Porovnanie znení zákona

Zmeny
1/1

Znenie účinné od: (Zvoľte novšie znenie)

Znenie účinné od: (Zvoľte staršie znenie)

Výsledok porovnania:

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 350/2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších predpisov

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 42 ods. 1 písm. a) až c), f) a h) zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení zákona č. 349/2015 Z. z. ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 350/2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení vyhlášky č. 21/2016 Z. z. a vyhlášky č. 83/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.

V § 8 ods. 5 sa za slovo „produktov“ vkladajú slová „podliehajúcich certifikácii (§ 26 ods. 2 zákona)“.

2.

V nadpise a v celom texte § 11 sa slová „Tokajskej vinohradníckej oblasti“ nahrádzajú slovami „Vinohradníckej oblasti Tokaj“.

3.

V prílohe č. 2 tabuľke Malokarpatská vinohradnícka oblasť riadku Orešanský rajón sa za slovo „Košolná,“ vkladá slovo „Lošonec,“.

4.

V prílohe č. 2 tabuľke Stredoslovenská vinohradnícka oblasť riadku Hontiansky rajón sa pred slovo „Dudince“ vkladá slovo „Devičie,“.

5.

V prílohe č. 2 tabuľke Nitrianska vinohradnícka oblasť riadku Radošinský rajón sa za slová „Horné Obdokovce,“ vkladá slovo „Kamanová,“.

6.

Prílohy č. 10 až 14 znejú:

„Prevziať prílohu - Prílohy č. 10 až 14 k vyhláške č. 350/2009 Z. z.“.

7.

Prílohy č. 16 až 18 znejú:

„Prevziať prílohu - Prílohy č. 16 až 18 k vyhláške č. 350/2009 Z. z.“.

8.

Príloha č. 20 znie:

„Prevziať prílohu - Príloha č. 20 k vyhláške č. 350/2009 Z. z.“.

9.

V prílohách č. 21 a 22 druhej tabuľke sa vypúšťa stĺpec s označením „VÍNO BEZ ZEMEPISNÉHO OZNAČENIA“.

10.

Prílohy č. 24 a 25 znejú:

„Prevziať prílohu - Prílohy č. 24 a 25 k vyhláške č. 350/2009 Z. z.“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2020.

Gabriela Matečná v. r.