Zákon 256/2000 o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčím fondu) účinný od 11.08.2000

Schválené: 14.07.2000
Účinnost od: 11.08.2000
Autor: Parlamentu České republiky
Oblast: STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÁ SPRÁVA., Státní rozpočet. Rozpočty územních celků, krajů a obcí., Fondy., Státní úvěrová politika. Dotace. Subvence. Státní záruka., Správa v oblasti cen., Orgány státní zemědělské a veterinární správy a jejich pravomoci., Ceny. Obchodní přirážky a srážky. Tvorba cen. Tarify. Oceňování., Povinnost zachovávat mlčenlivost., Pokuty. Blokové pokuty.

Informace ke všem historickým zněním předpisu
HISTJUD12DZEUPPČL0

Zákon 256/2000 o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčím fondu) účinný od 11.08.2000
Přejít na §    
Informace ke konkrétnímu znění předpisu
Zákon 256/2000 s účinností od 11.08.2000
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobrazit

256/2000 Sb.
ZÁKON
ze dne 14. července 2000
o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů
(zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu)

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÝ INTERVENČNÍ FOND

§ 1

(1) Zřizuje se Státní zemědělský intervenční fond (dále jen "Fond"). Fond je právnickou osobou se sídlem v Praze. Fond je správním úřadem a náleží do působnosti Ministerstva zemědělství (dále jen "ministerstvo").1)

(2) Fond v souladu s právními předpisy, právem Evropské unie a mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána,

a) rozhoduje o poskytnutí dotace a kontroluje plnění podmínek poskytnutí dotace,

b) provádí intervenční nákupy zemědělských výrobků a potravin a zajišťuje skladování, případně zpracování takto nakoupených zemědělských výrobků a potravin,

c) prodává nebo jiným způsobem převádí intervenčně nakoupené zemědělské výrobky a potraviny, případně výrobky, které vznikly zpracováním intervenčně nakoupených zemědělských výrobků nebo potravin,

d) provádí vládou schválené programy zaměřené na nepotravinářské využití a zpracování zemědělských výrobků,

e) provádí činnosti související se systémem produkčních kvót,

f)

g) poskytuje subvence při vývozu zemědělských výrobků a potravin,

h) rozhoduje o poskytnutí licence při dovozu a vývozu zemědělských výrobků a potravin a kontroluje plnění podmínek poskytnutí licence,

i) provádí činnosti související se systémem záruk pro zemědělské výrobky a potraviny,3)

j) ukládá, vybírá a odvádí finanční dávky z výroby cukru a v odvětví mléka a mléčných výrobků podle přímo použitelného předpisu Evropské unie,4)

k) provádí další opatření podle § 2a zákona o zemědělství,

l) provádí podle § 2c zákona o zemědělství a Program rozvoje venkova podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího podpory pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (dále jen „Program rozvoje venkova“),

m) provádí činnosti související se systémem schvalování, registrace, evidence nebo uznávání producentů zemědělských výrobků nebo potravin podle příslušných právních předpisů Evropských společenství v oblasti společných organizací trhu a strukturálních opatření,

n) provádí činnosti související se systémem schvalování, registrace, evidence nebo uznávání seskupení a organizací producentů zemědělských výrobků nebo potravin, včetně mezinárodních, seskupení a organizací meziodvětvových organizací a dohod producentů zemědělských výrobků nebo potravin podle příslušných právních předpisů Evropské unie,

o) provádí činnosti související se systémem schvalování mezinárodních kontrolních a dozorčích společností podle předpisu Evropských společenství9),

p) provádí opatření vyplývající z mezinárodní smlouvy10),

q) provádí činnosti související se získáváním, zpracováváním a předáváním cenových a tržních informací, včetně evidence smluv, podle příslušných právních předpisů Evropské unie,

r) provádí činnosti související s reprezentativním výběrem zemědělských výrobků nebo potravin, se stanovením národních referenčních a referenčních množství zemědělských výrobků nebo potravin, s reprezentativním výběrem oblastí pěstování zemědělských výrobků nebo výroby potravin, popřípadě s reprezentativním výběrem trhů a tržních dnů, producentů zemědělských výrobků nebo potravin podle příslušných právních předpisů Evropské unie v oblasti společných organizací trhu a strukturálních opatření,

s) vykonává dozor nad plněním povinností vyplývajících pro fyzické a právnické osoby z přímo použitelného předpisu Evropské unie,

t)

u) provádí opatření společných organizací trhu podle zvláštního právního předpisu,

v) provádí podporu marketingu zemědělských výrobků a potravin,

w) provádí činnosti zprostředkujícího subjektu podle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících strukturální fondy nebo Evropský rybářský fond11)a Evropský námořní a rybářský fond podle § 2ca zákona o zemědělství a,

x) aktualizuje evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů podle zákona o zemědělství.

(3) Podmínky provádění činností Fondu podle odstavce 2 může vláda upravit nařízením12).

(4) Fyzické a právnické osoby podávají Fondu žádosti, čestná prohlášení a informace, které vyplývají z působnosti Fondu podle odstavce 2, na formulářích vydaných Fondem.

§ 2
zrušen
§ 3
zrušen
§ 4
Povinnosti Fondu

(1) Fond je povinen

a) předkládat prostřednictvím ministerstva vládě ve stanovených termínech rozpočet Fondu na příslušný kalendářní rok,

b) předkládat prostřednictvím ministerstva vládě výroční zprávy o činnosti Fondu a účetní závěrku sestavenou k rozvahovému dni, včetně přehledu pohledávek a závazků, ověřenou auditorem,

c) na požádání ministerstva nebo vlády předkládat dílčí zprávu o činnosti Fondu a předkládat ministerstvu soupisy osob, které nemají řádně vyrovnány závazky vůči Fondu, včetně druhu a výše jejich závazku.

