Porovnanie znení zákona

Zmeny
1/1

Znenie účinné od:
(Zvoľte novšie znenie)

Znenie účinné od:
(Zvoľte staršie znenie)

Výsledok porovnania:

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 10. decembra 2008 bol na 63. Valnom zhromaždení OSN v New Yorku prijatý Opčný protokol k Medzinárodnému paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 120/1976 Zb.).Národná rada Slovenskej republiky s opčným protokolom vyslovila súhlas uznesením č. 452 z 24. mája 2011 a rozhodla o tom, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.Prezident Slovenskej republiky opčný protokol ratifikoval 25. októbra 2011. Ratifikačná listina bola 7. marca 2012 uložená u depozitára, generálneho tajomníka OSN.Opčný protokol nadobudne platnosť 5. mája 2013 v súlade s článkom 18 ods. 1.V ten istý deň, t. j. 5. mája 2013, nadobudne platnosť aj pre Slovenskú republiku.

[]

Prílohy

OPČNÝ PROTOKOL K MEDZINÁRODNÉMU PAKTU O HOSPODÁRSKYCH, SOCIÁLNYCH A KULTÚRNYCH PRÁVACH

PreambulaŠtáty, zmluvné strany tohto protokolu,majúc na zreteli, že podľa zásad vyhlásených v Charte Organizácie Spojených národov je uznanie prirodzenej dôstojnosti a rovnakých a nescudziteľných práv všetkých členov ľudskej rodiny základom slobody, spravodlivosti a mieru vo svete,poznamenávajúc, že Všeobecná deklarácia ľudských práv1) vyhlasuje, že všetky ľudské bytosti prichádzajú na svet slobodné a rovnocenné v dôstojnosti a právach a že každý má nárok na všetky práva a slobody deklaráciou ustanovené bez akéhokoľvek rozlišovania rasy, farby, pohlavia, jazyka, náboženstva, politického alebo iného zmýšľania, národnostného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia,pripomínajúc, že podľa Všeobecnej deklarácie ľudských práv a medzinárodných ľudskoprávnych dohovorov2) ideál slobodnej ľudskej bytosti oslobodenej od strachu a núdze možno dosiahnuť len vtedy, keď sa vytvoria také podmienky, v ktorých bude môcť každý požívať svoje občianske, kultúrne, hospodárske, politické a sociálne práva,potvrdzujúc univerzálnosť, nedeliteľnosť, vzájomnú závislosť a prepojenosť všetkých ľudských práv a základných slobôd,pripomínajúc, že každý štát, ktorý je zmluvnou stranou Medzinárodného paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach (ďalej len „pakt“), sa zaväzuje podniknúť pri maximálnom využití svojich zdrojov samostatne aj prostredníctvom medzinárodnej súčinnosti a spolupráce hospodárske a technické kroky na postupné dosiahnutie plného uskutočnenia práv uznaných paktom, a to všetkými vhodnými prostriedkami vrátane prijatia legislatívnych opatrení,majúc na zreteli, že pre ďalšie napĺňanie cieľov paktu a implementáciu jeho ustanovení by bolo vhodné umožniť Výboru pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva (ďalej len „výbor“) vykonávať úlohy stanovené týmto protokolom,dohodli sa takto:

Článok 1

1.

Štát, ktorý je zmluvnou stranou paktu a stane sa zmluvnou stranou tohto protokolu, uznáva príslušnosť výboru prijímať a posudzovať oznámenia v súlade s ustanoveniami tohto protokolu.

2.

Výbor neprijme oznámenie, ak sa týka štátu, ktorý je zmluvnou stranou paktu a zároveň nie je zmluvnou stranou tohto protokolu.

Článok 2

Oznámenia možno predkladať jednotlivcami alebo skupinami jednotlivcov alebo v mene jednotlivcov alebo skupín jednotlivcov, na ktorých sa vzťahuje jurisdikcia zmluvnej strany, ktorí tvrdia, že sa stali obeťami porušenia ktoréhokoľvek z hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv ustanovených v pakte danou zmluvnou stranou. Ak je oznámenie predložené v mene jednotlivcov alebo skupín jednotlivcov, bude to s ich súhlasom, ak predkladateľ neodôvodní konanie v ich mene bez ich súhlasu.

Článok 3

1.

Výbor neposudzuje žiadne oznámenie, ak nie je overené, že sa vyčerpali všetky dostupné vnútroštátne opravné prostriedky. Toto pravidlo sa neuplatní, ak uplatňovanie takýchto opravných prostriedkov sa neprimerane predlžuje.

