Porovnanie znení zákona

Zmeny
1/1

Znenie účinné od:
(Zvoľte novšie znenie)

Znenie účinné od:
(Zvoľte staršie znenie)

Výsledok porovnania:

Slovenskej republiky

ktorým sa ustanovujú podrobnosti o strategických hlukových mapách a akčných plánoch ochrany pred hlukom

Vláda Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 4 zákona č. 2/2005 Z. z. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov nariaďuje:

§ 1 - Na účely tohto nariadenia

a)

hlukový indikátor je fyzikálna veličina opisujúca hluk vo vonkajšom prostredí, ktorý súvisí so škodlivým účinkom podľa prvého bodu prílohy č. 1,

b)

stanovenie je akákoľvek metóda použitá na výpočet, predikciu, odhad alebo meranie hodnoty hlukového indikátora alebo škodlivých účinkov hluku,

c)

vzťah dávka - účinok je vzťah medzi hodnotou hlukového indikátora a škodlivým účinkom podľa druhého bodu prílohy č. 1,

d)

akčná hodnota Ldvn a Lnoc (podľa prvého bodu prílohy č. 1 a podľa prílohy č. 1a) je hodnota, ktorej prekročenie je dôvodom pre územnú samosprávu, správcov pozemných komunikácií, prevádzkovateľov železničných dráh a pre prevádzkovateľov letiska na prijatie opatrení na zníženie hluku,

e)

akustické plánovanie je znižovanie budúceho hluku opatreniami v rámci územného plánovania, technickými opatreniami v dopravných systémoch, plánovaním dopravy, zvukoizolačnými opatreniami a opatreniami na zdrojoch hluku,

f)

obťažovanie je subjektívny pocit nepohody, nespokojnosti alebo podráždenia spôsobený hlukom.

§ 2

(1)

Strategická hluková mapa

a)

opisuje existujúcu, predchádzajúcu alebo predpokladanú hlukovú situáciu vyjadrenú hlukovými indikátormi,

b)

určuje prekročenie akčných hodnôt,

c)

uvádza počet bytov, škôl a nemocníc v určitej oblasti, ktoré sú vystavené hluku opísanému špecifickými hodnotami hlukových indikátorov,

d)

uvádza počet ľudí, ktorí sú vystavení hluku vyjadrenému špecifickými hodnotami hlukových indikátorov podľa prílohy č. 1 bodu 1.1 v posudzovanej oblasti.

(2)

Strategické hlukové mapy aglomerácií obsahujú údaje podľa tretieho bodu prílohy č. 1.

(3)

Strategické hlukové mapy väčších pozemných komunikácií, strategické hlukové mapy väčších železničných dráh a strategické hlukové mapy väčších letísk obsahujú údaje podľa štvrtého bodu prílohy č. 1.

(4)

Súčasťou strategickej hlukovej mapy aglomerácie je strategická hluková mapa pozemných komunikácií, strategická hluková mapa železničných dráh, strategická hluková mapa letísk a strategická hluková mapa priemyselných zdrojov hluku, ktoré sú na území aglomerácie alebo ktoré svojím hlukovým pôsobením do aglomerácie zasahujú.

(5)

Akčné plány ochrany zdravia pred hlukom obsahujú údaje podľa piateho bodu prílohy č. 1.

§ 3

(1)

Na prípravu a revíziu strategického mapovania hluku sa používajú hlukové indikátory Ldvn a Lnoc. V osobitných prípadoch podľa prvého bodu prílohy č. 1 sa použijú ďalšie doplňujúce hlukové indikátory.

(2)

Na akustické plánovanie a na určovanie oblastí so stanovenou akustickou kvalitou prostredia sa môžu použiť aj iné hlukové indikátory ako Ldvn a Lnoc.

(3)

Hodnoty hlukových indikátorov sa určujú výpočtom alebo meraním. Metódy posudzovania pre hlukové indikátory sú uvedené v prílohe II smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/49/ES z 25. júna 2002, ktorá sa týka posudzovania a riadenia environmentálneho hluku (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 7; Ú. v. ES L 189, 18. 7. 2002) v znení smernice Komisie (EÚ) 2015/996 z 19. mája 2015 (Ú. v. EÚ L 168, 1. 7. 2015) a delegovanej smernice Komisie (EÚ) 2021/1226 z 21. decembra 2020 (Ú. v. EÚ L 269/65, 28. 7. 2021).