(2) Fond je povinen v rámci provádění činností podle § 1 odst. 2 předkládat příslušným orgánům Evropské unie ve stanovených termínech zprávy a finanční výkazy stanovené příslušnými právními předpisy Evropské unie.

(3) Fond vede účetnictví podle zákona o účetnictví.

§ 5
zrušen
§ 6
Dotace Fondu ze státního rozpočtu

Poslanecká sněmovna schvaluje současně s návrhem státního rozpočtu České republiky

a) dotaci Fondu ze státního rozpočtu účelově určenou na provádění činností podle § 1 odst. 2,

b) dotaci Fondu ze státního rozpočtu účelově určenou na krytí správních výdajů Fondu.

§ 6a
Finanční zdroje Fondu

(1) Finančními zdroji Fondu jsou

a) dotace ze státního rozpočtu účelově určená na provádění činností podle § 1 odst. 2 poskytnutá na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z rozpočtu Evropské unie kromě prostředků z Národního fondu43),

b) dotace ze státního rozpočtu účelově určená na provádění činností podle § 1 odst. 2, poskytnutá jako ostatní prostředky43),

c) dotace ze státního rozpočtu účelově určená na krytí správních výdajů Fondu,

d) příjmy z prodeje zemědělských výrobků a potravin nakoupených Fondem,

e) podpory poskytnuté Evropskými společenstvími nebo jiným zahraničním subjektem,

f) úvěry poskytnuté Fondu na provádění činností podle § 1 odst. 2, úroky z vkladů Fondu, výnosy z cenných papírů, smluvní pokuty, pokuty, pojistná plnění a jiné příjmy,

g) prostředky z Národního fondu13),

h) prostředky poskytnuté Ministerstvem financí na provádění činností podle § 1 odst. 2,

i) náklady spojené s výběrem pravomocným rozhodnutím uložených finančních dávek z výroby cukru podle § 11h odst. 5 a náklady spojené s vymáháním finančních prostředků poskytnutých Fondem, které mají být Fondu vráceny, ve výši stanovené zvláštním právním předpisem,

j) vrácené dotace a penále.

(2) Fond vede na 3 samostatných účtech finanční zdroje podle odstavce 1

a) písm. a), b), d), f), h), i) a j),

b) písm. c) a

c) písm. e) a g).

(3) Kromě finančních zdrojů ze státního rozpočtu, účelově určených na provádění činností podle § 1 odst. 2, mohou být pro tyto účely použity příjmy z prodeje intervenčně nakoupených zemědělských výrobků a potravin podle odstavce 1 písm. d), úvěry, úroky z vkladů Fondu, výnosy z cenných papírů, smluvní pokuty, pokuty, pojistná plnění a jiné příjmy podle odstavce 1 písm. f), prostředky poskytnuté Ministerstvem financí podle odstavce 1 písm. h) a vrácené dotace a penále podle odstavce 1 písm. j).

(4) Nevyčerpané finanční zdroje podle odstavce 1 písm. a), b), d), f), h) a j) se převádějí do následujícího kalendářního roku na provádění činností podle § 1 odst. 2 a nevyčerpané finanční zdroje podle odstavce 1 písm. c) a i) se převádějí do následujícího kalendářního roku na krytí správních výdajů Fondu. Nevyčerpané finanční zdroje na bankovních účtech podle odstavce 1 písm. a), b) podléhají finančnímu vypořádání za rok, v němž dojde k vyplacení celkového objemu oprávněných nároků žadatelů u příslušného opatření. Nevyčerpané finanční zdroje na bankovních účtech podle odstavce 1 písm. j) vrací Fond na účet určený Ministerstvem zemědělství.

(5) Na úhradu správních výdajů Fondu mohou být použity pouze finanční zdroje podle odstavce 1 písm. c) a i). Fond může po předchozím souhlasu Ministerstva financí zřídit u banky nebo pobočky zahraniční banky nad rámec účtů u České národní banky podle odstavce 2 účet, popřípadě účty, na kterých bude vedena část finančního zdroje podle odstavce 1 písm. c), a ze kterých lze uskutečňovat výdaje související s pracovní cestou prostřednictvím platebních karet při pracovních cestách. Prostřednictvím platebních karet lze z těchto účtů uskutečňovat další výdaje, jejichž úhradu není možné provést jiným způsobem.

(6) Fond může k překlenutí období mezi uskutečněním výdajů souvisejících s prováděním činností podle § 1 odst. 2 a jejich proplacením z rozpočtu Evropské unie využít se souhlasem ministerstva úvěr.

§ 6b
Hospodaření Fondu

(1) Fondu přísluší hospodaření s majetkem České republiky podle zvláštního právního předpisu.14)

(2) Fond pravidelně kontroluje stav zásob jím nakoupených zemědělských výrobků a potravin. O nakládání s majetkem, s nímž Fondu přísluší hospodařit, rozhoduje generální ředitel Fondu v souladu se statutem Fondu.

(3) Fond může nabývat pouze cenné papíry vydané státem nebo cenné papíry, za jejichž splacení se stát zaručil, s výjimkou případů, kdy Fond nabývá cenné papíry převodem výlučně od organizačních složek státu a státních organizací příslušných hospodařit s majetkem státu,14)a od akciových společností, jejichž akcionářem je Česká republika.

