Porovnanie znení zákona

Zmeny
1/1

Znenie účinné od:
(Zvoľte novšie znenie)

Znenie účinné od:
(Zvoľte staršie znenie)

Výsledok porovnania:

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

opatrenie zo 14. decembra 2012 č. MF/23778/2012-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/25835/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre podielové fondy, dôchodkové fondy a doplnkové dôchodkové fondy v znení neskorších predpisov.

Týmto opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/25835/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre podielové fondy, dôchodkové fondy a doplnkové dôchodkové fondy (oznámenie č. 646/2007 Z. z.) v znení neskorších predpisov na účel, aby sa ustanovili finančné výkazy v podobe, ktorá je vhodná aj na ich predkladanie do registra účtovných závierok v elektronickej podobe, a aby sa v dôsledku nedávnych úprav zákonných noriem upravujúcich kolektívne investovanie a dôchodkové sporenie upravili finančné výkazy a v dôsledku týchto úprav aj poznámky k účtovnej závierke. Upravuje sa účtovanie o pôžičkách cenných papierov.

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2012.

Opatrenie bude uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 10/2012 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky a v elektronickej forme na webovom sídle www.finance.gov.sk.

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2012 č. MF/23778/2012-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/25835/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre podielové fondy, dôchodkové fondy a doplnkové dôchodkové fondy v znení neskorších predpisov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/25835/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre podielové fondy, dôchodkové fondy a doplnkové dôchodkové fondy (oznámenie č. 646/2007 Z. z.) v znení opatrenia z 10. decembra 2008 č. MF/24545/2008-74 (oznámenie č. 594/2008 Z. z.), opatrenia z 27. decembra 2010 č. MF/027012/2010-74 (oznámenie č. 536/2010 Z. z.), opatrenia z 24. októbra 2011 č. MF/24041/2011-74 (oznámenie č. 368/2011 Z. z.), opatrenia zo 16. decembra 2011 č. MF/27547/2011-74 (oznámenie č. 567/2011 Z. z.) a opatrenia z 22. marca 2012 č. MF/9713/2012-74 (oznámenie č. 120/2012 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1.

 V § 4 ods. 2 sa vypúšťa druhá veta.

2.

 V § 4 sa vypúšťajú odseky 3 až 5. Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 3.

3.

 V § 5 odsek 2 znie:

„(2)

Položky majetku sú v súvahe zoskupené podľa toho, aký je podľa ich povahy a investičnej stratégie fondu ich účel z hľadiska zhodnocovania majetku vo fonde. Ako prvý sa uvádza majetok držaný primárne na účel jeho zhodnotenia. Investície sa ďalej členia podľa druhov zostupne, podľa obvyklého relatívneho podielu príslušného druhu investície na tvorbe výnosov. Súvaha v prílohe č. 1 je zostavená podľa rozdelenia investícií vo väčšine fondov. V pasívach sa uvádzajú najprv záväzky usporiadané zostupne podľa likvidity a potom sa uvádza položka vlastného imania. Zaistené položky súvahy sa v súvahe vykážu v hodnote upravenej o hodnotu zaistenia. V poznámkach sa v poznámke k príslušnej položke súvahy zverejní tabuľka rozpisujúca príslušnú položku súvahy na hodnotu položky neupravenej o hodnotu zaistenia a na hodnotu zaistenia. Takáto tabuľka sa zostaví podľa § 9 ods. 3 a 4 a podľa § 11a ods. 1.“.

4.

 V § 6 sa vypúšťa odsek 4. Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.

5.

 V § 7 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto vety:

„Náklady na poplatky platené orgánom štátnej správy alebo samosprávy v súvislosti s výkonom správy majetku vo fonde sa vykazujú v položke dane a poplatky tretej časti výkazu ziskov a strát v rámci čistého zisku alebo čistej straty zo správy majetku vo fonde. Poplatky platené súkromným osobám v súvislosti s úkonmi správy majetku vo fonde sa vykazujú v druhej časti výkazu ziskov a strát v rámci čistého výnosu z majetku vo fonde.“.

6.

 V § 21a sa slová „dôchodkovom fonde, v zmiešanom dôchodkovom fonde a v akciovom“ nahrádzajú slovom „garantovanom“.

7.

 V § 30 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „O dni uskutočnenia účtovného prípadu kúpy alebo predaja cenného papiera sa neúčtuje, ak sa vo fonde používa účtovníctvo obchodného dňa podľa odseku 2.“.

8.

 V § 30 odsek 2 znie:

„(2)

Ak vyrovnanie kúpy alebo predaja cenného papiera nie je dohodnuté v dobe dlhšej ako obvyklá doba na vyrovnanie obchodov podľa bežných obchodných zvyklostí na príslušnom trhu, môže sa o cennom papieri účtovať ako o prevedenom už v deň uzavretia obchodu (účtovníctvo obchodného dňa – trade date accounting).“.

9.

 V § 34 odseky 2 a 3 znejú:

„(2)

Cenné papiere poskytnuté ako záloh v repoobchodoch alebo v rámci výpožičky cenných papierov a cenné papiere poskytnuté ako marže, sa účtujú na samostatných analytických účtoch k príslušným syntetickým účtom, na ktorých sa účtovali pred ich poskytnutím ako zálohu alebo ako marže a pokračuje sa v ich oceňovaní, v akom sa oceňovali do ich poskytnutia ako zálohu alebo ako marže.

(3)

Cenné papiere nadobudnuté ako záloh v rámci repoobchodov alebo v rámci pôžičiek cenných papierov, sa zaúčtujú na podsúvahovom účte podľa § 49 ods. 4 alebo ods. 5.“.

10.