2.

Výbor vyhlási oznámenie za neprijateľné, ak

(a) nebolo predložené do jedného roka od vyčerpania vnútroštátnych opravných prostriedkov, s výnimkou prípadov, keď predkladateľ preukáže, že oznámenie nebolo možné predložiť v stanovenom časovom limite,

(b) skutočnosti, ktoré sú predmetom oznámenia, sa vyskytli pred dátumom nadobudnutia platnosti tohto protokolu pre dotknutú zmluvnú stranu s výnimkou prípadov, keď dané skutočnosti pretrvávali aj po tomto dátume,

(c) rovnakú záležitosť posudzoval výbor už predtým alebo ktorá bola alebo je predmetom iného medzinárodného vyšetrovacieho alebo zmierovacieho konania,

(d) je nezlučiteľné s ustanoveniami paktu,

(e) je zjavne nepodložené, nedostatočne odôvodnené alebo založené výlučne na správach šírených prostredníctvom masových médií,

(f) ide o zneužitie práva predložiť oznámenie, alebo keď

(g) je anonymné alebo nie je vyhotovené v písomnej podobe.

Článok 4

Výbor môže v prípade potreby odmietnuť posudzovať oznámenie, ktoré nepreukáže, že predkladateľ bol obeťou jednoznačného znevýhodňovania, pokiaľ sa výbor nedomnieva, že oznámenie nastoľuje závažný problém všeobecného významu.

Článok 5

1.

Kedykoľvek po prijatí oznámenia a pred rozhodnutím o podstate prípadu môže výbor požiadať dotknutú zmluvnú stranu, aby bezodkladne zvážila prijatie predbežných opatrení, ktoré môžu byť za výnimočných okolností potrebné na to, aby sa predišlo vzniku možnej nenapraviteľnej škody na strane obete alebo obetí údajného porušenia práv.

2.

Ak výbor využije právomoc podľa odseku 1 tohto článku, neznamená to, že rozhodol o prijateľnosti alebo podstate oznámenia.

Článok 6

1.

Výbor postúpi všetky oznámenia, ktoré mu boli predložené v zmysle tohto protokolu, dotknutej zmluvnej strane pri zachovaní princípu dôvernosti informácií s výnimkou, ak výbor posúdi oznámenie ako neprijateľné.

2.

Do šiestich mesiacov od doručenia príslušného oznámenia zmluvná strana predloží výboru písomné vysvetlenie alebo stanovisko, ktorým objasní celú záležitosť a prípadné prostriedky nápravy, ktoré zabezpečila.

Článok 7

1.

Výbor poskytne dotknutým stranám súčinnosť s cieľom dosiahnutia zmieru v danej záležitosti pri dodržaní povinností ustanovených paktom.

2.

Dosiahnutím zmieru sa uzavrie proces posudzovania oznámenia podľa tohto protokolu.

Článok 8

1.

Výbor posúdi oznámenia, ktoré mu boli predložené v zmysle článku 2 tohto protokolu, vo svetle všetkých predložených dokumentov pod podmienkou, že tieto dokumenty budú postúpené dotknutým stranám.

2.

Pri posudzovaní oznámení v zmysle tohto protokolu výbor zasadá neverejne.

3.

Pri posudzovaní oznámenia podľa tohto protokolu výbor môže podľa potreby využiť relevantnú dokumentáciu pochádzajúcu od iných orgánov Organizácie Spojených národov, špecializovaných agentúr, fondov, programov a mechanizmov, iných medzinárodných organizácií vrátane regionálnych ľudskoprávnych organizácií, ako aj vyjadrenia a pripomienky dotknutej zmluvnej strany.

4.

Pri posudzovaní oznámenia podľa tohto protokolu výbor posúdi primeranosť krokov, ktoré zmluvná strana prijala v súlade s časťou II paktu. Výbor tak urobí s prihliadnutím na skutočnosť, že zmluvná strana môže prijať celý rad možných koncepčných opatrení na realizáciu práv ustanovených paktom.

Článok 9

1.

Po posúdení oznámenia výbor predloží dotknutým stranám svoje názory na oznámenie vrátane prípadných odporúčaní.

2.

Zmluvná strana náležite zváži názory výboru spolu s prípadnými odporúčaniami a do šiestich mesiacov predloží výboru písomnú odpoveď vrátane informácií o opatreniach, ktoré prijala so zreteľom na názory a odporúčania výboru.

3.

