Porovnanie znení zákona

Zmeny
1/1

Znenie účinné od:
(Zvoľte novšie znenie)

Znenie účinné od:
(Zvoľte staršie znenie)

Výsledok porovnania:

Slovenskej republiky

o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

Vláda Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 5 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje:

§ 1

Predmet nariadenia vlády

(1)

Toto nariadenie vlády ustanovuje verejnú minimálnu sieť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (ďalej len „poskytovateľ“), ktorí poskytujú ambulantnú zdravotnú starostlivosť, poskytovateľov, ktorí poskytujú ústavnú zdravotnú starostlivosť a v rámci verejnej minimálnej siete poskytovateľov pevnú sieť poskytovateľov a koncovú sieť poskytovateľov.

(2)

Verejná minimálna sieť podľa odseku 1 sa vypočíta vynásobením normatívu podielom poistencov príslušnej zdravotnej poisťovne a celkového počtu poistencov na príslušnom území (ďalej len „podiel poistencov“), ak v § 2 ods. 1, § 6, 8 a 9 nie je uvedené inak.

(3)

Podiel poistencov podľa odseku 2 sa vypočítava vždy k 1. januáru kalendárneho roka.

§ 2

Ambulantná zdravotná starostlivosť

(1)

Verejná minimálna sieť poskytovateľov, ktorí poskytujú všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť pre dospelých, a verejná minimálna sieť poskytovateľov, ktorí poskytujú všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť pre deti a dorast, je uvedená v prílohe č. 1.

(2)

Normatív poskytovateľov, ktorí poskytujú špecializovanú ambulantnú gynekologickú starostlivosť, a normatív poskytovateľov, ktorí poskytujú špecializovanú ambulantnú zubno-lekársku starostlivosť, je uvedený v prílohe č. 2.

(3)

Normatív poskytovateľov, ktorí poskytujú inú špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť, je uvedený v prílohe č. 3.

§ 3

Dialyzačné stredisko

Normatív dialyzačných stredísk je uvedený v prílohe č. 4.

§ 4

Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti

Normatív agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti je uvedený v prílohe č. 5.

§ 5

Ústavná zdravotná starostlivosť

Normatív poskytovateľov, ktorí poskytujú ústavnú zdravotnú starostlivosť, je uvedený v prílohe č. 6.

§ 6

Pevná sieť poskytovateľov

(1)

Zdravotné poisťovne zaraďujú poskytovateľov, ktorí poskytujú ústavnú zdravotnú starostlivosť, do pevnej siete vždy k 1. januáru kalendárneho roka a ich zoznam uverejňujú na svojom webovom sídle.

(2)

Ak v odseku 4 nie je ustanovené inak, poskytovateľ, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť, môže byť zaradený do pevnej siete, ak poskytuje zdravotnú starostlivosť najmenej v rozsahu týchto špecializovaných pracovísk:

a)

urgentný príjem,

b)

anesteziológia a intenzívna medicína,

c)

chirurgia,

d)

vnútorné lekárstvo alebo kardiológia,

e)

neurológia,

f)

gynekológia a pôrodníctvo,

g)

neonatológia,

h)

pediatria,

i)

nemocničná lekáreň.

(3)

Poskytovateľ v rámci pevnej siete zabezpečuje 24-hodinovú dostupnosť

a)

špecializovaných pracovísk uvedených v odseku 2,

b)

zariadení spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odboroch rádiodiagnostika (CT nevyhnutné), klinická biochémia, hematológia a transfuziológia.

(4)

Ak zdravotná poisťovňa uzatvorí zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti1) s poskytovateľom, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť pre deti na území okresu vo fakultnej nemocnici alebo v univerzitnej nemocnici, iní poskytovatelia ústavnej zdravotnej starostlivosti na území tohto okresu nemusia spĺňať podmienku uvedenú v odseku 2 písm. h) na zaradenie do pevnej siete.

(5)

Pevná sieť poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú ústavnú pohotovostnú službu na urgentnom príjme 1. typu, a pevná sieť poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú ústavnú pohotovostnú službu na urgentnom príjme 2. typu, sú uvedené v prílohe č. 8, ak § 10b neustanovuje inak.

§ 7

Koncová sieť poskytovateľov

Koncová sieť poskytovateľov je uvedená v prílohe č. 7.

§ 8

Hospic a mobilný hospic

Verejná minimálna sieť pre hospic a mobilný hospic je ustanovená najmenej jedným hospicom a jedným mobilným hospicom na územie samosprávneho kraja.

§ 9

Zubno-lekárska pohotovostná služba

Verejná minimálna sieť poskytovateľov zubno-lekárskej pohotovostnej služby, ktorí poskytujú špecializovanú zubno-lekársku ambulantnú zdravotnú starostlivosť, je ustanovená najmenej jedným poskytovateľom na 400 000 obyvateľov.

§ 10

Prechodné ustanovenie

Poskytovateľ, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť, môže byť zaradený do pevnej siete poskytovateľov, aj keď nespĺňa požiadavky uvedené v § 6 ods. 3 a 4, najdlhšie však do 31. decembra 2010, ak na danom území neposkytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť iný poskytovateľ, ktorý spĺňa uvedené podmienky.

§ 10a

Prechodné ustanovenie účinné od 15. januára 2018 do 31. decembra 2018

Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov sa od 15. januára 2018 do 31. decembra 2018 považuje za zaradenú do pevnej siete poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú ústavnú pohotovostnú službu na urgentnom príjme 2. typu.

§ 10b

Prechodné ustanovenie účinné od 1. februára 2021 do 1. februára 2023

Poskytovateľ Nemocničná a. s., Nemocnica Malacky sa od 1. februára 2021 do 1. februára 2023 považuje za zaradeného do pevnej siete poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú ústavnú pohotovostnú službu na urgentnom príjme 1. typu; ustanovenia § 6 ods. 1 až 4 sa nepoužijú.

§ 11

Záverečné ustanovenie

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 751/2004 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

§ 12

Účinnosť

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2009.

Robert Fico v. r.

[]

Prílohy

Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 640/2008 Z. z.

Verejná minimálna sieť poskytovateľov všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti*

Kraje/SR Počet lekárskych miest** Všeobecná ambulantná starostlivosť pre dospelých Všeobecná ambulantná starostlivosť pre deti a dorast Bratislavský kraj 204,5 66,0 Trnavský kraj 181,8 68,8 Trenčiansky kraj 196,9 74,2 Nitriansky kraj 233,3 86,0 Žilinský kraj 219,2 98,8 Banskobystrický kraj 213,0 84,7 Prešovský kraj 242,7 127,5 Košický kraj 241,9 112,5 Slovenská republika 1 733,3 718,5

*

Verejná minimálna sieť poskytovateľov všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre dospelých, poskytovateľov všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast je vyjadrená počtom lekárskych miest na počet obyvateľov Slovenskej republiky a na počet obyvateľov územia príslušných krajov.

