Porovnanie znení zákona

Zmeny
1/1

Znenie účinné od:
(Zvoľte novšie znenie)

Znenie účinné od:
(Zvoľte staršie znenie)

Výsledok porovnania:

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 396/2018 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných látok a zakázaných metód na účely dopingu v športe v znení neskorších predpisov

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 100 ods. 1 písm. a) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 396/2018 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných látok a zakázaných metód na účely dopingu v športe v znení vyhlášky č. 455/2019 Z. z., vyhlášky č. 381/2020 Z. z. a vyhlášky č. 543/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.

V prílohe časti A.1 skupine S1 podskupine S1.1 sa za jedenásty bod vkladá nový dvanásty bod, ktorý znie:

„12.

17α-metylepitiostanol (epistan),“.

Doterajšie body 12. až 65. sa označujú ako body 13. až 66.

2.

V prílohe časti A.1 skupine S1 podskupine S1.1 sa za štrnásty bod vkladá nový pätnásty bod, ktorý znie:

„15.

androst-4-én-3,11,17-trión (11-ketoandrostendión, adrenosterón),“.

Doterajšie body 15. až 66. sa označujú ako body 16. až 67.

3.

V prílohe časti A.1 skupine S1 podskupine S1.1 šesťdesiatom siedmom bode sa číslo „64“ nahrádza číslom „66.“.

4.

V prílohe časti A.1 skupine S1 podskupine S1.2 sa za druhý bod vkladá nový tretí bod, ktorý znie:

„3.

raktopamín,“.

Doterajšie body 3. až 5. sa označujú ako body 4. až 6.

5.

V prílohe časti A.1 skupine S1 podskupine S1.2 štvrtom bode sa za slová „RAD140“ vkladá čiarka a slová „S-23 a YK-11,“.

6.

V prílohe časti A.1 skupine S4 podskupine S4.1 písm. c) podbode 4.3 sa za slovo „myostatín“ vkladajú slová „alebo jeho prekurzory“ a za slovo „napríklad“ sa vkladá slovo „apitegromab,“.

7.

V prílohe časti A.1 skupine S5 podskupine S5.2 sa za jedenásty bod vkladá nový dvanásty bod, ktorý znie:

„12.

torasemid,“.

Doterajšie body 12. až 14. sa označujú ako body 13. až 15.

8.

V prílohe časti A.1 skupine S5 podskupine S5.2 pätnástom bode sa číslo „13“ nahrádza číslom „14.“.

9.

V prílohe časti A.1 skupine S5 Poznámka k skupine S5 znie:

„Detekcia akéhokoľvek množstva látky, pri ktorej sa zohľadňuje prahová hodnota najmä formoterol, salbutamol, katín, efedrín, metylefedrín, pseudoefedrín, počas súťaže alebo mimo súťaže (podľa ich zaradenia) súčasne s diuretikom alebo inou maskovacou látkou okrem lokálneho oftalmologického podania inhibítorov karboanhydrázy alebo lokálneho podania felypresínu v dentálnej anestézii, sa považuje za nepriaznivý analytický nález, ak športovec nemá schválenú terapeutickú výnimku aj pre túto látku okrem terapeutickej výnimky udelenej pre diuretikum alebo maskovaciu látku.“.

10.

V prílohe časti A.2 sa pred časť M1 vkladá úvodná veta, ktorá znie:

„Všetky zakázané metódy sa považujú za nešpecifikované okrem metódy uvedenej v skupine M2 bode 2, ktorá sa považuje za špecifikovanú.“.

11.

V prílohe časti A.2 sa skupina M1 dopĺňa podbodom 2.4., ktorý znie:

„2.4

voxelotor,“.

12.

V prílohe časti B.1 skupine S6 podskupine S6.2 časti „Špecifikované stimulanciá“ dvadsiatom ôsmom bode sa za slovo „metylhexanamín“ vkladá čiarka a slová „1,3-dimetylamylamín, 1,3 DMAA“.

13.

V prílohe časti B.1 skupine S6 podskupine S6.2 časti „Špecifikované stimulanciá“ tridsiatom bode sa za slovo „1,4-dimetylpentylamín” vkladá čiarka a slová „1,4-dimetylamylamín, 1,4-DMAA“.

14.

V prílohe časti B.1 skupine S6 podskupine S6.2 časti „Špecifikované stimulanciá“ sa za štyridsiaty druhý bod vkladá nový štyridsiaty tretí bod, ktorý znie:

„43.

solriamfetol,“.

Doterajšie body 43. až 46. sa označujú ako body 44. až 47.

15.

V prílohe časti B.1 skupine S6 podskupine S6.2 časti „Špecifikované stimulanciá“ štyridsiatom siedmom bode sa číslo „45“ nahrádza číslom „46.“.

16.

V prílohe časti B.1 skupine S6 časti „Zakázanými stimulanciami nie sú“ druhom bode sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou, za slovo „oftalmologické“ sa vkladajú slová „alebo ušné“ a za slovo „oxymetazolín“ sa vkladá čiarka a slovo „tetryzolín“.

17.

V prílohe časti B.1 skupine S9 úvodnej vete sa slová „požitím napr. ústne“ nahrádzajú slovami „vrátane oromukozálneho podania, najmä”.

18.

V prílohe časti B.1 skupine S9 sa na konci pripája táto veta: „Iné spôsoby podania vrátane inhalácie a lokálneho podania dentálne-intrakanálne, dermálne, intra-nazálne, oftalmologicky, ušné alebo perianálne nie sú zakázané, ak sú podané podľa uvedenej dávky výrobcu a terapeutických odporúčaní.”.

19.

V prílohe časti B.2 skupine P1 časť Poznámky k skupine P1 znie:

„Beta-blokátory sú zakázané len počas súťaže v športoch

a)

automobilový šport (FIA),

b)

biliard (WCBS),

c)

golf (IGF),

d)

lyžovanie alebo snoubord (FIS) v disciplínach

1.

skoky na lyžiach,

2.

akrobatické lyžovanie voľný štýl alebo U-rampa,

3.

snoubord U-rampa alebo big air,

e)

mini-golf (WMF),

f)

šípky (WDF).

Beta-blokátory sú zakázané počas súťaže aj mimo súťaže v športoch

a)

lukostreľba (WA),

b)

streľba (ISSF, IPC),

c)

športové potápanie (CMAS) v disciplínach

1.

hĺbkové potápanie s konštantným závažím s plutvami alebo bez plutiev,

2.

dynamická apnea s plutvami alebo bez plutiev,

3.

hĺbkové potápanie s voľným ponorom,

4.

jump blue apnea,

5.

lov harpúnou,

6.

statická apnea,

7.

target shooting,

8.

hĺbkové potápanie s premenlivým závažím.“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2023.

Ján Horecký v. r.