§ 4

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.

§ 5

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. februára 2005.

Mikuláš Dzurinda v. r.

[]

Prílohy

Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 43/2005 Z. z.

STRATEGICKÉ HLUKOVÉ MAPY A AKČNÉ PLÁNY OCHRANY ZDRAVIA PRED HLUKOM

1. Hlukové indikátory vo vonkajšom prostredí

1.1 Hladina deň - večer - noc Ldvn (Lden, hlukový indikátor pre deň, večer, noc) v decibeloch (dB) je hlukový indikátor pre celkové obťažovanie a je definovaný nasledujúcim vzorcom:

1.2 Podľa účelu sa výška bodu stanovenia hlukových indikátorov podľa bodu 1.1 určuje takto:

a) v prípade výpočtu v rámci strategického mapovania hluku vo vzťahu k expozícii hluku v budovách a v ich blízkosti sú body posudzovania 4,0 ± 0,2 m nad zemou a na najexponovanejšej fasáde; na tento účel bude najexponovanejšou fasádou najbližšia vonkajšia stena smerujúca k špecifickému zdroju hluku,

b) v prípade merania na účel strategického mapovania hluku vo vzťahu k vystaveniu hluku v budovách a v ich blízkosti sa môžu vybrať iné výšky, nie menšie ako 1,5 m nad zemou, a výsledky sa prepočítajú na ekvivalentnú výšku 4 m,

c) na akustické plánovanie a na určovanie oblastí so stanovenou akustickou kvalitou prostredia sa môže použiť iná výška, nie menšia ako 1,5 m nad zemou, napríklad pre vidiecke oblasti s jednopodlažnými domami, na návrh miestnych opatrení zamýšľaných na zníženie dopadu hluku na špecifické byty a na podrobné mapovanie hluku vo vymedzenej oblasti.

1.3 Na podrobnejší opis hlukovej situácie sa v osobitných prípadoch použijú aj ďalšie hlukové indikátory. Za osobitný prípad sa považuje napríklad,

a) ak uvažovaný zdroj hluku pracuje iba počas krátkeho časového úseku,

b) ak priemerný počet hlukových udalostí v jednom alebo viacerých obdobiach je veľmi nízky,

c) ak je výrazná nízkofrekvenčná zložka hluku,

d) ak sa pri rušení spánku v nočnej dobe vyskytnú hlukové špičky,

e) osobitná ochrana počas víkendu alebo sviatkov,

f) osobitná ochrana počas dňa,

g) osobitná ochrana počas večera,

h) kombinácia hlukov z rozličných zdrojov,

i) tichá oblasť v otvorenej krajine,

j) ak má hluk výrazné tónové zložky,

k) ak má hluk impulzový charakter.

1.4 Hodnoty hlukových indikátorov sa určujú výpočtom alebo meraním. Na predikciu je použiteľný iba výpočet.

2.

Metódy posudzovania škodlivých účinkov hluku na obyvateľstvo sú uvedené v prílohe č. 1aa.

2.1 Škodlivé účinky hluku sa posudzujú prostredníctvom vzťahov dávka - účinok. Vzťahy dávka - účinok sa týkajú najmä

a) vzťahu medzi obťažovaním a Ldvn pre hluk dopravy po pozemných komunikáciách, železničnej dopravy, leteckej dopravy a pre priemyselný hluk,

b) vzťahu medzi rušením spánku a Lnoc pre hluk dopravy po pozemných komunikáciách, železničnej dopravy, leteckej dopravy a pre priemyselný hluk.

2.2 V prípade potreby sa špecifické vzťahy dávka - účinok uvádzajú pre

a) byty so špeciálnou izoláciou proti hluku podľa tretieho bodu,

b) byty s tichou fasádou podľa tretieho bodu,

c) rôzne podnebia alebo rôzne kultúry,

d) zraniteľné skupiny obyvateľstva,

e) tónový priemyselný hluk,

f) impulzový priemyselný hluk a iné špeciálne prípady.