(4) Fond při provádění činností podle § 1 odst. 2 zajistí oddělené potvrzování plateb, provádění plateb a účtování plateb podle zvláštního právního předpisu.15)

(5) Fond při provádění činností podle § 1 odst. 2 provádí veškeré platby bezhotovostně bankovním převodem na účet žadatele.

§ 6c
Rozpočet Fondu

Fond sestavuje na každý rozpočtový rok návrh svého rozpočtu na základě částek oznámených ministerstvem podle zákona o rozpočtových pravidlech44)a předkládá jej prostřednictvím ministerstva vládě vždy do 31. srpna. Vláda předkládá návrh rozpočtu Fondu po případných změnách, které v něm provede, spolu s návrhem státního rozpočtu na tentýž rok ke schválení Poslanecké sněmovně.

§ 7
Orgány Fondu

(1) Orgány Fondu tvoří generální ředitel Fondu (dále jen "generální ředitel") a dozorčí rada Fondu (dále jen "dozorčí rada").

(2) Podrobnosti o činnosti Fondu, o organizačním uspořádání Fondu a o jeho součinnosti s ministerstvem stanoví statut Fondu, který schvaluje ministr zemědělství. Organizační uspořádání Fondu vychází z příslušných právních předpisů Evropské unie.

(3) Členové dozorčí rady, generální ředitel a zaměstnanci Fondu a osoby podle § 12a odst. 4 jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se v souvislosti se svou činností ve Fondu dozvěděli; tím není dotčena povinnost Fondu poskytovat třetím osobám informace o tom, komu, v jaké výši a k jakému účelu byla podpora poskytnuta.

(4) Fond je povinen požadovat, aby osoba, která porušila povinnost podle odstavce 3, vydala majetkový prospěch, který tímto jednáním získala, nebo aby převedla tomu odpovídající práva na Fond. Tím není dotčeno právo Fondu na náhradu škody.

(5) Členům dozorčí rady, kteří nejsou členy tohoto orgánu z titulu své funkce ve státní správě nebo v zákonodárných sborech, přísluší náhrada cestovních výdajů souvisejících s výkonem jejich funkce ve stejném rozsahu jako zaměstnancům.17)

(6) Výše platu zaměstnanců Fondu se řídí zvláštním právním předpisem.18)

§ 8
zrušen
§ 9
Generální ředitel a jeho zástupce

(1) Statutárním orgánem Fondu je generální ředitel. Generální ředitel řídí činnost Fondu a rozhoduje ve všech věcech, které nenáleží do působnosti dozorčí rady.

(2) Funkce generálního ředitele je neslučitelná s členstvím v dozorčí radě.

(3) Výběr, jmenování a odvolání generálního ředitele se řídí zákonem o státní službě a přiměřeně se použijí ustanovení zákona o státní službě o výběru, jmenování a odvolání vedoucího služebního úřadu v jiném správním úřadu.

(4) Generální ředitel zastupuje Fond navenek a jedná jeho jménem.

(5) Generální ředitel jmenuje a odvolává svého zástupce, který jej po dobu jeho nepřítomnosti zastupuje v plném rozsahu jeho pravomocí a odpovědnosti v řízení Fondu. Je-li generální ředitel Fondu odvolán nebo vzdá-li se své funkce, vykonává jeho pravomoci v plném rozsahu jeho zástupce, a to do doby jmenování nového generálního ředitele Fondu.

§ 9a
Působnost ministerstva

Do působnosti ministerstva patří

a) rozhodovat o odvolání podaném proti rozhodnutí Fondu, pokud tento zákon nestanoví jinak,

b) schvalovat návrh rozpočtu Fondu a předkládat jej vládě,

c) schvalovat výši úvěru podle § 6a odst. 6,

d) rozhodovat o prominutí nebo částečném prominutí povinnosti zaplatit penále z mimořádných a zvláštního zřetele hodných důvodů, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak,

e) kontrolovat hospodaření Fondu a nakládání s prostředky veřejné finanční podpory postupem podle zákona o finanční kontrole19),

f) provádět ověření vnitřního řídícího a kontrolního systému Fondu podle zákona o finanční kontrole19).

§ 10
Dozorčí rada

(1) Dozorčí rada je kontrolním orgánem Fondu. Dozorčí rada kontroluje činnost a hospodaření Fondu a jeho orgánů. Dozorčí rada při své činnosti

a) kontroluje naplňování poslání Fondu a veškerou činnost Fondu a jeho orgánů,

b) schvaluje účetní závěrku sestavenou k rozvahovému dni a vyjadřuje se k návrhu rozpočtu Fondu a k výroční zprávě Fondu.

(2) Dozorčí rada je pětičlenná. Předsedou dozorčí rady je poslanec, místopředsedou dozorčí rady je senátor. Předsedu dozorčí rady a další 3 členy dozorčí rady volí a odvolává Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky. Místopředsedu dozorčí rady volí a odvolává Senát Parlamentu České republiky. Výši odměny spojené s výkonem funkce člena dozorčí rady stanoví statut Fondu.

(3) Funkční období členů dozorčí rady je čtyřleté. Po uplynutí funkčního období vykonávají členové dozorčí rady funkci v dozorčí radě do zvolení svého nástupce ve funkci. V případě, že v průběhu funkčního období v dozorčí radě předsedovi dozorčí rady zanikne mandát poslance20)nebo místopředsedovi dozorčí rady mandát senátora,20)vykonávají funkci v dozorčí radě do zvolení svého nástupce ve funkci.

(4) Členy dozorčí rady nemohou být zaměstnanci Fondu.