Výbor môže zmluvnú stranu požiadať o predloženie ďalších informácií o akýchkoľvek opatreniach, ktoré zmluvná strana prijala v reakcii na jeho názory a odporúčania, ak nejaké boli prijaté, vrátane tých, ktoré výbor považuje za primerané, v následných správach zmluvnej strany podľa článkov 16 a 17 paktu.

Článok 10

1.

Štát, zmluvná strana tohto protokolu, môže na základe tohto článku kedykoľvek vyhlásiť, že uznáva príslušnosť výboru prijať a posúdiť oznámenie jednej zmluvnej strany o tom, že iná zmluvná strana neplní svoje záväzky stanovené paktom. Výbor môže prijať a posúdiť oznámenia na základe tohto článku len vtedy, ak ho predkladá zmluvná strana, ktorá vyhlásila, že uznáva príslušnosť výboru. Výbor neprijme žiadne oznámenie, ak sa týka zmluvnej strany, ktorá také vyhlásenie neurobila. Pri oznámeniach prijatých na základe tohto článku sa postupuje nasledujúcim spôsobom:

Správa sa v každom prípade predkladá dotknutým zmluvným stranám.

(a) Ak sa štát, zmluvná strana tohto protokolu, domnieva, že si iná zmluvná strana neplní povinnosti stanovené paktom, môže na túto skutočnosť danú zmluvnú stranu upozorniť formou písomného oznámenia. Túto skutočnosť môže oznámiť aj výboru. Štát, ktorému bolo oznámenie doručené, poskytne do troch mesiacov od jeho doručenia vysvetlenie alebo iné objasňujúce stanovisko štátu, ktorý oznámenie poslal; vysvetlenie by malo, pokiaľ je to možné a relevantné, obsahovať informácie o vnútroštátnych postupoch a prostriedkoch nápravy, ktoré boli v danej záležitosti prijaté, realizujú sa alebo sú k dispozícii.

(b) Ak sa záležitosť nepodarí vyriešiť k vzájomnej spokojnosti oboch zmluvných strán do šiestich mesiacov od prijatia prvého oznámenia dotknutým štátom, ktorýkoľvek štát je oprávnený postúpiť celú záležitosť výboru prostredníctvom oznámenia zaslaného výboru a druhému štátu.

(c) Výbor sa predloženou záležitosťou zaoberá, až keď sa uistí, že boli využité a vyčerpané všetky dostupné opravné vnútroštátne prostriedky. Toto pravidlo sa neuplatní, ak pri uplatňovaní vnútroštátnych prostriedkov došlo k neprimeraným prieťahom.

(d) S ohľadom na ustanovenia písmena c) tohto odseku výbor poskytne dotknutým zmluvným stranám súčinnosť s cieľom dosiahnuť priateľské riešenie danej záležitosti pri dodržaní povinností stanovených paktom.

(e) Výbor posúdi oznámenia podľa tohto článku na neverejnom zasadnutí.

(f) V akejkoľvek záležitosti, ktorá bola predložená v súlade s písmenom b) tohto odseku, výbor môže vyzvať dotknuté zmluvné strany podľa písmena b), aby mu poskytli relevantné informácie.

(g) Dotknuté zmluvné strany podľa písmena b) tohto odseku majú právo byť zastúpené pri prejednávaní danej záležitosti výborom a poskytnúť mu ústne alebo písomné podania.

(h) Výbor náležitým spôsobom po prijatí oznámenia podľa písmena b) tohto odseku predloží správu, a to nasledujúco:

(i)

Ak sa dosiahne riešenie v zmysle písmena d) tohto odseku, správa výboru sa obmedzí len na stručné konštatovanie skutkového stavu a dosiahnutého riešenia.

(ii)

Ak sa riešenie v zmysle písmena d) nepodarí dosiahnuť, výbor vo svojej správe uvedie relevantné skutočnosti týkajúce sa spornej záležitosti medzi dotknutými zmluvnými stranami. K správe sa pripoja písomné podania a záznam ústnych podaní, ktoré vo veci predložili dotknuté zmluvné strany. Výbor tiež môže iba dotknutým zmluvným stranám predložiť svoje názory, ktoré považuje za relevantné v súvislosti s ich sporom.

2.

Vyhlásenia podľa odseku 1 tohto článku uložia zmluvné strany u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov, ktorý kópie týchto vyhlásení odošle ostatným zmluvným stranám. Vyhlásenie je možné kedykoľvek odvolať prostredníctvom oznámenia zaslaného generálnemu tajomníkovi. Odvolanie vyhlásenia nemá vplyv na posudzovanie akejkoľvek záležitosti, ktorá bola predmetom oznámenia už doručeného na základe tohto článku; keď generálny tajomník prijme oznámenie o odvolaní vyhlásenia, nie je na základe tohto článku možné prijať oznámenie žiadnej zmluvnej strany, pokiaľ dotknutá zmluvná strana neposkytne nové vyhlásenie.

