Porovnanie znení zákona

Zmeny
1/1

Znenie účinné od:
(Zvoľte novšie znenie)

Znenie účinné od:
(Zvoľte staršie znenie)

Výsledok porovnania:

Národnej banky Slovenska

o predkladaní oznámení o prekročení a zosúladení limitov v majetku dôchodkového fondu a doplnkového dôchodkového fondu

Národná banka Slovenska podľa § 109 ods. 5 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 67 ods. 6 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:

§ 1

(1)

Oznámenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti o prekročení a zosúladení limitov v majetku dôchodkového fondu Dss (LMT) 19-99 sa predkladá za jednotlivé dôchodkové fondy spravované dôchodkovou správcovskou spoločnosťou; vzor oznámenia a metodika oznámenia sú uvedené v prílohe č. 1.

(2)

Oznámenie depozitára dôchodkovej správcovskej spoločnosti o prekročení a zosúladení limitov v majetku dôchodkového fondu Ddf (LMT) 20-99 sa predkladá za jednotlivé dôchodkové fondy spravované dôchodkovou správcovskou spoločnosťou; vzor oznámenia a metodika oznámenia sú uvedené v prílohe č. 2.

(3)

Oznámenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti o prekročení a zosúladení limitov v majetku doplnkového dôchodkového fondu Dds (LMT) 21-99 sa predkladá za jednotlivé doplnkové dôchodkové fondy spravované doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou; vzor oznámenia a metodika oznámenia sú uvedené v prílohe č. 3.

(4)

Oznámenie depozitára doplnkového dôchodkového fondu o prekročení a zosúladení limitov v majetku doplnkového dôchodkového fondu Ddd (LMT) 22-99 sa predkladá za jednotlivé doplnkové dôchodkové fondy spravované doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou; vzor oznámenia a metodika oznámenia sú uvedené v prílohe č. 4.

§ 2

Oznámenia podľa § 1 sa vypracúvajú elektronicky v informačnom systéme Národnej banky Slovenska STATUS DFT – Zber, spracovanie a uchovávanie údajov subjektov finančného trhu v Slovenskej republike a predkladajú sa bez zbytočného odkladu po vzniku skutočnosti, ktorá je dôvodom na ich predloženie.

§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. marca 2009.

Ivan Šramko v. r.