3. Strategické hlukové mapy aglomerácií

4. Strategické hlukové mapy väčších pozemných komunikácií, strategické hlukové mapy väčších železničných dráh a väčších letísk

5. Obsah akčných plánov ochrany pred hlukom

5.1 Akčný plán ochrany pred hlukom obsahuje najmenej tieto údaje:

a) opis aglomerácie, väčších pozemných komunikácií, väčších železničných dráh alebo väčších letísk a iných zohľadnených zdrojov hluku,

b) zodpovedné fyzické osoby-podnikatelia a právnické osoby,

c)

súvisiace právne predpisy,

d) akčné hodnoty hlukových indikátorov,

e) zhrnutie výsledkov mapovania hluku,

f) hodnotenie odhadovaného počtu ľudí vystavených hluku, identifikáciu problémov a situácií, ktoré treba zlepšiť,

g) záznamy z konzultácií s verejnosťou obsahujúce termín a spôsob uskutočnenia týchto konzultácií a zhrnutie pripomienok verejnosti s informáciou o spôsobe ich vyhodnotenia,

h) všetky vydané opatrenia na zníženie hluku a všetky projekty, ktoré sa pripravujú,

i) opatrenia, ktoré príslušné orgány prijmú v nasledujúcich piatich rokoch vrátane opatrení na ochranu tichých oblastí,

j) dlhodobá stratégia znižovania hluku,

k) informácie o rozpočte, posúdení cenovej efektívnosti, posúdení nákladov a prínosov (ak sú k dispozícii),

l) kritériá na vyhodnotenie realizácie akčného plánu,

m) zhrnutie, ktoré neprekračuje rozsah desiatich strán.

5.2 Opatrenia, ktoré príslušné orgány prijmú v akčných plánoch ochrany pred hlukom, obsahujú napríklad

a) plánovanie dopravy,

b) územné plánovanie,

c) technické opatrenia pri zdrojoch hluku,

d) výber tichších zdrojov hluku,

e) zníženie prenosu hluku,

f) regulačné opatrenia, ekonomické opatrenia alebo podnety na zníženie hluku.

Príloha č. 1a k nariadeniu vlády č. 43/2005 Z. z.

Akčné hodnoty hlukových indikátorov vo vonkajšom prostredí Ldvn a Lnoc

Zdroje hluku Akčné hodnoty hlukových indikátorov (dB) Vonkajšie prostrediea) Vonkajšie prostredie s osobitnou ochranou pred hlukomb) Ldvn Lnoc Ldvn Lnoc priemysel 55 50 50 45 letiská 65 55 55 45 pozemné komunikácie 65 55 50 45 železničné dráhy 65 55 50 45

V tabuľke sa ustanovujú akčné hodnoty hlukových indikátorov Ldvn a Lnoc vo vonkajšom prostredí v súlade s § 1 písm. d).

Tabuľka: Akčné hodnoty hlukových indikátorov vo vonkajšom prostredí Ldvn a Lnoc

Poznámky k tabuľke:

a) Vonkajšie prostredie v území s funkciou bývania a území určenom na rekreáciu (mestské a miestne parky, lesoparky, oddychové zóny v okolí bytových a rodinných domov ustanovené v príslušnom územnom pláne ako plochy určené na rekreáciu).

b) Tiché oblasti v aglomerácii alebo v otvorenej krajine, vyhlásené kúpeľné miesta.

Príloha č. 1aa k nariadeniu vlády č. 43/2005 Z. z.

Prevziať prílohu - Príloha č. 1aa k nariadeniu vlády č. 43/2005 Z. z.

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 43/2005 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

1.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/49/ES z 25. júna 2002, ktorá sa týka posudzovania a riadenia environmentálneho hluku (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 7; Ú. v. ES L 189, 18. 7. 2002).

2.

Smernica Komisie (EÚ) 2015/996 z 19. mája 2015, ktorou sa ustanovujú spoločné metódy posudzovania hluku podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/49/ES (Ú. v. EÚ L 168, 1. 7. 2015).

3.

Smernica Komisie (EÚ) 2020/367 zo 4. marca 2020, ktorou sa mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/49/ES, pokiaľ ide o stanovenie metód posudzovania škodlivých účinkov environmentálneho hluku (Ú. v. EÚ L 67, 5. 3. 2020).

4.

Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2021/1226 z 21. decembra 2020, ktorou sa na účely prispôsobenia vedeckému a technickému pokroku mení príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/49/ES, pokiaľ ide o spoločné metódy posudzovania hluku (Ú. v. EÚ L 269/65, 28. 7. 2021).

