Porovnanie znení zákona

Zmeny
1/1

Znenie účinné od:
(Zvoľte novšie znenie)

Znenie účinné od:
(Zvoľte staršie znenie)

Výsledok porovnania:

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 36/2005 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 102/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 192/2011 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 436/2013 Z. z. a nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 217/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.

V § 1 odsek 1 znie:

„(1)

Tento zákon upravuje

a)

postavenie a pôsobnosť prokuratúry,

b)

postavenie a pôsobnosť generálneho prokurátora Slovenskej republiky (ďalej len „generálny prokurátor“),

c)

pôsobnosť ostatných prokurátorov,

d)

právomoci asistentov prokurátorov a právnych čakateľov prokuratúry,

e)

organizáciu a riadenie prokuratúry.“.

2.

V § 3 ods. 2 druhej vete sa vypúšťa slovo „všetky“.

3.

V § 4 ods. 1 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:

„f)

uplatňovaním svojich oprávnení v oblasti medzinárodnej spolupráce v rozsahu ustanovenom osobitnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami vyhlásenými spôsobom ustanoveným zákonom a právne záväznými aktmi Európskej únie,“.

Doterajšie písmená f) až i) sa označujú ako písmená g) až j).

4.

V § 4 ods. 1 písm. j) sa spojka „alebo“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo právne záväzný akt Európskej únie“.

5.

V § 4 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „a právni čakatelia prokuratúry“.

6.

V § 6 odsek 2 znie:

„(2)

Pokyn vydaný podriadenému prokurátorovi musí mať písomnú formu. Podriadený prokurátor je povinný ho splniť, ak ďalej nie je ustanovené inak. Ak vec neznesie odklad, nadriadený prokurátor môže pokyn vydať aj ústne, telefonicky, telefaxom alebo elektronickými prostriedkami. Pokyn vydaný ústne, telefonicky, telefaxom alebo elektronickými prostriedkami bez zaručeného elektronického podpisu musí nadriadený prokurátor do 48 hodín zopakovať v listinnej podobe alebo elektronickými prostriedkami so zaručeným elektronickým podpisom, inak je pokyn neplatný. Zodpovednosť za konanie na základe pokynu, ktorý sa stal neplatným, nesie nadriadený prokurátor, ktorý pokyn vydal. Pokyn o odňatí veci podľa odseku 1 písm. a) a b) musí nadriadený prokurátor písomne odôvodniť; pokyn o odňatí veci sa zverejňuje podľa § 55m.“.

7.

§ 6a a 6b sa vypúšťajú.

8.

V § 7 odseky 2, 3 a 6 znejú:

„(2)

Generálneho prokurátora vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky na návrh Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „národná rada“). Funkčné obdobie generálneho prokurátora je sedem rokov; začína plynúť dňom zloženia sľubu generálnym prokurátorom. Toto funkčné obdobie sa predlžuje až do zloženia sľubu novým generálnym prokurátorom. Tá istá osoba nemôže byť opakovane vymenovaná za generálneho prokurátora.

(3)

Za generálneho prokurátora môže byť vymenovaný len prokurátor, ktorý dosiahol vek najmenej 40 rokov, ak s vymenovaním súhlasí a ak aspoň desať rokov vykonával funkciu prokurátora, sudcu alebo advokáta, z toho najmenej päť rokov funkciu prokurátora alebo sudcu. Splnenie týchto podmienok overuje národná rada pred hlasovaním o návrhu na vymenovanie.

(6)

Ak je za generálneho prokurátora vymenovaný prokurátor, ktorý v čase vymenovania nie je prokurátorom generálnej prokuratúry, stáva sa dňom zloženia sľubu prokurátorom generálnej prokuratúry.“.

9.

V § 8 ods. 3 písm. f) sa vypúšťajú slová „podľa lekárskeho posudku, rozhodnutia orgánu štátnej zdravotnej správy alebo orgánu sociálneho zabezpečenia“.

10.

V § 8 ods. 3 písmeno g) znie:

„g)

spáchal čin, ktorý je podľa právoplatného rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) vydaného v disciplinárnom konaní nezlučiteľný s výkonom funkcie generálneho prokurátora,“.

11.

§ 9 znie:

㤠9

(1)

Generálneho prokurátora zastupuje a počas zastupovania generálneho prokurátora vykonáva funkciu generálneho prokurátora v plnom rozsahu práv a povinností generálneho prokurátora prvý námestník generálneho prokurátora, ak nový generálny prokurátor ešte nezložil sľub, a

a)

doterajší generálny prokurátor zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,

b)

doterajšiemu generálnemu prokurátorovi v dôsledku vzdania sa funkcie generálneho prokurátora alebo odvolania z funkcie generálneho prokurátora zaniklo oprávnenie vykonávať funkciu generálneho prokurátora.

(2)

Prvému námestníkovi generálneho prokurátora zanikne oprávnenie podľa odseku 1 až vtedy, keď zloží sľub nový generálny prokurátor.

(3)

Generálneho prokurátora zastupuje a počas zastupovania generálneho prokurátora vykonáva funkciu generálneho prokurátora v plnom rozsahu práv a povinností generálneho prokurátora prvý námestník generálneho prokurátora aj vtedy, ak

a)

generálny prokurátor dočasne stratí oprávnenie vykonávať funkciu generálneho prokurátora z dôvodu pozastavenia výkonu funkcie prokurátora,

b)

generálny prokurátor svoju funkciu po čas dlhší ako 30 dní nevykonáva.

(4)

Prvému námestníkovi generálneho prokurátora zanikne oprávnenie podľa odseku 3 až vtedy, keď sa ujme výkonu svojej funkcie generálny prokurátor.

(5)

V ostatných prípadoch prvý námestník generálneho prokurátora zastupuje generálneho prokurátora v rozsahu, ktorý určí generálny prokurátor.

(6)

Ak tento zákon v § 16b neustanovuje inak, generálneho prokurátora môže zastupovať aj iný prokurátor v rozsahu, ktorý určí generálny prokurátor.“.

12.

Druhý diel druhej časti vrátane nadpisu znie:

„DRUHÝ DIEL

PÔSOBNOSŤ GENERÁLNEHO PROKURÁTORA

Riadiaca a kontrolná právomoc generálneho prokurátora

§ 10

(1)

Generálny prokurátor riadi a kontroluje činnosť prokuratúry na všetkých stupňoch.

(2)

Generálny prokurátor na plnenie úloh vydáva príkazy, pokyny a iné služobné predpisy, ktoré sú záväzné pre všetkých prokurátorov, právnych čakateľov prokuratúry, asistentov prokurátorov a ostatných zamestnancov prokuratúry.

(3)

Generálny prokurátor vydáva právne a organizačné akty, o ktorých to ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis.3)

§ 11

(1)

V záujme jednotného uplatňovania zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov generálny prokurátor vydáva stanoviská, ktoré sú záväzné pre všetkých prokurátorov, právnych čakateľov prokuratúry a asistentov prokurátorov (ďalej len „záväzné stanoviská“), a to na návrh Komisie pre vydávanie záväzných stanovísk (ďalej len „komisia“) alebo bez takého návrhu.

(2)

Komisia sa skladá zo šiestich členov, z ktorých

a)

troch členov vymenúva a odvoláva generálny prokurátor,

b)

dvoch členov volí a odvoláva Súdna rada Slovenskej republiky (ďalej len „súdna rada“),

c)

jedného člena volí a odvoláva vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“).

(3)

Za člena komisie možno vymenovať len toho, kto má morálne a odborné predpoklady na nestranný výkon tejto funkcie a kto vykonáva právnické povolanie aspoň desať rokov. Funkcia člena komisie je nezastupiteľná.

(4)

Zasadnutie komisie zvoláva generálny prokurátor. Podrobnosti o rokovaní komisie upravuje rokovací poriadok schválený komisiou.

(5)

Komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. Návrh na vydanie záväzného stanoviska je schválený, ak zaň hlasovali aspoň štyria jej členovia.

§ 12

(1)

Generálny prokurátor vydáva právne a organizačné akty, ktoré sa uverejňujú v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, príkazy, pokyny a ďalšie služobné predpisy z vlastnej iniciatívy, na základe návrhov podriadených prokurátorov a zamestnancov prokuratúry alebo podnetov fyzických osôb a právnických osôb.

(2)

Komisia prerokúva návrhy na vydanie záväzných stanovísk na základe rozhodnutia generálneho prokurátora.

§ 13

Pôsobnosť generálneho prokurátora vo vzťahu k národnej rade a jej orgánom

(1)

Generálny prokurátor podáva národnej rade raz za rok správu o činnosti prokuratúry, ktorá obsahuje jej poznatky o stave zákonnosti. Súčasťou správy o činnosti prokuratúry sú štatistické údaje o činnosti jednotlivých prokuratúr. Prílohou správy o činnosti prokuratúry je zoznam záväzných stanovísk, ktoré vydal generálny prokurátor. Rovnopis správy o činnosti prokuratúry generálny prokurátor zasiela prezidentovi Slovenskej republiky a vláde.

(2)

Na základe poznatkov získaných z činnosti prokuratúry je generálny prokurátor oprávnený predkladať predsedovi národnej rady podnety na prijatie zákonov, ich zmeny alebo doplnenia.

(3)

Generálny prokurátor oznamuje predsedovi národnej rady a predsedovi mandátového a imunitného výboru národnej rady, že poslanec národnej rady bol pristihnutý a zadržaný pri trestnom čine a žiada o vydanie súhlasu na jeho zadržanie.3a)

(4)

Generálny prokurátor žiada národnú radu o vydanie súhlasu na vzatie poslanca národnej rady do väzby; podanie žiadosti o vydanie súhlasu na vzatie poslanca národnej rady do väzby oznámi predsedovi národnej rady.3b)

(5)

Generálny prokurátor môže podať národnej rade návrh na voľbu kandidátov za sudcov ústavného súdu.

(6)

Generálny prokurátor sa môže za podmienok ustanovených osobitným zákonom4) zúčastňovať na schôdzach národnej rady a jej výborov.

§ 14

Pôsobnosť generálneho prokurátora vo vzťahu k vláde

Na základe poznatkov získaných z činnosti prokuratúry je generálny prokurátor oprávnený predkladať vláde podnety na prijatie zákonov, ich zmeny alebo doplnenia.

§ 15

Pôsobnosť generálneho prokurátora vo vzťahu k ústavnému súdu

(1)

Generálny prokurátor je oprávnený podať ústavnému súdu

a)

návrh na začatie konania o súlade právnych predpisov,

b)

návrh na začatie konania o výklad ústavy alebo ústavného zákona, ak je vec sporná,

c)

návrh na začatie konania o ústavnosti a zákonnosti volieb prezidenta Slovenskej republiky, volieb do národnej rady, volieb do orgánov územnej samosprávy a volieb do Európskeho parlamentu,

d)

sťažnosť proti výsledku referenda vyhláseného prezidentom Slovenskej republiky,

e)

sťažnosť proti výsledku ľudového hlasovania o odvolaní prezidenta Slovenskej republiky,

f)

návrh na vyhlásenie rozhodnutia o uvoľnení funkcie prezidenta Slovenskej republiky,

g)

návrh na preskúmanie rozhodnutia o rozpustení alebo pozastavení činnosti politickej strany alebo politického hnutia,

h)

návrh na začatie konania o súlade rozhodnutia o vyhlásení výnimočného stavu alebo núdzového stavu a ďalších na neho nadväzujúcich rozhodnutí,

i)

návrh na začatie konania o neplatnosti právnych predpisov.

(2)

Pred rozhodnutím ústavného súdu vo veciach súladu právnych predpisov je generálny prokurátor povinný podať ústavnému súdu stanovisko k prerokúvanej veci, ak ho o stanovisko požiada predseda ústavného súdu.

(3)

Pred rozhodnutím ústavného súdu vo veciach preskúmania rozhodnutia o rozpustení alebo pozastavení činnosti politickej strany alebo politického hnutia je generálny prokurátor povinný na základe vyžiadania predsedu ústavného súdu alebo predsedu senátu tohto súdu podať stanovisko k prerokúvanej veci.

(4)

Generálny prokurátor oznámi predsedovi ústavného súdu, že sudca ústavného súdu bol pristihnutý a zadržaný pri páchaní trestného činu, a ak ide o predsedu ústavného súdu, podpredsedovi ústavného súdu.

(5)

Generálny prokurátor je oprávnený požiadať ústavný súd o vydanie súhlasu na vzatie do väzby sudcu okresného súdu, krajského súdu, Špecializovaného trestného súdu, Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) alebo ústavného súdu.

§ 16

Pôsobnosť generálneho prokurátora vo vzťahu k najvyššiemu súdu

(1)

Generálny prokurátor vykonáva svoju pôsobnosť vo vzťahu k najvyššiemu súdu podľa osobitného zákona.4a)

(2)

Generálny prokurátor je oprávnený podávať najvyššiemu súdu podnety na zaujatie stanoviska na zabezpečenie jednotného výkladu zákona.

(3)

Generálny prokurátor je oprávnený zúčastniť sa na rokovaní pléna najvyššieho súdu; na požiadanie mu predseda najvyššieho súdu udelí slovo.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 3 až 4a znejú:

„3)

§ 12 ods. 1 písm. b) a § 13 písm. f) zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3a)

§ 140 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

3b)

§ 141 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. v znení zákona č. 236/2012 Z. z.

4)

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

4a)

Napríklad § 243e Občianskeho súdneho poriadku, § 47 ods. 3 a 4, § 369 a 389 Trestného poriadku.“.

13.

Za § 16 sa vkladajú § 16a a 16b, ktoré vrátane nadpisov znejú:

㤠16a

Pôsobnosť generálneho prokurátora v ďalších oblastiach

(1)

Generálny prokurátor na požiadanie poskytne Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky pri zabezpečovaní zastupovania Slovenskej republiky na Európskom súde pre ľudské práva alebo zastupovania Slovenskej republiky v konaní pred Súdnym dvorom Európskej únie a národnému členovi Slovenskej republiky v Eurojuste informácie o stave veci, ak prerokúvaná vec súvisí s pôsobnosťou prokuratúry.