 Za § 36 sa vkladá § 36a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠36a

Účtovanie o požičaných cenných papieroch a vypožičaných cenných papieroch

(1)

O vypožičanom cennom papieri sa v účtovníctve dlžníka účtuje ako o podsúvahovom záväzku na podsúvahovom účte podľa § 49 ods. 8. Ak ho dlžník predá, odúčtuje sa podsúvahový záväzok na vrátenie vypožičaného cenného papiera a zaúčtuje sa záväzok na vrátenie vypožičaného cenného papiera, ktorý sa ocení reálnou hodnotou cenného papiera.

(2)

O požičanom cennom papieri sa v účtovníctve veriteľa účtuje na samostatnom analytickom účte k príslušnému syntetickému účtu, na ktorom sa účtoval pred požičaním a pokračuje sa v jeho oceňovaní.

(3)

Výnos alebo náklad z odplaty za požičanie cenného papiera sa časovo rozlišuje.“.

11.

  Za § 54b sa vkladá § 54c, ktorý znie:

㤠54c

Ustanovenia prílohy č. 3 Poznámky časť C Prehľad o peňažných tokoch v znení účinnom do 30. decembra 2012 sa môže použiť pri zostavení účtovnej závierky za rok 2012.“.

12.

 Príloha č. 1 sa nahrádza prílohou č. 1 k tomuto opatreniu.

13.

  Príloha č. 2 sa nahrádza prílohou č. 2 k tomuto opatreniu.

14.

  V prílohe č. 3 Poznámky časť C. Prehľad o peňažných tokoch tabuľková časť znie:

Ozna-čenie C. Prehľad o peňažných tokoch Bežné účtovnéobdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie x Peňažný tok z prevádzkovej činnosti x x 1. Výnosy z úrokov, odplát a provízií (+)     2. Pohľadávky z úrokov, odplát a provízií (-)     3. Náklady na úroky, odplaty a provízie (-)     4. Záväzky z úrokov, odplát a provízií (+)     5. Výnosy z dividend (+)     6. Pohľadávky za dividendy (-)     7. Obrat strany Cr usporiadacích účtov obchodovania s cennými papiermi, drahými kovmi a nehnuteľnosťami (+)     8. Pohľadávky za predané cenné papiere, drahé kovy a nehnuteľnosti (-)     9. Obrat strany Dt analytických účtov prvotného zaúčtovania účtov FN, drahých kovov a nehnuteľností (-)     10. Záväzky na zaplatenie kúpnej ceny FN, drahých kovov a nehnuteľností (+)     11. Výnos z odpísaných pohľadávok (+)     12. Náklady na dodávateľov (-)     13. Záväzky voči dodávateľom (+)     14. Náklady na zrážkovú daň z príjmov (-)     15. Záväzok na zrážkovú daň z príjmov (+)     I. Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti     x Peňažný tok z investičnej činnosti x x 16. Obstaranie nehnuteľností (-)     17. Záväzky z obstarania nehnuteľností (+)     18. Výnosy z dividend z realitných spoločností (+)     19. Pohľadávky na dividendy z realitných spoločností (-)     20. Zníženie/zvýšenie poskytnutých úverov a vkladov (+/-)     II. Čistý peňažný tok z investičnej činnosti     x Peňažný tok z finančnej činnosti x x 21. Emitované podielové listy – preddavky na emitovanie PL/ príspevky sporiteľov (+)     22. Prestupy do/výstupy z fondu, vrátené PL (+/-)     23. Záväzky z výstupov z fondov a záväzky za vrátené PL/ pohľadávky z prestupov do (+/-)     24. Dedičstvá (-)     25. Záväzky na výplatu dedičstiev (+)     26. Preddavky na emitovanie podielových listov (+)     27. Zvýšenie/zníženie prijatých dlhodobých úverov (+/-)     28. Náklady na úroky za dlhodobé úroky (-)     29. Záväzky za úroky za dlhodobé úroky (+)     III. Čistý peňažný tok z finančnej činnosti     IV. Účinok zmien vo výmenných kurzoch na peňažné prostriedky v cudzej mene     V. Čistý vzrast/pokles peňažných prostriedkov a ich ekvivalentov I.+II.+II.+IV.     VI. Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku účtovného obdobia     VII. Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na konci účtovného obdobia VI.+V.    

15. V prílohe č. 3 Poznámky časť E. Poznámky k položkám súvahy a k položkám výkazu ziskov a strát, Súvaha fondu okrem špeciálneho podielového fondu nehnuteľností Aktíva znie:

„Aktíva

Číslo riadku 1.I. Dlhopisy oceňované UH podľa dohodnutej doby splatnosti Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 1. Do jedného mesiaca     2. Do troch mesiacov     3. Do šiestich mesiacov     4. Do jedného roku     5. Do dvoch rokov     6. Do piatich rokov     7. Nad päť rokov       Spolu    

Číslo riadku 1.II. Dlhopisy oceňované UH podľa zostatkovej doby splatnosti Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 1. Do jedného mesiaca     2. Do troch mesiacov     3. Do šiestich mesiacov     4. Do jedného roku     5. Do dvoch rokov     6. Do piatich rokov     7. Nad päť rokov       Spolu    

Čísloriadku 1.III. Dlhopisy oceňované UH Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie a. bez kupónov     a.1.      nezaložené     a.2.      založené v repoobchodoch     a.3.      založené     b. s kupónmi     b.1.      nezaložené     b.2.      založené v repoobchodoch     b.3.      založené       Spolu    

Ak má účtovná jednotka dlhopisy v cudzej mene, vypracuje sa tabuľka ku každej tabuľke k riadku 1 súvahy podľa jednotlivých mien, ktorá sa označí označením príslušnej tabuľky s pripojením označenia meny, napríklad 1.I.USD.

