Porovnanie znení zákona

Zmeny
1/1

Znenie účinné od:
(Zvoľte novšie znenie)

Znenie účinné od:
(Zvoľte staršie znenie)

Výsledok porovnania:

Slovenskej republiky

o príspevku za poskytnutie ubytovania odídencovi v súvislosti so situáciou na Ukrajine

Vláda Slovenskej republiky podľa § 27k ods. 9 zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov nariaďuje:

§ 1

Príspevok za poskytnutie ubytovania odídencovi v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine (ďalej len „príspevok za ubytovanie“) sa poskytuje vo výške nákladov za lôžko vykázaných fyzickou osobou alebo právnickou osobou poskytujúcou ubytovanie v ubytovacom zariadení podľa osobitného predpisu,1) maximálne vo výške 6,00 eur za jednu noc ubytovania odídenca.

§ 2

(1)

Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie obsahuje najmä

a)

identifikačné údaje zmluvných strán,

b)

predmet zmluvy,

c)

výšku a spôsob poskytnutia príspevku za ubytovanie,

d)

podmienky poskytnutia príspevku za ubytovanie,

e)

vymedzenie času, na ktorý sa zmluva uzatvára,

f)

dôvody a spôsob ukončenia zmluvy.

(2)

Prílohou zmluvy o poskytnutí príspevku za ubytovanie je

a)

vzor žiadosti o poskytnutí príspevku za ubytovanie,

b)

vzor záznamu o ubytovaní,

c)

protikorupčná doložka.

(3)

Vzor zmluvy o poskytnutí príspevku za ubytovanie je zverejnený na webovom sídle Ministerstva dopravy Slovenskej republiky https://www.mindop.sk/.

§ 3

Príspevok za ubytovanie sa poskytuje za ubytovanie odídenca poskytnuté od 1. apríla 2024 najdlhšie do 30. júna 2024.

§ 4

Príspevok za ubytovanie sa poskytuje za ubytovanie odídenca poskytnuté od 1. januára 2024 do 31. marca 2024 podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 474/2023 Z. z. o príspevku za poskytnutie ubytovania odídencovi v súvislosti so situáciou na Ukrajine v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 22/2024 Z. z.

§ 5

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 474/2023 Z. z. o príspevku za poskytnutie ubytovania odídencovi v súvislosti so situáciou na Ukrajine v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 22/2024 Z. z.

§ 6

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. apríla 2024.

Robert Fico v. r.

[]

Poznámky

[]1)

§ 10 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.