(2)

Generálny prokurátor plní aj ďalšie úlohy za podmienok a v rozsahu ustanovenom osobitným zákonom,4b) alebo ak tak ustanoví medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná.

§ 16b

Osobitné ustanovenie

Generálny prokurátor vykonáva osobne pôsobnosť uvedenú v § 13 ods. 1, 2, 5 a 6, § 14 a § 15 ods. 1 až 3; tým nie je dotknuté ustanovenie § 9. V ostatných prípadoch môže poveriť prokurátora, aby konal v jeho mene.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4b znie:

„4b)

Napríklad § 207a ods. 2, § 363 až 367, § 380 ods. 4 a § 530 Trestného poriadku, § 4 ods. 2 zákona č. 256/1998 Z. z. o ochrane svedka a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 94 ods. 1 písm. d) zákona č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 383/2011 Z. z. o zastúpení Slovenskej republiky v Eurojuste.“.

14.

V tretej časti prvý a druhý diel vrátane nadpisov znejú:

„PRVÝ DIEL

PÔSOBNOSŤ PROKURÁTORA V TRESTNOM KONANÍ

§ 17

(1)

Prokurátor vykonáva svoju pôsobnosť v trestnom konaní v rozsahu ustanovenom osobitnými zákonmi.5)

(2)

Prokurátor najmä

a)

vykonáva dozor nad dodržiavaním zákonnosti pred začatím trestného stíhania a v prípravnom konaní,

b)

rozhoduje v prípravnom konaní a podáva návrhy sudcovi pre prípravné konanie,

c)

uzatvára s obvineným dohodu o vine a treste a podáva súdu návrh na jej schválenie,

d)

podáva na súd obžalobu,

e)

v trestnom stíhaní pred súdom plní ďalšie úlohy v rozsahu a spôsobom ustanoveným Trestným poriadkom,

f)

dbá na zabezpečenie práv poškodeného v rozsahu ustanovenom osobitnými zákonmi,6)

g)

zabezpečuje výkon medzinárodnej spolupráce v trestných veciach v rozsahu ustanovenom osobitnými zákonmi,7) medzinárodnými zmluvami vyhlásenými spôsobom ustanoveným zákonom a právne záväznými aktmi Európskej únie.

(3)

Práva a povinnosti prokurátora v trestnom konaní pred začatím trestného stíhania, v prípravnom konaní a v konaní pred súdom upravuje Trestný poriadok.

DRUHÝ DIEL

DOZOR PROKURÁTORA NAD DODRŽIAVANÍM ZÁKONNOSTI V MIESTACH, KDE SÚ DRŽANÉ OSOBY POZBAVENÉ OSOBNEJ SLOBODY ALEBO OSOBY, KTORÝCH OSOBNÁ SLOBODA JE OBMEDZENÁ

§ 18

(1)

Prokurátor dozerá na to, aby

a)

v celách policajného zaistenia, v zariadeniach, v ktorých sa vykonáva väzba, trest odňatia slobody, ochranné liečenie, ochranná výchova alebo detencia,

b)

v zariadeniach, v ktorých je štátny príslušník tretej krajiny umiestnený na základe rozhodnutia o zaistení podľa osobitného zákona,7a)

c)

v záchytných táboroch, pobytových táboroch, prijímacích centrách a humanitných centrách, ktoré sú azylovým zariadením, a v zariadeniach, v ktorých sa zabezpečuje prechodné ubytovanie azylantov,

d)

v zariadeniach, v ktorých sa vykonáva ústavná starostlivosť, neodkladné opatrenie, zabezpečovacie opatrenie, výchovné opatrenie alebo iné opatrenie súdu,

boli držané alebo umiestnené osoby len na základe rozhodnutia súdu alebo iného oprávneného štátneho orgánu a aby sa v týchto miestach dodržiavali zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy.

(2)

Prokurátor vykonáva dozor nad dodržiavaním zákonnosti aj v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti, v ktorých sa nachádzajú v ústavnej starostlivosti osoby, od ktorých sa nevyžaduje informovaný súhlas.

(3)

Prokurátor je povinný

a)

vykonávať previerky zachovávania zákonnosti v miestach uvedených v odseku 1 alebo odseku 2,

b)

písomným príkazom ihneď prepustiť na slobodu osobu držanú v mieste uvedenom v odseku 1 alebo odseku 2 nezákonne bez rozhodnutia alebo v rozpore s rozhodnutím súdu alebo iného oprávneného štátneho orgánu,

c)

písomným príkazom zrušiť rozhodnutie alebo pozastaviť vykonávanie rozhodnutia, príkazu alebo opatrenia orgánov vykonávajúcich správu miest uvedených v odseku 1 alebo odseku 2 alebo ich nadriadeného orgánu, ak sú v rozpore so zákonom alebo s iným všeobecne záväzným právnym predpisom,

d)

dozerať, aby sťažnosti a oznámenia osôb držaných v miestach uvedených v odseku 1 alebo odseku 2 sa bez meškania odoslali tým orgánom alebo činiteľom, ktorým sú adresované.

(4)

Príkaz prokurátora vydaný podľa odseku 3 písm. b) alebo písm. c) musí obsahovať

a)

označenie prokurátora, ktorý príkaz vydal,

b)

deň a miesto vydania príkazu,

c)

výslovné označenie „príkaz prokurátora“,

d)

označenie orgánu vykonávajúceho správu miesta uvedeného v odseku 1 alebo odseku 2, ktorému je príkaz určený,

e)

meno, priezvisko, dátum narodenia a miesto narodenia osoby držanej v mieste uvedenom v odseku 1 alebo odseku 2, ktorej sa príkaz týka, alebo údaje umožňujúce identifikáciu osoby držanej v mieste uvedenom v odseku 1 alebo odseku 2, ktorej sa príkaz týka a ktorej totožnosť nie je známa,

f)

výrok príkazu s uvedením zákonného ustanovenia, na základe ktorého sa príkaz vydáva,

g)

rozhodnutie, proti ktorému príkaz smeruje alebo ktoré bolo porušené,

h)

odôvodnenie príkazu,

i)

meno, priezvisko, podpis prokurátora a odtlačok úradnej pečiatky so štátnym znakom.8)

(5)

Prokurátor doručí príkaz, ktorý vydal, orgánu vykonávajúcemu správu miesta uvedeného v odseku 1 alebo odseku 2 a tomu, koho sa príkaz týka; v prípade jej prepustenia na slobodu doručí príkaz aj súdu alebo inému štátnemu orgánu, ak vo veci rozhodol. Ak hrozí nebezpečenstvo z omeškania, vydá prokurátor príkaz ústne a jeho písomné vyhotovenie doručí orgánu vykonávajúcemu správu miesta uvedeného v odseku 1 alebo odseku 2 do 24 hodín.

(6)

Pri vykonávaní dozoru je prokurátor oprávnený

a)

navštevovať miesta uvedené v odsekoch 1 a 2 v ktoromkoľvek čase, pričom má voľný prístup do všetkých ich priestorov,

b)

nazerať do dokladov súvisiacich s pozbavením alebo obmedzením osobnej slobody,

c)

hovoriť s osobami držanými v miestach uvedených v odsekoch 1 a 2 aj bez prítomnosti tretích osôb,

d)

preverovať, či rozhodnutia a opatrenia orgánov vykonávajúcich správu miest uvedených v odsekoch 1 a 2 zodpovedajú zákonom a ostatným všeobecne záväzným právnym predpisom,

e)

žiadať od zamestnancov orgánov vykonávajúcich správu miest uvedených v odsekoch 1 a 2 potrebné vysvetlenia, predloženie spisov a rozhodnutí týkajúcich sa pozbavenia alebo obmedzenia osobnej slobody osôb držaných v mieste, ktorého správu tieto orgány vykonávajú.

(7)

Zamestnanci orgánov vykonávajúcich správu miest uvedených v odsekoch 1 a 2 sú povinní vykonať príkazy prokurátora podľa odseku 3, umožniť mu plnenie jeho povinností a uplatnenie jeho oprávnení.

(8)

Ustanoveniami odsekov 1 až 7 nie sú dotknuté ustanovenia osobitných zákonov.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 5 až 8 znejú:

„5)

Napríklad Trestný poriadok, zákon č. 475/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov.

6)

Napríklad § 46, 50, 95 Trestného poriadku, zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 215/2006 Z. z. o odškodňovaní osôb poškodených násilnými trestnými činmi v znení neskorších predpisov.

7)

Napríklad Trestný poriadok, zákon č. 154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze v znení zákona č. 344/2012 Z. z.

7a)

§ 88 ods. 1 a § 88a ods. 1 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

8)

§ 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov.“.

15.

Za tretiu časť sa vkladá nová štvrtá časť, ktorá vrátane nadpisu znie:

„ŠTVRTÁ ČASŤ

PRÁVOMOCI ASISTENTA PROKURÁTORA A PRÁVNEHO ČAKATEĽA PROKURATÚRY PRI VÝKONE PÔSOBNOSTI PROKURATÚRY

§ 30a

Právomoci asistenta prokurátora a právneho čakateľa prokuratúry v trestnom konaní

(1)

Prokurátor môže poveriť asistenta prokurátora alebo právneho čakateľa prokuratúry, aby v trestných veciach samostatne vykonával tieto úkony inak vyhradené prokurátorovi:

a)

spisovanie zápisníc o ústne podaných oznámeniach o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že bol spáchaný trestný čin,

b)

spisovanie záznamov o ústne podaných podnetoch na preskúmanie zákonnosti postupu alebo rozhodnutí súdu, prokurátora alebo policajta,

c)

vypracovanie dožiadaní v jednoduchých veciach a vybavovanie dožiadaní v jednoduchých veciach,

d)

vyžadovanie predloženia spisov, dokladov a podania vysvetlení potrebných na výkon činnosti prokurátora,

e)

doručovanie písomností prokuratúry a spisovanie zápisnice alebo záznamu o doručení,

f)

zabezpečovanie podkladov pre rozhodnutie o osvedčení pri podmienečnom zastavení trestného stíhania,

g)

vyhotovovanie výzvy na zaplatenie poriadkovej pokuty uloženej prokurátorom a opatrenia súvisiace s výkonom rozhodnutia o jej uložení,

h)

rozhodovanie o trovách trestného konania,

i)

rozhodovanie o znalečnom, tlmočnom a o svedočnom,

j)

podieľanie sa na odstraňovaní príčin a podmienok trestnej činnosti, na prevencii a na potláčaní kriminality.

(2)

Asistent prokurátora a právny čakateľ prokuratúry sa môže v trestných veciach zúčastniť spolu s prokurátorom na úkonoch vykonávaných prokurátorom alebo policajtom, na hlavnom pojednávaní a verejnom zasadnutí súdu a na úkonoch vykonávaných prokurátorom pri výkone dozoru v miestach, kde sú držané osoby pozbavené osobnej slobody, alebo osoby, ktorých osobná sloboda je obmedzená.

§ 30b

Právomoci asistenta prokurátora a právneho čakateľa prokuratúry v občianskom súdnom konaní

(1)

Prokurátor môže poveriť asistenta prokurátora alebo právneho čakateľa prokuratúry, aby v občianskom súdnom konaní samostatne vykonával tieto úkony inak vyhradené prokurátorovi:

a)

spisovanie záznamov o ústne podaných podnetoch na uplatnenie oprávnení prokurátora v občianskom súdnom konaní,

b)

spisovanie záznamov o podanom vysvetlení,

c)

vyžadovanie vypožičania spisov, dokladov a podania vysvetlení,

d)

vypracovanie dožiadaní v jednoduchých veciach a vybavovanie dožiadaní v jednoduchých veciach,

e)

doručovanie písomností prokuratúry a spisovanie zápisnice alebo záznamu o doručení.

(2)

Asistent prokurátora a právny čakateľ prokuratúry sa môže v občianskom súdnom konaní zúčastniť spolu s prokurátorom na procesných úkonoch súdu a na pojednávaní.

§ 30c

Právomoci asistenta prokurátora a právneho čakateľa prokuratúry pri výkone dozoru prokurátora nad dodržiavaním zákonnosti orgánmi verejnej správy

(1)

Prokurátor môže poveriť asistenta prokurátora alebo právneho čakateľa prokuratúry, aby pri výkone dozoru prokurátora nad dodržiavaním zákonnosti orgánmi verejnej správy samostatne vykonával tieto úkony inak vyhradené prokurátorovi:

a)

spisovanie záznamov o ústne podaných podnetoch na uplatnenie oprávnení prokurátora pri výkone dozoru prokurátora nad dodržiavaním zákonnosti orgánmi verejnej správy,

b)

spisovanie záznamov o podanom vysvetlení a doplnení podnetu,

c)

vyžadovanie vypožičania spisov, dokladov a podania vysvetlení,

d)

vypracovanie dožiadaní v jednoduchých veciach a vybavovanie dožiadaní v jednoduchých veciach,

e)

doručovanie písomností prokuratúry a spisovanie zápisnice alebo záznamu o doručení.

(2)

Asistent prokurátora a právny čakateľ prokuratúry sa môže pri výkone dozoru prokurátora nad dodržiavaním zákonnosti orgánmi verejnej správy zúčastniť spolu s prokurátorom na prejednaní protestu prokurátora, na prejednaní upozornenia prokurátora, na vykonaní previerky zachovávania zákonnosti v orgáne verejnej správy a na zasadnutí orgánu verejnej správy.

§ 30d

Prokurátor môže poveriť asistenta prokurátora alebo právneho čakateľa prokuratúry aj vykonávaním iných odborných a administratívnych prác spojených s výkonom jeho funkcie.“.

Doterajšia štvrtá až siedma časť sa označujú ako piata až ôsma časť.

16.