Číslo riadku 2.I. Dlhopisy oceňované RH podľa dohodnutej doby splatnosti Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúceúčtovné obdobie 1. Do jedného mesiaca     2. Do troch mesiacov     3. Do šiestich mesiacov     4. Do jedného roku     5. Do dvoch rokov     6. Do piatich rokov     7. Nad päť rokov       Spolu    

Čísloriadku 2.II. Dlhopisy oceňované RH podľa zostatkovej doby splatnosti Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 1. Do jedného mesiaca     2. Do troch mesiacov     3. Do šiestich mesiacov     4. Do jedného roku     5. Do dvoch rokov     6. Do piatich rokov     7. Nad päť rokov       Spolu    

Číslo riadku 2.III. Dlhopisy oceňované RH Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie a. bez kupónov     a.1.      nezaložené     a.2.      založené v repoobchodoch     a.3.      založené     b. s kupónmi     b.1.      nezaložené     b.2.      založené v repoobchodoch     b.3.      založené       Spolu    

Ak má účtovná jednotka dlhopisy v cudzej mene, vypracuje sa tabuľka ku každej tabuľke k riadku 2 súvahy podľa jednotlivých mien, ktorá sa označí označením príslušnej tabuľky s pripojením označenia meny, napríklad 2.I.USD.

Číslo riadku 3.a).I. Obchodovateľné akcie Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúceúčtovné obdobie 1. Obchodovateľné akcie     1.1.      nezaložené     1.2.      založené v repoobchodoch     1.3.      založené     Číslo riadku 3.a).II. Obchodovateľné akcie podľa mien, v ktorých sú ocenené Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 1. EUR     2. USD     3. JPY     4. CHF     5. GBP     6. SEK     7. CZK     8. HUF     9. PLN     10. CAD     11. AUD     12. Ostatné meny       Spolu       Čísloriadku 3.b).I. Neobchodovateľné akcie Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 1. Neobchodovateľné akcie     1.1.      nezaložené     1.2.      založené       Číslo riadku 3.b).II. Neobchodovateľné akcie podľa mien, v ktorých sú ocenené Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 1. EUR     2. USD     3. JPY     4. CHF     5. GBP     6. SEK     7. CZK     8. HUF     9. PLN     10. CAD     11. AUD     12. Ostatné meny       Spolu       Čísloriadku 3.c).I. Podiely v obchodných spoločnostiach Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 1. Podiely v obchodných spoločnostiach     1.1.      nezaložené     1.2.      založené       Číslo riadku 3.c).II. Podiely v obchodných spoločnostiach podľa mien, v ktorých sú ocenené Bežné účtovnéobdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 1. EUR     2. USD     3. JPY     4. CHF     5. GBP     6. SEK     7. CZK     8. HUF     9. PLN     10. CAD     11. AUD     12. Ostatné meny       Spolu       Čísloriadku 4.I. Podielové listy Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 1. PL otvorených podielových fondov     1.1.      nezaložené     1.2.      založené v repoobchodoch     1.3.      založené     2. PL ostatné     2.1.      nezaložené     2.2.      založené v repoobchodoch     2.3.      založené       Spolu       Číslo riadku 4.II. Podielové listy podľa mien, v ktorých sú ocenené Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúceúčtovné obdobie 1. EUR     2. USD     3. JPY     4. CHF     5. GBP     6. SEK     7. CZK     8. HUF     9. PLN     10. CAD     11. AUD     12. Ostatné meny       Spolu       Číslo riadku 5.I. Krátkodobé pohľadávky podľa dohodnutej doby splatnosti Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 1. Do jedného mesiaca     2. Do troch mesiacov     3. Do šiestich mesiacov     4. Do jedného roku       Spolu       Číslo riadku 5.II. Krátkodobé pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 1. Do jedného mesiaca     2. Do troch mesiacov     3. Do šiestich mesiacov     4. Do jedného roku       Spolu       Číslo riadku 5.III. Krátkodobé pohľadávkypodľa zostatkovej doby splatnosti – zníženie hodnoty Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 1. Hrubá hodnota pohľadávok     2. Zníženie hodnoty     3. Čistá hodnota pohľadávok    

Ak má účtovná jednotka pohľadávky v cudzej mene, vypracuje sa tabuľka ku každej tabuľke k riadku 5 podľa jednotlivých mien, ktorá sa označí označením príslušnej tabuľky s pripojením označenia meny, napríklad 5.I.USD.

Číslo riadku 6.I. Dlhodobé pohľadávkypodľa dohodnutej doby splatnosti Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 1. Do dvoch rokov     2. Do piatich rokov     3. Nad päť rokov       Spolu       Číslo riadku 6.II. Dlhodobé pohľadávkypodľa zostatkovej doby splatnosti Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 1. Do jedného mesiaca     2. Do troch mesiacov     3. Do šiestich mesiacov     4. Do jedného roku     5. Do dvoch rokov     6. Do piatich rokov     7. Nad päť rokov       Spolu       Číslo riadku 6.III. Dlhodobé pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti – zníženie hodnoty Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúceúčtovné obdobie 1. Hrubá hodnota pohľadávok     2. Zníženie hodnoty     3. Čistá hodnota pohľadávok    

Ak má účtovná jednotka pohľadávky v cudzej mene, vypracuje sa tabuľka ku každej tabuľke k riadku 6 podľa jednotlivých mien, ktorá sa označí označením príslušnej tabuľky s pripojením označenia meny, napríklad 6.I.USD.