**

Lekárskym miestom sa rozumie výkon činnosti lekára s príslušnou odbornou spôsobilosťou v rozsahu 40 hodín fondu pracovného času,1a) ak ide o rizikové činnosti, v rozsahu 38 hodín fondu pracovného času. Tento pojem sa používa aj na označenie pracovných miest iných zdravotníckych pracovníkov s vysokoškolským vzdelaním. Ak poskytovateľ ambulantnej všeobecnej zdravotnej starostlivosti alebo ambulantnej špecializovanej zdravotnej starostlivosti podľa povolenia2) poskytuje v jednej ambulancii zdravotnú starostlivosť v dvoch alebo vo viacerých odboroch všeobecnej zdravotnej starostlivosti a špecializovanej zdravotnej starostlivosti, zaraďuje sa do minimálnej siete najviac v rozsahu 1,00 lekárskeho miesta súhrnne pre všetky odbory.

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 640/2008 Z. z.

Normatív poskytovateľov špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti*

Okresy Počet lekárskych miest** Špecializovaná ambulantná gynekologická starostlivosť Špecializovaná ambulantná zubno-lekárska starostlivosť vrátane detskej*** Bratislava 56,7 162,6 Okres Malacky 8,5 25,4 Okres Pezinok 7,2 21,5 Okres Senec 7,3 21,6 Okres Dunajská Streda 14,8 44,0 Okres Galanta 12,2 36,3 Okres Hlohovec 5,8 17,3 Okres Piešťany 8,3 24,5 Okres Senica 7,8 23,2 Okres Skalica 6,0 18,0 Okres Trnava 16,3 48,5 Okres Bánovce nad Bebravou 4,9 14,6 Okres Ilava 7,8 23,4 Okres Myjava 3,6 10,8 Okres Nové Mesto nad Váhom 8,1 24,0 Okres Partizánske 6,1 18,1 Okres Považská Bystrica 8,2 24,6 Okres Prievidza 17,7 53,2 Okres Púchov 5,8 17,4 Okres Trenčín 14,5 43,1 Okres Komárno 13,8 40,9 Okres Levice 15,4 45,3 Okres Nitra 21,2 62,5 Okres Nové Zámky 19,1 56,3 Okres Šaľa 6,9 20,7 Okres Topoľčany 9,4 28,3 Okres Zlaté Moravce 5,5 16,4 Okres Bytča 3,9 11,8 Okres Čadca 11,6 35,4 Okres Dolný Kubín 5,0 15,1 Okres Kysucké Nové Mesto 4,3 13,0 Okres Liptovský Mikuláš 9,5 28,0 Okres Martin 12,5 37,3 Okres Námestovo 7,2 22,2 Okres Ružomberok 7,6 22,5 Okres Turčianske Teplice 2,1 6,4 Okres Tvrdošín 4,5 13,6 Okres Žilina 20,3 60,2 Okres Banská Bystrica 14,6 42,4 Okres Banská Štiavnica 2,2 6,5 Okres Brezno 8,3 24,8 Okres Detva 4,2 12,6 Okres Krupina 2,9 8,6 Okres Lučenec 9,6 28,0 Okres Poltár 2,9 8,7 Okres Revúca 5,2 15,5 Okres Rimavská Sobota 10,7 31,5 Okres Veľký Krtíš 6,0 17,7 Okres Zvolen 8,8 25,8 Okres Žarnovica 3,5 10,4 Okres Žiar nad Hronom 6,2 18,3 Okres Bardejov 9,7 29,3 Okres Humenné 8,2 24,6 Okres Kežmarok 8,3 25,2 Okres Levoča 4,1 12,4 Okres Medzilaborce 1,6 4,7 Okres Poprad 13,4 39,9 Okres Prešov 21,1 62,9 Okres Sabinov 7,0 21,3 Okres Snina 5,0 14,9 Okres Stará Ľubovňa 6,5 19,7 Okres Stropkov 2,6 8,0 Okres Svidník 4,3 12,7 Okres Vranov nad Topľou 9,9 29,8 Okres Gelnica 3,9 11,8 Košice 30,7 89,7 Okres Košice-okolie 14,1 42,6 Okres Michalovce 14,1 41,9 Okres Rožňava 8,0 23,7 Okres Sobrance 3,0 8,9 Okres Spišská Nová Ves 12,1 36,6 Okres Trebišov 13,5 40,0 Slovenská republika 693,6 2 059,4

*

Normatív poskytovateľov špecializovanej ambulantnej gynekologickej zdravotnej starostlivosti a poskytovateľov špecializovanej zubno-lekárskej zdravotnej starostlivosti je vyjadrený počtom lekárskych miest na počet obyvateľov Slovenskej republiky a na počet obyvateľov územia príslušných krajov.

**

Lekárskym miestom sa rozumie výkon činnosti lekára s príslušnou odbornou spôsobilosťou v rozsahu 40 hodín fondu pracovného času, ak ide o rizikové činnosti, v rozsahu 38 hodín fondu pracovného času. Tento pojem sa používa aj na označenie pracovných miest iných zdravotníckych pracovníkov s vysokoškolským vzdelaním. Ak poskytovateľ ambulantnej všeobecnej zdravotnej starostlivosti alebo ambulantnej špecializovanej zdravotnej starostlivosti podľa povolenia poskytuje v jednej ambulancii zdravotnú starostlivosť v dvoch alebo vo viacerých odboroch všeobecnej zdravotnej starostlivosti a špecializovanej zdravotnej starostlivosti, zaraďuje sa do minimálnej siete najviac v rozsahu 1,00 lekárskeho miesta súhrnne pre všetky odbory.

***

Normatív pre stanovenie zubno-lekárskych miest je 3,82/10 000 obyvateľov.

Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 640/2008 Z. z.

Normatív poskytovateľov inej špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti*

