Porovnanie znení zákona

Zmeny
1/1

Znenie účinné od:
(Zvoľte novšie znenie)

Znenie účinné od:
(Zvoľte staršie znenie)

Výsledok porovnania:

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovuje vzor záznamu o registrovanom pracovnom úraze

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky po dohode so Štatistickým úradom Slovenskej republiky podľa § 30 ods. 2 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:

§ 1

Táto vyhláška ustanovuje vzor záznamu o registrovanom pracovnom úraze uvedený v prílohe.

§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2006.

Viera Tomanová v. r.