Číslo riadku 7.I. Deriváty s aktívnym zostatkom Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúceúčtovné obdobie 1. úrokové     1.1.      vyrovnávané v hrubom     1.2.      vyrovnávané v čistom     2. menové     2.1.      vyrovnávané v hrubom     2.2.      vyrovnávané v čistom     3. akciové     3.1.      vyrovnávané v hrubom     3.2.      vyrovnávané v čistom     4. komoditné     4.1.      vyrovnávané v hrubom     4.2.      vyrovnávané v čistom     5. úverové       Spolu       Čísloriadku 7.II. Deriváty s aktívnym zostatom podľa zostatkovej doby splatnosti Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 1. Do jedného mesiaca     2. Do troch mesiacov     3. Do šiestich mesiacov     4. Do jedného roku     5. Nad jeden rok       Spolu       Čísloriadku 8. Drahé kovy Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúceúčtovné obdobie 1. Zlato     2. Striebro     3. Platina     4. Paládium       Spolu       Číslo riadku 9. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúceúčtovné obdobie 1. Bežné účty     2. Poskytnuté úvery splatné na požiadanie a do 24 hodín a vklady splatné do 24 hodín     3. Pohľadávky na peňažné prostriedky v rámci spotových operácií     4. Cenné papiere peňažného trhu s dohodnutou dobou splatnosti najviac tri mesiace     x Medzisúčet – súvaha     5. Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov       Spolu     Ak má účtovná jednotka peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov v cudzej mene, vypracuje sa tabuľka pre každú menu, vrátane meny euro a označí sa číslom príslušnej tabuľky s pripojeným označením meny, napríklad 9. EUR, 9. USD.“.

16.

 V prílohe č. 3 Poznámky sa časť E. Poznámky k položkám súvahy a k položkám výkazu ziskov a strát, Súvaha fondu okrem špeciálneho podielového fondu nehnuteľností Pasíva dopĺňa tabuľkou, ktorá znie:

„ Čísloriadku 6. Reálna hodnota záväzkov z vypožičaného a predaného finančného majetku Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 1. Akcie     2. Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou     3. Podielové listy       Spolu     .“.

17. V prílohe č. 3 Poznámky časť E. Poznámky k položkám súvahy a k položkám výkazu ziskov a strát Výkaz ziskov a strát fondu okrem špeciálneho podielového fondu nehnuteľností znie:

„Výkaz ziskov a strát fondu okrem špeciálneho podielového fondu nehnuteľností

Číslo riadku 1.1. Úroky Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 1. Bežné účty     2. Reverzné repoobchody     3. Vklady v bankách     4. Dlhové cenné papiere     5. Pôžičky obchodným spoločnostiam       Spolu    

Číslo riadku 1.3./b. zníženie hodnoty príslušného majetku/zrušenie zníženia hodnoty príslušného majetku Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 1. Istiny     2. Úroky       Spolu    

Čísloriadku 2. Výnosy z podielových listov Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúceúčtovné obdobie 1. Otvorené podielové fondy     2. Uzatvorené podielové fondy     3. Špeciálne podielové fondy     4. Špeciálne podielové fondy nehnuteľností       Spolu    

Ak má účtovná jednotka výnosy z podielových listov v cudzej mene, vypracujú sa tabuľky k tabuľke k riadku 2 výkazu ziskov strát podľa jednotlivých mien, ktoré sa označia označením príslušnej základnej tabuľky s pripojením označenia meny, napríklad 2. USD.

Číslo riadku 3. Dividendy Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 1. EUR     2. USD     3. JPY     4. CHF     5. GBP     6. SEK     7. CZK     8. HUF     9. PLN     10. CAD     11. AUD     12. Ostatné meny       Spolu    

Číslo riadku 4./c. Zisk/strata z operácií s cennými papiermi Bežné účtovnéobdobie Bezprostredne predchádzajúceúčtovné obdobie 1. Akcie     2. Krátkodobé dlhové cenné papiere     3. Dlhodobé dlhové cenné papiere     4. Podielové listy       Spolu    

Číslo riadku 5./d. Zisk/strata z operácií s devízami Bežné účtovnéobdobie Bezprostredne predchádzajúceúčtovné obdobie 1. EUR     2. USD     3. JPY     4. CHF     5. GBP     6. SEK     7. CZK     8. HUF     9. PLN     10. CAD     11. AUD     12. Ostatné meny       Spolu    

Číslo riadku 6./e. Zisk/strata z derivátov Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 1. úrokové     1.1.      vyrovnávané v hrubom     1.2.      vyrovnávané v čistom     2. menové     2.1.      vyrovnávané v hrubom     2.2.      vyrovnávané v čistom     3. akciové     3.1.      vyrovnávané v hrubom     3.2.      vyrovnávané v čistom     4. komoditné     4.1.      vyrovnávané v hrubom     4.2.      vyrovnávané v čistom     5. úverové       Spolu    

Číslo riadku 7./f. Zisk/strata z operácií s drahými kovmi Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 1. Zlato     2. Striebro     3. Platina     4. Paládium       Spolu    

Číslo riadku i. Bankové poplatky a iné poplatky Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 1. Bankové poplatky     2. Burzové poplatky     3. Poplatky obchodníkom s cennými papiermi     4. Poplatky centrálnemu depozitárovi cenných papierov       Spolu    

.“.

18. V prílohe č. 3 Poznámky časť E. Poznámky k položkám súvahy a k položkám výkazu ziskov a strát Použité skratky znejú:

„Použité skratky:

Dt – strana „má dať“ účtu.

Cr – strana „dal“ účtu

Úč. o. – účtovné obdobie.

PL – podielový list

FN – finančný nástroj

UH – umorovaná hodnota

RH – reálna hodnota“.

Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2012 okrem čl. I šiesteho bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2013.

Peter Kažimír

podpredseda vlády a minister financií

Príloha č. 1 k opatreniu č. MF/23778/2012-74

Prevziať prílohu - SÚVAHA – dôchodkového fondu, príspevkového doplnkového dôchodkového fondu a výplatného doplnkového dôchodkového fondu, otvoreného/uzavretého/špeciálneho podielového fondu s výnimkou špeciálneho podielového fondu nehnuteľností

Prevziať prílohu - SÚVAHA – špeciálneho podielového fondu nehnuteľností

Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/23778/2012-74

Prevziať prílohu - VÝKAZ ZISKOV A STRÁT dôchodkového fondu, príspevkového doplnkového dôchodkového fondu a výplatného doplnkového dôchodkového fondu, otvoreného/uzavretého/špeciálneho podielového fondu s výnimkou špeciálneho podielového fondu nehnuteľností

Prevziať prílohu - VÝKAZ ZISKOV A STRÁT špeciálneho podielového fondu nehnuteľností
Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

opatrenie zo 14. decembra 2012 č. MF/23778/2012-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/25835/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre podielové fondy, dôchodkové fondy a doplnkové dôchodkové fondy v znení neskorších predpisov.