Odbor*** Počet lekárskych miest** Bratislavský kraj Trnavský kraj Trenčiansky kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Bansko- bystrický kraj Prešovský kraj Košický kraj Algeziológia 1,5 1,4 1,5 1,8 1,7 1,7 2,0 1,9 Angiológia 3,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 Čeľustná ortopédia 11,2 10,3 11,2 13,1 12,9 12,2 14,8 14,3 Chirurgia, vrátane detskej 28,4 26,1 28,2 33,3 32,7 30,8 37,6 36,3 Dermatovenerológia, vrátane detskej 25,1 23,0 24,9 29,4 28,8 27,2 33,2 32,1 Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy 14,0 11,6 12,6 14,9 14,6 13,8 16,8 16,2 Endokrinológia, vrátane detskej 9,1 8,3 9,0 10,6 10,4 9,9 12,0 11,6 Foniatria 1,9 1,7 1,9 2,2 2,1 2,0 2,5 2,4 Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 14,2 13,1 14,1 16,6 16,3 15,4 18,8 18,2 Gastroenterológia, vrátane detskej 12,2 11,1 12,1 14,2 14,0 13,2 16,1 15,5 Geriatria 5,0 2,0 2,3 2,8 2,4 2,5 2,6 2,6 Hematológia a transfuziológia 6,0 5,5 5,9 7,0 6,9 6,5 7,9 7,7 Infektológia, topická medicína 3,9 3,6 3,9 4,6 4,5 4,3 5,2 5,0 Kardiológia, vrátane detskej 19,1 17,5 19,0 22,4 22,0 20,7 25,3 24,4 Klinická imunológia a alergológia 15,1 13,9 15,0 17,7 17,4 16,4 20,0 19,3 Klinická logopédia 13,3 12,2 13,2 15,5 15,3 14,4 17,6 17,0 Klinická onkológia 15,0 8,9 9,7 11,4 11,2 10,6 12,9 12,4 Klinická psychológia 18,0 16,5 17,8 21,0 21,6 19,5 23,7 22,9 Klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia 1,5 1,4 1,5 1,8 1,7 1,7 2,0 1,9 Lekárska genetika 1,4 1,2 1,3 1,6 1,5 1,4 1,8 1,7 Liečebná pedagogika 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Medicína drogových závislostí 4,4 1,2 1,3 1,5 1,5 1,4 1,7 1,6 Nefrológia 3,4 3,2 3,4 4,0 4,0 3,7 4,6 4,4 Neurológia, vrátane detskej 28,7 26,4 28,5 33,6 33,0 31,2 38,0 36,7 Oftalmológia 32,8 30,0 32,5 38,4 37,7 35,6 43,3 41,9 Ortopédia, vrátane detskej 17,8 16,3 17,7 20,9 20,5 19,4 23,6 22,8 Otorinolaryngológia, vrátane detskej 22,8 20,9 22,6 26,7 26,2 24,8 30,1 29,1 Pediatria 3,5 3,6 3,9 4,6 5,2 4,5 6,8 6,0 Plastická chirurgia 1,7 1,6 1,7 2,0 1,9 1,8 2,2 2,2 Pneumológia a ftizeológia, vrátane detskej 15,1 13,9 15,0 17,7 17,4 16,4 20,0 19,3 Psychiatria, vrátane detskej a gerontopsychiatrie 29,5 27,0 29,2 34,5 33,9 32,0 38,9 37,6 Radiačná onkológia 2,6 2,4 2,6 3,0 3,0 2,8 3,4 3,3 Reumatológia, vrátane detskej 7,5 6,9 7,5 8,8 8,6 8,1 9,9 9,6 Úrazová chirurgia 3,5 3,2 3,5 4,1 4,0 3,8 4,7 4,5 Urológia, vrátane detskej 12,8 11,8 12,7 15,0 14,7 13,9 17,0 16,4 Vnútorné lekárstvo 37,1 34,0 36,8 43,4 42,6 40,2 49,0 47,4

Tabuľka č. 1

*

Normatív poskytovateľov inej špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti je vyjadrený počtom lekárskych miest na počet obyvateľov Slovenskej republiky.

**

Lekárskym miestom sa rozumie výkon činnosti lekára s príslušnou odbornou spôsobilosťou v rozsahu 40 hodín fondu pracovného času, ak ide o rizikové činnosti, v rozsahu 38 hodín fondu pracovného času. Tento pojem sa používa aj na označenie pracovných miest iných zdravotníckych pracovníkov s vysokoškolským vzdelaním. Ak poskytovateľ ambulantnej všeobecnej zdravotnej starostlivosti alebo ambulantnej špecializovanej zdravotnej starostlivosti podľa povolenia poskytuje v jednej ambulancii zdravotnú starostlivosť v dvoch alebo vo viacerých odboroch všeobecnej zdravotnej starostlivosti a špecializovanej zdravotnej starostlivosti, zaraďuje sa do minimálnej siete najviac v rozsahu 1,00 lekárskeho miesta súhrnne pre všetky odbory.

***

Poskytovatelia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti a špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti sa zaraďujú do minimálnej siete na jednu ambulanciu v rozsahu najviac 1,00 lekárskeho miesta alebo 1,00 sesterského miesta.

Tabuľka č. 2

*

Normatív poskytovateľov inej špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti je vyjadrený počtom lekárskych miest na počet obyvateľov územia príslušných krajov.

**

Lekárskym miestom sa rozumie výkon činnosti lekára s príslušnou odbornou spôsobilosťou v rozsahu 40 hodín fondu pracovného času, ak ide o rizikové činnosti, v rozsahu 38 hodín fondu pracovného času. Tento pojem sa používa aj na označenie pracovných miest iných zdravotníckych pracovníkov s vysokoškolským vzdelaním. Ak poskytovateľ ambulantnej všeobecnej zdravotnej starostlivosti alebo ambulantnej špecializovanej zdravotnej starostlivosti podľa povolenia poskytuje v jednej ambulancii zdravotnú starostlivosť v dvoch alebo vo viacerých odboroch všeobecnej zdravotnej starostlivosti a špecializovanej zdravotnej starostlivosti, zaraďuje sa do minimálnej siete najviac v rozsahu 1,00 lekárskeho miesta súhrnne pre všetky odbory.

***

Poskytovatelia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti a špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti sa zaraďujú do minimálnej siete na jednu ambulanciu v rozsahu najviac 1,00 lekárskeho miesta alebo 1,00 sesterského miesta.

Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 640/2008 Z. z.

Normatív dialyzačných stredísk*

Počet dialyzačných monitorov Bratislavský kraj Trnavský kraj Trenčiansky kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Bansko- bystrický kraj Prešovský kraj Košický kraj Slovenská republika 69 79 77 73 82 93 97 97 667

*

Normatív dialyzačných stredísk je ustanovený počtom dialyzačných monitorov na počet obyvateľov Slovenskej republiky a na počet obyvateľov územia krajov.

Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 640/2008 Z. z.

Normatív agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti*

Počet sesterských miest** agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti Bratislavský kraj Trnavský kraj Trenčiansky kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Bansko-bystrický kraj Prešovský kraj Košický kraj Slovenská republika 90, 7 83,2 90,0 106,2 104,2 98,5 119,9 115,9 808,6

*

Normatív agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti prepočítaný na počty sesterských miest a určený na počet obyvateľov Slovenskej republiky a na počet obyvateľov územia krajov.

**

Sesterským miestom sa rozumie výkon činnosti sestry s príslušnou odbornou spôsobilosťou v rozsahu 40 hodín fondu pracovného času, ak ide o rizikové činnosti, v rozsahu 38 hodín fondu pracovného času.

Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č. 640/2008 Z. z.

Normatív poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti*

Názov oddelenia/Typ lôžok Minimálny počet lôžok* Akútne lôžka 2 546 Chronické lôžka 345 Psychiatrické lôžka 455 Spolu 3 346 Vnútorné lekárstvo 372 Infektológia 66 Pneumológia a ftizeológia 106 Neurológia 168 Psychiatria 385 Klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia 8 Pediatria 205 Gynekológia a pôrodníctvo 278 Chirurgia 382 Ortopédia 82 Urológia 57 Úrazová chirurgia 73 Otorinolaryngológia 68 Oftalmológia 33 Maxilofaciálna chirurgia 8 Dermatovenerológia 31 Klinická onkológia 100 Anestéziológia a intenzívna medicína 53 Algeziológia 25 Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 75 Neurochirurgia 23 Plastická chirurgia 14 Ortopedická protetika 3 Radiačná onkológia 35 Foniatria 1 Nukleárna medicína 15 Gastroenterológia 2 Kardiológia 26 Neonatológia a novorodenecké lôžka 136 Geriatria 117 Cievna chirurgia 15 Kardiochirurgia 19 Medicína drogových závislostí 42 Gerontopsychiatria 28 Popáleninové 6 Doliečovacie 65 Ošetrovateľské 30 Dlhodobo chorých 175 Transplantačné 2 Hematológia a transfuziológia 10 Paliatívna medicína 20 Hrudníková chirurgia 7

Tabuľka č. 1

Slovenská republika

*

Normatív poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti je vyjadrený minimálnym počtom lôžok v špecializačných odboroch rozdelených na lôžka určené na poskytovanie ústavnej starostlivosti akútne chorým osobám, chronicky chorým osobám a psychiatricky chorým osobám na územie Slovenskej republiky.