[]

Poznámky

[]3)  STN ISO 1996-2 Akustika. Opis, meranie a posudzovanie hluku vo vonkajšom prostredí. Časť 2: Určovanie hladín akustického tlaku (01 1621).
Slovenskej republiky

ktorým sa ustanovujú podrobnosti o strategických hlukových mapách a akčných plánoch ochrany pred hlukom

Vláda Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 4 zákona č. 2/2005 Z. z. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov nariaďuje:

§ 1 - Na účely tohto nariadenia

a)

hlukový indikátor je fyzikálna veličina opisujúca hluk vo vonkajšom prostredí, ktorý súvisí so škodlivým účinkom podľa prvého bodu prílohy č. 1,

b)

stanovenie je akákoľvek metóda použitá na výpočet, predikciu, odhad alebo meranie hodnoty hlukového indikátora alebo škodlivých účinkov hluku,

c)

vzťah dávka - účinok je vzťah medzi hodnotou hlukového indikátora a škodlivým účinkom podľa druhého bodu prílohy č. 1,

d)

akčná hodnota Ldvn a Lnoc (podľa prvého bodu prílohy č. 1 a podľa prílohy č. 1a) je hodnota, ktorej prekročenie je dôvodom pre územnú samosprávu, správcov pozemných komunikácií, prevádzkovateľov železničných dráh a pre prevádzkovateľov letiska na prijatie opatrení na zníženie hluku,

e)

akustické plánovanie je znižovanie budúceho hluku opatreniami v rámci územného plánovania, technickými opatreniami v dopravných systémoch, plánovaním dopravy, zvukoizolačnými opatreniami a opatreniami na zdrojoch hluku,

f)

obťažovanie je subjektívny pocit nepohody, nespokojnosti alebo podráždenia spôsobený hlukom.

§ 2

(1)

Strategická hluková mapa

a)

opisuje existujúcu, predchádzajúcu alebo predpokladanú hlukovú situáciu vyjadrenú hlukovými indikátormi,

b)

určuje prekročenie akčných hodnôt,

c)

uvádza počet bytov, škôl a nemocníc v určitej oblasti, ktoré sú vystavené hluku opísanému špecifickými hodnotami hlukových indikátorov,

d)

uvádza počet ľudí, ktorí sú vystavení hluku vyjadrenému špecifickými hodnotami hlukových indikátorov podľa prílohy č. 1 bodu 1.1 v posudzovanej oblasti.

(2)

Strategické hlukové mapy aglomerácií obsahujú údaje podľa tretieho bodu prílohy č. 1.

(3)

Strategické hlukové mapy väčších pozemných komunikácií, strategické hlukové mapy väčších železničných dráh a strategické hlukové mapy väčších letísk obsahujú údaje podľa štvrtého bodu prílohy č. 1.

(4)

Súčasťou strategickej hlukovej mapy aglomerácie je strategická hluková mapa pozemných komunikácií, strategická hluková mapa železničných dráh, strategická hluková mapa letísk a strategická hluková mapa priemyselných zdrojov hluku, ktoré sú na území aglomerácie alebo ktoré svojím hlukovým pôsobením do aglomerácie zasahujú.

(5)

Akčné plány ochrany zdravia pred hlukom obsahujú údaje podľa piateho bodu prílohy č. 1.

§ 3

(1)

Na prípravu a revíziu strategického mapovania hluku sa používajú hlukové indikátory Ldvn a Lnoc. V osobitných prípadoch podľa prvého bodu prílohy č. 1 sa použijú ďalšie doplňujúce hlukové indikátory.

(2)

Na akustické plánovanie a na určovanie oblastí so stanovenou akustickou kvalitou prostredia sa môžu použiť aj iné hlukové indikátory ako Ldvn a Lnoc.

(3)

Hodnoty hlukových indikátorov sa určujú výpočtom alebo meraním. Metódy posudzovania pre hlukové indikátory sú uvedené v prílohe II smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/49/ES z 25. júna 2002, ktorá sa týka posudzovania a riadenia environmentálneho hluku (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 7; Ú. v. ES L 189, 18. 7. 2002) v znení smernice Komisie (EÚ) 2015/996 z 19. mája 2015 (Ú. v. EÚ L 168, 1. 7. 2015).