(5) Jednání dozorčí rady svolává a řídí její předseda nebo místopředseda. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, jestliže se jejího jednání zúčastní osobně nadpoloviční většina členů včetně předsedy nebo místopředsedy dozorčí rady. K rozhodnutí dozorčí rady je třeba souhlasu nadpoloviční většiny hlasů všech členů. Předseda nebo místopředseda dozorčí rady je povinen ve lhůtě do 14 dnů ode dne doručení žádosti svolat dozorčí radu, jestliže o její svolání požádají nejméně 3 členové dozorčí rady.

§ 11
Dotace

(1) Fond poskytuje dotace v souladu s tímto zákonem, zákonem o zemědělství, nařízeními vlády vydanými k jejich provedení a podle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících financování společné zemědělské politiky21).

(2) Při rozhodování o poskytování dotací má Fond postavení orgánu veřejné správy.

(3) Na řízení o poskytnutí dotace a rozhodování v něm se nevztahují lhůty pro vydání rozhodnutí, ustanovení o povinnosti umožnit účastníkům řízení před vydáním rozhodnutí ve věci vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, ustanovení o vyrozumění účastníků řízení o provádění důkazů mimo ústní jednání, ustanovení o provedení záznamu o provedení důkazu listinou a ustanovení o vydání usnesení při provádění důkazu ohledáním věci na místě podle správního řádu.

(4) Dotace na opatření, jehož součástí je vypracování a předložení projektu žadatelem o dotaci, poskytuje Fond na základě dohody o poskytnutí dotace, která obsahuje

a) identifikační údaje žadatele,

b) identifikační údaje Fondu,

c) poskytovanou částku,

d) účel, na který je poskytovaná částka určena,

e) lhůtu, v níž má být stanoveného účelu dosaženo,

f) další podmínky, které musí příjemce v souvislosti s použitím dotace splnit,

g) datum uzavření dohody.

(5) Na uzavření dohody o poskytnutí dotace podle odstavce 4 není právní nárok. Pokud Fond žádosti o dotaci před datem uzavření dohody podle odstavce 4 nevyhoví, sdělí písemně a bez zbytečného odkladu žadateli důvody nevyhovění. V případě, že by toto sdělení Fondu bylo v rozporu s podmínkami, za kterých je poskytována dotace, ministerstvo jej usnesením zruší.

(6) Fond při provádění programů podpory aktivit, které jsou financovány výhradně z národních zdrojů na základě pověření ministerstva podle § 2d zákona o zemědělství, poskytuje finanční prostředky na základě dohody o poskytnutí dotace.

(7) Fond i příjemce dotace jsou povinni po dobu 10 let uchovávat doklady prokazující poskytnutí a užití dotace.

(8) Žádost o poskytnutí dotace a další podání lze podat také v elektronické podobě prostřednictvím elektronické aplikace Fondu, ke které zřídí Fond přístup na požádání. Žádost o poskytnutí dotace a další podání učiněné prostřednictvím elektronické aplikace Fondu přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup nevyžaduje podepsání.

§ 11a
Vrácení dotace a penále

(1) V případě neoprávněné platby dotace kryté zcela nebo zčásti prostředky z rozpočtu Evropské unie postupuje Fond podle přímo použitelného předpisu Evropské unie22)a podle tohoto zákona. Řízení o vrácení dotace Fond zahájí nejpozději do 10 let ode dne jejího vyplacení.

(2) V případě neoprávněné platby dotace poskytnuté výhradně z národních zdrojů postupuje Fond podle tohoto zákona. Řízení o vrácení dotace Fond zahájí nejpozději do 10 let ode dne jejího vyplacení.

(3) Lhůta pro vrácení dotace se počítá od doručení rozhodnutí Fondu příjemci dotace. V případě dotace poskytnuté výhradně z národních zdrojů je stanovena lhůta pro vrácení dotace 60 dnů.

(4) V případě, kdy příjemce dotace nedodrží lhůtu stanovenou pro její vrácení, je povinen zaplatit Fondu penále ve výši 1 ‰ denně z částky dotace, kterou je povinen vrátit, nejvýše do výše této částky23).

(5) V případě neoprávněné platby dotace podle odstavce 1 Fond řízení o jejím vrácení nezahájí, pokud výše dotace, kterou je povinen příjemce dotace Fondu uhradit, nepřesahuje částku stanovenou přímo použitelným předpisem Evropské unie.

(6) V případě neoprávněné platby dotace poskytnuté výhradně z národních zdrojů Fond řízení o jejím vrácení nezahájí, pokud výše dotace nebo penále, které je povinen příjemce dotace Fondu uhradit, nepřesahují jednotlivě částku 1 500 Kč.

(7) Řízení o vrácení dotace podle odstavců 1 a 2 a řízení o povinnosti zaplatit penále podle odstavce 4 se ukončí rozhodnutím vydaným Fondem; vrácení dotace a zaplacení penále vymáhá Fond.

(8) V případě neoprávněného použití nebo zadržení peněžních prostředků z dotací, které jsou úplně nebo částečně kryty prostředky obdrženými z Národního fondu a na zadržení těchto prostředků určených k vrácení při vyúčtování se odstavce 1 až 7 nepoužijí. Správu odvodu za porušení rozpočtové kázně podle zákona o rozpočtových pravidlech25)vykonávají finanční úřady.

(9) Při rozhodování o vrácení dotace a o povinnosti zaplatit penále podle odstavců 1 až 7 má Fond postavení orgánu veřejné správy; zákon o rozpočtových pravidlech se nepoužije.