Tabuľka č. 2

Bratislavský kraj

*

Normatív poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti je vyjadrený minimálnym počtom lôžok v špecializačných odboroch rozdelených na lôžka určené na poskytovanie ústavnej starostlivosti akútne chorým osobám, chronicky chorým osobám a psychiatricky chorým osobám na územie kraja.

Tabuľka č. 3

Trnavský kraj

*

Normatív poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti je vyjadrený minimálnym počtom lôžok v špecializačných odboroch rozdelených na lôžka určené na poskytovanie ústavnej starostlivosti akútne chorým osobám, chronicky chorým osobám a psychiatricky chorým osobám na územie kraja.

Tabuľka č. 4

Trenčiansky kraj**

*

Normatív poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti je vyjadrený minimálnym počtom lôžok v špecializačných odboroch rozdelených na lôžka určené na poskytovanie ústavnej starostlivosti akútne chorým osobám, chronicky chorým osobám a psychiatricky chorým osobám na územie kraja.

**

Do lôžkového fondu Trenčianskeho kraja sa nezahŕňajú počty lôžok v Nemocnici pre obvinených a odsúdených v Trenčíne.

Tabuľka č. 5

Nitriansky kraj

*

Normatív poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti je vyjadrený minimálnym počtom lôžok v špecializačných odboroch rozdelených na lôžka určené na poskytovanie ústavnej starostlivosti akútne chorým osobám, chronicky chorým osobám a psychiatricky chorým osobám na územie kraja.

Tabuľka č. 6

Žilinský kraj

*

Normatív poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti je vyjadrený minimálnym počtom lôžok v špecializačných odboroch rozdelených na lôžka určené na poskytovanie ústavnej starostlivosti akútne chorým osobám, chronicky chorým osobám a psychiatricky chorým osobám na územie kraja.

Tabuľka č. 7

Banskobystrický kraj

*

Normatív poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti je vyjadrený minimálnym počtom lôžok v špecializačných odboroch rozdelených na lôžka určené na poskytovanie ústavnej starostlivosti akútne chorým osobám, chronicky chorým osobám a psychiatricky chorým osobám na územie kraja.

Tabuľka č. 8

Prešovský kraj

*

Normatív poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti je vyjadrený minimálnym počtom lôžok v špecializačných odboroch rozdelených na lôžka určené na poskytovanie ústavnej starostlivosti akútne chorým osobám, chronicky chorým osobám a psychiatricky chorým osobám na územie kraja.

Tabuľka č. 9

Košický kraj

*

Normatív poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti je vyjadrený minimálnym počtom lôžok v špecializačných odboroch rozdelených na lôžka určené na poskytovanie ústavnej starostlivosti akútne chorým osobám, chronicky chorým osobám a psychiatricky chorým osobám na územie kraja.

Príloha č. 7 k nariadeniu vlády č. 640/2008 Z. z.

Koncová sieť poskytovateľov

Druhzdravotníckeho zariadenia Názovzdravotníckeho zariadenia Obec Bratislavský kraj Všeobecná nemocnica Univerzitná nemocnica Bratislava Bratislava Špecializovaná nemocnica Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava Špecializovaná nemocnica Národný onkologický ústav Bratislava Špecializovaná nemocnica Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s. Bratislava Špecializovaná nemocnica Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok Pezinok Špecializovaná nemocnica Nemocnica svätého Michala, a. s. Bratislava Špecializovaná nemocnica Centrum pre liečbu drogových závislostí Bratislava Špecializovaná nemocnica Onkologický ústav sv. Alžbety, s. r. o. Bratislava Trnavský kraj Všeobecná nemocnica Fakultná nemocnica Trnava Trnava Špecializovaná nemocnica Národný ústav reumatických chorôb Piešťany Piešťany Nitriansky kraj Všeobecná nemocnica Fakultná nemocnica Nitra Nitra Všeobecná nemocnica Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Nové Zámky Špecializovaná nemocnica Psychiatrická nemocnica Hronovce Hronovce Špecializovaná nemocnica Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie Trenčiansky kraj Všeobecná nemocnica Fakultná nemocnica Trenčín Trenčín Špecializovaná nemocnica Nemocnica pre obvinených a odsúdených v Trenčíne Trenčín Banskobystrický kraj Všeobecná nemocnica Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Všeobecná nemocnica Detská fakultná nemocnica Banská Bystrica Banská Bystrica Špecializovaná nemocnica Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s. Banská Bystrica Špecializovaná nemocnica Národné rehabilitačné centrum Kováčová Špecializovaná nemocnica Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya Kremnica Kremnica Špecializovaná nemocnica Centrum pre liečbu drogových závislostí Banská Bystrica Žilinský kraj Všeobecná nemocnica Univerzitná nemocnica Martin Martin Všeobecná nemocnica Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – fakultná nemocnica Ružomberok Všeobecná nemocnica Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina Žilina Liečebňa Psychiatrická liečebňa Sučany Sučany Prešovský kraj Všeobecná nemocnica Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov Prešov Všeobecná nemocnica Nemocnica Poprad, a. s. Poprad Špecializovaná nemocnica Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy Košický kraj Všeobecná nemocnica Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Košice Špecializovaná nemocnica Detská fakultná nemocnica Košice Košice Špecializovaná nemocnica Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb Košice, a. s. Košice Špecializovaná nemocnica Východoslovenský onkologický ústav, a. s. Košice Liečebňa Letecká vojenská nemocnica, a. s. Košice Špecializovaná nemocnica Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny Košice Špecializovaná nemocnica Centrum pre liečbu drogových závislostí Košice Liečebňa Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma Plešivec Plešivec

Príloha č. 8 k nariadeniu vlády č. 640/2008 Z. z.

Mesto Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti (zdravotnícke zariadenie) Typ urgentného príjmu 1. Bratislava Univerzitná nemocnica Bratislava – Nemocnica akademika Ladislava Dérera 2. 2. Bratislava Národný ústav detských chorôb 2. 3. Martin Univerzitná nemocnica Martin 2. 4. Košice Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2. 5. Košice Detská fakultná nemocnica Košice 2. 6. Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica 2. 7. Banská Bystrica Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2. 8. Nitra Fakultná nemocnica Nitra 2. 9. Poprad Nemocnica Poprad, a. s. 2. 10. Ružomberok Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok 2. 11. Bratislava Univerzitná nemocnica Bratislava – Nemocnica Ružinov 2. 12. Žilina Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 2.

Tabuľka A: Pevná sieť poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú ústavnú pohotovostnú službu na urgentnom príjme 1. typu

*

Od 15. januára 2018 do 31. decembra 2018 sa považuje za zaradenú do pevnej siete poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú ústavnú pohotovostnú službu na urgentnom príjme 2. typu.