§ 31 až 36 znejú:

㤠31

(1)

Prokurátor vykonáva svoju pôsobnosť v rozsahu ustanovenom zákonom aj na základe podnetu, pričom je oprávnený vykonať opatrenia na odstránenie zistených porušení, ak na ich vykonanie nie sú podľa osobitných zákonov výlučne príslušné iné orgány.

(2)

Podnetom sa rozumie podanie, ktoré smeruje k tomu, aby prokurátor vykonal opatrenia v rozsahu svojej pôsobnosti.

(3)

Podnetom podľa tohto zákona nie je podanie, ktoré

a)

je anonymné,

b)

nie je čitateľné alebo zrozumiteľné,

c)

má charakter dopytu, vyjadrenia, názoru, návrhu alebo žiadosti,

d)

je zaslané na prokuratúru len pre informáciu,

e)

poukazuje na nedostatky v činnosti orgánu verejnej moci, ktorých odstránenie alebo vybavenie je upravené osobitným predpisom alebo ktorých odstránenie alebo vybavenie nepatrí do pôsobnosti prokuratúry,

f)

je sťažnosťou alebo iným podaním podľa osobitného predpisu,21)

g)

je oznámením o skutočnostiach, že bol spáchaný trestný čin, alebo iným podaním, na vybavenie ktorého sa vzťahuje Trestný poriadok.

(4)

Každé podanie posudzuje prokurátor podľa obsahu, aj keď je nesprávne označené.

(5)

Postupom podľa tohto zákona sa nemožno domáhať preskúmania zákonnosti rozhodnutia vydaného v trestnom konaní ani preskúmania zákonnosti postupu prokurátora v trestnom konaní, vrátane postupu spočívajúceho v preskúmaní postupu policajta21a) v priebehu vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania podľa Trestného poriadku. To neplatí, ak ide o podnet na podanie dovolania podľa Trestného poriadku.

§ 32

(1)

Podnet sa podáva písomne, ústne do zápisnice, telefaxom alebo elektronickými prostriedkami. Podnet urobený telefaxom alebo elektronickými prostriedkami bez zaručeného elektronického podpisu treba doplniť do troch pracovných dní predložením jeho originálu v listinnej podobe alebo elektronickými prostriedkami so zaručeným elektronickým podpisom.

(2)

Podnet musí obsahovať, komu je určený, akej veci sa týka, kto ho podáva, proti komu smeruje, čoho sa podávateľ podnetu domáha a odôvodnenie podnetu. Podnet musí byť datovaný a podpísaný podávateľom podnetu alebo jeho zástupcom. Ak sa podávateľ podnetu domáha preskúmania zákonnosti rozhodnutia alebo opatrenia, k podnetu priloží aj napadnuté rozhodnutie alebo opatrenie a uvedie dôvody, pre ktoré považuje toto rozhodnutie alebo opatrenie za nezákonné. Ak nemôže k podnetu priložiť napadnuté rozhodnutie alebo opatrenie, musí uviesť jeho spisovú značku, dátum jeho vydania a orgán, ktorý ho vydal, a ak ani to nie je možné, musí aspoň uviesť, kedy a ako sa o rozhodnutí alebo opatrení dozvedel.

(3)

Ak podnet nemá náležitosti uvedené v odseku 2, prokurátor vyzve podávateľa podnetu, aby podnet opravil alebo doplnil v lehote, ktorú mu určí; táto lehota nesmie byť kratšia ako desať dní.

§ 33

(1)

Prokurátor neprihliada na podanie, ktoré

a)

nie je podnetom podľa tohto zákona,

b)

nie je podnetom na postup podľa tohto zákona,

c)

nemá formu alebo náležitosti ustanovené týmto zákonom a v určenej lehote nie je doplnené alebo opravené,

d)

je v poradí tretím alebo ďalším podnetom v tej istej veci, ak nadriadený prokurátor nerozhodne inak.

(2)

O skutočnosti, že na podanie sa neprihliada, netreba jeho podávateľa upovedomiť.

(3)

Ak prokurátor zistí, že na vybavenie podania je príslušný iný orgán, postúpi ho príslušnému orgánu a o postúpení podania upovedomí jeho podávateľa najneskôr do 15 dní od pridelenia podania na vybavenie.

§ 34

(1)

Podnet možno podať na ktorejkoľvek prokuratúre. Vedúci služobného úradu je povinný zabezpečiť prijímanie podnetov v úradných hodinách určených na prijímanie podnetov.

(2)

Prijatie písomného podnetu prokurátor potvrdí; prijatie osobne podaného písomného podnetu prokurátor nepotvrdzuje. Prijatie podnetu potvrdí prokurátor podávateľovi podnetu najneskôr do desiatich dní od jeho doručenia. Ústne podaný podnet spíše do zápisnice; na žiadosť podávateľa podnetu mu poskytne odpis zápisnice.

(3)

Ak prokurátor zistí, že na vybavenie podnetu je príslušný iný prokurátor, postúpi podnet na vybavenie príslušnému prokurátorovi najneskôr do 15 dní od pridelenia podnetu a o postúpení podnetu upovedomí v tej istej lehote podávateľa podnetu.

(4)

Ak ten istý podnet je podaný, doručený alebo adresovaný viacerým prokuratúram alebo prokurátorom, považuje sa za podnet podaný alebo doručený tej prokuratúre, ktorá je uvedená na prvom mieste alebo na ktorej vykonáva svoju funkciu prokurátor uvedený na prvom mieste. Pri jeho vybavení sa postupuje podľa odseku 3.

§ 35

(1)

Prokurátor príslušný na vybavenie podnetu je povinný vybaviť podnet do dvoch mesiacov odo dňa, keď mu bol podnet pridelený na vybavenie. V odôvodnených prípadoch rozhodne o predĺžení tejto lehoty bezprostredne nadriadený prokurátor.

(2)

Prokurátor upovedomí podávateľa podnetu o spôsobe vybavenia podnetu alebo o predĺžení lehoty na jeho vybavenie bezodkladne.

§ 36

(1)

Podávateľ podnetu môže žiadať o preskúmanie zákonnosti vybavenia svojho podnetu opakovaným podnetom, ktorý vybaví nadriadený prokurátor alebo ním určený prokurátor.

(2)

Ďalší opakovaný podnet sa vybavuje iba vtedy, ak obsahuje nové skutočnosti alebo ak tak rozhodne nadriadený prokurátor. Ďalším opakovaným podnetom sa rozumie v poradí tretí a každý ďalší podnet, v ktorom podávateľ podnetu prejavuje nespokojnosť s vybavením svojich predchádzajúcich podnetov v tej istej veci.

(3)

Ak v tej istej veci, v ktorej už bol vybavený podnet iného podávateľa podnetu, podá podnet ďalší podávateľ podnetu bez uvedenia nových skutočností, vec netreba prešetrovať; podávateľ podnetu sa upovedomí o spôsobe vybavenia pôvodného podnetu.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 21 a 21a znejú:

„21)

Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov, § 62 až 70 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení zákona č. 289/2012 Z. z.

21a)

§ 10 ods. 8 Trestného poriadku.“.

17.

Za § 36 sa vkladajú § 36a a 36b, ktoré znejú:

㤠36a

(1)

Pri vybavovaní podnetu je prokurátor povinný prešetriť všetky okolnosti rozhodné pre posúdenie, či došlo k porušeniu zákona alebo iného všeobecne záväzného právneho predpisu, či sú splnené podmienky na podanie žaloby na súd, návrhu na začatie konania alebo opravného prostriedku, či je dôvod na vstup do už začatého konania pred súdom alebo na vykonanie iných opatrení, na ktoré je podľa zákona oprávnený generálny prokurátor alebo prokurátor. Prokurátor pri vybavovaní podnetu prihliada na všetky skutočnosti, ktoré počas prešetrovania vyšli najavo.

(2)

Ak prokurátor zistí, že podnet je dôvodný, vykoná opatrenia na odstránenie porušenia zákona a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov podľa tohto zákona alebo podľa osobitných predpisov alebo opatrenia, na ktorých vykonanie je podľa zákona oprávnený generálny prokurátor alebo prokurátor.

(3)

Ak prokurátor zistí, že podnet nie je dôvodný, podnet odloží, o čom písomne vyrozumie podávateľa podnetu.

§ 36b

(1)

Prokurátor môže požiadať podávateľa podnetu o podanie vysvetlenia alebo o predloženie písomnosti potrebnej na vybavenie podnetu, ak ju má podávateľ podnetu vo svojej dispozícii.

(2)

Ak podávateľ podnetu žiadosti prokurátora o podanie vysvetlenia alebo o predloženie písomnosti potrebnej na vybavenie podnetu nevyhovie a bez takého vysvetlenia alebo písomnosti nemožno vo vybavovaní veci pokračovať, prokurátor konanie o podnete skončí bez vybavenia podnetu, o čom podávateľa podnetu písomne vyrozumie.

(3)

Prokurátor je oprávnený požadovať vysvetlenie a predloženie písomnosti aj od osoby, ktorá nie je podávateľom podnetu, ak bez takého vysvetlenia alebo písomnosti podnet nemožno vybaviť. Vysvetlenie môže odoprieť fyzická osoba, ktorá by jeho podaním porušila štátom uznanú alebo uloženú povinnosť mlčanlivosti, ak tejto povinnosti nebola zbavená podľa zákona, alebo osoba, ktorá by podaním vysvetlenia porušila spovedné tajomstvo alebo tajomstvo informácie, ktorá jej bola zverená ústne alebo písomne pod podmienkou mlčanlivosti ako osobe poverenej pastoračnou starostlivosťou. Vysvetlenie môže odoprieť aj fyzická osoba, ak by jeho podaním vystavila seba alebo blízku osobu nebezpečenstvu trestného stíhania.

(4)

Osobu uvedenú v odseku 3 musí prokurátor predvolať písomne; iba v naliehavých prípadoch môže prokurátor predvolanie uskutočniť telefonicky alebo elektronickými prostriedkami. Písomné predvolanie musí byť predvolávanej osobe doručené do vlastných rúk najmenej tri dni pred vykonaním úkonu. Ak sa fyzická osoba, ktorej bolo doručené písomné predvolanie, bez ospravedlnenia alebo bez závažného dôvodu k prokurátorovi opätovne nedostaví, môže ju prokurátor dať predviesť, ak ju na možnosť predvedenia upozornil v písomnom predvolaní. O predvedenie prokurátor požiada príslušný útvar Policajného zboru. Trovy predvedenia uhradí predvedený. Ak to pomery predvedeného nedovoľujú, trovy predvedenia znáša štát.

(5)

Prokuratúra uhradí preukázané cestovné výdavky, ušlý zárobok a v prípade predchádzajúceho súhlasu prokurátora aj iné hotové výdavky osobe uvedenej v odseku 3, ak ich uplatní do troch dní odo dňa, keď sa k prokurátorovi dostavila. Takýto nárok nemá ten, kto sa k prokurátorovi dostavil vo vlastnom záujme, kto bol predvedený pre svoje protiprávne konanie, obvinený vo výkone väzby alebo odsúdený vo výkone trestu odňatia slobody.

(6)

Na cestovné výdavky podľa odseku 5 sa vzťahuje všeobecný predpis o cestovných náhradách.21b)

(7)

Na doručovanie pri vybavovaní podnetov sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.16)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 21b znie:

„21b)

Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.“.

18.

Poznámky pod čiarou k odkazom 23 a 24 sa vypúšťajú.

19.

V § 37 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2)

Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy podávajú prokurátorovi vysvetlenia a zasielajú stanoviská vo veciach patriacich do ich pôsobnosti, na ktoré sa vzťahujú návrhové oprávnenia generálneho prokurátora voči ústavnému súdu.“.

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.

20.

V § 37 ods. 5 sa slová „odsekov 1 a 3“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 a 4“.

21.

§ 40 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3)

Generálna prokuratúra má právo zúčastňovať sa na príprave zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa týkajú prokuratúry, prokurátorov a zamestnancov prokuratúry.“.

22.

V § 42 ods. 2 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:

„e)

podieľa sa na plnení úloh vyplývajúcich z osobitných zákonov, medzinárodných zmlúv vyhlásených spôsobom ustanoveným zákonom a právne záväzných aktov Európskej únie,“.

Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno f).

23.

V § 43 ods. 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

„c)

podieľa sa na plnení úloh vyplývajúcich z osobitných zákonov, medzinárodných zmlúv vyhlásených spôsobom ustanoveným zákonom a právne záväzných aktov Európskej únie,“.

Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno d).

24.

Za § 46 sa vkladá § 46a, ktorý znie:

㤠46a

Na vykonávanie dozoru nad dodržiavaním zákonnosti pred začatím trestného stíhania a v prípravnom konaní a na trestné konanie na území cudzieho štátu v rozsahu uvedenom v medzinárodnej zmluve12a) je príslušný prokurátor určený generálnym prokurátorom z prokurátorov, ktorí vykonávajú svoju právomoc v trestnom konaní vo veciach podľa osobitného predpisu.30a)“.

25.

V § 51 sa vypúšťajú slová „výnimočne a len v jednotlivej veci“.

26.

V § 52 ods. 2 sa slová „osobitný zákon.32)“ nahrádzajú slovami „Trestný poriadok.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 32 sa vypúšťa.

27.

V § 53 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „a prokurátora, ktorý vo funkcii národného člena zastupuje Slovenskú republiku v Eurojuste“.

28.

V § 54 ods. 1 písmená a) a b) znejú:

„a) príslušný vedúci prokurátor29) a prokurátor, ktorý vo funkcii národného člena zastupuje Slovenskú republiku v Eurojuste, ak ide o prokurátora generálnej prokuratúry,

b)

prokurátor generálnej prokuratúry a prokurátor, ktorý vo funkcii národného člena zastupuje Slovenskú republiku v Eurojuste, ak ide o krajského prokurátora,“.

29.

§ 55c sa vypúšťa.

30.

V § 55d sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2)

Špeciálny prokurátor podáva národnej rade raz za rok správu o činnosti Úradu špeciálnej prokuratúry, z ktorej vyplývajú jeho poznatky o stave zákonnosti.“.

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

31.

