Sbírka 18.200 zákonů od roku 1945 - všechny konsolidované znění

X
Měli jste na mysli
...
Dokument musí obsahovat také:
Dokument nesmí obsahovat:
Typ právního předpisu:
Autor:
Dokument nesmí obsahovat:
Dokument musí obsahovat také:
+Hledat podle paragrafu
:
:
:
od:
do:

Poslední aktualizace
20.02.2020
Nové vyhlášené předpisy

Sbírka zákonů 1946

1 2/1946 Zákon o Zakarpatské Ukrajině a úpravě státních hranic se Svazem sovětských socialistických republik
2 11/1946 Vyhláška o otištění smlouvy o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik, podepsané v Moskvě dne 12. prosince 1943
3 12/1946 Zákon, kterým se schvalují, doplňují a mění předpisy o obnovení právního pořádku
4 13/1946 Zákon, kterým se zrušuje Exportní ústav československý
5 21/1946 Nařízení o prodloužení opční lhůty podle smlouvy mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o Zakarpatské Ukrajině
6 27/1946 Vyhláška o pozbytí platnosti obchodních smluv, dohod, úmluv a ujednání mezi republikou Československou a státy nepřátelskými, jakož i o neplatnosti všech smluv, dohod, úmluv a ujednání téhož druhu, uzavřených v době nesvobody
7 33/1946 Zákon o odčinění některých křivd způsobených českému pracujícímu dorostu
8 34/1946 Zákon, kterým se vymezuje pojem "československého partyzána"
9 35/1946 Zákon o obnovení university v Olomouci
10 38/1946 Zákon o některých opatřeních ve vedení seznamů soudních znalců, vnucených správců, správců konkursní podstaty a vyrovnacích správců
11 41/1946 Vyhláška o platnosti nařízení vlády republiky Československé ze dne 20. prosince 1940, č. 4/1941 Úř. věst. čsl., kterým se zřizuje Československý válečný kříž z r. 1939
12 42/1946 Vyhláška o platnosti nařízení vlády republiky Československé ze dne 20. prosince 1940, č. 5/1941 Úř. věst. čsl., kterým se zřizuje Československá medaile za chrabrost před nepřítelem
13 43/1946 Vyhláška o platnosti nařízení vlády republiky Československé ze dne 9. února 1945, č. 7 Úř. věst. čsl., kterým se zřizuje Československý válečný řád Bílého lva "Za vítězství"
14 53/1946 Zákon o zřízení "Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze"
15 54/1946 Zákon o letním čase
16 56/1946 Vyhláška o platnosti nařízení vlády republiky Československé ze dne 20. dubna 1943, č. 5 Úř. věst. čsl., kterým se zřizuje Československá vojenská medaile za zásluhy
17 57/1946 Zákon, kterým se schvalují a vyhlašují za zákon dekrety presidenta republiky
18 68/1946 Dohoda o Mezinárodním měnovém fondu
19 69/1946 Dohoda o Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj
20 70/1946 Nařízení, kterým se mění vládní nařízení ze dne 20. dubna 1943, č. 5 Úř. věst. čsl., kterým se zřizuje Československá medaile za zásluhy
21 74/1946 Zákon o udělení státního občanství krajanům vracejícím se do vlasti
22 75/1946 Zákon o přiznávání hospodářských a právních úlev krajanům vracejícím se do vlasti, především z Maďarska
23 76/1946 Zákon o zrušení a o změně soudních rozhodnutí v občanských věcech právních z doby nesvobody
24 83/1946 Zákon o pracovních (učebních) poměrech Němců, Maďarů, zrádců a jejich pomahačů
25 105/1946 Nařízení, kterým se zřizuje československý vojenský řád "Za svobodu"
26 109/1946 Nařízení, kterým se provádí zákon ze dne 13. února 1946, č. 33 Sb., o odčinění některých křivd způsobených českému pracujícímu dorostu
27 110/1946 Vládní nařízení o zrušení nebo změně rozhodnutí správních úřadů z doby nesvobody a o úřadech zřízených v době nesvobody
