Porovnanie znení zákona

Zmeny
1/1

Znenie účinné od:
(Zvoľte novšie znenie)

Znenie účinné od:
(Zvoľte staršie znenie)

Výsledok porovnania:

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 96 ods. 3, § 98 ods. 2, § 99 ods. 2, § 104 ods. 3 a § 466 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, § 86 ods. 3, § 117 ods. 2, § 118 ods. 2 a § 487 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok, § 92 ods. 1 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 561 ods. 1 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení vyhlášky č. 417/2006 Z. z., vyhlášky č. 120/2007 Z. z., vyhlášky č. 389/2008 Z. z., vyhlášky č. 11/2009 Z. z., vyhlášky č. 95/2009 Z. z., vyhlášky č. 450/2009 Z. z., vyhlášky č. 148/2011 Z. z., vyhlášky č. 94/2012 Z. z., vyhlášky č. 327/2012 Z. z., vyhlášky č. 105/2013 Z. z., vyhlášky č. 428/2013 Z. z., vyhlášky č. 334/2014 Z. z., vyhlášky č. 366/2014 Z. z., vyhlášky č. 84/2015 Z. z., vyhlášky č. 222/2015 Z. z., vyhlášky č. 449/2015 Z. z., vyhlášky č. 206/2016 Z. z., vyhlášky č. 8/2017 Z. z., vyhlášky č. 171/2017 Z. z., vyhlášky č. 407/2019 Z. z., vyhlášky č. 47/2020 Z. z. a vyhlášky č. 108/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.

V § 6 ods. 2 sa za slová „justiční čakatelia,“ vkladajú slová „odborní justiční stážisti,“.

2.

V § 54 ods. 4 sa za slová „Najvyššieho súdu Slovenskej republiky“ vkladajú slová „alebo predseda senátu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky“.

3.

Za § 83c sa vkladá § 83ca, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠83ca

Zhabanie časti majetku

Ak súd uložil zhabanie časti majetku, postupuje sa primerane podľa § 78c.“.

4.

Poznámka pod čiarou k odkazu 63b znie:

„63b) § 8 až 20 zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení zákona č. 92/2020 Z. z.

Zákon č. 421/2020 Z. z. o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

5.

V prílohe č. 2b časti II „Zapisovanie do súdnych registrov na úseku dočasnej ochrany podnikateľov“ prvom bode sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie: „b) predĺženie dočasnej ochrany,“.

Doterajšie písmeno b) sa označuje ako písmeno c).

6.

V prílohe č. 2b časti II „Zapisovanie do súdnych registrov na úseku dočasnej ochrany podnikateľov“ druhom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „a námietky proti potvrdeniu o odmietnutí žiadosti o predĺženie dočasnej ochrany“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2021 okrem čl. I druhého bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. augusta 2021.

Mária Kolíková v. r.
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 96 ods. 3, § 98 ods. 2, § 99 ods. 2, § 104 ods. 3 a § 466 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, § 86 ods. 3, § 117 ods. 2, § 118 ods. 2 a § 487 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok, § 92 ods. 1 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 561 ods. 1 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení vyhlášky č. 417/2006 Z. z., vyhlášky č. 120/2007 Z. z., vyhlášky č. 389/2008 Z. z., vyhlášky č. 11/2009 Z. z., vyhlášky č. 95/2009 Z. z., vyhlášky č. 450/2009 Z. z., vyhlášky č. 148/2011 Z. z., vyhlášky č. 94/2012 Z. z., vyhlášky č. 327/2012 Z. z., vyhlášky č. 105/2013 Z. z., vyhlášky č. 428/2013 Z. z., vyhlášky č. 334/2014 Z. z., vyhlášky č. 366/2014 Z. z., vyhlášky č. 84/2015 Z. z., vyhlášky č. 222/2015 Z. z., vyhlášky č. 449/2015 Z. z., vyhlášky č. 206/2016 Z. z., vyhlášky č. 8/2017 Z. z., vyhlášky č. 171/2017 Z. z., vyhlášky č. 407/2019 Z. z., vyhlášky č. 47/2020 Z. z. a vyhlášky č. 108/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.

V § 6 ods. 2 sa za slová „justiční čakatelia,“ vkladajú slová „odborní justiční stážisti,“.

3.

Za § 83c sa vkladá § 83ca, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠83ca

Zhabanie časti majetku

Ak súd uložil zhabanie časti majetku, postupuje sa primerane podľa § 78c.“.

4.

Poznámka pod čiarou k odkazu 63b znie:

„63b) § 8 až 20 zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení zákona č. 92/2020 Z. z.

Zákon č. 421/2020 Z. z. o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

5.

V prílohe č. 2b časti II „Zapisovanie do súdnych registrov na úseku dočasnej ochrany podnikateľov“ prvom bode sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie: „b) predĺženie dočasnej ochrany,“.

Doterajšie písmeno b) sa označuje ako písmeno c).

6.

V prílohe č. 2b časti II „Zapisovanie do súdnych registrov na úseku dočasnej ochrany podnikateľov“ druhom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „a námietky proti potvrdeniu o odmietnutí žiadosti o predĺženie dočasnej ochrany“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2021 okrem čl. I druhého bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. augusta 2021.

Mária Kolíková v. r.