V § 55m ods. 2 sa slovo „troch“ nahrádza číslicou „15“.

32.

Za § 55m sa vkladá § 55n, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠55n

Obrazové, zvukové a obrazovo-zvukové záznamy o úkonoch prokurátora

V priestoroch prokuratúry sa nesmú vyhotovovať obrazové, zvukové alebo obrazovo-zvukové záznamy o úkonoch prokurátora, ak osobitný zákon neustanovuje inak.“.

33.

Za § 56ad sa vkladá § 56ae, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠56ae

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2016

(1)

Ustanovenie § 7 ods. 6 sa použije aj na generálneho prokurátora, ktorý je vo funkcii generálneho prokurátora k 1. januáru 2016.

(2)

Vláda a súdna rada zvolia členov komisie do 31. marca 2016.

(3)

Konania začaté do 31. decembra 2015 sa dokončia podľa doterajších predpisov.“.

34.

Za § 57 sa vkladá § 57a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠57a

Zrušovacie ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2016

Zrušuje sa smernica generálneho prokurátora Slovenskej republiky č. 200/2001 Z. z. o jednoduchých úkonoch prokurátora, ktoré môže vykonávať právny čakateľ prokuratúry.“.

Čl. II

Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2002 Z. z., zákona č. 670/2002 Z. z., zákona č. 426/2003 Z. z., zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 462/2003 Z. z., zákona č. 505/2003 Z. z., zákona č. 514/2003 Z. z., zákona č. 548/2003 Z. z., zákona č. 267/2004 Z. z., zákona č. 403/2004 Z. z., zákona č. 530/2004 Z. z., zákona č. 586/2004 Z. z., zákona č. 609/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 122/2005 Z. z., zákona č. 622/2005 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 15/2008 Z. z., zákona č. 517/2008 Z. z., zákona č. 520/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 500/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 100/2011 Z. z., zákona č. 467/2011 Z. z., zákona č. 503/2011 Z. z., zákona č. 79/2012 Z. z., zákona č. 335/2012 Z. z., zákona č. 392/2012 Z. z., zákona č. 462/2013 Z. z., zákona č. 195/2004 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 216/2014 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 322/2014 Z. z. a zákona č. 362/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.

V § 50 odsek 1 znie:

„(1)

Sudca, ktorý v kalendárnom roku dosiahne vek 45 rokov a vykonáva funkciu sudcu najmenej 10 rokov, má nárok na preventívnu rehabilitáciu v trvaní jedného týždňa, počnúc týmto rokom a v každom ďalšom kalendárnom roku, ak nie je ustanovené inak. Sudca, ktorý v kalendárnom roku dosiahne vek 50 rokov a vykonáva funkciu sudcu najmenej 15 rokov, má nárok na preventívnu rehabilitáciu v trvaní dvoch týždňov, počnúc týmto rokom a v každom ďalšom kalendárnom roku, ak nie je ustanovené inak.“.

2.

V § 65 ods. 1 sa v písmene e) bodka nahrádza čiarkou a dopĺňa sa nové písmeno f), ktoré znie:

„f)

odmena.“.

3.

V § 68 odsek 1 znie:

„(1)

Funkčný príplatok za riadiacu činnosť patrí mesačne z priemerného platu sudcu za predchádzajúci kalendárny rok

a)

predsedovi okresného súdu s počtom do desať sudcov vo výške 8 %, s počtom nad desať sudcov vo výške 10 %,

b)

podpredsedovi okresného súdu s počtom do desať sudcov vo výške 5 %, s počtom nad desať sudcov vo výške 8 %,

c)

predsedovi krajského súdu a predsedovi Špecializovaného trestného súdu vo výške 15 %,

d)

podpredsedovi krajského súdu a podpredsedovi Špecializovaného trestného súdu vo výške 10 %.“.

4.

V § 69 odsek 1 znie:

„(1)

Funkčný príplatok za vyššiu sudcovskú funkciu patrí mesačne z priemerného platu sudcu za predchádzajúci kalendárny rok

a)

predsedovi senátu krajského súdu a predsedovi senátu Špecializovaného trestného súdu vo výške 5 %,

b)

sudcovi krajského súdu a sudcovi Špecializovaného trestného súdu, ktorý rozhoduje ako samosudca, vo výške 3 %,

c)

predsedovi kolégia najvyššieho súdu vo výške 25 %,

d)

predsedovi senátu najvyššieho súdu vo výške 20 %,

e)

predsedovi kolégia krajského súdu vo výške 8 % a predsedovi grémia vo výške 5 %.“.

5.

Za § 78 sa vkladá § 78a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠78a

Odmena

(1)

Sudcovi možno priznať odmenu až do výšky jeho funkčného platu

a)

za vykonanie úloh nad rozsah povinností vyplývajúcich mu z § 30, najmä za zastupovanie dočasne neprítomného zákonného sudcu, za výkon funkcie člena oddelenia vnútornej revízie, člena výberovej komisie, člena skúšobnej komisie Justičnej akadémie Slovenskej republiky, za činnosť v orgánoch sudcovskej samosprávy, za činnosť sudcu vykonávajúceho stáž, za prednášateľskú činnosť týkajúcu sa vzdelávania sudcov a súdnych úradníkov a za publikačnú činnosť týkajúcu sa výkonu funkcie sudcu,

b)

pri dosiahnutí veku 50 rokov.

(2)

Kritériá na priznávanie odmien prijme sudcovská rada vždy na začiatku rozpočtového obdobia a zverejní ich.

(3)

O priznaní odmeny rozhodne predseda súdu na návrh sudcovskej rady alebo aj bez takéhoto návrhu po predchádzajúcom prerokovaní v sudcovskej rade. Nevyhovenie návrhu na priznanie odmeny predseda súdu v sudcovskej rade odôvodní.

(4)

O priznaní odmeny predsedovi okresného súdu rozhodne predseda príslušného krajského súdu a o priznaní odmeny predsedovi krajského súdu rozhodne minister. O priznaní odmeny predsedovi najvyššieho súdu rozhoduje súdna rada na návrh podpredsedu najvyššieho súdu.

(5)

Odmenu možno priznať v mesiaci november a vyplatiť vo výplatnom termíne určenom na výplatu platu za mesiac november. Priznanie a vyplatenie odmeny nesmie ohroziť financovanie zákonom priznaných platových náležitostí v rámci príslušnej rozpočtovej kapitoly.“.

Čl. III

Zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení zákona č. 669/2002 Z. z., zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 462/2003 Z. z., zákona č. 548/2003 Z. z., zákona č. 561/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 530/2004 Z. z., zákona č. 586/2004 Z. z., zákona č. 609/2004 Z. z., zákona č. 122/2005 Z. z., zákona č. 622/2005 Z. z., zákona č. 520/2008 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 503/2011 Z. z., zákona č. 79/2012 Z. z., zákona č. 335/2012 Z. z., zákona č. 392/2012 Z. z., zákona č. 462/2013 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 217/2014 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 322/2014 Z. z. a zákona č. 362/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.

V § 1 ods. 2 sa za slová „generálneho prokurátora“ vkladajú slová „Slovenskej republiky (ďalej len „generálny prokurátor“)“.

2.

V § 3 odsek 1 znie:

„(1)

Služobným úradom prokurátora je

a)

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky (ďalej len „generálna prokuratúra“), ak ide o prokurátora generálnej prokuratúry a krajského prokurátora,

b)

krajská prokuratúra, ak ide o prokurátora krajskej prokuratúry, okresného prokurátora a prokurátora okresnej prokuratúry.“.

3.

§ 3 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4)

Najvyšší služobný úrad zverejňuje a priebežne aktualizuje menný zoznam prokurátorov na svojom webovom sídle.“.

4.

V § 4 ods. 3 sa slová „generálny riaditeľ sekcie, zástupca generálneho riaditeľa sekcie, riaditeľ odboru, zástupca riaditeľa odboru, vedúci oddelenia a náčelník oddelenia“ nahrádzajú slovami „riaditeľ sekcie, zástupca riaditeľa sekcie, riaditeľ odboru, zástupca riaditeľa odboru a vedúci oddelenia“.

5.

V § 6 ods. 4 sa za slovo „môže“ vkladajú slová „po vyjadrení Rady prokurátorov Slovenskej republiky (ďalej len „rada prokurátorov“)“.

6.

§ 7 a 7a vrátane nadpisu nad § 7 znejú:

„Výberové konanie na funkciu prokurátora okresnej prokuratúry

§ 7

(1)

Výberovým konaním na funkciu prokurátora okresnej prokuratúry sa overujú odborné znalosti, všeobecný prehľad, schopnosť tvorivého myslenia, rýchlosť uvažovania a schopnosť rozhodovania, verbálny prejav, osobnostné predpoklady, zdravotný stav a znalosť cudzieho jazyka uchádzača a ďalšie skutočnosti, ktoré je potrebné alebo vhodné overiť vzhľadom na povahu funkcie prokurátora. Pri výberovom konaní sa musí dodržiavať zásada rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch a obdobných právnych vzťahoch.8)

(2)

Výberové konanie na funkciu prokurátora okresnej prokuratúry vyhlasuje generálny prokurátor na webovom sídle generálnej prokuratúry, v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou alebo aj v iných verejnosti všeobecne prístupných prostriedkoch komunikácie najmenej 30 dní pred jeho konaním.

(3)

Oznámenie o vyhlásení výberového konania na funkciu prokurátora okresnej prokuratúry obsahuje

a)

názov okresnej prokuratúry vrátane jej sídla, pre ktorú sa vyhlasuje výberové konanie,

b)

označenie právnej úpravy, ktorá upravuje predpoklady na vymenovanie do funkcie prokurátora a zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač o funkciu prokurátora okresnej prokuratúry doručiť so žiadosťou o zaradenie do výberového konania,

c)

dátum a miesto konania výberového konania,

d)

adresu, na ktorú treba doručiť žiadosť o zaradenie do výberového konania,

e)

termín, do ktorého treba doručiť žiadosť o zaradenie do výberového konania na určenú adresu,

f)

poučenie, že na žiadosť o zaradenie do výberového konania, ku ktorej nie sú priložené všetky požadované doklady, a na žiadosť doručenú po termíne určenom v oznámení o vyhlásení výberového konania sa neprihliada a uchádzač nebude zaradený do výberového konania.

(4)

Výberové konanie na funkciu prokurátora okresnej prokuratúry zabezpečuje generálna prokuratúra. Generálny prokurátor môže určiť, že výberové konanie zabezpečí služobný úrad, v územnej pôsobnosti ktorého je okresná prokuratúra, pre ktorú sa vyhlasuje výberové konanie.

(5)

Výberového konania na funkciu prokurátora okresnej prokuratúry sa môže zúčastniť len štátny občan Slovenskej republiky, ktorý

a)

ku dňu vymenovania do funkcie prokurátora dosiahne vek najmenej 25 rokov,

b)

má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike alebo má uznaný doklad o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou; ak získal vysokoškolské vzdelanie najprv v prvom stupni a následne v druhom stupni, vyžaduje sa, aby v oboch stupňoch získal vzdelanie v študijnom odbore právo,

c)

má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a je zdravotne spôsobilý na výkon funkcie prokurátora,

d)

je bezúhonný,

e)

má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,

f)

ku dňu vymenovania do funkcie prokurátora nebude členom politickej strany ani politického hnutia,

g)

má odbornú justičnú skúšku alebo inú skúšku považovanú alebo uznanú za odbornú justičnú skúšku alebo súčasne žiada o uznanie inej odbornej právnickej skúšky za odbornú justičnú skúšku alebo súčasne žiada o odpustenie vykonania odbornej justičnej skúšky a spĺňa podmienky na odpustenie vykonania odbornej justičnej skúšky ustanovené v § 6,

h)

súhlasí s vymenovaním do funkcie prokurátora na ním určenú okresnú prokuratúru uvedenú v oznámení o vyhlásení výberového konania na funkciu prokurátora okresnej prokuratúry.

(6)

Na účely výberového konania uchádzač o funkciu prokurátora okresnej prokuratúry predkladá

a)

vyplnený a vlastnoručne podpísaný osobný dotazník, ktorý obsahuje jeho osobné údaje v rozsahu:

1.

meno a priezvisko, rodné priezvisko, akademický titul, vedecko-pedagogický titul a vedeckú hodnosť,

2.

dátum a miesto narodenia,

3.

adresa trvalého pobytu a adresa prechodného pobytu,

4.

štátne občianstvo,

5.