§ 4

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.

§ 5

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. februára 2005.

Mikuláš Dzurinda v. r.

[]

Prílohy

Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 43/2005 Z. z.

STRATEGICKÉ HLUKOVÉ MAPY A AKČNÉ PLÁNY OCHRANY ZDRAVIA PRED HLUKOM

1. Hlukové indikátory vo vonkajšom prostredí

1.1 Hladina deň - večer - noc Ldvn (Lden, hlukový indikátor pre deň, večer, noc) v decibeloch (dB) je hlukový indikátor pre celkové obťažovanie a je definovaný nasledujúcim vzorcom:

1.2 Podľa účelu sa výška bodu stanovenia hlukových indikátorov podľa bodu 1.1 určuje takto:

a) v prípade výpočtu v rámci strategického mapovania hluku vo vzťahu k expozícii hluku v budovách a v ich blízkosti sú body posudzovania 4,0 ± 0,2 m nad zemou a na najexponovanejšej fasáde; na tento účel bude najexponovanejšou fasádou najbližšia vonkajšia stena smerujúca k špecifickému zdroju hluku,

b) v prípade merania na účel strategického mapovania hluku vo vzťahu k vystaveniu hluku v budovách a v ich blízkosti sa môžu vybrať iné výšky, nie menšie ako 1,5 m nad zemou, a výsledky sa prepočítajú na ekvivalentnú výšku 4 m,

c) na akustické plánovanie a na určovanie oblastí so stanovenou akustickou kvalitou prostredia sa môže použiť iná výška, nie menšia ako 1,5 m nad zemou, napríklad pre vidiecke oblasti s jednopodlažnými domami, na návrh miestnych opatrení zamýšľaných na zníženie dopadu hluku na špecifické byty a na podrobné mapovanie hluku vo vymedzenej oblasti.

1.3 Na podrobnejší opis hlukovej situácie sa v osobitných prípadoch použijú aj ďalšie hlukové indikátory. Za osobitný prípad sa považuje napríklad,

a) ak uvažovaný zdroj hluku pracuje iba počas krátkeho časového úseku,

b) ak priemerný počet hlukových udalostí v jednom alebo viacerých obdobiach je veľmi nízky,

c) ak je výrazná nízkofrekvenčná zložka hluku,

d) ak sa pri rušení spánku v nočnej dobe vyskytnú hlukové špičky,

e) osobitná ochrana počas víkendu alebo sviatkov,

f) osobitná ochrana počas dňa,

g) osobitná ochrana počas večera,

h) kombinácia hlukov z rozličných zdrojov,

i) tichá oblasť v otvorenej krajine,

j) ak má hluk výrazné tónové zložky,

k) ak má hluk impulzový charakter.

1.4 Hodnoty hlukových indikátorov sa určujú výpočtom alebo meraním. Na predikciu je použiteľný iba výpočet.

2.

Metódy posudzovania škodlivých účinkov hluku na obyvateľstvo sú uvedené v prílohe č. 1aa.

2.1 Škodlivé účinky hluku sa posudzujú prostredníctvom vzťahov dávka - účinok. Vzťahy dávka - účinok sa týkajú najmä

a) vzťahu medzi obťažovaním a Ldvn pre hluk dopravy po pozemných komunikáciách, železničnej dopravy, leteckej dopravy a pre priemyselný hluk,

b) vzťahu medzi rušením spánku a Lnoc pre hluk dopravy po pozemných komunikáciách, železničnej dopravy, leteckej dopravy a pre priemyselný hluk.

2.2 V prípade potreby sa špecifické vzťahy dávka - účinok uvádzajú pre

a) byty so špeciálnou izoláciou proti hluku podľa tretieho bodu,

b) byty s tichou fasádou podľa tretieho bodu,

c) rôzne podnebia alebo rôzne kultúry,

d) zraniteľné skupiny obyvateľstva,

e) tónový priemyselný hluk,

f) impulzový priemyselný hluk a iné špeciálne prípady.