(10) Nesplní-li příjemce dotace povinnost vrátit neoprávněnou platbu dotace podle odstavců 1 a 2 nebo povinnost zaplatit penále podle odstavce 4, může Fond započítat neoprávněnou platbu dotace a penále do dotace, pro jejíž poskytnutí splnil podmínky.

§ 11b
zrušen
§ 11c
zrušen
§ 11d
Produkční kvóty a jejich systém

(1) K plnění individuální produkční kvóty lze využít pouze zemědělského výrobku nebo potraviny původem z České republiky ze zemědělských surovin původem z České republiky, nestanoví-li přímo použitelný předpis Evropské unie jinak, přičemž tento výrobek nebo potravina nesmí být použity k plnění individuální produkční kvóty u více než jedné osoby oprávněné disponovat s individuální produkční kvótou, které byla individuální produkční kvóta přidělena, případně která individuální produkční kvótu nabyla od jiné osoby oprávněné disponovat s individuální produkční kvótou (dále jen "držitel kvóty").

(2) Individuální produkční kvótu nebo její část může držitel kvóty převést písemnou smlouvou, na jinou osobu (dále jen "nabyvatel kvóty").

(3) Převod podle odstavce 2 nabyvatel kvóty neprodleně písemně oznámí Fondu.

(4) Fond nabyvateli kvóty do 15 dnů ode dne doručení oznámení vydá písemné potvrzení o tom, že převod individuální produkční kvóty nebo její části eviduje, jsou-li splněny podmínky stanovené tímto zákonem a nařízeními vlády.

(5) Na přechod kvóty se ustanovení odstavců 3 a 4 vztahují přiměřeně.

(6) Držitel kvóty, který vyrábí cukr, je povinen zajistit ve výrobních zařízeních na výrobu cukru taková opatření, která umožňují zkontrolovat množství zpracované cukrové řepy a v jakékoliv fázi výroby zkontrolovat vyrobené množství cukru nebo bramborového škrobu.

(7) Vláda v rámci podmínek systému produkčních kvót nařízením stanoví

a) způsob prvotního přidělení individuálních produkčních kvót jednotlivým žadatelům při dodržení zásady rovného přístupu ke všem žadatelům a objektivního způsobu výpočtu individuálních produkčních kvót,

b) způsob naplňování rezervy a podmínky jejího rozdělování, pokud je rezerva součástí systému produkčních kvót podle předpisů Evropské unie,

c) v rozsahu potřebném pro fungování systému produkčních kvót informace, které budou držitelé kvóty, případně jiné osoby vymezené nařízením vlády povinni poskytovat Fondu,

d) podmínky, za kterých Fond držiteli kvóty sníží individuální produkční kvótu,

e) podrobnosti týkající se opatření na zjišťování množství zpracované cukrové řepy a vyrobeného množství cukru,

f) další opatření vyplývající z přímo použitelného předpisu Evropských společenství.

§ 11e
zrušen
§ 11f
Produkční kvóty cukru

Individuální produkční kvótu cukru nemůže její držitel převést na jinou osobu.

§ 11g
zrušen
§ 11h
Finanční dávky z výroby cukru

(1) Fond uloží výrobci cukru v rámci systému produkčních kvót cukru finanční dávku z výroby cukru v souladu se zvláštním právním předpisem za účelem zajištění odvodu vlastních zdrojů do souhrnného rozpočtu Evropské unie.

(2) Při rozhodování o povinnosti zaplatit finanční dávku z výroby cukru má Fond postavení orgánu veřejné správy.

(3) Uložené finanční dávky z výroby cukru vymáhá Fond a účtuje o nich v souladu se zvláštním právním předpisem.

(4) Jestliže výrobce cukru nesplní povinnost uhradit finanční dávku z výroby cukru ve lhůtě stanovené pravomocným rozhodnutím, je povinen zaplatit Fondu penále ve výši 1 % denně z uložené finanční dávky z výroby cukru až do dne jejího připsání na účet Fondu, nejvýše však do výše uložené finanční dávky z výroby cukru.

(5) Fond je povinen poukázat na účet stanovený Ministerstvem financí pravomocným rozhodnutím stanovený objem finančních dávek z výroby cukru snížený o náklady spojené s jejich výběrem ve výši stanovené zvláštním právním předpisem.

§ 11i
zrušen
§ 11j
Povinnosti vyplývající z přímo použitelného předpisu Evropské unie

Osoby, na které se vztahují opatření podle § 1 odst. 2, jsou povinny dodržovat povinnosti vyplývající z přímo použitelného předpisu Evropské unie.

§ 12
Vyžadování a poskytování informací a spolupráce

(1) Fond je oprávněn bezplatně požadovat informace potřebné pro provádění činností podle § 1 odst. 2, včetně údajů z evidencí vedených podle zákona o vinohradnictví a vinařství, zákona o ochraně chmele, zákona o zemědělství, včetně ortofotomap, zákona o rostlinolékařské péči a zákona o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat, a údajů z lesních hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov podle § 24 a 25 zákona o lesích, přičemž při nakládání s osobními údaji fyzických osob postupuje podle zvláštního právního předpisu.30)

(2) Fond informace o provádění činností podle § 1 odst. 2 pravidelně zveřejňuje. Na žádost organizačních složek státu, orgánů územních samosprávných celků a zájmových sdružení, jakož i pro potřebu výkonných funkcí Fond poskytne vyžádané informace o své činnosti a hospodaření.