číslo občianskeho preukazu, dátum a miesto jeho vydania,

6.

dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie, a to názov a sídlo vysokej školy a jej fakulty, rok začatia štúdia a dátum skončenia štúdia na vysokej škole, a to jednotlivo pre každý dosiahnutý stupeň vysokoškolského vzdelania,

7.

spôsobilosť na právne úkony,

8.

zdravotná spôsobilosť na výkon funkcie prokurátora,

9.

ovládanie štátneho jazyka a znalosť cudzích jazykov,

10.

prehľad doterajších zamestnávateľov aj s pracovným zaradením, výkonu slobodného povolania, samostatnej zárobkovej činnosti alebo podnikateľskej činnosti,

11.

kontaktné údaje,

b)

životopis,

c)

úradne osvedčenú kópiu občianskeho preukazu a rodného listu,

d)

úradne osvedčenú kópiu vysokoškolského diplomu preukazujúceho vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike4) alebo uznaný doklad o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou; ak získal vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore právo najprv v prvom stupni a následne v druhom stupni, vyžaduje sa, aby predložil aj úradne overenú kópiu vysokoškolského diplomu preukazujúceho vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore právo alebo uznaný doklad o vysokoškolskom právnickom vzdelaní prvého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou,

e)

originál alebo úradne osvedčenú kópiu dokladu o zložení odbornej justičnej skúšky, dokladu o zložení inej skúšky považovanej za odbornú justičnú skúšku, dokladu o uznaní inej odbornej právnickej skúšky za odbornú justičnú skúšku, dokladu o odpustení vykonania odbornej justičnej skúšky, dokladu o zložení inej odbornej právnickej skúšky, ak súčasne žiada o uznanie takej skúšky za odbornú justičnú skúšku, alebo dokladu preukazujúceho splnenie podmienok na odpustenie vykonania odbornej justičnej skúšky, ak súčasne žiada o odpustenie vykonania odbornej justičnej skúšky (§ 6 ods. 4),

f)

potvrdenie príslušného orgánu ku skutočnostiam uvedeným v § 6 ods. 7, ak bol sudcom, advokátom, komerčným právnikom, notárom, notárskym kandidátom, súdnym exekútorom alebo exekútorským kandidátom,

g)

čestné vyhlásenie, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

h)

potvrdenie ošetrujúceho lekára o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie prokurátora,

i)

čestné vyhlásenie, či voči nemu je alebo nie je vznesené obvinenie pre trestný čin,

j)

čestné vyhlásenie, že ku dňu vymenovania do funkcie prokurátora nebude členom politickej strany alebo politického hnutia,

k)

písomné vyhlásenie, v ktorom uvedie zoznam jemu blízkych osôb,9) ktoré sú prokurátormi alebo zamestnancami prokuratúry, v rozsahu: meno, priezvisko, funkcia alebo pracovné zaradenie blízkej osoby,

l)

súhlas s vymenovaním do funkcie prokurátora na ním určenú okresnú prokuratúru uvedenú v oznámení o vyhlásení výberového konania na funkciu prokurátora okresnej prokuratúry,

m)

čestné vyhlásenie, že poskytnuté údaje sú pravdivé, úplné a aktuálne.

(7)

Uchádzača, ktorý spĺňa podmienky na účasť vo výberovom konaní na funkciu prokurátora okresnej prokuratúry uvedené v odseku 5 a ktorý doručil žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s dokladmi podľa odseku 6 v termíne určenom v oznámení o vyhlásení výberového konania, generálny prokurátor pozve na výberové konanie najmenej 14 dní pred jeho začatím. Ak generálny prokurátor určil, že výberové konanie zabezpečí služobný úrad podľa odseku 4, uchádzača pozve na výberové konanie vedúci tohto služobného úradu.

(8)

Výberové konanie na funkciu prokurátora okresnej prokuratúry pozostáva z písomnej časti, odborného psychologického posúdenia a ústnej časti. Výberové konanie je verejné, s výnimkou hlasovania výberovej komisie. Ústna časť výberového konania sa zaznamenáva aj s využitím technického zariadenia určeného na zaznamenávanie zvuku.

§ 7a

(1)

Výberové konanie uskutočňuje výberová komisia. Generálny prokurátor môže zriadiť na jedno výberové konanie viacero výberových komisií.

(2)

Výberová komisia má päť členov. Členom výberovej komisie môže byť len prokurátor. Databázy kandidátov na členov výberovej komisie vytvára rada prokurátorov a generálny prokurátor. Členov výberovej komisie a potrebný počet náhradníkov vymenúva a odvoláva generálny prokurátor. Generálny prokurátor vymenuje členov výberovej komisie tak, aby najmenej traja členovia výberovej komisie boli vymenovaní z databázy kandidátov na členov výberovej komisie vytvorenej radou prokurátorov.

(3)

Členovia výberovej komisie zvolia spomedzi seba predsedu výberovej komisie. Výberová komisia je uznášaniaschopná, ak sa na hlasovaní zúčastnia aspoň štyria jej členovia. Rozhodnutie výberovej komisie je platné, ak zaň hlasovali najmenej štyria jej členovia.

(4)

Výberová komisia vyhodnotí výsledok písomnej časti výberového konania a určí poradie a počet uchádzačov, ktorí postupujú na ústnu časť výberového konania. Po skončení ústnej časti výberového konania výberová komisia určí konečné poradie uchádzačov, ktorí úspešne absolvovali výberové konanie.

(5)

Predseda výberovej komisie predloží výsledok výberového konania na rozhodnutie generálnemu prokurátorovi spolu so zápisnicou o priebehu výberového konania do desiatich pracovných dní od skončenia ústnej časti výberového konania.

(6)

Generálna prokuratúra zverejní zápisnicu o priebehu výberového konania na webovom sídle generálnej prokuratúry do desiatich pracovných dní od skončenia ústnej časti výberového konania. Zápisnica o priebehu výberového konania obsahuje

a)

údaj o dátume, čase a mieste konania výberového konania,

b)

názov okresnej prokuratúry vrátane jej sídla, pre ktorú bolo vyhlásené výberové konanie,

c)

zloženie výberovej komisie v rozsahu titul, meno a priezvisko vrátane označenia predsedu výberovej komisie, označenie databázy kandidátov na členov výberovej komisie, z ktorej bol člen výberovej komisie vymenovaný,

d)

titul, meno a priezvisko uchádzačov, ktorí sa zúčastnili písomnej časti výberového konania v poradí určenom výberovou komisiou, a počet bodov, ktoré dosiahli v písomnej časti výberového konania,

e)

titul, meno a priezvisko uchádzačov, ktorí postúpili na ústnu časť výberového konania, a počet bodov, ktoré dosiahli v ústnej časti výberového konania,

f)

stručný opis priebehu výberového konania,

g)

konečné poradie úspešných uchádzačov výberového konania vrátane počtu bodov, ktoré dosiahli vo výberovom konaní,

h)

titul, meno a priezvisko neúspešných uchádzačov výberového konania,

i)

titul, meno a priezvisko člena výberovej komisie, ktorý zápisnicu spísal,

j)

dátum, čas a miesto spísania zápisnice,

k)

vlastnoručné podpisy všetkých členov výberovej komisie.

(7)

Prílohou zápisnice podľa odseku 6 sú životopisy úspešných uchádzačov výberového konania a písomné vyhlásenia podľa § 7 ods. 6 písm. k).

(8)

Generálny prokurátor na základe výsledku výberového konania s prihliadnutím na záujem riadneho plnenia úloh prokuratúry rozhodne, ktorého úspešného uchádzača vymenuje na určenú okresnú prokuratúru do funkcie prokurátora. Výberové konanie končí rozhodnutím generálneho prokurátora o výsledku výberového konania. Generálny prokurátor oznámi rozhodnutie uchádzačovi do desiatich pracovných dní od skončenia výberového konania.“.

7.

V § 8 ods. 1 sa slovo „výsledkov“ nahrádza slovom „výsledku“.

8.

V § 8 ods. 2 písmeno b) znie:

„b)

názov okresnej prokuratúry vrátane jej sídla, na ktorú je vymenovaný do funkcie prokurátora,“.

9.

V § 8 ods. 2 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:

„f)

dátum, od ktorého je vymenovaný do funkcie prokurátora,“.

Doterajšie písmená f) a g) sa označujú ako písmená g) a h).

10.

§ 9 a 9a vrátane nadpisov znejú:

㤠9

Dočasné pridelenie prokurátora na inú prokuratúru

(1)

V záujme plnenia úloh prokuratúry možno prokurátora s jeho súhlasom dočasne prideliť na výkon funkcie na inú prokuratúru.

(2)

Bez súhlasu prokurátora možno prokurátora dočasne prideliť na výkon funkcie na inú prokuratúru najdlhšie na 60 služobných dní v kalendárnom roku, ak je to potrebné na zabezpečenie riadneho plnenia úloh tejto prokuratúry. Také pridelenie je možné len po predchádzajúcom vyjadrení prokurátorskej rady, v územnom obvode ktorej prokurátor vykonáva svoju funkciu, a po predchádzajúcom súhlase rady prokurátorov.

(3)

Na výkon funkcie v Úrade špeciálnej prokuratúry možno dočasne prideliť iba prokurátora, ktorý má platné osvedčenie Národného bezpečnostného úradu na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Prísne tajné.11a)

(4)

Súbežné vykonávanie funkcie prokurátora na dvoch prokuratúrach je vylúčené.

(5)

O dočasnom pridelení prokurátora podľa odseku 1 alebo odseku 2 rozhoduje generálny prokurátor.

§ 9a

Dočasné pridelenie prokurátora k inému orgánu

(1)

Prokurátora možno s jeho súhlasom dočasne prideliť aj na využitie skúseností alebo na získanie skúseností

a)

do Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky,

b)

do Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky,

c)

na výkon funkcie súdneho poradcu Ústavného súdu Slovenskej republiky,

d)

na Úrad vlády Slovenskej republiky,

e)

do Justičnej akadémie Slovenskej republiky (ďalej len „Justičná akadémia“).11b)

(2)

Počas dočasného pridelenia podľa odseku 1 prokurátor nesmie vykonávať funkciu prokurátora; inak sa na prokurátora vzťahujú ustanovenia tohto zákona.

(3)

O dočasnom pridelení prokurátora podľa odseku 1 rozhoduje generálny prokurátor.“.

11.

Za § 9a sa vkladajú § 9b a 9c, ktoré vrátane nadpisov znejú:

㤠9b

Dočasné pridelenie prokurátora k orgánu Európskej únie

(1)

Prokurátora možno s jeho súhlasom dočasne prideliť k orgánu Európskej únie alebo orgánu vytvorenom spoločne členskými štátmi Európskej únie (ďalej len „orgán Európskej únie“).

(2)

Dočasné pridelenie prokurátora podľa odseku 1 sa považuje za výkon funkcie prokurátora.

(3)

Prokurátor, ktorý vo funkcii národného člena zastupuje Slovenskú republiku v Eurojuste, má na území Slovenskej republiky počas dočasného pridelenia podľa odseku 1 právomoci prokurátora generálnej prokuratúry pôsobiaceho na úseku trestného práva.

(4)

Generálny prokurátor dočasne pridelí prokurátora podľa odseku 1, ak udelil predchádzajúci súhlas na vymenovanie prokurátora do funkcie v orgáne Európskej únie podľa osobitného zákona.11ba)

§ 9c

Dočasné pridelenie prokurátora na výkon práce v aktivitách krízového manažmentu mimo územia Slovenskej republiky

(1)

Prokurátora možno s jeho súhlasom dočasne prideliť ako civilného experta na výkon práce v aktivitách krízového manažmentu mimo územia Slovenskej republiky. O vyslaní prokurátora na výkon práce v aktivitách krízového manažmentu mimo územia Slovenskej republiky a o jeho ukončení rozhoduje generálny prokurátor podľa osobitného predpisu.11c)

(2)

Dočasné pridelenie podľa odseku 1 sa považuje za výkon funkcie prokurátora.

(3)

Počas vyslania na výkon práce v aktivitách krízového manažmentu mimo územia Slovenskej republiky prokurátor nesmie vykonávať funkciu prokurátora na území Slovenskej republiky; inak sa na prokurátora vzťahujú ustanovenia tohto zákona.

(4)

Generálny prokurátor dočasne pridelí prokurátora podľa odseku 1, ak rozhodol o vyslaní prokurátora na výkon práce v aktivitách krízového manažmentu mimo územia Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu.11c)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11ba znie:

„11ba)

Napríklad zákon č. 383/2011 Z. z. o zastúpení Slovenskej republiky v Eurojuste.“.

12.

V § 10 ods. 3 sa slová „§ 189 ods. 1 písm. e)“ nahrádzajú slovami „§ 189 ods. 2 písm. c)“.

13.

V § 10 odsek 6 znie:

„(6)

Na krajskú prokuratúru možno preložiť len prokurátora, ktorý dosiahol aspoň päť rokov započítateľnej praxe (§ 97), z toho aspoň tri roky výkonu funkcie prokurátora. Na generálnu prokuratúru možno preložiť len prokurátora, ktorý dosiahol aspoň desať rokov započítateľnej praxe (§ 97), z toho aspoň sedem rokov výkonu funkcie prokurátora; výnimku z tejto dĺžky započítateľnej praxe môže udeliť generálny prokurátor na návrh špeciálneho prokurátora, ak ide o prokurátora prekladaného na Úrad špeciálnej prokuratúry [§ 24b ods. 1 písm. b)]. Na výkon funkcie v Úrade špeciálnej prokuratúry možno preložiť iba prokurátora, ktorý má platné osvedčenie Národného bezpečnostného úradu na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Prísne tajné.11a) Týmto ustanovením nie je dotknuté ustanovenie odseku 5.“.

14.

Za § 10 sa vkladá § 10a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠10a

Preradenie prokurátora

(1)

Generálny prokurátor môže preradiť prokurátora generálnej prokuratúry na krajskú prokuratúru a prokurátora krajskej prokuratúry na okresnú prokuratúru, ak ním bol opakovane písomne upozornený na túto možnosť z dôvodu nedostatočného plnenia služobných povinností. Také preradenie je možné len s predchádzajúcim súhlasom rady prokurátorov.

(2)

Proti rozhodnutiu generálneho prokurátora podľa odseku 1 nie je prípustné odvolanie. Rozhodnutie generálneho prokurátora o preradení prokurátora podľa odseku 1 je preskúmateľné súdom. Podanie žaloby na súd má odkladný účinok.“.

15.

§ 11 a 12 vrátane nadpisov znejú:

㤠11

Nezlučiteľnosť výkonu funkcie prokurátora

(1)

Výkon funkcie prokurátora je nezlučiteľný s funkciou

a)

prezidenta Slovenskej republiky,

b)

poslanca Národnej rady Slovenskej republiky,

c)

člena vlády Slovenskej republiky,

d)

štátneho tajomníka ministerstva,

e)

vedúceho, riaditeľa alebo predsedu ústredného orgánu štátnej správy,

f)

sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky,

g)

sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky,

h)

sudcu Špecializovaného trestného súdu,

i)

sudcu krajského súdu,

j)

sudcu okresného súdu,

k)

člena Súdnej rady Slovenskej republiky,

l)

predsedu alebo podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky,

m)

verejného ochrancu práv,

n)

komisára pre deti,

o)

komisára pre osoby so zdravotným postihnutím,

p)

plateného funkcionára vyššieho alebo ústredného odborového orgánu,

q)

príslušníka Slovenskej informačnej služby, príslušníka Policajného zboru a iných ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov alebo ozbrojených síl alebo

r)

v orgánoch štátnej správy, územnej samosprávy a právnických osôb, ktorým bol zverený výkon štátnej správy.

