Porovnanie znení zákona

Zmeny
1/1

Znenie účinné od:
(Zvoľte novšie znenie)

Znenie účinné od:
(Zvoľte staršie znenie)

Výsledok porovnania:

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 67 ods. 6 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisovopatrenie z 8. decembra 2015 č. 31/2015 o poskytovaní informácií o stave majetku v doplnkových dôchodkových fondoch. Opatrením sa ustanovuje štruktúra, rozsah, obsah, forma, členenie, termíny, spôsob, postup, miesto a metodika poskytovania informácií o stave majetku v doplnkových dôchodkových fondoch Národnej banke Slovenska prostredníctvom informačného systému Štatistický zberový portál. Opatrením sa zrušuje vyhláška Národnej banky Slovenska č. 270/2009 Z. z. o poskytovaní informácií o stave majetku v doplnkových dôchodkových fondoch. Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016. Opatrenie je uverejnené v čiastke 38/2015 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska a na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.