Tabuľka B: Pevná sieť poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú ústavnú pohotovostnú službu na urgentnom príjme 2. typu

[]

Poznámky

[]1)  § 7 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

[]1a)  § 85 Zákonníka práce.

[]2)  § 11 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Slovenskej republiky

o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

Vláda Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 5 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje:

§ 1

Predmet nariadenia vlády

(1)

Toto nariadenie vlády ustanovuje verejnú minimálnu sieť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (ďalej len „poskytovateľ“), ktorí poskytujú ambulantnú zdravotnú starostlivosť, poskytovateľov, ktorí poskytujú ústavnú zdravotnú starostlivosť a v rámci verejnej minimálnej siete poskytovateľov pevnú sieť poskytovateľov a koncovú sieť poskytovateľov.

(2)

Verejná minimálna sieť podľa odseku 1 sa vypočíta vynásobením normatívu podielom poistencov príslušnej zdravotnej poisťovne a celkového počtu poistencov na príslušnom území (ďalej len „podiel poistencov“), ak v § 2 ods. 1, § 6, 8 a 9 nie je uvedené inak.

(3)

Podiel poistencov podľa odseku 2 sa vypočítava vždy k 1. januáru kalendárneho roka.

§ 2

Ambulantná zdravotná starostlivosť

(1)

Verejná minimálna sieť poskytovateľov, ktorí poskytujú všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť pre dospelých, a verejná minimálna sieť poskytovateľov, ktorí poskytujú všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť pre deti a dorast, je uvedená v prílohe č. 1.

(2)

Normatív poskytovateľov, ktorí poskytujú špecializovanú ambulantnú gynekologickú starostlivosť, a normatív poskytovateľov, ktorí poskytujú špecializovanú ambulantnú zubno-lekársku starostlivosť, je uvedený v prílohe č. 2.

(3)

Normatív poskytovateľov, ktorí poskytujú inú špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť, je uvedený v prílohe č. 3.

§ 3

Dialyzačné stredisko

Normatív dialyzačných stredísk je uvedený v prílohe č. 4.

§ 4

Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti

Normatív agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti je uvedený v prílohe č. 5.

§ 5

Ústavná zdravotná starostlivosť

Normatív poskytovateľov, ktorí poskytujú ústavnú zdravotnú starostlivosť, je uvedený v prílohe č. 6.

§ 6

Pevná sieť poskytovateľov

(1)

Zdravotné poisťovne zaraďujú poskytovateľov, ktorí poskytujú ústavnú zdravotnú starostlivosť, do pevnej siete vždy k 1. januáru kalendárneho roka a ich zoznam uverejňujú na svojom webovom sídle.

(2)

Ak v odseku 4 nie je ustanovené inak, poskytovateľ, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť, môže byť zaradený do pevnej siete, ak poskytuje zdravotnú starostlivosť najmenej v rozsahu týchto špecializovaných pracovísk:

a)

urgentný príjem,

b)

anesteziológia a intenzívna medicína,

c)

chirurgia,

d)

vnútorné lekárstvo alebo kardiológia,

e)

neurológia,

f)

gynekológia a pôrodníctvo,

g)

neonatológia,

h)

pediatria,

i)

nemocničná lekáreň.

(3)

Poskytovateľ v rámci pevnej siete zabezpečuje 24-hodinovú dostupnosť

a)

špecializovaných pracovísk uvedených v odseku 2,

b)

zariadení spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odboroch rádiodiagnostika (CT nevyhnutné), klinická biochémia, hematológia a transfuziológia.

(4)

Ak zdravotná poisťovňa uzatvorí zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti1) s poskytovateľom, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť pre deti na území okresu vo fakultnej nemocnici alebo v univerzitnej nemocnici, iní poskytovatelia ústavnej zdravotnej starostlivosti na území tohto okresu nemusia spĺňať podmienku uvedenú v odseku 2 písm. h) na zaradenie do pevnej siete.

(5)

Pevná sieť poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú ústavnú pohotovostnú službu na urgentnom príjme 1. typu, a pevná sieť poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú ústavnú pohotovostnú službu na urgentnom príjme 2. typu, sú uvedené v prílohe č. 8.

§ 7

Koncová sieť poskytovateľov

Koncová sieť poskytovateľov je uvedená v prílohe č. 7.

§ 8

Hospic a mobilný hospic

Verejná minimálna sieť pre hospic a mobilný hospic je ustanovená najmenej jedným hospicom a jedným mobilným hospicom na územie samosprávneho kraja.

§ 9

Zubno-lekárska pohotovostná služba

Verejná minimálna sieť poskytovateľov zubno-lekárskej pohotovostnej služby, ktorí poskytujú špecializovanú zubno-lekársku ambulantnú zdravotnú starostlivosť, je ustanovená najmenej jedným poskytovateľom na 400 000 obyvateľov.

§ 10

Prechodné ustanovenie

Poskytovateľ, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť, môže byť zaradený do pevnej siete poskytovateľov, aj keď nespĺňa požiadavky uvedené v § 6 ods. 3 a 4, najdlhšie však do 31. decembra 2010, ak na danom území neposkytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť iný poskytovateľ, ktorý spĺňa uvedené podmienky.

§ 10a

Prechodné ustanovenie účinné od 15. januára 2018 do 31. decembra 2018

Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov sa od 15. januára 2018 do 31. decembra 2018 považuje za zaradenú do pevnej siete poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú ústavnú pohotovostnú službu na urgentnom príjme 2. typu.

§ 11

Záverečné ustanovenie

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 751/2004 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

§ 12

Účinnosť

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2009.

Robert Fico v. r.

[]

Prílohy

Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 640/2008 Z. z.

Verejná minimálna sieť poskytovateľov všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti*

Kraje/SR Počet lekárskych miest** Všeobecná ambulantná starostlivosť pre dospelých Všeobecná ambulantná starostlivosť pre deti a dorast Bratislavský kraj 204,5 66,0 Trnavský kraj 181,8 68,8 Trenčiansky kraj 196,9 74,2 Nitriansky kraj 233,3 86,0 Žilinský kraj 219,2 98,8 Banskobystrický kraj 213,0 84,7 Prešovský kraj 242,7 127,5 Košický kraj 241,9 112,5 Slovenská republika 1 733,3 718,5

*

Verejná minimálna sieť poskytovateľov všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre dospelých, poskytovateľov všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast je vyjadrená počtom lekárskych miest na počet obyvateľov Slovenskej republiky a na počet obyvateľov územia príslušných krajov.

**

Lekárskym miestom sa rozumie výkon činnosti lekára s príslušnou odbornou spôsobilosťou v rozsahu 40 hodín fondu pracovného času,1a) ak ide o rizikové činnosti, v rozsahu 38 hodín fondu pracovného času. Tento pojem sa používa aj na označenie pracovných miest iných zdravotníckych pracovníkov s vysokoškolským vzdelaním. Ak poskytovateľ ambulantnej všeobecnej zdravotnej starostlivosti alebo ambulantnej špecializovanej zdravotnej starostlivosti podľa povolenia2) poskytuje v jednej ambulancii zdravotnú starostlivosť v dvoch alebo vo viacerých odboroch všeobecnej zdravotnej starostlivosti a špecializovanej zdravotnej starostlivosti, zaraďuje sa do minimálnej siete najviac v rozsahu 1,00 lekárskeho miesta súhrnne pre všetky odbory.