3. Strategické hlukové mapy aglomerácií

4. Strategické hlukové mapy väčších pozemných komunikácií, strategické hlukové mapy väčších železničných dráh a väčších letísk

5. Obsah akčných plánov ochrany pred hlukom

5.1 Akčný plán ochrany pred hlukom obsahuje najmenej tieto údaje:

a) opis aglomerácie, väčších pozemných komunikácií, väčších železničných dráh alebo väčších letísk a iných zohľadnených zdrojov hluku,

b) zodpovedné fyzické osoby-podnikatelia a právnické osoby,

c)

súvisiace právne predpisy,

d) akčné hodnoty hlukových indikátorov,

e) zhrnutie výsledkov mapovania hluku,

f) hodnotenie odhadovaného počtu ľudí vystavených hluku, identifikáciu problémov a situácií, ktoré treba zlepšiť,

g) záznamy z konzultácií s verejnosťou obsahujúce termín a spôsob uskutočnenia týchto konzultácií a zhrnutie pripomienok verejnosti s informáciou o spôsobe ich vyhodnotenia,

h) všetky vydané opatrenia na zníženie hluku a všetky projekty, ktoré sa pripravujú,

i) opatrenia, ktoré príslušné orgány prijmú v nasledujúcich piatich rokoch vrátane opatrení na ochranu tichých oblastí,

j) dlhodobá stratégia znižovania hluku,

k) informácie o rozpočte, posúdení cenovej efektívnosti, posúdení nákladov a prínosov (ak sú k dispozícii),

l) kritériá na vyhodnotenie realizácie akčného plánu,

m) zhrnutie, ktoré neprekračuje rozsah desiatich strán.

5.2 Opatrenia, ktoré príslušné orgány prijmú v akčných plánoch ochrany pred hlukom, obsahujú napríklad

a) plánovanie dopravy,

b) územné plánovanie,

c) technické opatrenia pri zdrojoch hluku,

d) výber tichších zdrojov hluku,

e) zníženie prenosu hluku,

f) regulačné opatrenia, ekonomické opatrenia alebo podnety na zníženie hluku.

Príloha č. 1a k nariadeniu vlády č. 43/2005 Z. z.

Akčné hodnoty hlukových indikátorov vo vonkajšom prostredí Ldvn a Lnoc

Zdroje hluku Akčné hodnoty hlukových indikátorov (dB) Vonkajšie prostrediea) Vonkajšie prostredie s osobitnou ochranou pred hlukomb) Ldvn Lnoc Ldvn Lnoc priemysel 55 50 50 45 letiská 65 55 55 45 pozemné komunikácie 65 55 50 45 železničné dráhy 65 55 50 45

V tabuľke sa ustanovujú akčné hodnoty hlukových indikátorov Ldvn a Lnoc vo vonkajšom prostredí v súlade s § 1 písm. d).

Tabuľka: Akčné hodnoty hlukových indikátorov vo vonkajšom prostredí Ldvn a Lnoc

Poznámky k tabuľke:

a) Vonkajšie prostredie v území s funkciou bývania a území určenom na rekreáciu (mestské a miestne parky, lesoparky, oddychové zóny v okolí bytových a rodinných domov ustanovené v príslušnom územnom pláne ako plochy určené na rekreáciu).

b) Tiché oblasti v aglomerácii alebo v otvorenej krajine, vyhlásené kúpeľné miesta.

Príloha č. 1aa k nariadeniu vlády č. 43/2005 Z. z.

Prevziať prílohu - Príloha č. 1aa k nariadeniu vlády č. 43/2005 Z. z.

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 43/2005 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

1.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/49/ES z 25. júna 2002, ktorá sa týka posudzovania a riadenia environmentálneho hluku (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 7; Ú. v. ES L 189, 18. 7. 2002).

2.

Smernica Komisie (EÚ) 2015/996 z 19. mája 2015, ktorou sa ustanovujú spoločné metódy posudzovania hluku podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/49/ES (Ú. v. EÚ L 168, 1. 7. 2015).

3.

Smernica Komisie (EÚ) 2020/367 zo 4. marca 2020, ktorou sa mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/49/ES, pokiaľ ide o stanovenie metód posudzovania škodlivých účinkov environmentálneho hluku (Ú. v. EÚ L 67, 5. 3. 2020).

[]

Poznámky

[]3)  STN ISO 1996-2 Akustika. Opis, meranie a posudzovanie hluku vo vonkajšom prostredí. Časť 2: Určovanie hladín akustického tlaku (01 1621).