(3) Fond spolupracuje s orgány jiných členských nebo budoucích členských států Evropské unie se stejnou nebo obdobnou působností, včetně vzájemného poskytování odborné pomoci.

(4) Fond je oprávněn k činnostem podle § 1 odst. 2 využívat rodná čísla v souladu se zvláštním právním předpisem31).

§ 12a
Kontrola

(1) Fond je oprávněn provádět, a to i bez ohlášení, kontrolu

a) správnosti údajů fyzických a právnických osob uvedených v žádostech podávaných Fondu,

b) plnění povinností a podmínek vyplývajících z vydaných rozhodnutí a uzavřených smluv a dohod podle § 1 odst. 2,

c) správnosti informací poskytovaných Fondu podle tohoto zákona, zákona o zemědělství a nařízení vlády vydaných k jejich provedení,

d) plnění povinností vyplývajících z přímo použitelného předpisu Evropské unie, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.

(2) Při výkonu kontroly podle odstavce 1 postupuje Fond vůči fyzickým a právnickým osobám (dále jen "kontrolované osoby") podle kontrolního řádu, zákona o zemědělství33)a podle tohoto zákona a podle zákona o finanční kontrole19). Tím není dotčen výkon kontroly podle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky, podpory pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), společné organizace zemědělských trhů34).

(3) Pokud doklady u kontrolovaných osob nebo povinných osob nepostačují k řádnému provedení kontroly, je Fond oprávněn požadovat doklady i od jiné osoby, a to v rozsahu nezbytném pro ověření skutečností majících souvislost s činností kontrolovaných osob nebo povinných osob, která je předmětem kontroly. Tato osoba je povinna ve stanovené lhůtě takové doklady Fondu předložit, výkon kontroly Fondem umožnit a při něm spolupůsobit. Práva a povinnosti Fondu a této osoby se řídí kontrolním řádem přiměřeně, přičemž účel kontroly musí být naplněn při zajištění toho, aby práva a chráněné zájmy této osoby byly dotčeny v nejmenší možné míře.

(4) Kontrolu podle odstavců 1 až 3 vykonává Fond prostřednictvím svých zaměstnanců nebo jiných fyzických osob, které k tomuto účelu pověří podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o financování společné zemědělské politiky. Fond může podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o financování společné zemědělské politiky pověřit výkonem kontroly právnickou osobu; v takovém případě právnická osoba postupuje podle kontrolního řádu.

(5) Kontrolu podle odstavce 1 písm. b) a d) a odstavce 3 vykonávají v rámci své působnosti stanovené zvláštními právními předpisy35)také správní úřady řízené ministerstvem.

(6) Při výkonu kontroly podle odstavců 1 a 3 je Fond oprávněn požadovat provedení analýz vzorků zemědělských výrobků Generálním ředitelstvím cel.

(7) Zaměstnanci Fondu vykonávající kontrolu se při výkonu kontrolní činnosti prokazují průkazem zaměstnance Fondu, který je současně dokladem o jejich pověření ke kontrole.

(8) Při výkonu kontroly podle odstavců 1 až 3 nevzniká nárok na náhradu za odebrané vzorky.

(9) Na výkon kontroly prostřednictvím dálkového průzkumu Země včetně rychlých polních návštěv, podle přímo použitelného předpisu Evropské unie42)se nevztahuje kontrolní řád; ustanovení kontrolního řádu o vstupu na pozemky a o právech kontrolujícího se použijí přiměřeně.

(10) Pro provádění kontrol orgány Evropské unie nebo jimi pověřených osob platí ustanovení odstavců 1 až 9 přiměřeně.

(11) Fond je odpovědným orgánem za provádění kontrol plnění kritérií způsobilosti podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího prováděcí pravidla pro podmíněnost, odlišení a integrovaný administrativní a kontrolní systém36).

(12) V případě, že není umožněna kontrola některé z podmínek, na kterou je poskytnutí dotace vázáno, a nejedná se o zmaření kontroly podle přímo použitelného předpisu Evropské unie37), považuje se tato podmínka za nesplněnou.

§ 12b
Poskytování údajů z jiných informačních systémů

(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje Fondu pro výkon působnosti podle tohoto zákona

a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,

b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,

c) údaje z agendového informačního systému cizinců.

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

a) příjmení,

b) osobní jméno, popřípadě jména,

c) adresa místa pobytu,

d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,

f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou

a) osobní jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum narození,

c) adresa místa trvalého pobytu,

d) státní občanství, popřípadě více státních občanství,

e) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,

f) omezení svéprávnosti,

g) rodné číslo,

h) datum, místo a okres úmrtí,

i) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou

a) osobní jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum narození,

c) místo a stát, kde se cizinec narodil,

d) státní občanství, popřípadě více státních občanství,

e) druh a adresa místa pobytu,

f) číslo a platnost oprávnění k pobytu,

g) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,

h) omezení svéprávnosti,

i) rodné číslo,

j) datum, místo a okres úmrtí,

k) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil.

(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

§ 12c
Přestupky fyzických osob

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) nesplní informační povinnost vůči Fondu stanovenou prováděcím právním předpisem vydaným podle § 1 odst. 3 nebo Fond informuje nepravdivě,

b) nesplní povinnost stanovenou přímo použitelným předpisem Evropské unie na úseku společných organizací trhu, přímých podpor a národních doplňkových podpor k přímým podporám, strukturálních opatření a Programu rozvoje venkova.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do

a) 250 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene a),

b) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene b).