Týmto opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/25835/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre podielové fondy, dôchodkové fondy a doplnkové dôchodkové fondy (oznámenie č. 646/2007 Z. z.) v znení neskorších predpisov na účel, aby sa ustanovili finančné výkazy v podobe, ktorá je vhodná aj na ich predkladanie do registra účtovných závierok v elektronickej podobe, a aby sa v dôsledku nedávnych úprav zákonných noriem upravujúcich kolektívne investovanie a dôchodkové sporenie upravili finančné výkazy a v dôsledku týchto úprav aj poznámky k účtovnej závierke. Upravuje sa účtovanie o pôžičkách cenných papierov.

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2012.

Opatrenie bude uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 10/2012 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky a v elektronickej forme na webovom sídle www.finance.gov.sk.

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2012 č. MF/23778/2012-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/25835/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre podielové fondy, dôchodkové fondy a doplnkové dôchodkové fondy v znení neskorších predpisov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/25835/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre podielové fondy, dôchodkové fondy a doplnkové dôchodkové fondy (oznámenie č. 646/2007 Z. z.) v znení opatrenia z 10. decembra 2008 č. MF/24545/2008-74 (oznámenie č. 594/2008 Z. z.), opatrenia z 27. decembra 2010 č. MF/027012/2010-74 (oznámenie č. 536/2010 Z. z.), opatrenia z 24. októbra 2011 č. MF/24041/2011-74 (oznámenie č. 368/2011 Z. z.), opatrenia zo 16. decembra 2011 č. MF/27547/2011-74 (oznámenie č. 567/2011 Z. z.) a opatrenia z 22. marca 2012 č. MF/9713/2012-74 (oznámenie č. 120/2012 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1.

 V § 4 ods. 2 sa vypúšťa druhá veta.

2.

 V § 4 sa vypúšťajú odseky 3 až 5. Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 3.

3.

 V § 5 odsek 2 znie:

„(2)

Položky majetku sú v súvahe zoskupené podľa toho, aký je podľa ich povahy a investičnej stratégie fondu ich účel z hľadiska zhodnocovania majetku vo fonde. Ako prvý sa uvádza majetok držaný primárne na účel jeho zhodnotenia. Investície sa ďalej členia podľa druhov zostupne, podľa obvyklého relatívneho podielu príslušného druhu investície na tvorbe výnosov. Súvaha v prílohe č. 1 je zostavená podľa rozdelenia investícií vo väčšine fondov. V pasívach sa uvádzajú najprv záväzky usporiadané zostupne podľa likvidity a potom sa uvádza položka vlastného imania. Zaistené položky súvahy sa v súvahe vykážu v hodnote upravenej o hodnotu zaistenia. V poznámkach sa v poznámke k príslušnej položke súvahy zverejní tabuľka rozpisujúca príslušnú položku súvahy na hodnotu položky neupravenej o hodnotu zaistenia a na hodnotu zaistenia. Takáto tabuľka sa zostaví podľa § 9 ods. 3 a 4 a podľa § 11a ods. 1.“.

4.

 V § 6 sa vypúšťa odsek 4. Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.

5.

 V § 7 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto vety:

„Náklady na poplatky platené orgánom štátnej správy alebo samosprávy v súvislosti s výkonom správy majetku vo fonde sa vykazujú v položke dane a poplatky tretej časti výkazu ziskov a strát v rámci čistého zisku alebo čistej straty zo správy majetku vo fonde. Poplatky platené súkromným osobám v súvislosti s úkonmi správy majetku vo fonde sa vykazujú v druhej časti výkazu ziskov a strát v rámci čistého výnosu z majetku vo fonde.“.

7.

 V § 30 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „O dni uskutočnenia účtovného prípadu kúpy alebo predaja cenného papiera sa neúčtuje, ak sa vo fonde používa účtovníctvo obchodného dňa podľa odseku 2.“.

8.

 V § 30 odsek 2 znie:

„(2)

Ak vyrovnanie kúpy alebo predaja cenného papiera nie je dohodnuté v dobe dlhšej ako obvyklá doba na vyrovnanie obchodov podľa bežných obchodných zvyklostí na príslušnom trhu, môže sa o cennom papieri účtovať ako o prevedenom už v deň uzavretia obchodu (účtovníctvo obchodného dňa – trade date accounting).“.

9.

 V § 34 odseky 2 a 3 znejú:

„(2)

Cenné papiere poskytnuté ako záloh v repoobchodoch alebo v rámci výpožičky cenných papierov a cenné papiere poskytnuté ako marže, sa účtujú na samostatných analytických účtoch k príslušným syntetickým účtom, na ktorých sa účtovali pred ich poskytnutím ako zálohu alebo ako marže a pokračuje sa v ich oceňovaní, v akom sa oceňovali do ich poskytnutia ako zálohu alebo ako marže.

(3)

Cenné papiere nadobudnuté ako záloh v rámci repoobchodov alebo v rámci pôžičiek cenných papierov, sa zaúčtujú na podsúvahovom účte podľa § 49 ods. 4 alebo ods. 5.“.

10.

 Za § 36 sa vkladá § 36a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠36a

Účtovanie o požičaných cenných papieroch a vypožičaných cenných papieroch

(1)

O vypožičanom cennom papieri sa v účtovníctve dlžníka účtuje ako o podsúvahovom záväzku na podsúvahovom účte podľa § 49 ods. 8. Ak ho dlžník predá, odúčtuje sa podsúvahový záväzok na vrátenie vypožičaného cenného papiera a zaúčtuje sa záväzok na vrátenie vypožičaného cenného papiera, ktorý sa ocení reálnou hodnotou cenného papiera.