Článok 11

1.

Štát, zmluvná strana tohto protokolu, môže kedykoľvek vyhlásiť, že uznáva právomoc výboru, ktorú mu priznáva tento článok.

2.

Ak výbor dostane spoľahlivé informácie, že sa niektorá zmluvná strana dopúšťa vážneho alebo systematického porušovania hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv stanovených paktom, vyzve túto zmluvnú stranu na spoluprácu pri posúdení týchto informácií a na tento účel na predloženie stanoviska k daným informáciám.

3.

S prihliadnutím na stanoviská predložené dotknutou zmluvnou stranou, ako aj na ďalšie spoľahlivé informácie, ktoré má k dispozícii, výbor môže určiť jedného alebo viacerých svojich členov, ktorí vec prešetria a urýchlene predložia správu výboru. Ak je to odôvodnené a zmluvná strana udelí súhlas, súčasťou prešetrovania môže byť aj návšteva jej územia.

4.

Prešetrovanie sa uskutoční pri zachovaní princípu dôvernosti informácií a so snahou o spoluprácu so zmluvnou stranou vo všetkých štádiách konania.

5.

Po preverení zistení takéhoto prešetrovania výbor ich postúpi dotknutej zmluvnej strane spolu s prípadnými pripomienkami a odporúčaniami.

6.

Dotknutá zmluvná strana do šiestich mesiacov od prijatia zistení, pripomienok a odporúčaní postúpených výborom predloží výboru svoje stanovisko.

7.

Po ukončení konania v súvislosti s prešetrovaním vedeným v súlade s odsekom 2 tohto článku výbor môže na základe konzultácií s dotknutou zmluvnou stranou rozhodnúť, že prehľad výsledkov konania zahrnie do svojej výročnej správy podľa článku 15 tohto protokolu.

8.

Zmluvná strana, ktorá urobila vyhlásenie podľa odseku 1 tohto článku, môže svoje vyhlásenie kedykoľvek odvolať prostredníctvom oznámenia zaslaného generálnemu tajomníkovi.

Článok 12

1.

Výbor môže dotknutú zmluvnú stranu vyzvať, aby vo svojej správe podľa článkov 16 a 17 paktu uviedla podrobnosti o všetkých opatreniach prijatých v reakcii na prešetrovanie vedené na základe článku 11 tohto protokolu.

2.

Výbor môže, ak je to potrebné, po uplynutí šesťmesačnej lehoty podľa článku 11 ods. 6 vyzvať dotknutú zmluvnú stranu, aby ho informovala o opatreniach prijatých v reakcii na dané prešetrovanie.

Článok 13

Zmluvná strana prijme všetky primerané opatrenia, aby zabezpečila, že jednotlivci v jej jurisdikcii nebudú v dôsledku komunikácie s výborom na základe tohto protokolu vystavení žiadnej forme zlého zaobchádzania alebo zastrašovania.

Článok 14

1.

Výbor môže, ak to uzná za vhodné, so súhlasom dotknutej zmluvnej strany postúpiť špecializovaným agentúram Organizácie Spojených národov, fondom a programom a ďalším kompetentným orgánom svoje názory alebo odporúčania týkajúce sa oznámení a prešetrovaní, ktoré poukazujú na potrebu technického poradenstva alebo pomoci, spoločne s prípadnými stanoviskami a návrhmi zmluvnej strany k názorom a odporúčaniam výboru.

2.

So súhlasom dotknutej zmluvnej strany výbor tiež môže upriamiť pozornosť takýchto orgánov na akékoľvek záležitosti vyplývajúce z oznámení posudzovaných na základe tohto protokolu, ktoré im môžu pomôcť pri rozhodovaní v rozsahu ich kompetencií o vhodnosti medzinárodných opatrení prijatých s cieľom pomôcť zmluvným stranám pri dosahovaní pokroku pri realizácii práv uznaných paktom.

3.

V súlade s príslušnými postupmi Valného zhromaždenia sa vytvorí zverenecký fond, ktorý sa bude riadiť finančnými predpismi a pravidlami Organizácie Spojených národov, s cieľom poskytnúť zmluvným stranám s ich súhlasom odbornú a technickú pomoc na posilnenie realizácie práv obsiahnutých v pakte, a tým prispievať k budovaniu vnútroštátnych kapacít v oblasti hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv v kontexte tohto protokolu.