(2)

Výkon funkcie prokurátora je nezlučiteľný aj s

a)

funkciou poslanca Európskeho parlamentu,

b)

funkciou sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva,

c)

funkciou sudcu alebo generálneho advokáta Súdneho dvora Európskej únie alebo

d)

inou funkciou v medzinárodných orgánoch; to neplatí, ak sa podľa osobitného predpisu vyžaduje, aby bol stálym členom takého orgánu prokurátor.

(3)

Ak ďalej nie je ustanovené inak, prokurátor nesmie popri výkone funkcie prokurátora vykonávať žiadnu inú platenú funkciu, podnikať, ani vykonávať inú zárobkovú činnosť s výnimkou správy vlastného majetku alebo majetku svojich neplnoletých detí, vedeckej, pedagogickej, lektorskej, literárnej, publicistickej, umeleckej alebo športovej činnosti za predpokladu, že taká činnosť nenarušuje riadny výkon funkcie prokurátora a dôstojnosť funkcie prokurátora, nemá vplyv na povinnosť prokurátora využívať služobný čas v plnom rozsahu a neohrozuje dôveru v nestrannosť prokuratúry. V prípade pochybností rozhodne o povinnosti prokurátora ukončiť takú funkciu alebo činnosť generálny prokurátor, pričom si pred svojím rozhodnutím vyžiada stanovisko etickej komisie.

(4)

Prokurátor môže vykonávať funkciu riaditeľa alebo zástupcu riaditeľa Justičnej akadémie, vykonávať inú funkciu v Justičnej akadémii alebo byť členom jej orgánov, vykonávať funkciu v inom orgáne alebo byť členom iného orgánu alebo komisie, v ktorých možno využiť skúsenosti prokurátora, alebo vykonávať funkciu alebo činnosť v inom orgáne, ak tak ustanovuje osobitný zákon.

(5)

Prokurátor môže vykonávať funkciu a činnosť aj v stavovských organizáciách prokurátorov.

(6)

Ak je prokurátor zvolený alebo ustanovený do funkcie uvedenej v odseku 1 alebo odseku 2 a ide o funkciu, pri ktorej sa výkon funkcie prokurátora neprerušuje, prokurátor je povinný do troch dní od zvolenia alebo ustanovenia do takej funkcie odstrániť dôvody nezlučiteľnosti; inak mu služobný pomer prokurátora zanikne dňom zvolenia alebo ustanovenia do funkcie uvedenej v odseku 1 alebo odseku 2.

§ 12

Prerušenie výkonu funkcie prokurátora

(1)

Výkon funkcie prokurátora sa prerušuje dňom, keď sa prokurátor stal prezidentom Slovenskej republiky, poslancom Národnej rady Slovenskej republiky, členom vlády Slovenskej republiky, štátnym tajomníkom ministerstva, sudcom Ústavného súdu Slovenskej republiky, verejným ochrancom práv alebo plateným funkcionárom vyššieho alebo ústredného odborového orgánu. Prerušenie výkonu funkcie prokurátora trvá ešte jeden mesiac po skončení vykonávania funkcie, pre ktorú bol výkon funkcie prokurátora prerušený.

(2)

Výkon funkcie prokurátora sa prerušuje aj dňom, keď sa prokurátor zaregistruje ako kandidát vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky, vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky, vo voľbách do orgánov územnej samosprávy alebo vo voľbách do Európskeho parlamentu. Prerušenie výkonu funkcie prokurátora trvá ešte jeden mesiac po vyhlásení výsledkov volieb, ak prokurátor nebol zvolený.

(3)

Generálny prokurátor preruší výkon funkcie prokurátorovi, ktorý pôsobí ako predstaviteľ Slovenskej republiky v zahraničí alebo v medzinárodnej organizácii alebo v medzinárodnom orgáne vytvorenom na základe medzinárodnej zmluvy, ak mu takáto činnosť bráni riadne vykonávať funkciu prokurátora.

(4)

Generálny prokurátor môže na základe písomnej žiadosti prokurátora prerušiť výkon jeho funkcie z vážnych osobných alebo rodinných dôvodov, najdlhšie však na obdobie piatich rokov.

(5)

Generálny prokurátor preruší výkon funkcie prokurátorovi, ktorý spĺňa podmienky na vznik nároku na príplatok za výkon funkcie prokurátora podľa § 134 ods. 1. Ak sa prokurátor znovu ujme funkcie prokurátora, príplatok za výkon funkcie prokurátora sa mu počas výkonu funkcie prokurátora nevypláca.

(6)

Prokurátor, ktorému bol prerušený výkon funkcie, nemá počas tohto prerušenia práva a povinnosti prokurátora, nesmie vykonávať funkciu prokurátora a hľadí sa na neho tak, akoby nebol prokurátorom. Obdobie, počas ktorého bol prokurátorovi prerušený výkon funkcie, sa nezapočítava do času výkonu funkcie prokurátora. Ustanovenie predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na prokurátora, ktorý pôsobí v medzinárodnej organizácii alebo v medzinárodnom orgáne vytvorenom na základe medzinárodnej zmluvy vo funkcii prokurátora.

(7)

Ak sa prokurátor, ktorý má prerušený výkon funkcie podľa odsekov 1 až 4, chce znova ujať výkonu funkcie prokurátora, oznámi to generálnej prokuratúre 30 dní pred uplynutím času, na aký bol prerušený výkon jeho funkcie. Prokurátor sa ujme výkonu funkcie prokurátora na tej prokuratúre, na ktorej túto funkciu vykonával pred prerušením jej výkonu. Ak sa neujme výkonu svojej funkcie najneskôr v prvý deň v mesiaci nasledujúcom po dni, v ktorom sa skončilo prerušenie výkonu funkcie prokurátora, jeho služobný pomer týmto dňom zaniká.

(8)

Prokurátor, ktorému bol prerušený výkon funkcie podľa odseku 5, sa môže so súhlasom generálneho prokurátora znovu ujať výkonu funkcie prokurátora na prokuratúre, na ktorej túto funkciu vykonával pred prerušením jej výkonu, alebo na inej prokuratúre, ak udelí súhlas s preložením na inú prokuratúru. Dátum skončenia prerušenia výkonu funkcie prokurátora a čas trvania výkonu funkcie prokurátora určí generálny prokurátor po vzájomnej dohode s prokurátorom. Ak sa prokurátor neujme výkonu svojej funkcie v deň, v ktorom mu vzniklo oprávnenie znovu vykonávať funkciu prokurátora, jeho služobný pomer týmto dňom zanikne.“.

16.

V § 13 odsek 1 znie:

„(1)

Prokurátorovi možno dočasne pozastaviť výkon jeho funkcie až do právoplatného skončenia trestného konania alebo disciplinárneho konania, ak je

a)

trestne stíhaný pre úmyselný trestný čin,

b)

trestne stíhaný pre trestný čin spáchaný z nedbanlivosti v súvislosti s výkonom funkcie prokurátora alebo

c)

disciplinárne stíhaný pre skutok, za ktorý môže byť zbavený funkcie prokurátora.“.

17.

V § 15 ods. 2 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

„d)

prokurátor bol právoplatným rozhodnutím súdu odsúdený na nepodmienečný trest odňatia slobody pre trestný čin spáchaný z nedbanlivosti v súvislosti s výkonom funkcie prokurátora,“.

Doterajšie písmená d) až f) sa označujú ako písmená e) až g).

18.

V § 15 ods. 2 písm. e) sa slová „§ 189 ods. 1 písm. f)“ nahrádzajú slovami „§ 189 ods. 2 písm. d)“.

19.

V § 15 ods. 3 písm. a) sa vypúšťajú slová „podľa lekárskeho posudku, rozhodnutia orgánu štátnej zdravotnej správy alebo orgánu sociálneho zabezpečenia“.

20.

V § 15 ods. 4 časti vety pred bodkočiarkou sa za slová „o odvolaní z funkcie“ vkladá čiarka a slová „ak v rozhodnutí o odvolaní z funkcie nie je uvedený neskorší deň“.

21.

V § 16 ods. 1 písm. a) sa za slová „starobný dôchodok“ vkladá čiarka a slová „predčasný starobný dôchodok“.

22.

V § 17 písmeno b) znie:

„b)

z dôvodov uvedených v § 11 ods. 6, § 12 ods. 7 a 8.“.

23.

V § 18 odsek 1 znie:

„(1)

Rozhodnutie generálneho prokurátora o odvolaní z funkcie prokurátora sa zrušuje

a)

zrušením právoplatného rozhodnutia súdu, ktorým bol prokurátor odsúdený pre úmyselný trestný čin,

b)

zrušením právoplatného rozhodnutia súdu, ktorým bol prokurátor odsúdený na nepodmienečný trest odňatia slobody pre trestný čin spáchaný z nedbanlivosti v súvislosti s výkonom funkcie prokurátora, alebo

c)

zrušením právoplatného rozhodnutia disciplinárnej komisie o zbavení výkonu funkcie prokurátora v neskoršom konaní.“.

24.

V § 18 ods. 3 sa slová „15 dní“ nahrádzajú slovami „30 dní“.

25.

V § 18 odsek 4 znie:

„(4)

Služobný pomer prokurátora trvá s nárokmi z neho vyplývajúcimi a prokurátorovi sa bez zbytočného odkladu doplatí plat a priznajú ostatné nároky podľa zákona tak, ako keby vykonával funkciu prokurátora, ak

a)

rozhodnutie generálneho prokurátora o odvolaní z funkcie prokurátora sa zrušilo,

b)

súd zrušil rozhodnutie generálneho prokurátora o odvolaní z funkcie prokurátora,

c)

súd rozhodol o neplatnosti zániku služobného pomeru prokurátora.“.

26.

V § 19 odsek 1 znie:

„(1)

Vedúceho prokurátora (§ 4 ods. 3) vymenúva do funkcie generálny prokurátor na základe výberového konania a po predchádzajúcom vyjadrení rady prokurátorov; to neplatí, ak ide o vymenovanie do funkcie námestníka generálneho prokurátora, námestníka krajského prokurátora a námestníka okresného prokurátora. Generálny prokurátor vymenúva námestníka krajského prokurátora na návrh krajského prokurátora a námestníka okresného prokurátora na návrh okresného prokurátora. Krajského prokurátora, námestníka krajského prokurátora, okresného prokurátora a námestníka okresného prokurátora vymenúva generálny prokurátor na päťročné funkčné obdobie. Ten istý prokurátor môže byť opakovane vymenovaný do uvedenej funkcie. Ďalších vedúcich prokurátorov vymenúva do funkcie bez časového obmedzenia.“.

27.

§ 19 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5)

Na vymenovanie do funkcie špeciálneho prokurátora a na vymenovanie do inej funkcie vedúceho prokurátora v Úrade špeciálnej prokuratúry sa vzťahuje ustanovenie § 24a a 24b.“.

28.

§ 20 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6)

Ustanovenia tohto paragrafu sa nevzťahujú na vymenovanie do funkcie námestníka generálneho prokurátora, námestníka krajského prokurátora a námestníka okresného prokurátora.“.

29.

§ 21 a 21a vrátane nadpisu nad § 21 znejú:

„Výberové konanie pri funkčnom postupe prokurátora

§ 21

(1)

Výberovým konaním na funkciu vedúceho prokurátora a na funkciu prokurátora na prokuratúre vyššieho stupňa (ďalej len „výberové konanie pri funkčnom postupe prokurátora“) sa overujú riadiace, organizačné a kontrolné schopnosti, odborné vedomosti, jazykové znalosti a ďalšie skutočnosti, ktoré je potrebné alebo vhodné overiť vzhľadom na povahu funkcie, pre ktorú sa vyhlasuje výberové konanie. Výberové konanie sa uskutočňuje v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania.8)

(2)

Výberové konanie pri funkčnom postupe prokurátora vyhlasuje generálny prokurátor na webovom sídle generálnej prokuratúry najmenej desať dní pred jeho začatím. V rovnakej lehote zašle generálna prokuratúra oznámenie o vyhlásenom výberovom konaní na všetky služobné úrady.

(3)

Oznámenie o vyhlásení výberového konania pri funkčnom postupe prokurátora obsahuje

a)

názov prokuratúry vrátane jej sídla, pre ktorú sa vyhlasuje výberové konanie,

b)

funkciu, pre ktorú sa vyhlasuje výberové konanie,

c)

názov organizačnej zložky, na ktorej sa obsadzuje voľné miesto prokurátora alebo vedúceho prokurátora,

d)

listiny preukazujúce splnenie podmienok uvedených v zásadách funkčného postupu prokurátorov schválených generálnym prokurátorom a radou prokurátorov,

e)

dátum a miesto konania výberového konania,

f)

adresu, na ktorú treba doručiť žiadosť o zaradenie do výberového konania,

g)

termín, do ktorého treba doručiť žiadosť o zaradenie do výberového konania na určenú adresu,

h)

poučenie, že na žiadosť, ku ktorej nie sú priložené všetky požadované doklady, a na žiadosť doručenú po termíne určenom v oznámení o vyhlásení výberového konania, sa neprihliada a uchádzač nebude zaradený do výberového konania.

(4)

Výberové konanie pri funkčnom postupe prokurátora zabezpečuje generálna prokuratúra; generálny prokurátor môže určiť, že výberové konanie zabezpečí služobný úrad, v územnej pôsobnosti ktorého je prokuratúra, pre ktorú sa vyhlasuje výberové konanie.

(5)

Do výberového konania pri funkčnom postupe prokurátora sa môže prihlásiť iba prokurátor, ktorý spĺňa podmienky na funkčný postup ustanovené týmto zákonom a podmienky uvedené v zásadách funkčného postupu prokurátorov schválených generálnym prokurátorom a radou prokurátorov.

