Porovnanie znení zákona

Zmeny
1/1

Znenie účinné od: (Zvoľte novšie znenie)

Znenie účinné od: (Zvoľte staršie znenie)

Výsledok porovnania:

o zmene názvov niektorých fakúlt

Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 32 ods. 2 zákona č. 19/1966 Zb. o vysokých školách:

§ 1

(1)

Názov Fakulty politickej ekonómie Vysokej školy ekonomickej v Prahe sa mení a znie: „Fakulta národohospodárska“.

(2)

Názov Inštitútu národohospodárskeho plánovania Vysokej školy ekonomickej v Prahe sa mení a znie: „Fakulta riadenia“.

§ 2

(1)

Názov Fakulty politickej ekonómie Vysokej školy ekonomickej v Bratislave sa mení a znie: „Fakulta národohospodárska“.

(2)

Názov Inštitútu národohospodárskeho plánovania Vysokej školy ekonomickej v Bratislave sa mení a znie: „Fakulta riadenia“.

§ 3

Toto vládne nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Ing. Černík v. r.