Porovnanie znení zákona

Zmeny
1/1

Znenie účinné od:
(Zvoľte novšie znenie)

Znenie účinné od:
(Zvoľte staršie znenie)

Výsledok porovnania:

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 463/2003 Z. z. o vojnových veteránoch a o doplnení zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 219/2006 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 463/2003 Z. z. o vojnových veteránoch a o doplnení zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 219/2006 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.

V § 1 sa za slová „vojnového veterána“ vkladá čiarka a slová „vojnového veterána in memoriam“.

2.

V nadpise § 2 sa za slovo „veterán“ vkladajú slová „a vojnový veterán in memoriam“.

3.

V § 2 ods. 2 sa vypúšťa písmeno e).

Poznámka pod čiarou k odkazu 4a sa vypúšťa.

4.

§ 2 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6)

Osobe, ktorá zomrela pri vykonávaní činností uvedených v § 2 alebo v súvislosti s nimi, možno priznať postavenie vojnového veterána in memoriam.“.

5.

V nadpise § 3 sa slovo „priznanie“ nahrádza slovom „priznaní“.

6.

Za § 3 sa vkladá § 3a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠3a

Konanie o priznaní postavenia vojnového veterána in memoriam

(1)

Konanie o priznaní postavenia vojnového veterána in memoriam sa začína na základe

a)

podnetu ministerstva, ak sa na zosnulú osobu vzťahuje § 2 ods. 2, alebo

b)

žiadosti blízkej osoby zosnulej osoby, ak sa na zosnulú osobu vzťahuje § 2 ods. 2 písm. b) až d).

(2)

Na účely tohto zákona blízkou osobou zosnulej osoby je jej

a)

manžel (manželka),

b)

dieťa alebo

c)

súrodenec.

(3)

Žiadosť podľa odseku 1 písm. b) obsahuje

a)

titul, meno, priezvisko, adresu a vlastnoručný podpis blízkej osoby zosnulej osoby,

b)

uvedenie príbuzenského vzťahu blízkej osoby k zosnulej osobe,

c)

údaje o zosnulej osobe

1.

titul, meno a priezvisko,

2.

dátum a miesto narodenia,

3.

dátum a miesto úmrtia a úradne overenú kópiu úmrtného listu,

4.

dosiahnutú vojenskú hodnosť a

5.

štátne občianstvo.

(4)

Ak žiadosť o priznanie postavenia vojnového veterána in memoriam podá súčasne viac blízkych osôb zosnulej osoby pri rovnakom stupni príbuzenstva,8a) dekrét vojnového veterána in memoriam sa vydá iba tej blízkej osobe podľa odseku 2, ktorej žiadosť bola doručená skôr.

(5)

Ak ministerstvo prizná postavenie vojnového veterána in memoriam, vydá blízkej osobe zosnulej osoby dekrét vojnového veterána in memoriam podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 2.

(6)

Ministerstvo rozhodne o priznaní postavenia vojnového veterána in memoriam do šiestich mesiacov od začatia konania podľa odseku 1.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:

„8a)

§ 117 Občianskeho zákonníka.“.

7.

§ 5 vrátane nadpisu znie:

„Ministerstvo

§ 5

Ministerstvo

a)

rozhoduje o priznaní postavenia vojnového veterána a vojnového veterána in memoriam,

b)

vedie evidenciu vojnových veteránov a vojnových veteránov in memoriam,

c)

vydáva preukazy vojnovým veteránom a dekréty blízkym osobám vojnových veteránov in memoriam,

d)

zabezpečuje starostlivosť o vojnových veteránov podľa § 6,

e)

usporadúva podujatia vojnových veteránov a podľa rozhodnutia ministra zabezpečuje prepravu vojnových veteránov a ich sprevádzajúcich osôb na tieto podujatia.“.

8.

Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠6a

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2009

(1)

Účastník protikomunistického odboja, ktorému bolo priznané postavenie vojnového veterána pred 1. aprílom 2009, toto postavenie stráca.

(2)

Ak bol účastníkovi protikomunistického odboja vydaný preukaz vojnového veterána podľa § 3 ods. 4, tento preukaz stráca platnosť.“.

9.

Doterajšia príloha sa označuje ako príloha č. l a dopĺňa sa príloha č. 2, ktorá znie:

„Príloha č. 2 k zákonu č. 463/2003 Z. z.

VZOR

Prevziať prílohu - Obrázok 01“.

2.

V § 69 sa odsek 9 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c)

veterána protikomunistického odboja, ak nie je zároveň policajtom, profesionálnym vojakom alebo poberateľom dôchodku z výsluhového zabezpečenia, jeho manželku (manžela) a nezaopatrené dieťa.“.

3.

§ 70 ods. 1 sa dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g)

veteránovi protikomunistického odboja.“.

4.