4.

Ustanoveniami tohto článku nie sú dotknuté povinnosti každej zmluvnej strany plniť si svoje povinnosti podľa paktu.

Článok 15

Výbor zahrnie do svojej výročnej správy súhrnnú informáciu o svojich aktivitách v zmysle tohto protokolu.

Článok 16

Každá zmluvná strana sa zaväzuje zabezpečiť, aby sa pakt a tento protokol stali všeobecne známymi a rozšírenými, a umožniť prístup k informáciám o názoroch a odporúčaniach výboru, najmä v záležitostiach týkajúcich sa danej zmluvnej strany, a to spôsobmi prístupnými aj pre osoby so zdravotným postihnutím.

Článok 17

1.

Tento protokol je otvorený na podpis každému štátu, ktorý podpísal alebo ratifikoval pakt alebo k nemu pristúpil.

2.

Tento protokol podlieha ratifikácii každým štátom, ktorý ratifikoval pakt alebo k nemu pristúpil. Ratifikačné listiny budú uložené u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov.

3.

Tento protokol je otvorený na prístup každému štátu, ktorý ratifikoval pakt alebo k nemu pristúpil.

4.

Prístup sa uskutoční uložením listiny o prístupe u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov.

Článok 18

1.

Tento protokol nadobudne platnosť tri mesiace od dátumu uloženia desiatej ratifikačnej listiny alebo listiny o prístupe u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov.

2.

Pre každý štát, ktorý ratifikuje tento protokol alebo k nemu pristúpi po uložení desiatej ratifikačnej listiny alebo listiny o prístupe, nadobudne tento protokol platnosť tri mesiace od dátumu uloženia jeho ratifikačnej listiny alebo listiny o prístupe.

Článok 19

1.

Každá zmluvná strana môže navrhnúť zmenu tohto protokolu a predložiť ju generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov. Generálny tajomník oboznámi s navrhovanými zmenami zmluvné strany so žiadosťou, aby mu oznámili, či súhlasia so zvolaním konferencie zmluvných strán s cieľom zvážiť návrhy a rozhodnúť o nich. V prípade, ak do štyroch mesiacov od dátumu takéhoto oznámenia vyjadrí súhlas so zvolaním konferencie aspoň jedna tretina zmluvných strán, generálny tajomník zvolá konferenciu pod záštitou Organizácie Spojených národov. Zmenu schválenú dvojtretinovou väčšinou prítomných a hlasujúcich zmluvných strán generálny tajomník predloží Valnému zhromaždeniu na schválenie a následne všetkým zmluvným stranám na prijatie.

2.

Zmena prijatá a schválená v súlade s odsekom 1 tohto článku nadobudne platnosť tridsiaty deň po dátume, keď počet uložených listín o prijatí dosiahne dve tretiny z počtu štátov, ktoré boli zmluvnými stranami ku dňu prijatia zmeny. Zmena nadobudne pre každú ďalšiu zmluvnú stranu platnosť tridsiatym dňom po uložení jej vlastnej listiny o prijatí. Zmena bude záväzná len pre tie zmluvné strany, ktoré ju prijali.

Článok 20

1.

Každá zmluvná strana môže kedykoľvek vypovedať tento protokol prostredníctvom písomného oznámenia generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov. Výpoveď nadobúda účinnosť šesť mesiacov od dátumu prijatia oznámenia generálnym tajomníkom.

2.

Výpoveď nemá vplyv na pokračovanie uplatňovania ustanovení tohto protokolu na oznámenia predložené podľa článkov 2 a 10 alebo na konanie začaté podľa článku 11 pred dátumom nadobudnutia účinnosti výpovede.

Článok 21

Generálny tajomník Organizácie Spojených národov upovedomí všetky štáty uvedené v článku 26 ods. 1 paktu o týchto skutočnostiach:

Článok 22

1.

Tento protokol, ktorého anglické, arabské, čínske, francúzske, ruské a španielske znenia majú rovnakú platnosť, bude uložený v archíve Organizácie Spojených národov.

2.

Generálny tajomník Organizácie Spojených národov zašle overené kópie tohto protokolu všetkým štátom uvedeným v článku 26 paktu.

Prevziať prílohu - Anglické znenie trextu

[]

Poznámky

[]1)  Rezolúcia 217 A (III). []2)  Rezolúcia 2200 A (XXI), príloha.