(2)

O požičanom cennom papieri sa v účtovníctve veriteľa účtuje na samostatnom analytickom účte k príslušnému syntetickému účtu, na ktorom sa účtoval pred požičaním a pokračuje sa v jeho oceňovaní.

(3)

Výnos alebo náklad z odplaty za požičanie cenného papiera sa časovo rozlišuje.“.

11.

  Za § 54b sa vkladá § 54c, ktorý znie:

㤠54c

Ustanovenia prílohy č. 3 Poznámky časť C Prehľad o peňažných tokoch v znení účinnom do 30. decembra 2012 sa môže použiť pri zostavení účtovnej závierky za rok 2012.“.

12.

 Príloha č. 1 sa nahrádza prílohou č. 1 k tomuto opatreniu.

13.

  Príloha č. 2 sa nahrádza prílohou č. 2 k tomuto opatreniu.

14.

  V prílohe č. 3 Poznámky časť C. Prehľad o peňažných tokoch tabuľková časť znie:

Ozna-čenie C. Prehľad o peňažných tokoch Bežné účtovnéobdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie x Peňažný tok z prevádzkovej činnosti x x 1. Výnosy z úrokov, odplát a provízií (+)     2. Pohľadávky z úrokov, odplát a provízií (-)     3. Náklady na úroky, odplaty a provízie (-)     4. Záväzky z úrokov, odplát a provízií (+)     5. Výnosy z dividend (+)     6. Pohľadávky za dividendy (-)     7. Obrat strany Cr usporiadacích účtov obchodovania s cennými papiermi, drahými kovmi a nehnuteľnosťami (+)     8. Pohľadávky za predané cenné papiere, drahé kovy a nehnuteľnosti (-)     9. Obrat strany Dt analytických účtov prvotného zaúčtovania účtov FN, drahých kovov a nehnuteľností (-)     10. Záväzky na zaplatenie kúpnej ceny FN, drahých kovov a nehnuteľností (+)     11. Výnos z odpísaných pohľadávok (+)     12. Náklady na dodávateľov (-)     13. Záväzky voči dodávateľom (+)     14. Náklady na zrážkovú daň z príjmov (-)     15. Záväzok na zrážkovú daň z príjmov (+)     I. Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti     x Peňažný tok z investičnej činnosti x x 16. Obstaranie nehnuteľností (-)     17. Záväzky z obstarania nehnuteľností (+)     18. Výnosy z dividend z realitných spoločností (+)     19. Pohľadávky na dividendy z realitných spoločností (-)     20. Zníženie/zvýšenie poskytnutých úverov a vkladov (+/-)     II. Čistý peňažný tok z investičnej činnosti     x Peňažný tok z finančnej činnosti x x 21. Emitované podielové listy – preddavky na emitovanie PL/ príspevky sporiteľov (+)     22. Prestupy do/výstupy z fondu, vrátené PL (+/-)     23. Záväzky z výstupov z fondov a záväzky za vrátené PL/ pohľadávky z prestupov do (+/-)     24. Dedičstvá (-)     25. Záväzky na výplatu dedičstiev (+)     26. Preddavky na emitovanie podielových listov (+)     27. Zvýšenie/zníženie prijatých dlhodobých úverov (+/-)     28. Náklady na úroky za dlhodobé úroky (-)     29. Záväzky za úroky za dlhodobé úroky (+)     III. Čistý peňažný tok z finančnej činnosti     IV. Účinok zmien vo výmenných kurzoch na peňažné prostriedky v cudzej mene     V. Čistý vzrast/pokles peňažných prostriedkov a ich ekvivalentov I.+II.+II.+IV.     VI. Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku účtovného obdobia     VII. Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na konci účtovného obdobia VI.+V.    

15. V prílohe č. 3 Poznámky časť E. Poznámky k položkám súvahy a k položkám výkazu ziskov a strát, Súvaha fondu okrem špeciálneho podielového fondu nehnuteľností Aktíva znie:

„Aktíva

Číslo riadku 1.I. Dlhopisy oceňované UH podľa dohodnutej doby splatnosti Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 1. Do jedného mesiaca     2. Do troch mesiacov     3. Do šiestich mesiacov     4. Do jedného roku     5. Do dvoch rokov     6. Do piatich rokov     7. Nad päť rokov       Spolu    

Číslo riadku 1.II. Dlhopisy oceňované UH podľa zostatkovej doby splatnosti Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 1. Do jedného mesiaca     2. Do troch mesiacov     3. Do šiestich mesiacov     4. Do jedného roku     5. Do dvoch rokov     6. Do piatich rokov     7. Nad päť rokov       Spolu    

Čísloriadku 1.III. Dlhopisy oceňované UH Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie a. bez kupónov     a.1.      nezaložené     a.2.      založené v repoobchodoch     a.3.      založené     b. s kupónmi     b.1.      nezaložené     b.2.      založené v repoobchodoch     b.3.      založené       Spolu    

Ak má účtovná jednotka dlhopisy v cudzej mene, vypracuje sa tabuľka ku každej tabuľke k riadku 1 súvahy podľa jednotlivých mien, ktorá sa označí označením príslušnej tabuľky s pripojením označenia meny, napríklad 1.I.USD.