(6)

Uchádzača, ktorý spĺňa podmienky na účasť vo výberovom konaní pri funkčnom postupe prokurátora a ktorý doručil žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu so všetkými požadovanými listinami v termíne určenom v oznámení o vyhlásení výberového konania, generálny prokurátor pozve na výberové konanie najmenej tri dni pred jeho začatím. Ak generálny prokurátor určil, že výberové konanie zabezpečí služobný úrad podľa odseku 4, uchádzača pozve na výberové konanie vedúci tohto služobného úradu.

§ 21a

(1)

Výberové konanie pri funkčnom postupe prokurátora uskutočňuje výberová komisia.

(2)

Výberová komisia má päť členov. Členom výberovej komisie môže byť len prokurátor. Databázy kandidátov na členov výberovej komisie vytvára rada prokurátorov a generálny prokurátor. Členov výberovej komisie a potrebný počet náhradníkov vymenúva a odvoláva generálny prokurátor. Generálny prokurátor vymenuje členov výberovej komisie tak, aby najmenej traja členovia výberovej komisie boli vymenovaní z databázy kandidátov na členov výberovej komisie vytvorenej radou prokurátorov.

(3)

Členovia výberovej komisie zvolia spomedzi seba predsedu výberovej komisie. Výberová komisia je uznášaniaschopná, ak sa na hlasovaní zúčastnia aspoň štyria jej členovia. Rozhodnutie výberovej komisie je platné, ak zaň hlasovali najmenej štyria jej členovia.

(4)

Výberová komisia vyhodnotí výsledok výberového konania a určí poradie uchádzačov, ktorí úspešne absolvovali výberové konanie.

(5)

Predseda výberovej komisie predloží výsledok výberového konania na rozhodnutie generálnemu prokurátorovi spolu so zápisnicou o priebehu výberového konania do desiatich pracovných dní odo dňa konania výberového konania.

(6)

Generálna prokuratúra zverejní zápisnicu o priebehu výberového konania na webovom sídle generálnej prokuratúry do desiatich pracovných dní odo dňa konania výberového konania. Zápisnica o priebehu výberového konania obsahuje

a)

údaj o dátume, čase a mieste konania výberového konania,

b)

názov prokuratúry vrátane jej sídla, pre ktorú bolo vyhlásené výberové konanie,

c)

zloženie výberovej komisie v rozsahu: titul, meno a priezvisko vrátane označenia predsedu výberovej komisie, označenie databázy kandidátov na členov výberovej komisie, z ktorej bol člen výberovej komisie vymenovaný,

d)

titul, meno a priezvisko uchádzačov, ktorí sa zúčastnili výberového konania,

e)

stručný opis priebehu výberového konania,

f)

konečné poradie úspešných uchádzačov výberového konania,

g)

zoznam neúspešných uchádzačov výberového konania,

h)

titul, meno a priezvisko člena výberovej komisie, ktorý zápisnicu spísal,

i)

dátum, čas a miesto spísania zápisnice,

j)

vlastnoručné podpisy všetkých členov výberovej komisie.

(7)

Výberové konanie končí rozhodnutím generálneho prokurátora o výsledku výberového konania. Generálny prokurátor oznámi rozhodnutie uchádzačovi do 30 dní od skončenia výberového konania.“.

30.

V § 23 ods. 1 sa slová „§ 189 ods. 1 písm. d)“ nahrádzajú slovami „§ 189 ods. 2 písm. b)“ a na konci sa pripája táto veta: „Vyjadrenie rady prokurátorov sa nevyžaduje, ak ide o odvolanie z funkcie vedúceho prokurátora v súvislosti s jeho vymenovaním do inej funkcie vedúceho prokurátora.“.

31.

V § 24b ods. 1 sa v písmene b) čiarka na konci vety nahrádza bodkou a písmeno c) sa vypúšťa.

32.

V § 24d ods. 1 písm. a) sa slová „§ 189 ods. 1 písm. d)“ nahrádzajú slovami „§ 189 ods. 2 písm. b)“.

33.

V § 24d ods. 1 písm. b) sa slová „§ 189 ods. 1 písm. e)“ nahrádzajú slovami „§ 189 ods. 2 písm. c)“.

34.

V § 25 ods. 3 sa za slovo „nemožno“ vkladajú slová „vyhotovovať obrazové snímky alebo obrazové záznamy jeho tváre alebo bydliska,“ a na konci sa pripája táto veta: „Ak sa poruší toto ustanovenie, prokurátor a jemu blízka osoba majú právo domáhať sa ochrany.15)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 15 znie:

„15)

§ 11 až 16 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.“.

35.

V § 26 ods. 1 sa za písmeno g) vkladá nové písmeno h), ktoré znie:

„h)

používať pri plnení svojich služobných povinností informačné systémy, najmä centrálny informačný systém prokuratúry, elektronický systém právnych informácií a ďalšie informačné systémy dôležité pre plnenie úloh prokuratúry, ako aj elektronickú poštu a zaručený elektronický podpis,“.

Doterajšie písmená h) až r) sa označujú ako písmená i) až s).

36.

V § 26 sa odsek 1 dopĺňa písmenom t), ktoré znie:

„t)

oznámiť služobnému úradu, že bol postihnutý za priestupok alebo iný správny delikt do desiatich dní od právoplatnosti takého rozhodnutia.“.

37.

V § 27 ods. 3 sa na konci druhej vety pripájajú tieto slová: „alebo odo dňa, keď sa o zmene dozvie“.

38.

V § 28 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e)

záväzkových vzťahoch prokurátora, ak ich hodnota presahuje 6 600 eur.“.

39.

V § 31 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ak ide o hodnotenie prokurátora, ktorý je dočasne pridelený na inú prokuratúru po dobu dlhšiu ako šesť mesiacov, vedúci služobného úradu si vyžiada podklady aj od vedúceho prokurátora prokuratúry, na ktorú je prokurátor dočasne pridelený.“.

40.

V § 31 odsek 4 znie:

„(4)

Ak prokurátor nesúhlasí s obsahom hodnotenia vypracovaného v súvislosti s výberovým konaním alebo s disciplinárnym konaním, môže podať do troch dní od doručenia hodnotenia námietky vedúcemu služobného úradu; vedúci služobného úradu o námietkach rozhodne do troch dní od ich doručenia. Ak vedúci služobného úradu jeho námietkam nevyhovie, o námietkach rozhodne prokurátorská rada do siedmich dní od doručenia námietok vedúcim služobného úradu, ak ďalej nie je ustanovené inak.“.

41.

Doterajší text § 33 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2)

Vedúci prokurátor môže prokurátorovi povoliť inú vhodnú úpravu služobného času, ak to umožňuje zabezpečenie plnenia úloh prokuratúry v jeho riadiacej a kontrolnej pôsobnosti.“.

42.

Za § 44 sa vkladá § 44a, ktorý znie:

㤠44a

Prokurátorovi dočasne pridelenému k inému orgánu podľa § 9a patrí náhrada výdavkov súvisiacich so zahraničnou služobnou cestou len vtedy, ak zahraničnú služobnú cestu vykonal so súhlasom generálneho prokurátora.“.

43.

V § 45 sa slová „§ 9 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 9a ods. 1“.

44.

V § 49 ods. 1, § 51 ods. 1 a § 51 ods. 2 sa číslica „22“ nahrádza číslicou „21“.

45.

V § 51 ods. 2 písm. b) v prvom bode sa slová „§ 189 ods. 1 písm. f)“ nahrádzajú slovami „§ 189 ods. 2 písm. d)“.

46.

V § 61 sa slová „§ 9 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 9a až 9c.“.

47.

V § 64 písmeno i) znie:

„i)

dočasného pridelenia podľa § 9a až 9c.“.

48.

V § 65 ods. 1 písm. h) druhom bode sa za slovo „manžela“ vkladá čiarka a slová „ako aj manžela súrodenca prokurátora“.

49.

V § 65 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo iná osoba, ktorá s prokurátorom žije spoločne v domácnosti“.

50.

V § 78 ods. 1 sa za slovo „informácií,“ vkladajú slová „elektronických informačných systémov prokuratúry,“.

51.

V § 78 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1. Poznámka pod čiarou k odkazu 32 sa vypúšťa.

52.

V § 80 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „a generálna prokuratúra“.

53.

V § 84 odseky 1 až 3 znejú:

„(1)

Prokurátor, ktorý vykonáva funkciu prokurátora najmenej 15 rokov, má nárok na preventívnu rehabilitáciu v trvaní jedného týždňa v každom kalendárnom roku, počnúc kalendárnym rokom, v ktorom dovŕši 40. rok svojho veku. Prokurátor, ktorý vykonáva funkciu prokurátora najmenej 20 rokov, má nárok na preventívnu rehabilitáciu v trvaní dvoch týždňov v každom kalendárnom roku, počnúc kalendárnym rokom, v ktorom dovŕši 45. rok svojho veku. To neplatí, ak sa prokurátorovi v kalendárnom roku poskytla kúpeľná starostlivosť.

(2)

Preventívna rehabilitácia sa vykonáva v rehabilitačných zariadeniach zriadených alebo spravovaných generálnou prokuratúrou alebo v rehabilitačných zariadeniach podľa výberu prokurátora s celodenným pobytom, alebo ambulantne formou aktívneho odpočinku a liečebno-preventívnych opatrení zameraných predovšetkým na posilnenie a upevnenie telesného a duševného zdravia prokurátorov.

(3)

Prokurátor má nárok na náhradu nákladov vynaložených v súvislosti s poskytovaním preventívnej rehabilitácie a nákladov na pobyt. Pri preventívnej rehabilitácii v rehabilitačnom zariadení podľa výberu prokurátora má prokurátor nárok na náhradu nákladov len do výšky nákladov na poskytnutie rehabilitácie a pobyt v rehabilitačných zariadeniach zriadených alebo spravovaných generálnou prokuratúrou.“.

54.

V § 87 odsek 3 znie:

„(3)

V súvislosti so starostlivosťou o narodené dieťa patrí aj prokurátorovi od narodenia dieťaťa rodičovská dovolenka v rozsahu a za podmienok ustanovených v odsekoch 1 a 2, ak sa stará o narodené dieťa.“.

55.

V poznámke pod čiarou k odkazu 36 sa citácia „Zákon č. 382/1990 Zb. o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

56.

V § 92 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta a tretia veta vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 36a.

57.

V § 92 sa vypúšťa odsek 2 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 36b.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.

58.

V § 93 ods. 1 písm. b) piaty bod znie:

„5.

plat pri dočasnom pozastavení výkonu funkcie prokurátora,“.

59.

V § 93 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)

odmena.“.

60.

§ 94 sa dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c)

osobitný príplatok za výkon funkcie riaditeľa alebo zástupcu riaditeľa Justičnej akadémie.36a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 36a znie:

„36a)

§ 10 ods. 3 a 4 zákona č. 548/2003 Z. z.“.

61.

V § 97 ods. 5 písmeno l) znie:

„l)

dočasného pridelenia podľa § 9a až 9c.“.

62.

V § 98 odsek 1 znie:

„(1)

Funkčný príplatok za funkciu vedúceho prokurátora patrí mesačne z priemerného platu prokurátora (§ 95 ods. 3)

a)

prvému námestníkovi generálneho prokurátora vo výške 30 %,

b)

námestníkovi generálneho prokurátora a špeciálnemu prokurátorovi vo výške 25 %,

c)

riaditeľovi sekcie generálnej prokuratúry a zástupcovi špeciálneho prokurátora vo výške 20 %,

d)

zástupcovi riaditeľa sekcie generálnej prokuratúry, riaditeľovi odboru generálnej prokuratúry a krajskému prokurátorovi vo výške 15 %,

e)

zástupcovi riaditeľa odboru generálnej prokuratúry a námestníkovi krajského prokurátora vo výške 10 %,

f)

vedúcemu oddelenia generálnej prokuratúry vo výške 8 %,

g)

vedúcemu oddelenia krajskej prokuratúry vo výške 5 %,

h)

okresnému prokurátorovi prokuratúry s počtom do 10 prokurátorov vo výške 8 %, s počtom nad 10 prokurátorov vo výške 10 %,

i)

námestníkovi okresného prokurátora prokuratúry s počtom do 10 prokurátorov vo výške 5 %, s počtom nad 10 prokurátorov vo výške 8 %.“.

63.

V § 102 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 3 a 4.

64.

§ 103 vrátane nadpisu nad § 103 znie:

„Plat počas dočasného pridelenia

§ 103

(1)

Prokurátorovi počas dočasného pridelenia na inú prokuratúru podľa § 9 patrí funkčný plat podľa doterajšieho zaradenia s tým, že aj počas dočasného pridelenia sa prokurátor zaraďuje na účely určenia základného platu do príslušného platového stupňa v závislosti od počtu rokov započítateľnej praxe.

(2)

Prokurátorovi dočasne pridelenému na prokuratúru vyššieho stupňa patrí okrem funkčného platu určeného podľa odseku 1 aj príplatok ustanovený v § 108.

(3)

Prokurátorovi dočasne pridelenému na Úrad špeciálnej prokuratúry patrí okrem platu určeného podľa odsekov 1 a 2 aj funkčný príplatok ustanovený v § 98a.

(4)

Plat, príplatok podľa odseku 2 a funkčný príplatok podľa odseku 3, peňažné náležitosti a ostatné nároky priznané týmto zákonom poskytuje prokurátorovi počas dočasného pridelenia na inú prokuratúru jeho služobný úrad, ak v odseku 5 nie je ustanovené inak.

(5)

Odmenu priznanú podľa § 115 vypláca prokurátorovi služobný úrad, na ktorý je prokurátor dočasne pridelený.“.

65.

Za § 103 sa vkladajú § 103a až 103d, ktoré znejú:

㤠103a

(1)

Prokurátorovi dočasne pridelenému k inému orgánu podľa § 9a ods. 1 písm. a) až d) patrí funkčný plat určený podľa § 103. Ak však prokurátor počas dočasného pridelenia vykonáva riadiacu funkciu, patrí mu plat za výkon tejto funkcie, ak je pre neho výhodnejší.