§ 12d
Přestupky právnických osob a podnikajících fyzických osob

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) nesplní informační povinnost vůči Fondu stanovenou prováděcím právním předpisem vydaným podle § 1 odst. 3 nebo Fond informuje nesprávně,

b) nesplní povinnost stanovenou přímo použitelným předpisem Evropské unie na úseku společných organizací trhu, přímých podpor a národních doplňkových podpor k přímým podporám, strukturálních opatření a Programu rozvoje venkova.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do

a) 250 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene a),

b) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene b).

§ 12e
Společná ustanovení k přestupkům

(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává Fond. Při projednávání přestupků má Fond postavení orgánu veřejné správy.

(2) Pokuty vybírá a vymáhá Fond.

(3) Příjem z pokut je příjmem rozpočtu Fondu.

§ 13
zrušen
§ 13a
zrušen
§ 13b

(1) Kde se v přímo použitelných předpisech Evropské unie, které členským státům Evropské unie přikazují nebo umožňují provést samostatnou úpravu podle jejich uvážení, mluví o

a) příslušném úřadu, příslušném ústředním úřadu nebo příslušném orgánu, rozumí se tím při provádění činností podle § 1 odst. 2 pro účely tohoto zákona a k němu vydaných prováděcích právních předpisů Fond, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak,

b) příslušném orgánu dozoru, popřípadě kontroly, rozumí se tím při provádění činností podle § 1 odst. 2 pro účely tohoto zákona a k němu vydaných prováděcích právních předpisů Fond, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak,

c) vývozní náhradě, rozumí se tím pro účely tohoto zákona a k němu vydaných prováděcích právních předpisů subvence při vývozu podle tohoto zákona,

d) jistotě, rozumí se tím pro účely tohoto zákona a k němu vydaných prováděcích právních předpisů záruka podle tohoto zákona,

e) kvótě cukru A a kvótě cukru B, kvótě cukru, individuálním referenčním množství pro dodávky mléka, pro přímý prodej mléka, rozumí se tím pro účely tohoto zákona a k němu vydaných prováděcích právních předpisů individuální produkční kvóta podle tohoto zákona,

f) dotaci, podpoře, subvenci, náhradě, prémii, příplatku, platbě, pomoci, popřípadě příspěvku, rozumí se tím pro účely tohoto zákona a k němu vydaných prováděcích právních předpisů dotace podle tohoto zákona.

(2) Kde se v právních předpisech uvedených v odstavci 1 mluví o opatřeních k zajištění dodržování povinností a jednotného uplatňování požadavků stanovených těmito právními předpisy nebo odstraňování zjištěných nedostatků, rozumí se tím při provádění činností podle § 1 odst. 2 odpovídající opatření podle tohoto zákona.

§ 13c
Poskytování peněžních prostředků organizačním složkám státu

(1) Fond převádí peněžní prostředky organizačním složkám státu41)na provádění činností v oblastech Společné zemědělské politiky a Společné rybářské politiky Evropské unie na základě opatření podle podmínek stanovených v přímo použitelných předpisech Evropské unie. O převedené peněžní prostředky lze překročit celkové výdaje státního rozpočtu schválené zákonem o státním rozpočtu.

(2) Organizační složky státu použijí převedené peněžní prostředky k účelu stanovenému v odstavci 1.

§ 13d
Zaměstnanci Fondu

(1) Na zaměstnance Fondu, kteří vykonávají činnosti uvedené v § 5 zákona o státní službě, se vztahuje zákon o státní službě.

(2) Fond se považuje za služební úřad. Za vedoucího služebního úřadu a služební orgán se považuje generální ředitel.

(3) Nadřízeným služebním úřadem Fondu je ministerstvo.

§ 14
Přechodná ustanovení

(1) Dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se zrušuje Státní fond tržní regulace v zemědělství. Tímto dnem přecházejí všechna práva a závazky Státního fondu tržní regulace v zemědělství, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů zaměstnanců Státního fondu tržní regulace v zemědělství, na Fond.

(2) Zásady výběrového řízení právnických a fyzických osob pro intervenční nákupy a pro vývoz nebo prodej zemědělských výrobků a potravin zařazených do regulace trhu přijaté Státním fondem tržní regulace v zemědělství platí do přijetí zásad podle § 1 odst. 4.

(3) Zásady regulace trhu jednotlivých zemědělských výrobků a potravin přijaté Státním fondem tržní regulace v zemědělství, rozhodnutí Rady Státního fondu tržní regulace v zemědělství o výši subvencí pro vývoz regulovaných výrobků a další zásady přijaté Státním fondem tržní regulace v zemědělství týkající se regulace trhu jednotlivých zemědělských výrobků a potravin platí do přijetí opatření pro provádění organizace trhu podle tohoto zákona.

(4) Návrh na jmenování prvního prezidia předkládají prostřednictvím ministra zemědělství statutární orgány institucí, které mají v prezidiu zastoupení. Nevládní instituce sdružující zemědělce a nevládní instituce sdružující odběratele zemědělských produktů, jejichž zástupci budou členy prezidia, určí zemědělský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Návrh na jmenování prezidia předkládá ministr zemědělství vládě.

(5) První jednání prezidia se uskuteční do 30 dnů ode dne jmenování místopředsedy a dalších členů prezidia vládou. Do ustavení prezidia vykonává působnost prezidia s výjimkou ustanovení § 8 odst. 5 písm. g) až k) Rada Státního fondu tržní regulace v zemědělství. Do jmenování ředitele vládou řídí Fond prozatímně ředitel Státního fondu tržní regulace v zemědělství. Práva a povinnosti ředitele Státního fondu tržní regulace v zemědělství jsou omezeny na úkony nezbytné pro činnost Fondu. Ustanovení o působnosti dozorčí rady podle § 10 platí ve vztahu k Radě Státního fondu tržní regulace v zemědělství a řediteli Státního fondu tržní regulace v zemědělství přiměřeně.