Číslo riadku 2.I. Dlhopisy oceňované RH podľa dohodnutej doby splatnosti Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúceúčtovné obdobie 1. Do jedného mesiaca     2. Do troch mesiacov     3. Do šiestich mesiacov     4. Do jedného roku     5. Do dvoch rokov     6. Do piatich rokov     7. Nad päť rokov       Spolu    

Čísloriadku 2.II. Dlhopisy oceňované RH podľa zostatkovej doby splatnosti Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 1. Do jedného mesiaca     2. Do troch mesiacov     3. Do šiestich mesiacov     4. Do jedného roku     5. Do dvoch rokov     6. Do piatich rokov     7. Nad päť rokov       Spolu    

Číslo riadku 2.III. Dlhopisy oceňované RH Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie a. bez kupónov     a.1.      nezaložené     a.2.      založené v repoobchodoch     a.3.      založené     b. s kupónmi     b.1.      nezaložené     b.2.      založené v repoobchodoch     b.3.      založené       Spolu    

Ak má účtovná jednotka dlhopisy v cudzej mene, vypracuje sa tabuľka ku každej tabuľke k riadku 2 súvahy podľa jednotlivých mien, ktorá sa označí označením príslušnej tabuľky s pripojením označenia meny, napríklad 2.I.USD.

Číslo riadku 3.a).I. Obchodovateľné akcie Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúceúčtovné obdobie 1. Obchodovateľné akcie     1.1.      nezaložené     1.2.      založené v repoobchodoch     1.3.      založené     Číslo riadku 3.a).II. Obchodovateľné akcie podľa mien, v ktorých sú ocenené Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 1. EUR     2. USD     3. JPY     4. CHF     5. GBP     6. SEK     7. CZK     8. HUF     9. PLN     10. CAD     11. AUD     12. Ostatné meny       Spolu       Čísloriadku 3.b).I. Neobchodovateľné akcie Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 1. Neobchodovateľné akcie     1.1.      nezaložené     1.2.      založené       Číslo riadku 3.b).II. Neobchodovateľné akcie podľa mien, v ktorých sú ocenené Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 1. EUR     2. USD     3. JPY     4. CHF     5. GBP     6. SEK     7. CZK     8. HUF     9. PLN     10. CAD     11. AUD     12. Ostatné meny       Spolu       Čísloriadku 3.c).I. Podiely v obchodných spoločnostiach Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 1. Podiely v obchodných spoločnostiach     1.1.      nezaložené     1.2.      založené       Číslo riadku 3.c).II. Podiely v obchodných spoločnostiach podľa mien, v ktorých sú ocenené Bežné účtovnéobdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 1. EUR     2. USD     3. JPY     4. CHF     5. GBP     6. SEK     7. CZK     8. HUF     9. PLN     10. CAD     11. AUD     12. Ostatné meny       Spolu       Čísloriadku 4.I. Podielové listy Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 1. PL otvorených podielových fondov     1.1.      nezaložené     1.2.      založené v repoobchodoch     1.3.      založené     2. PL ostatné     2.1.      nezaložené     2.2.      založené v repoobchodoch     2.3.      založené       Spolu       Číslo riadku 4.II. Podielové listy podľa mien, v ktorých sú ocenené Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúceúčtovné obdobie 1. EUR     2. USD     3. JPY     4. CHF     5. GBP     6. SEK     7. CZK     8. HUF     9. PLN     10. CAD     11. AUD     12. Ostatné meny       Spolu       Číslo riadku 5.I. Krátkodobé pohľadávky podľa dohodnutej doby splatnosti Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 1. Do jedného mesiaca     2. Do troch mesiacov     3. Do šiestich mesiacov     4. Do jedného roku       Spolu       Číslo riadku 5.II. Krátkodobé pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 1. Do jedného mesiaca     2. Do troch mesiacov     3. Do šiestich mesiacov     4. Do jedného roku       Spolu       Číslo riadku 5.III. Krátkodobé pohľadávkypodľa zostatkovej doby splatnosti – zníženie hodnoty Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 1. Hrubá hodnota pohľadávok     2. Zníženie hodnoty     3. Čistá hodnota pohľadávok    

Ak má účtovná jednotka pohľadávky v cudzej mene, vypracuje sa tabuľka ku každej tabuľke k riadku 5 podľa jednotlivých mien, ktorá sa označí označením príslušnej tabuľky s pripojením označenia meny, napríklad 5.I.USD.

Číslo riadku 6.I. Dlhodobé pohľadávkypodľa dohodnutej doby splatnosti Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 1. Do dvoch rokov     2. Do piatich rokov     3. Nad päť rokov       Spolu       Číslo riadku 6.II. Dlhodobé pohľadávkypodľa zostatkovej doby splatnosti Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 1. Do jedného mesiaca     2. Do troch mesiacov     3. Do šiestich mesiacov     4. Do jedného roku     5. Do dvoch rokov     6. Do piatich rokov     7. Nad päť rokov       Spolu       Číslo riadku 6.III. Dlhodobé pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti – zníženie hodnoty Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúceúčtovné obdobie 1. Hrubá hodnota pohľadávok     2. Zníženie hodnoty     3. Čistá hodnota pohľadávok    

Ak má účtovná jednotka pohľadávky v cudzej mene, vypracuje sa tabuľka ku každej tabuľke k riadku 6 podľa jednotlivých mien, ktorá sa označí označením príslušnej tabuľky s pripojením označenia meny, napríklad 6.I.USD.

Číslo riadku 7.I. Deriváty s aktívnym zostatkom Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúceúčtovné obdobie 1. úrokové     1.1.      vyrovnávané v hrubom     1.2.      vyrovnávané v čistom     2. menové     2.1.      vyrovnávané v hrubom     2.2.      vyrovnávané v čistom     3. akciové     3.1.      vyrovnávané v hrubom     3.2.      vyrovnávané v čistom     4. komoditné     4.1.      vyrovnávané v hrubom     4.2.      vyrovnávané v čistom     5. úverové       Spolu       Čísloriadku 7.II. Deriváty s aktívnym zostatom podľa zostatkovej doby splatnosti Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 1. Do jedného mesiaca     2. Do troch mesiacov     3. Do šiestich mesiacov     4. Do jedného roku     5. Nad jeden rok       Spolu       Čísloriadku 8. Drahé kovy Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúceúčtovné obdobie 1. Zlato     2. Striebro     3. Platina     4. Paládium       Spolu       Číslo riadku 9. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúceúčtovné obdobie 1. Bežné účty     2. Poskytnuté úvery splatné na požiadanie a do 24 hodín a vklady splatné do 24 hodín     3. Pohľadávky na peňažné prostriedky v rámci spotových operácií     4. Cenné papiere peňažného trhu s dohodnutou dobou splatnosti najviac tri mesiace     x Medzisúčet – súvaha     5. Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov       Spolu     Ak má účtovná jednotka peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov v cudzej mene, vypracuje sa tabuľka pre každú menu, vrátane meny euro a označí sa číslom príslušnej tabuľky s pripojeným označením meny, napríklad 9. EUR, 9. USD.“.

