Porovnanie znení zákona

Zmeny
1/1

Znenie účinné od:
(Zvoľte novšie znenie)

Znenie účinné od:
(Zvoľte staršie znenie)

Výsledok porovnania:

Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb

ktorou sa ustanovuje minimálna rýchlosť prenosu dát v oboch smeroch

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb podľa § 96 ods. 4 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách ustanovuje:

§ 1

Na účely tejto vyhlášky sa rozumie

a)

zostupným smerom smer prenosu dát k užívateľovi na sťahovanie dát užívateľom,

b)

vzostupným smerom smer prenosu dát od užívateľa na odosielanie dát užívateľom,

c)

jednosmerným oneskorením časový interval medzi okamihom, keď prvý bit paketu zdroja vstúpi do siete podniku a okamihom, keď prvý bit paketu zdroja po prechode sieťou opustí sieť podniku.

§ 2

(1)

Pri poskytovaní služby primeraného širokopásmového prístupu k internetu sa zabezpečia tieto parametre služby:

a)

rýchlosť sťahovania dát v zostupnom smere, ktorá je k dispozícii v koncovom bode siete, najmenej 10 Mbit/s,

b)

rýchlosť odosielania dát vo vzostupnom smere, ktorá je k dispozícii v koncovom bode siete, najmenej 1 Mbit/s,

c)

jednosmerné oneskorenie pri prenose sieťou podniku najviac 150 ms.

(2)

Hodnota rýchlosti sťahovania a odosielania dát zodpovedá protokolu1) priepustnosti transportnej vrstvy podľa referenčného modelu podľa technickej normy.2)

§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2023.

Ivan Marták v. r.

[]

Poznámky

[]1)

IETF RFC 793: Transmission Control Protocol.

[]2)

ISO/IEC 7498-1: Information Technology – Open Systems Interconnection – Basic Reference Model – The Basic Model.