§ 15
Zrušovací ustanovení

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1993

§ 16

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o působnosti Správy státních hmotných rezerv

§ 17

ČÁST ČTVRTÁ
zrušena

§ 18
zrušen

ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o státní statistické službě

§ 19

V § 18 odst. 1 písm. a) zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, se za slova "Bezpečnostní informační službě" vkládají slova " , Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu".

ČÁST ŠESTÁ
zrušena

§ 20
zrušen

ČÁST SEDMÁ
zrušena

§ 21
zrušen

ČÁST OSMÁ
ÚČINNOST

§ 22

(1) Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Klaus v. r.

Havel v. r.

v z. Rychetský v. r.

Vybraná ustanovení novel

Čl. IV zákona č. 35/2008 Sb. - Přechodné ustanovení

Řízení o navrácení dotace, které nebylo pravomocně skončeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

Čl. X zákona č. 291/2009 Sb. - Přechodné ustanovení

Řízení zahájená a neskončená ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

Čl. XXVIII zákona č. 239/2012 Sb. - Přechodné ustanovení

Schvalování účetní závěrky podle § 10 odst. 1 písm. b) zákona č. 256/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se poprvé provede za účetní období roku 2012.

Čl.VII zákona č. 295/2017 Sb. - Přechodné ustanovení

Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

1) § 28 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

1f) § 2c zákona č. 252/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

3) Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 282/2012 ze dne 28. března 2012, kterým se stanoví společná pravidla k režimu jistot pro zemědělské produkty.

Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů), v platném znění.

Nařízení Komise (ES) č. 612/2009 ze dne 7. července 2009, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu vývozních náhrad pro zemědělské produkty, v platném znění.

9e) Čl. 6 nařízení Rady (ES) č. 1868/1994, kterým se zřizuje systém kvót ve vztahu k produkci bramborového škrobu, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 14 a 16 nařízení Komise (ES) č. 97/1995, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 1766/1992, pokud jde o minimální cenu a platbu, která se má vyplácet výrobcům brambor, a nařízení Rady (ES) č. 1868/1994, kterým se zřizuje systém kvót ve vztahu k produkci bramborového škrobu, ve znění pozdějších předpisů.

9n) Nařízení Rady (ES) č. 1788/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se stanoví dávka v odvětví mléka a mléčných výrobků, v platném znění.

10) § 2c zákona č. 252/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 4/2002 Sb. m. s., o sjednání Víceleté finanční dohody mezi Českou republikou a Komisí Evropských společenství jménem Evropského společenství.

Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999, v platném znění.

Nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 ze dne 27. července 2006 o Evropském rybářském fondu, v platném znění.

12) § 2b a 2c zákona č. 252/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

13) § 37 a 38 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

14) Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

15) Například nařízení Komise (ES) č. 885/2006 ze dne 21. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1290/2005, pokud jde o akreditaci platebních agentur a dalších subjektů a schválení účetní závěrky EZZF a EZFRV, v platném znění.

17) Zákoník práce.

18) Zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů.

19) Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 123/2003 Sb., zákona č. 426/2003 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb. a zákona č. 298/2007 Sb.

20) Nařízení Komise (ES) č. 800/1999 ze dne 15. dubna 1999, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu vývozních náhrad pro zemědělské produkty, v platném znění.

21) Nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001, v platném znění.

Nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 ze dne 21. června 2005 o financování společné zemědělské politiky, v platném znění.

Nařízení rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), v platném znění.

Nařízení Komise (ES) č. 885/2006 ze dne 21. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1290/2005, pokud jde o akreditaci platebních agentur a dalších subjektů a schválení účetní závěrky EZZF a EZFRV, v platném znění.

Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů), v platném znění.

Nařízení Rady (ES) č. 73/2009 ze dne 19. ledna 2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a zrušuje nařízení (ES) č. 1782/2003.

22) Nařízení Komise (ES) č. 885/2006, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008.

Nařízení Komise (ES) č. 1122/2009 ze dne 30. listopadu 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 73/2009, pokud jde o podmíněnost, modulaci a integrovaný administrativní a kontrolní systém v rámci režimů přímých podpor pro zemědělce stanovených v uvedeném nařízení, a k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o podmíněnost v rámci režimu přímé podpory pro odvětví vína, v platném znění.

Nařízení Komise (EU) č. 65/2011 ze dne 27. ledna 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, pokud jde o provádění kontrolních postupů a podmíněnosti s ohledem na opatření na podporu rozvoje venkova, v platném znění.

23) Čl. 5 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 2988/1995 ze dne 18. prosince 1995 o ochraně finančních zájmů Evropských společenství, v platném znění.

25) Zákon č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

30) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

31) Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.

33) Zákon č. 252/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, v platném znění.

Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, v platném znění.

Nařízení Rady (ES) č. 73/2009.

35) Například zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon).

36) Hlava III kapitola II nařízení Komise (ES) č. 1122/2009, v platném znění.

37) Čl. 26 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 1122/2009, v platném znění.

38) § 1 zákona č. 133/2000 Sb., ve znění zákona č. 53/2004 Sb.

39) Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

41) Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

§ 45 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

42) Čl. 35 nařízení Komise (ES) č. 1122/2009, v platném znění.

43) § 44 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

44) § 8b odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění zákona č. 482/2004 Sb.

Načítávám znění...
MENU
Hore