Porovnanie znení zákona

Zmeny
1/1

Znenie účinné od:
(Zvoľte novšie znenie)

Znenie účinné od:
(Zvoľte staršie znenie)

Výsledok porovnania:

Slovenskej republiky

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 410/2014 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška úhrady diaľničnej známky za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 19/2020 Z. z.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 7 zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje:

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 410/2014 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška úhrady diaľničnej známky za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 19/2020 Z. z. sa mení takto:

1.

V § 1 ods. 1 písm. a) a b) a ods. 2 písm. a) a b) sa suma „50 eur“ nahrádza sumou „60 eur“.

2.

V § 1 ods. 1 písm. c) a ods. 2 písm. c) sa suma „14 eur“ nahrádza sumou „17 eur“.

3.

V § 1 ods. 1 písm. d) a ods. 2 písm. d) sa suma „10 eur“ nahrádza sumou „12 eur“.

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2023.

Eduard Heger v. r.