o přídělu drobných konfiskovaných živnostenských podniků (přídělové nařízení pro živnostenské podniky)
21 111/1947 Zákon, kterým se zrušují poplatky z obchodních a živnostenských knih a z knih notářských
22 113/1947 Vyhláška o vysvědčeních živnostenských pracoven pro šití šatů při některých odborných školách pro ženská povolání
23 114/1947 Vyhláška o vysvědčeních živnostenských pracoven pro šití šatů při některých odborných školách pro ženská povolání
24 118/1947 Zákon o plnění závazků znějících na říšské marky na Slovensku a v poměru mezi zeměmi Českou a Moravskoslezskou a Slovenskem
25 123/1947 Vyhláška o změnách úředních názvů měst, obcí, osad a částí osad povolených v roce 1946
26 126/1947 Zákon o procesních opatřeních v soudních řízeních pro nároky ze smluv uzavřených v době nesvobody v souvislosti s válečnými dodávkami
27 137/1947 Vyhláška, kterou se vyhlašuje zrušení vládního nařízení ze dne 17. května 1945, č. 6 Sb., o některých opatřeních v zásobování obyvatelstva potravinami
28 138/1947 Zákon o péči o přistěhovalce, jakož i o některých jejich přednostních právech
29 143/1947 Zákon o převodu vlastnictví majetku hlubocké větve Schwarzenbergů na zem Českou
30 147/1947 Úmluva o mezinárodním civilním letectví
31 148/1947 Zákon o opatřeních k provedení československo-maďarské dohody o výměně obyvatelstva
32 150/1947 Dohoda o reparacích od Německa, o založení Mezispojeneckého reparačního úřadu a o vrácení měnového zlata
33 161/1947 Nařízení, jímž se zrušuje použivatelnost vládního nařízení ze dne 23. listopadu, č. 403 Sb., kterým se mění vládní nařízení ze dne 20. dubna 1934, č. 75 Sb., o výrobě mléka a výrobků z mléka a obchodu s těmito potravinami
34 163/1947 Nařízení o přídělu konfiskovaných rodinných domků (přídělové nařízení pro rodinné domky)
35 164/1947 Dohoda o stíhání a potrestání hlavních válečných zločinců Evropské Osy
36 167/1947 Dohoda o zachování nebo obnově práv živnostenského vlastnictví dotčených druhou světovou válkou
37 168/1947 Zákon o zřízení vysoké školy Janáčkovy akademie múzických umění v Brně
38 171/1947 Zákon o mírové smlouvě mezi Mocnostmi spojenými a sdruženými a Maďarskem
39 172/1947 Zákon o opatřeních k provedení mírových smluv s Bulharskem, Finskem, Itálií, Maďarskem a Rumunskem
40 184/1947 Vyhláška o zrušení koncese pro drobnou dráhu Brno - Líšeň
41 185/1947 Zákon o mimořádné jednorázové dávce a mimořádné dávce z nadměrných přírůstků na majetku
42 192/1947 Mírová smlouva s Maďarskem
43 194/1947 Nařízení o soupisu pozemkového majetku pro revizi první pozemkové reformy a o jejím vyznačení ve veřejných knihách
44 195/1947 Vyhláška, kterou se opravuje tisková chyba v příloze k vyhlášce ministra techniky ze dne 4. července 1947, č. 125 Sb., o úplném znění zákona o stavební obnově
45 196/1947 Úmluva, jíž se zřizuje Organizace Spojených národů pro výchovu, vědu a osvětu
46 206/1947 Nařízení o majetkových opatřeních a o soupisu majetku a nároků podle mírové smlouvy s Maďarskem
47 207/1947 Mírová smlouva s Bulharskem
48 208/1947 Mírová smlouva s Finskem
49 209/1947 Mírová smlouva s Rumunskem
50 223/1947 Vyhláška, kterou se zrušuje použivatelnost vyhlášky ministerstva zemědělství a lesnictví ze dne 2. listopadu 1944, č. 253 Sb., o zcizování tažných volů
2014 Judikaty.info - všechny právy vyhrazená
v1.5 - webdesign @ bart.sk
Hore