16.

 V prílohe č. 3 Poznámky sa časť E. Poznámky k položkám súvahy a k položkám výkazu ziskov a strát, Súvaha fondu okrem špeciálneho podielového fondu nehnuteľností Pasíva dopĺňa tabuľkou, ktorá znie:

„ Čísloriadku 6. Reálna hodnota záväzkov z vypožičaného a predaného finančného majetku Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 1. Akcie     2. Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou     3. Podielové listy       Spolu     .“.

17. V prílohe č. 3 Poznámky časť E. Poznámky k položkám súvahy a k položkám výkazu ziskov a strát Výkaz ziskov a strát fondu okrem špeciálneho podielového fondu nehnuteľností znie:

„Výkaz ziskov a strát fondu okrem špeciálneho podielového fondu nehnuteľností

Číslo riadku 1.1. Úroky Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 1. Bežné účty     2. Reverzné repoobchody     3. Vklady v bankách     4. Dlhové cenné papiere     5. Pôžičky obchodným spoločnostiam       Spolu    

Číslo riadku 1.3./b. zníženie hodnoty príslušného majetku/zrušenie zníženia hodnoty príslušného majetku Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 1. Istiny     2. Úroky       Spolu    

Čísloriadku 2. Výnosy z podielových listov Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúceúčtovné obdobie 1. Otvorené podielové fondy     2. Uzatvorené podielové fondy     3. Špeciálne podielové fondy     4. Špeciálne podielové fondy nehnuteľností       Spolu    

Ak má účtovná jednotka výnosy z podielových listov v cudzej mene, vypracujú sa tabuľky k tabuľke k riadku 2 výkazu ziskov strát podľa jednotlivých mien, ktoré sa označia označením príslušnej základnej tabuľky s pripojením označenia meny, napríklad 2. USD.

Číslo riadku 3. Dividendy Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 1. EUR     2. USD     3. JPY     4. CHF     5. GBP     6. SEK     7. CZK     8. HUF     9. PLN     10. CAD     11. AUD     12. Ostatné meny       Spolu    

Číslo riadku 4./c. Zisk/strata z operácií s cennými papiermi Bežné účtovnéobdobie Bezprostredne predchádzajúceúčtovné obdobie 1. Akcie     2. Krátkodobé dlhové cenné papiere     3. Dlhodobé dlhové cenné papiere     4. Podielové listy       Spolu    

Číslo riadku 5./d. Zisk/strata z operácií s devízami Bežné účtovnéobdobie Bezprostredne predchádzajúceúčtovné obdobie 1. EUR     2. USD     3. JPY     4. CHF     5. GBP     6. SEK     7. CZK     8. HUF     9. PLN     10. CAD     11. AUD     12. Ostatné meny       Spolu    

Číslo riadku 6./e. Zisk/strata z derivátov Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 1. úrokové     1.1.      vyrovnávané v hrubom     1.2.      vyrovnávané v čistom     2. menové     2.1.      vyrovnávané v hrubom     2.2.      vyrovnávané v čistom     3. akciové     3.1.      vyrovnávané v hrubom     3.2.      vyrovnávané v čistom     4. komoditné     4.1.      vyrovnávané v hrubom     4.2.      vyrovnávané v čistom     5. úverové       Spolu    

Číslo riadku 7./f. Zisk/strata z operácií s drahými kovmi Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 1. Zlato     2. Striebro     3. Platina     4. Paládium       Spolu    

Číslo riadku i. Bankové poplatky a iné poplatky Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 1. Bankové poplatky     2. Burzové poplatky     3. Poplatky obchodníkom s cennými papiermi     4. Poplatky centrálnemu depozitárovi cenných papierov       Spolu    

.“.

18. V prílohe č. 3 Poznámky časť E. Poznámky k položkám súvahy a k položkám výkazu ziskov a strát Použité skratky znejú:

„Použité skratky:

Dt – strana „má dať“ účtu.

Cr – strana „dal“ účtu

Úč. o. – účtovné obdobie.

PL – podielový list

FN – finančný nástroj

UH – umorovaná hodnota

RH – reálna hodnota“.

Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2012 okrem čl. I šiesteho bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2013.

Peter Kažimír

podpredseda vlády a minister financií

Príloha č. 1 k opatreniu č. MF/23778/2012-74

Prevziať prílohu - SÚVAHA – dôchodkového fondu, príspevkového doplnkového dôchodkového fondu a výplatného doplnkového dôchodkového fondu, otvoreného/uzavretého/špeciálneho podielového fondu s výnimkou špeciálneho podielového fondu nehnuteľností

Prevziať prílohu - SÚVAHA – špeciálneho podielového fondu nehnuteľností

Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/23778/2012-74

Prevziať prílohu - VÝKAZ ZISKOV A STRÁT dôchodkového fondu, príspevkového doplnkového dôchodkového fondu a výplatného doplnkového dôchodkového fondu, otvoreného/uzavretého/špeciálneho podielového fondu s výnimkou špeciálneho podielového fondu nehnuteľností

Prevziať prílohu - VÝKAZ ZISKOV A STRÁT špeciálneho podielového fondu nehnuteľností