28 115/1946 Zákon o právnosti jednání souvisejících s bojem o znovunabytí svobody Čechů a Slováků
29 123/1946 Zákon, kterým se doplňují ustanovení dekretu presidenta republiky ze dne 27. října 1945, č. 138 Sb., o trestání některých provinění proti národní cti
30 124/1946 Zákon o mimořádných opatřeních v oboru ochranných vzorů
31 125/1946 Zákon o mimořádných opatřeních v oboru ochranných známek
32 127/1946 Stanovy Potravinové a zemědělské organisace Spojených národů
33 128/1946 Zákon o neplatnosti některých majetkově-právních jednání z doby nesvobody a o nárocích z této neplatnosti a z jiných zásahů do majetku vznikajících
34 129/1946 Zákon o procesních opatřeních v soudních řízeních pro některé nároky z doby nesvobody
35 130/1946 Zákon o doplnění a změně dekretu presidenta republiky ze dne 4. října 1945, č. 105 Sb., o očistných komisích pro přezkoumání činnosti veřejných zaměstnanců
36 135/1946 Zákon o daňové a důchodové (poplatkové) amnestii
37 143/1946 Zákon o úpravě pracovních poměrů dotčených důsledky národní revoluce
38 145/1946 Dohoda o výměně obyvatelstva
39 152/1946 Nařízení, kterým se zřizuje Československý velitelský řád Jana Žižky z Trocnova
40 154/1946 Nařízení, kterým se zřizuje Československá Jánošíkova medaile
41 156/1946 Dohoda o založení Evropské uhelné organizace
42 161/1946 Zákon o zálohách na náhradu za některé válečné škody a škody způsobené mimořádnými poměry
43 168/1946 Smlouva o přátelství, vzájemné pomoci a mírové spolupráci mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií
44 179/1946 Zákon o udělení státního občanství krajanům z Maďarska
45 182/1946 Zákon jímž se mění zákon ze dne 15. května 1946 č. 135 Sb., o daňové a důchodkové (poplatkové) amnestii
46 186/1946 Smlouva mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o Zakarpatské Ukrajině
47 187/1946 Zákon, kterým se zřizuje společnost pro obnovu Lidic
48 188/1946 Nařízení o statutu společnosti pro obnovu Lidic
49 190/1946 Zákon o započítání vojenské služby a o odčinění křivd lékárnickým osobám
50 195/1946 Zákon o použivatelnosti předpisů z doby nesvobody
51 196/1946 Zákon, jímž se doplňují některá ustanovení zákona ze dne 24. července 1919, č. 462 Sb., o propůjčování míst legionářům
52 198/1946 Zákon o zrušení a o změně soudních rozhodnutí o rozvodu anebo o rozluce z doby nesvobody
53 212/1946 Zákon o zimním čase
54 214/1946 Vyhláška, kterou se opravují tiskové chyby v dekretu presidenta republiky ze dne 24. října 1945, č. 103 Sb., o znárodnění soukromých pojišťoven
55 217/1946 Vládní nařízení, jímž se stanoví konec doby zvýšeného ohrožení republiky
56 240/1946 Vyhláška o skončení platnosti vládního nařízení ze dne 18. ledna 1929, č.9 Sb., o zákazu soudně vymáhati vklady učiněné ve starých rakousko-uherských korunách u poštovních úřadů na nynějším území republiky Československé pro poštovní spořitelnu budapešťskou nebo vídeňskou
57 246/1946 Zákon, kterým se mění ustanovení dekretu presidenta republiky o trestání některých provinění proti národní cti
58 247/1946 Zákon, kterým se mění a doplňují předpisy o očistných komisích pro přezkoumání činnosti veřejných zaměstnanců
59 250/1946 Zákon o jednorázovém osidlovacím příspěvku na úhradu mimořádných stěhovacích a zařizovacích výloh
60 251/1946 Zákon o vyvlastnění Pražského sanatoria v Praze-Podolí
61 255/1946 Zákon o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození
2014 Judikaty.info - všechny právy vyhrazená
v1.5 - webdesign @ bart.sk
Hore