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 640/2008 Z. z.

Normatív poskytovateľov špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti*

Okresy Počet lekárskych miest** Špecializovaná ambulantná gynekologická starostlivosť Špecializovaná ambulantná zubno-lekárska starostlivosť vrátane detskej*** Bratislava 56,7 162,6 Okres Malacky 8,5 25,4 Okres Pezinok 7,2 21,5 Okres Senec 7,3 21,6 Okres Dunajská Streda 14,8 44,0 Okres Galanta 12,2 36,3 Okres Hlohovec 5,8 17,3 Okres Piešťany 8,3 24,5 Okres Senica 7,8 23,2 Okres Skalica 6,0 18,0 Okres Trnava 16,3 48,5 Okres Bánovce nad Bebravou 4,9 14,6 Okres Ilava 7,8 23,4 Okres Myjava 3,6 10,8 Okres Nové Mesto nad Váhom 8,1 24,0 Okres Partizánske 6,1 18,1 Okres Považská Bystrica 8,2 24,6 Okres Prievidza 17,7 53,2 Okres Púchov 5,8 17,4 Okres Trenčín 14,5 43,1 Okres Komárno 13,8 40,9 Okres Levice 15,4 45,3 Okres Nitra 21,2 62,5 Okres Nové Zámky 19,1 56,3 Okres Šaľa 6,9 20,7 Okres Topoľčany 9,4 28,3 Okres Zlaté Moravce 5,5 16,4 Okres Bytča 3,9 11,8 Okres Čadca 11,6 35,4 Okres Dolný Kubín 5,0 15,1 Okres Kysucké Nové Mesto 4,3 13,0 Okres Liptovský Mikuláš 9,5 28,0 Okres Martin 12,5 37,3 Okres Námestovo 7,2 22,2 Okres Ružomberok 7,6 22,5 Okres Turčianske Teplice 2,1 6,4 Okres Tvrdošín 4,5 13,6 Okres Žilina 20,3 60,2 Okres Banská Bystrica 14,6 42,4 Okres Banská Štiavnica 2,2 6,5 Okres Brezno 8,3 24,8 Okres Detva 4,2 12,6 Okres Krupina 2,9 8,6 Okres Lučenec 9,6 28,0 Okres Poltár 2,9 8,7 Okres Revúca 5,2 15,5 Okres Rimavská Sobota 10,7 31,5 Okres Veľký Krtíš 6,0 17,7 Okres Zvolen 8,8 25,8 Okres Žarnovica 3,5 10,4 Okres Žiar nad Hronom 6,2 18,3 Okres Bardejov 9,7 29,3 Okres Humenné 8,2 24,6 Okres Kežmarok 8,3 25,2 Okres Levoča 4,1 12,4 Okres Medzilaborce 1,6 4,7 Okres Poprad 13,4 39,9 Okres Prešov 21,1 62,9 Okres Sabinov 7,0 21,3 Okres Snina 5,0 14,9 Okres Stará Ľubovňa 6,5 19,7 Okres Stropkov 2,6 8,0 Okres Svidník 4,3 12,7 Okres Vranov nad Topľou 9,9 29,8 Okres Gelnica 3,9 11,8 Košice 30,7 89,7 Okres Košice-okolie 14,1 42,6 Okres Michalovce 14,1 41,9 Okres Rožňava 8,0 23,7 Okres Sobrance 3,0 8,9 Okres Spišská Nová Ves 12,1 36,6 Okres Trebišov 13,5 40,0 Slovenská republika 693,6 2 059,4

*

Normatív poskytovateľov špecializovanej ambulantnej gynekologickej zdravotnej starostlivosti a poskytovateľov špecializovanej zubno-lekárskej zdravotnej starostlivosti je vyjadrený počtom lekárskych miest na počet obyvateľov Slovenskej republiky a na počet obyvateľov územia príslušných krajov.

**

Lekárskym miestom sa rozumie výkon činnosti lekára s príslušnou odbornou spôsobilosťou v rozsahu 40 hodín fondu pracovného času, ak ide o rizikové činnosti, v rozsahu 38 hodín fondu pracovného času. Tento pojem sa používa aj na označenie pracovných miest iných zdravotníckych pracovníkov s vysokoškolským vzdelaním. Ak poskytovateľ ambulantnej všeobecnej zdravotnej starostlivosti alebo ambulantnej špecializovanej zdravotnej starostlivosti podľa povolenia poskytuje v jednej ambulancii zdravotnú starostlivosť v dvoch alebo vo viacerých odboroch všeobecnej zdravotnej starostlivosti a špecializovanej zdravotnej starostlivosti, zaraďuje sa do minimálnej siete najviac v rozsahu 1,00 lekárskeho miesta súhrnne pre všetky odbory.

***

Normatív pre stanovenie zubno-lekárskych miest je 3,82/10 000 obyvateľov.

Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 640/2008 Z. z.

Normatív poskytovateľov inej špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti*

Odbor*** Počet lekárskych miest** Bratislavský kraj Trnavský kraj Trenčiansky kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Bansko- bystrický kraj Prešovský kraj Košický kraj Algeziológia 1,5 1,4 1,5 1,8 1,7 1,7 2,0 1,9 Angiológia 3,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 Čeľustná ortopédia 11,2 10,3 11,2 13,1 12,9 12,2 14,8 14,3 Chirurgia, vrátane detskej 28,4 26,1 28,2 33,3 32,7 30,8 37,6 36,3 Dermatovenerológia, vrátane detskej 25,1 23,0 24,9 29,4 28,8 27,2 33,2 32,1 Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy 14,0 11,6 12,6 14,9 14,6 13,8 16,8 16,2 Endokrinológia, vrátane detskej 9,1 8,3 9,0 10,6 10,4 9,9 12,0 11,6 Foniatria 1,9 1,7 1,9 2,2 2,1 2,0 2,5 2,4 Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 14,2 13,1 14,1 16,6 16,3 15,4 18,8 18,2 Gastroenterológia, vrátane detskej 12,2 11,1 12,1 14,2 14,0 13,2 16,1 15,5 Geriatria 5,0 2,0 2,3 2,8 2,4 2,5 2,6 2,6 Hematológia a transfuziológia 6,0 5,5 5,9 7,0 6,9 6,5 7,9 7,7 Infektológia, topická medicína 3,9 3,6 3,9 4,6 4,5 4,3 5,2 5,0 Kardiológia, vrátane detskej 19,1 17,5 19,0 22,4 22,0 20,7 25,3 24,4 Klinická imunológia a alergológia 15,1 13,9 15,0 17,7 17,4 16,4 20,0 19,3 Klinická logopédia 13,3 12,2 13,2 15,5 15,3 14,4 17,6 17,0 Klinická onkológia 15,0 8,9 9,7 11,4 11,2 10,6 12,9 12,4 Klinická psychológia 18,0 16,5 17,8 21,0 21,6 19,5 23,7 22,9 Klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia 1,5 1,4 1,5 1,8 1,7 1,7 2,0 1,9 Lekárska genetika 1,4 1,2 1,3 1,6 1,5 1,4 1,8 1,7 Liečebná pedagogika 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Medicína drogových závislostí 4,4 1,2 1,3 1,5 1,5 1,4 1,7 1,6 Nefrológia 3,4 3,2 3,4 4,0 4,0 3,7 4,6 4,4 Neurológia, vrátane detskej 28,7 26,4 28,5 33,6 33,0 31,2 38,0 36,7 Oftalmológia 32,8 30,0 32,5 38,4 37,7 35,6 43,3 41,9 Ortopédia, vrátane detskej 17,8 16,3 17,7 20,9 20,5 19,4 23,6 22,8 Otorinolaryngológia, vrátane detskej 22,8 20,9 22,6 26,7 26,2 24,8 30,1 29,1 Pediatria 3,5 3,6 3,9 4,6 5,2 4,5 6,8 6,0 Plastická chirurgia 1,7 1,6 1,7 2,0 1,9 1,8 2,2 2,2 Pneumológia a ftizeológia, vrátane detskej 15,1 13,9 15,0 17,7 17,4 16,4 20,0 19,3 Psychiatria, vrátane detskej a gerontopsychiatrie 29,5 27,0 29,2 34,5 33,9 32,0 38,9 37,6 Radiačná onkológia 2,6 2,4 2,6 3,0 3,0 2,8 3,4 3,3 Reumatológia, vrátane detskej 7,5 6,9 7,5 8,8 8,6 8,1 9,9 9,6 Úrazová chirurgia 3,5 3,2 3,5 4,1 4,0 3,8 4,7 4,5 Urológia, vrátane detskej 12,8 11,8 12,7 15,0 14,7 13,9 17,0 16,4 Vnútorné lekárstvo 37,1 34,0 36,8 43,4 42,6 40,2 49,0 47,4

