Porovnanie znení zákona

Zmeny
1/1

Znenie účinné od:
(Zvoľte novšie znenie)

Znenie účinné od:
(Zvoľte staršie znenie)

Výsledok porovnania:

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 27. mája 1998 bola v Luxemburgu podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Luxemburského veľkovojvodstva o prijímaní stážistov.

Dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 1. januára 2001, na základe článku 9 ods. 1.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Luxemburského veľkovojvodstva o prijímaní stážistov

Článok 1

(1)

Táto dohoda sa vzťahuje na štátnych občanov Slovenskej republiky a štátnych občanov Luxemburského veľkovojvodstva, ktorí budú vykonávať stáž (ďalej len „stážisti“) určitý čas v druhej krajine s cieľom zdokonaliť si odborné a jazykové vedomosti.

(2)

Stážistami môžu byť osoby zamestnané manuálne alebo intelektuálne. V zásade musia mať ukončené odborné vzdelanie, dosiahli vek 18 rokov a neprekročili vek 30 rokov.

Článok 2

(1)

Stážistom bude povolené zamestnať sa v obidvoch krajinách do počtu určeného v článku 5 ods. 1 bez ohľadu na celkovú situáciu na trhu práce, ako aj na situáciu v zamestnávaní v príslušnej profesii a v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi týkajúcimi sa zamestnávania cudzincov.

(2)

Ak na zamestnávanie cudzinca je potrebné povolenie na zamestnanie, obidve krajiny sa zaväzujú, že stážistom udelia toto povolenie v rámci tejto dohody. Toto ustanovenie nemôže byť v rozpore s vnútroštátnymi právnymi predpismi týkajúcimi sa vstupu, pobytu a odchodu cudzincov, platnými v obidvoch krajinách.

Článok 3

(1)

Dĺžka trvania stáže sa určuje najviac na jeden rok, výnimočne ju možno predĺžiť najviac o šesť mesiacov.

(2)

Po skončení stáže nemôže stážista prijať iné zamestnanie v prijímajúcej krajine, len ak mu bude udelené požadované povolenie na zamestnanie.

Článok 4

(1)

Stážisti budú prijatí len vtedy, ak zamestnávatelia, ktorí ich chcú zamestnať, sa zaviažu, že ich zamestnajú za takých pracovných a platových podmienok, aké sú platné u zamestnávateľov, u ktorých budú stážisti zamestnaní.

(2)

Stážisti majú rovnaké práva ako štátni občania prijímajúcej krajiny, ak ide o pracovnoprávne podmienky vrátane odmeňovania, ochrany práce a dodržiavania práv zamestnancov.

(3)

Na stážistov sa vzťahujú ustanovenia vnútroštátnych právnych predpisov o sociálnom zabezpečení, ako aj všetky osobitné dohody uzatvorené v tejto oblasti medzi Slovenskou republikou a Luxemburským veľkovojvodstvom.

Článok 5

(1)

Počet stážistov, ktorí môžu byť prijatí v obidvoch krajinách, nemôže prekročiť 20 osôb za kalendárny rok. Žiadosti prekračujúce tento počet možno akceptovať len za podmienok určených v článkoch 1 až 4, ak to umožní situácia na trhu práce.

(2)

Na započítanie prijatia stážistu do určeného počtu nemá vplyv dátum uplatnenia tohto povolenia stážistom a ani doba jeho platnosti. Počet už prijatých stážistov na územie druhej krajiny začiatkom roka sa nezapočítava do počtu určeného pre kalendárny rok. Predĺženie doby stáže alebo zmena pracovného miesta stážistom sa v súlade s článkom 3 ods. 1 nezapočítava do určeného počtu.

(3)

Ak jedna z týchto dvoch krajín v priebehu roka neprijme určený počet stážistov, nevyužitú časť určeného počtu nemožno preniesť do nasledujúceho roka a z tohto dôvodu ani nemožno znížiť počet prijímaných stážistov z druhej krajiny.

(4)

Zmenu určeného počtu stážistov na nasledujúci rok možno dohodnúť výmenou nót, a to najneskôr jeden mesiac pred uplynutím kalendárneho roka.

Článok 6

(1)

Osoby, ktoré chcú byť prijaté ako stážisti, musia o to požiadať príslušný orgán svojej krajiny poverený vykonávaním tejto dohody. Žiadosť sa musí podať na tlačive určenom na tento účel, musí obsahovať všetky potrebné údaje na posúdenie žiadosti o umiestnenie a prijatie stážistu.

(2)

Poverený orgán preverí, či je žiadosť v súlade s ustanoveniami tejto dohody a postúpi ju poverenému orgánu druhej krajiny. Poverený orgán druhej krajiny rozhodne o prijatí v rámci určeného ročného počtu.

(3)

Zodpovedné orgány za vykonávanie tejto dohody sú

v Slovenskej republike – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky,

v Luxemburskom veľkovojvodstve – Ministerstvo práce a zamestnanosti Luxemburského veľkovojvodstva.

(4)

Vykonávaním tejto dohody sa poverujú

za Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky – Národný úrad práce v Bratislave,

za Ministerstvo práce a zamestnanosti Luxemburského veľkovojvodstva – Správa zamestnanosti v Luxemburgu.

Článok 7

(1)

Poverené orgány sa vynasnažia čo najskôr vybaviť žiadosti o prijatie stážistov. Ak poverený orgán jednej z týchto dvoch krajín udelí povolenie na stáž, postúpi svoj súhlas poverenému orgánu druhej krajiny.

(2)

Na dosiahnutie cieľa určeného touto dohodou a na pomoc osobám, ktoré sa chcú zamestnať ako stážisti, ale nemajú možnosť sami si nájsť zamestnávateľa, obidve vlády sa zaväzujú, že v rámci svojich možností urobia všetko potrebné na získanie primeraného zamestnania. Toto ustanovenie sa uplatňuje aj vtedy, ak stáž u jedného zamestnávateľa nemôže pokračovať až do uplynutia určeného času bez zavinenia stážistom.

Článok 8

Umiestnenie uchádzačov na pracovné stáže sa vykonáva bezplatne. Zmluva o stáži musí obsahovať podmienky úhrady spiatočných cestovných nákladov a nákladov na pobyt.

Článok 9

(1)

Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi obidvoch krajín a platnosť nadobudne prvý deň druhého mesiaca nasledujúceho po výmene nót vzťahujúcich sa na túto dohodu a zostane v platnosti do 31. decembra kalendárneho roka.

(2)

Táto dohoda sa bude automaticky predlžovať vždy o jeden rok, ak ju žiadna zo zmluvných vlád nevypovie šesť mesiacov pred 1. januárom kalendárneho roka.

(3)

V prípade vypovedania povolenia udelené na základe tejto dohody zostanú v platnosti až do uplynutia doby v nich uvedenej.

(4)

Pomer počtu stážistov, ktorí môžu byť prijatí v obidvoch krajinách v priebehu roka, v ktorom táto dohoda nadobudne platnosť, sa bude rovnať pomeru počtu mesiacov od dátumu nadobudnutia jej platnosti až do konca roka.

Dané v Luxemburgu 27. mája 1998 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a francúzskom jazyku, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Július Hauser v. r.

Za vládu

Luxemburského veľkovojvodstva:

Jean A. Welter v. r.