V § 70 ods. 5 sa za slovo „veterán“ vkladajú slová „alebo veterán protikomunistického odboja“ a za slovo „zároveň“ sa vkladá slovo „policajtom,“.

Čl. III

Zákon č. 553/2002 Z. z. o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939 – 1989 a o založení Ústavu pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov (zákon o pamäti národa) v znení zákona č. 110/2003 Z. z., zákona č. 610/2004 Z. z., zákona č. 309/2005 Z. z. a zákona č. 219/2006 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.

V § 8 ods. 1 písm. j) sa slovo „rozhoduje“ nahrádza slovom „rozhodovať“.

2.

V § 8 sa odsek 1 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

„k)

rozhodovať o priznaní postavenia veterána protikomunistického odboja, veterána protikomunistického odboja in memoriam a vydávať preukaz veterána protikomunistického odboja a preukaz veterána protikomunistického odboja in memoriam.2aa)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2aa znie:

„2aa)

§ 10 ods. 2 a § 11b ods. 3 zákona č. 219/2006 Z. z. o protikomunistickom odboji v znení zákona č. 58/2009 Z. z.“.

Čl. IV

Zákon č. 219/2006 Z. z. o protikomunistickom odboji sa mení a dopĺňa takto:

1.

V § 6 ods. 1 sa vypúšťa odkaz 4.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 sa vypúšťa.

2.

V § 10 odsek 2 znie:

„(2)

Účastníkovi protikomunistického odboja podľa § 6 prináleží postavenie veterána protikomunistického odboja; Ústav pamäti národa mu vydá preukaz veterána protikomunistického odboja.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6 sa vypúšťa.

3.

V § 11 ods. 1 sa slovo „Úrad“ nahrádza slovom „Ústav“.

4.

V § 11 sa vypúšťa odsek 5.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7 sa vypúšťa.

Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 5 a 6.

5.

Za § 11 sa vkladajú § 11a až 11c, ktoré vrátane nadpisov znejú:

㤠11a

Starostlivosť o veterána protikomunistického odboja

(1)

Ústav pamäti národa je povinný na zabezpečenie poskytovania starostlivosti o veterána protikomunistického odboja do 30 dní od priznania postavenia veterána protikomunistického odboja písomne oznámiť Vojenskému úradu sociálneho zabezpečenia tieto údaje:

a)

titul, meno a priezvisko veterána protikomunistického odboja,

b)

dátum a miesto narodenia,

c)

adresu jeho trvalého pobytu,

d)

dátum vydania preukazu veterána protikomunistického odboja.

(2)

Veteránovi protikomunistického odboja možno na základe jeho žiadosti podanej Vojenskému úradu sociálneho zabezpečenia poskytnúť rekreačnú starostlivosť a kúpeľnú starostlivosť podľa osobitného predpisu.7a)

§ 11b

Konanie o priznaní postavenia veterána protikomunistického odboja in memoriam

(1)

Postavenie veterána protikomunistického odboja in memoriam možno priznať účastníkovi protikomunistického odboja podľa § 6, ktorý zomrel.

(2)

Konanie o priznaní postavenia veterána protikomunistického odboja in memoriam sa začína na základe

a)

podnetu Ústavu pamäti národa alebo

b)

žiadosti blízkej osoby zosnulej osoby.

(3)

Žiadosť podľa odseku 2 písm. b) obsahuje

a)

titul, meno, priezvisko, adresu a vlastnoručný podpis blízkej osoby zosnulej osoby,

b)

uvedenie príbuzenského vzťahu blízkej osoby k zosnulej osobe,

c)

údaje o zosnulej osobe

1.

titul, meno a priezvisko,

2.

dátum a miesto narodenia,

3.

dátum a miesto úmrtia a úradne overenú kópiu úmrtného listu a

4.

štátne občianstvo.

(4)

Ak Ústav pamäti národa prizná postavenie veterána protikomunistického odboja in memoriam, vydá blízkej osobe zosnulej osoby preukaz veterána protikomunistického odboja in memoriam.

§ 11c

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2009

(1)

Ak bol účastníkovi protikomunistického odboja uvedenému v § 6 vydaný preukaz účastníka protikomunistického odboja pred 1. aprílom 2009, Ústav pamäti národa takémuto účastníkovi protikomunistického odboja prizná aj postavenie veterána protikomunistického odboja a do 1. októbra 2009 mu vydá preukaz veterána protikomunistického odboja.

(2)

Ústav pamäti národa prizná postavenie veterána protikomunistického odboja a vydá preukaz veterána protikomunistického odboja účastníkovi protikomunistického odboja, ktorý stratil postavenie vojnového veterána podľa osobitného predpisu.7b)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 7a a 7b znejú:

„7a)

§ 69 a 70 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

7b)

§ 6a zákona č. 463/2003 Z. z. o vojnových veteránoch a o doplnení zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 58/2009 Z. z.“.

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2009.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.