Tabuľka č. 1

*

Normatív poskytovateľov inej špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti je vyjadrený počtom lekárskych miest na počet obyvateľov Slovenskej republiky.

**

Lekárskym miestom sa rozumie výkon činnosti lekára s príslušnou odbornou spôsobilosťou v rozsahu 40 hodín fondu pracovného času, ak ide o rizikové činnosti, v rozsahu 38 hodín fondu pracovného času. Tento pojem sa používa aj na označenie pracovných miest iných zdravotníckych pracovníkov s vysokoškolským vzdelaním. Ak poskytovateľ ambulantnej všeobecnej zdravotnej starostlivosti alebo ambulantnej špecializovanej zdravotnej starostlivosti podľa povolenia poskytuje v jednej ambulancii zdravotnú starostlivosť v dvoch alebo vo viacerých odboroch všeobecnej zdravotnej starostlivosti a špecializovanej zdravotnej starostlivosti, zaraďuje sa do minimálnej siete najviac v rozsahu 1,00 lekárskeho miesta súhrnne pre všetky odbory.

***

Poskytovatelia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti a špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti sa zaraďujú do minimálnej siete na jednu ambulanciu v rozsahu najviac 1,00 lekárskeho miesta alebo 1,00 sesterského miesta.

Tabuľka č. 2

*

Normatív poskytovateľov inej špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti je vyjadrený počtom lekárskych miest na počet obyvateľov územia príslušných krajov.

**

Lekárskym miestom sa rozumie výkon činnosti lekára s príslušnou odbornou spôsobilosťou v rozsahu 40 hodín fondu pracovného času, ak ide o rizikové činnosti, v rozsahu 38 hodín fondu pracovného času. Tento pojem sa používa aj na označenie pracovných miest iných zdravotníckych pracovníkov s vysokoškolským vzdelaním. Ak poskytovateľ ambulantnej všeobecnej zdravotnej starostlivosti alebo ambulantnej špecializovanej zdravotnej starostlivosti podľa povolenia poskytuje v jednej ambulancii zdravotnú starostlivosť v dvoch alebo vo viacerých odboroch všeobecnej zdravotnej starostlivosti a špecializovanej zdravotnej starostlivosti, zaraďuje sa do minimálnej siete najviac v rozsahu 1,00 lekárskeho miesta súhrnne pre všetky odbory.

***

Poskytovatelia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti a špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti sa zaraďujú do minimálnej siete na jednu ambulanciu v rozsahu najviac 1,00 lekárskeho miesta alebo 1,00 sesterského miesta.

Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 640/2008 Z. z.

Normatív dialyzačných stredísk*

Počet dialyzačných monitorov Bratislavský kraj Trnavský kraj Trenčiansky kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Bansko- bystrický kraj Prešovský kraj Košický kraj Slovenská republika 69 79 77 73 82 93 97 97 667

*

Normatív dialyzačných stredísk je ustanovený počtom dialyzačných monitorov na počet obyvateľov Slovenskej republiky a na počet obyvateľov územia krajov.

Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 640/2008 Z. z.

Normatív agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti*

Počet sesterských miest** agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti Bratislavský kraj Trnavský kraj Trenčiansky kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Bansko-bystrický kraj Prešovský kraj Košický kraj Slovenská republika 90, 7 83,2 90,0 106,2 104,2 98,5 119,9 115,9 808,6

*

Normatív agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti prepočítaný na počty sesterských miest a určený na počet obyvateľov Slovenskej republiky a na počet obyvateľov územia krajov.

**

Sesterským miestom sa rozumie výkon činnosti sestry s príslušnou odbornou spôsobilosťou v rozsahu 40 hodín fondu pracovného času, ak ide o rizikové činnosti, v rozsahu 38 hodín fondu pracovného času.

Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č. 640/2008 Z. z.

Normatív poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti*

Názov oddelenia/Typ lôžok Minimálny počet lôžok* Akútne lôžka 2 546 Chronické lôžka 345 Psychiatrické lôžka 455 Spolu 3 346 Vnútorné lekárstvo 372 Infektológia 66 Pneumológia a ftizeológia 106 Neurológia 168 Psychiatria 385 Klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia 8 Pediatria 205 Gynekológia a pôrodníctvo 278 Chirurgia 382 Ortopédia 82 Urológia 57 Úrazová chirurgia 73 Otorinolaryngológia 68 Oftalmológia 33 Maxilofaciálna chirurgia 8 Dermatovenerológia 31 Klinická onkológia 100 Anestéziológia a intenzívna medicína 53 Algeziológia 25 Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 75 Neurochirurgia 23 Plastická chirurgia 14 Ortopedická protetika 3 Radiačná onkológia 35 Foniatria 1 Nukleárna medicína 15 Gastroenterológia 2 Kardiológia 26 Neonatológia a novorodenecké lôžka 136 Geriatria 117 Cievna chirurgia 15 Kardiochirurgia 19 Medicína drogových závislostí 42 Gerontopsychiatria 28 Popáleninové 6 Doliečovacie 65 Ošetrovateľské 30 Dlhodobo chorých 175 Transplantačné 2 Hematológia a transfuziológia 10 Paliatívna medicína 20 Hrudníková chirurgia 7

Tabuľka č. 1

Slovenská republika

*

Normatív poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti je vyjadrený minimálnym počtom lôžok v špecializačných odboroch rozdelených na lôžka určené na poskytovanie ústavnej starostlivosti akútne chorým osobám, chronicky chorým osobám a psychiatricky chorým osobám na územie Slovenskej republiky.

Tabuľka č. 2

Bratislavský kraj

*

Normatív poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti je vyjadrený minimálnym počtom lôžok v špecializačných odboroch rozdelených na lôžka určené na poskytovanie ústavnej starostlivosti akútne chorým osobám, chronicky chorým osobám a psychiatricky chorým osobám na územie kraja.

Tabuľka č. 3

Trnavský kraj

*

Normatív poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti je vyjadrený minimálnym počtom lôžok v špecializačných odboroch rozdelených na lôžka určené na poskytovanie ústavnej starostlivosti akútne chorým osobám, chronicky chorým osobám a psychiatricky chorým osobám na územie kraja.

Tabuľka č. 4

Trenčiansky kraj**

*

Normatív poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti je vyjadrený minimálnym počtom lôžok v špecializačných odboroch rozdelených na lôžka určené na poskytovanie ústavnej starostlivosti akútne chorým osobám, chronicky chorým osobám a psychiatricky chorým osobám na územie kraja.

**

Do lôžkového fondu Trenčianskeho kraja sa nezahŕňajú počty lôžok v Nemocnici pre obvinených a odsúdených v Trenčíne.

Tabuľka č. 5

Nitriansky kraj

*

Normatív poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti je vyjadrený minimálnym počtom lôžok v špecializačných odboroch rozdelených na lôžka určené na poskytovanie ústavnej starostlivosti akútne chorým osobám, chronicky chorým osobám a psychiatricky chorým osobám na územie kraja.

Tabuľka č. 6

Žilinský kraj

*

Normatív poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti je vyjadrený minimálnym počtom lôžok v špecializačných odboroch rozdelených na lôžka určené na poskytovanie ústavnej starostlivosti akútne chorým osobám, chronicky chorým osobám a psychiatricky chorým osobám na územie kraja.

Tabuľka č. 7

Banskobystrický kraj

*

Normatív poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti je vyjadrený minimálnym počtom lôžok v špecializačných odboroch rozdelených na lôžka určené na poskytovanie ústavnej starostlivosti akútne chorým osobám, chronicky chorým osobám a psychiatricky chorým osobám na územie kraja.

Tabuľka č. 8

Prešovský kraj

*

Normatív poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti je vyjadrený minimálnym počtom lôžok v špecializačných odboroch rozdelených na lôžka určené na poskytovanie ústavnej starostlivosti akútne chorým osobám, chronicky chorým osobám a psychiatricky chorým osobám na územie kraja.

Tabuľka č. 9

Košický kraj

*

Normatív poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti je vyjadrený minimálnym počtom lôžok v špecializačných odboroch rozdelených na lôžka určené na poskytovanie ústavnej starostlivosti akútne chorým osobám, chronicky chorým osobám a psychiatricky chorým osobám na územie kraja.

Príloha č. 7 k nariadeniu vlády č. 640/2008 Z. z.

Koncová sieť poskytovateľov

Druhzdravotníckeho zariadenia Názovzdravotníckeho zariadenia Obec Bratislavský kraj Všeobecná nemocnica Univerzitná nemocnica Bratislava Bratislava Špecializovaná nemocnica Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava Špecializovaná nemocnica Národný onkologický ústav Bratislava Špecializovaná nemocnica Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s. Bratislava Špecializovaná nemocnica Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok Pezinok Špecializovaná nemocnica Nemocnica svätého Michala, a. s. Bratislava Špecializovaná nemocnica Centrum pre liečbu drogových závislostí Bratislava Špecializovaná nemocnica Onkologický ústav sv. Alžbety, s. r. o. Bratislava Trnavský kraj Všeobecná nemocnica Fakultná nemocnica Trnava Trnava Špecializovaná nemocnica Národný ústav reumatických chorôb Piešťany Piešťany Nitriansky kraj Všeobecná nemocnica Fakultná nemocnica Nitra Nitra Všeobecná nemocnica Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Nové Zámky Špecializovaná nemocnica Psychiatrická nemocnica Hronovce Hronovce Špecializovaná nemocnica Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie Trenčiansky kraj Všeobecná nemocnica Fakultná nemocnica Trenčín Trenčín Špecializovaná nemocnica Nemocnica pre obvinených a odsúdených v Trenčíne Trenčín Banskobystrický kraj Všeobecná nemocnica Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Všeobecná nemocnica Detská fakultná nemocnica Banská Bystrica Banská Bystrica Špecializovaná nemocnica Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s. Banská Bystrica Špecializovaná nemocnica Národné rehabilitačné centrum Kováčová Špecializovaná nemocnica Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya Kremnica Kremnica Špecializovaná nemocnica Centrum pre liečbu drogových závislostí Banská Bystrica Žilinský kraj Všeobecná nemocnica Univerzitná nemocnica Martin Martin Všeobecná nemocnica Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – fakultná nemocnica Ružomberok Všeobecná nemocnica Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina Žilina Liečebňa Psychiatrická liečebňa Sučany Sučany Prešovský kraj Všeobecná nemocnica Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov Prešov Všeobecná nemocnica Nemocnica Poprad, a. s. Poprad Špecializovaná nemocnica Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy Košický kraj Všeobecná nemocnica Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Košice Špecializovaná nemocnica Detská fakultná nemocnica Košice Košice Špecializovaná nemocnica Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb Košice, a. s. Košice Špecializovaná nemocnica Východoslovenský onkologický ústav, a. s. Košice Liečebňa Letecká vojenská nemocnica, a. s. Košice Špecializovaná nemocnica Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny Košice Špecializovaná nemocnica Centrum pre liečbu drogových závislostí Košice Liečebňa Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma Plešivec Plešivec

Príloha č. 8 k nariadeniu vlády č. 640/2008 Z. z.

Mesto Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti (zdravotnícke zariadenie) Typ urgentného príjmu 1. Bratislava Univerzitná nemocnica Bratislava – Nemocnica akademika Ladislava Dérera 2. 2. Bratislava Národný ústav detských chorôb 2. 3. Martin Univerzitná nemocnica Martin 2. 4. Košice Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2. 5. Košice Detská fakultná nemocnica Košice 2. 6. Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica 2. 7. Banská Bystrica Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2. 8. Nitra Fakultná nemocnica Nitra 2. 9. Poprad Nemocnica Poprad, a. s. 2. 10. Ružomberok Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok 2. 11. Bratislava Univerzitná nemocnica Bratislava – Nemocnica Ružinov 2. 12. Žilina Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 2.

Tabuľka A: Pevná sieť poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú ústavnú pohotovostnú službu na urgentnom príjme 1. typu

*

Od 15. januára 2018 do 31. decembra 2018 sa považuje za zaradenú do pevnej siete poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú ústavnú pohotovostnú službu na urgentnom príjme 2. typu.

Tabuľka B: Pevná sieť poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú ústavnú pohotovostnú službu na urgentnom príjme 2. typu

[]

Poznámky

[]1)  § 7 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

[]1a)  § 85 Zákonníka práce.

[]2)  § 11 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.