(2)

Počas dočasného pridelenia podľa odseku 1 má prokurátor právo aj na ostatné nároky vyplývajúce z jeho služobného pomeru prokurátora, a to v rozsahu a za podmienok ustanovených týmto zákonom.

(3)

Plat, peňažné náležitosti a ostatné nároky priznané týmto zákonom poskytuje prokurátorovi až do skončenia jeho dočasného pridelenia orgán, ku ktorému je prokurátor dočasne pridelený.

§ 103b

(1)

Prokurátorovi dočasne pridelenému do Justičnej akadémie podľa § 9a ods. 1 písm. e) patrí funkčný plat určený podľa § 103 a osobitný príplatok za riadenie podľa § 94 písm. c), ak spĺňa podmienky na jeho priznanie.

(2)

Počas dočasného pridelenia do Justičnej akadémie má prokurátor právo aj na ostatné nároky vyplývajúce z jeho služobného pomeru prokurátora, a to v rozsahu a za podmienok ustanovených týmto zákonom.

(3)

Plat, peňažné náležitosti a ostatné nároky priznané týmto zákonom poskytuje prokurátorovi počas dočasného pridelenia do Justičnej akadémie služobný úrad prokurátora.

§ 103c

(1)

Prokurátorovi dočasne pridelenému k orgánu Európskej únie podľa § 9b patrí plat určený podľa § 103. Služobný úrad mu vypláca tento plat v dvoch častiach. Prvá časť, tvoriaca 25 % platu, vynásobená platovým koeficientom vypočítaným podľa osobitného predpisu39) sa prokurátorovi prevedie na jeho bankový účet zriadený v mieste jeho dočasného pridelenia po vykonaní zákonných zrážok a druhá časť, tvoriaca 75 % platu, sa prokurátorovi prevedie na jeho účet zriadený v Slovenskej republike po vykonaní zákonných zrážok.

(2)

Prokurátorovi patrí od prvého dňa dočasného pridelenia k orgánu Európskej únie popri plate prokurátora aj náhrada výdavkov uvedených v osobitnom zákone,39a) ktorú mu vypláca služobný úrad.

§ 103d

(1)

Prokurátorovi dočasne pridelenému na výkon práce v aktivitách krízového manažmentu mimo územia Slovenskej republiky podľa § 9c patrí plat určený podľa § 103. Služobný úrad mu vypláca tento plat v dvoch častiach. Prvá časť, tvoriaca 50 % platu, vynásobená platovým koeficientom vypočítaným podľa osobitného predpisu39) sa prokurátorovi prevedie na jeho bankový účet zriadený v krízovej oblasti po vykonaní zákonných zrážok a druhá časť, tvoriaca 50 % platu, sa prokurátorovi prevedie na jeho účet zriadený v Slovenskej republike po vykonaní zákonných zrážok.

(2)

Prokurátorovi patrí od prvého dňa vyslania na výkon práce v aktivitách krízového manažmentu mimo územia Slovenskej republiky popri plate prokurátora aj náhrada výdavkov uvedených v osobitnom zákone.39b) Generálna prokuratúra vypláca prokurátorovi výdavky uvedené v osobitnom zákone39b) a služobnému úradu uhrádza rozdiel medzi platom prokurátora zvýšeným podľa tohto ustanovenia a platom prokurátora pred týmto zvýšením.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 39 až 39b znejú:

„39)

Opatrenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky č. 400/2014 Z. z., ktorým sa ustanovuje platový koeficient príslušného štátu.

39a)

Štvrtá časť zákona č. 283/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

39b)

§ 33b až 33k zákona č. 283/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

66.

V § 105 ods. 2 sa slová „§ 189 ods. 1 písm. d)“ nahrádzajú slovami „§ 189 ods. 2 písm. b)“.

67.

V § 106 ods. 1 písm. c) sa slová „§ 189 ods. 1 písm. c) až f)“ nahrádzajú slovami „§ 189 ods. 1 písm. b) alebo ods. 2“.

68.

V § 106 ods. 3 písmeno j) znie:

„j)

dočasného pridelenia podľa § 9a až 9c.“.

69.

V § 107 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak sa príplatok za zastupovanie prizná viacerým prokurátorom, pomerne sa kráti podľa ich počtu a ich podielu na zastupovaní.“.

70.

V § 109 ods. 1 sa slová „príplatok 26,56 eura mesačne“ nahrádzajú slovami „mesačne príplatok vo výške 5 % z priemerného platu prokurátora (§ 95 ods. 3)“ a slová „príplatok 33,20 eura mesačne“ sa nahrádzajú slovami „mesačne príplatok vo výške 7 % z priemerného platu prokurátora (§ 95 ods. 3)“.

71.

V § 113 ods. 1 sa slová „sumy 165,97 eura“ nahrádzajú slovami „výšky 10 % z priemerného platu prokurátora (§ 95 ods. 3)“.

72.

§ 115 vrátane nadpisu znie:

㤠115

Odmena prokurátora

(1)

Prokurátorovi možno priznať odmenu až do výšky jeho funkčného platu

a)

za vykonanie služobných úloh nad rozsah povinností vyplývajúcich mu z ustanovenia § 26, najmä za zastupovanie dočasne neprítomného prokurátora alebo vykonávanie funkcie na prokuratúre, kde je dočasne neobsadené funkčné miesto prokurátora, za bezodplatnú prednášateľskú činnosť týkajúcu sa vzdelávania prokurátorov, za výkon funkcie člena skúšobnej komisie Justičnej akadémie, člena disciplinárnej komisie, člena etickej komisie alebo člena výberovej komisie, za činnosť v orgánoch samosprávy prokurátorov, za podieľanie sa na tvorbe zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov, za bezodplatnú publikačnú činnosť týkajúcu sa výkonu funkcie prokurátora, za činnosť v poradných orgánoch generálneho prokurátora a za činnosť v Komisii pre vydávanie záväzných stanovísk,

b)

pri dosiahnutí veku 50 rokov.

(2)

O priznaní odmeny podľa odseku 1 písm. a) rozhoduje generálny prokurátor po predchádzajúcom vyjadrení prokurátorskej rady alebo vedúci služobného úradu po predchádzajúcom vyjadrení prokurátorskej rady. O priznaní odmeny podľa odseku 1 písm. b) rozhoduje generálny prokurátor po predchádzajúcom vyjadrení rady prokurátorov

(3)

Kritériá na priznávanie odmien schvaľuje rada prokurátorov.

(4)

O priznaní odmeny pre generálneho prokurátora rozhoduje rada prokurátorov na návrh prvého námestníka generálneho prokurátora.“.

73.

V § 118 sa slová „§ 189 ods. 1 písm. c)“ nahrádzajú slovami „§ 189 ods. 1 písm. b) alebo ods. 2 písm. a)“.

74.

V § 125 ods. 2 sa za slová „starobný dôchodok“ vkladá čiarka a slová „predčasný starobný dôchodok“ a za slová „podľa § 15 ods. 3 písm. b)“ sa vkladajú slová „a pri prerušení výkonu funkcie prokurátora podľa § 12 ods. 5“.

75.

V § 134 odsek 1 znie:

„(1)

Prokurátor má právo na príplatok za výkon funkcie prokurátora, ak má nárok na výplatu starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku podľa osobitného predpisu a

a)

súčasne požiadal generálneho prokurátora o prerušenie výkonu funkcie prokurátora podľa § 12 ods. 5 a o priznanie príplatku za výkon funkcie prokurátora alebo

b)

súčasne požiadal o priznanie príplatku za výkon funkcie prokurátora, ak mu zanikol služobný pomer prokurátora z dôvodu odvolania z funkcie prokurátora podľa § 15 ods. 3 alebo vzdaním sa funkcie prokurátora podľa § 16 ods. 1 písm. a).“.

76.

Za § 137 sa vkladá § 137a, ktorý znie:

㤠137a

Výsluhový dôchodok prokurátora ustanoví osobitný zákon.“.

77.

V § 152 ods. 1 písm. a) sa slová „(§ 9)“ nahrádzajú slovami „(§ 9, 9a)“.

78.

§ 162 znie:

㤠162

(1)

Za škodu spôsobenú nezákonným rozhodnutím prokurátora alebo jeho nesprávnym úradným postupom zodpovedá štát. Vo veciach náhrady škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím prokurátora alebo jeho nesprávnym úradným postupom koná v mene štátu generálna prokuratúra podľa osobitného zákona.54)

(2)

Ak generálna prokuratúra uhradí náhradu škody, spôsobenú nezákonným rozhodnutím prokurátora alebo jeho nesprávnym úradným postupom, alebo jej časť a zavinenie prokurátora bolo zistené v disciplinárnom konaní ako závažné disciplinárne previnenie alebo v trestnom konaní, požaduje od prokurátora regresnú náhradu

a)

v celej výške, ak ide o úmyselné konanie prokurátora,

b)

vo výške nepresahujúcej u jednotlivého prokurátora sumu rovnajúcu sa trojnásobku jeho funkčného platu pred porušením povinnosti, ktorým spôsobil škodu, ak ide o nedbanlivostné konanie prokurátora.

(3)

Ak disciplinárna komisia nerozhodne inak, regresnú náhradu nemožno požadovať od prokurátora, ak k zastaveniu trestného stíhania alebo oslobodeniu spod obžaloby došlo z dôvodu, že

a)

zanikla trestnosť činu na základe účinnej ľútosti,

b)

trestné stíhanie bolo podmienené súhlasom poškodeného a poškodený daný súhlas vzal späť,

c)

trest, ku ktorému mohlo trestné stíhanie viesť, bol celkom bez významu popri treste, ktorý bol obvinenému pre iný trestný čin už právoplatne uložený,

d)

o skutku obvineného bolo už právoplatne rozhodnuté disciplinárne iným orgánom alebo orgánom príslušným na konanie o priestupku alebo o inom správnom delikte, cudzozemským súdom alebo iným cudzozemským orgánom príslušným na konanie o trestnom čine, priestupku alebo o inom správnom delikte a toto rozhodnutie možno považovať za dostačujúce,

e)

o skutku odovzdanom na trestné stíhanie do cudziny bolo právoplatne rozhodnuté cudzozemským súdom alebo iným cudzozemským orgánom príslušným na konanie o trestnom čine, priestupku alebo o inom správnom delikte a toto rozhodnutie možno považovať za dostačujúce,

f)

obvinený sa významnou mierou podieľal na objasnení korupcie, trestného činu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestného činu založenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny alebo zločinu spáchaného organizovanou skupinou, zločineckou skupinou alebo teroristickou skupinou, alebo na zistení alebo usvedčení páchateľa tohto trestného činu a záujem spoločnosti na objasnení takého trestného činu prevyšuje záujem na trestnom stíhaní tohto obvineného pre taký trestný čin alebo pre iný trestný čin,

g)

obvinený nebol v čase spáchania činu pre nepríčetnosť trestne zodpovedný.

(4)

Ak disciplinárna komisia nerozhodne inak, regresnú náhradu nemožno požadovať od prokurátora ani vtedy, ak

a)

súd alebo prokurátor postúpil vec na konanie inému orgánu, ktorý je oprávnený vo veci konať a rozhodnúť,

b)

účastník konania domáhajúci sa náhrady škody si hrozbu trestného stíhania alebo trestné stíhanie zavinil sám,

c)

v prípravnom konaní boli splnené zákonné podmienky na začatie trestného stíhania a vznesenie obvinenia,

d)

pri podaní obžaloby boli splnené zákonné podmienky na podanie obžaloby.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 54 znie:

„54)

Zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

79.

§ 187 vrátane nadpisu znie:

㤠187

Disciplinárna zodpovednosť

(1)

Prokurátor je disciplinárne zodpovedný za

a)

disciplinárne previnenie,

b)

konanie, ktoré má znaky priestupku podľa osobitného zákona,57) a konanie, ktoré môže byť postihnuteľné sankciami podľa osobitného zákona57a) (ďalej len „priestupok“).

(2)

Na prejednanie priestupku sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch,57b) ak tento zákon neustanovuje inak.

(3)

Ak priestupok prokurátora prejednal alebo so súhlasom prokurátora prejednáva orgán oprávnený na prejednanie priestupku podľa osobitného zákona,57c) prokurátora už nemožno disciplinárne stíhať za spáchanie priestupku.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 57 až 57c znejú:

„57)

Napríklad § 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, § 92 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, § 77 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, § 11 zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

57a)

Napríklad § 13 ods. 3, § 15 ods. 2 a § 35 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov, § 104 ods. 4 a 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 91 ods. 1 písm. d) piaty bod zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

57b)

Zákon č. 372/1990 Z. z. v znení neskorších predpisov.

57c)

Napríklad § 58 ods. 2 a 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, § 64 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 11 ods. 4 až 6 zákona č. 377/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 91 ods. 1 zákona č. 251/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

80.

Doterajší text § 188 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:

„(2)

Disciplinárne previnenie je závažným disciplinárnym previnením, ak vzhľadom na povahu nesplnenej alebo porušenej povinnosti, spôsob konania, mieru zavinenia, opakovanie, správanie prokurátora alebo iné priťažujúce okolnosti je jeho škodlivosť zvýšená.

(3)

Disciplinárnym previnením nie je konanie, ktoré je trestným činom alebo priestupkom.“.

81.

§ 189 vrátane nadpisu znie:

㤠189

Disciplinárne opatrenia, sankcie a ochranné opatrenia

(1)

Za disciplinárne previnenie sa za podmienok ustanovených týmto zákonom, ak § 208 ods. 2 neustanovuje inak, uloží prokurátorovi niektoré z týchto disciplinárnych opatrení:

a)

písomné pokarhanie,

b)

zníženie základného platu až o 15 % najviac na tri mesiace; pri opätovnom disciplinárnom previnení, ktorého sa prokurátor dopustil v čase pred zahladením disciplinárneho opatrenia, najviac na šesť mesiacov.

(2)

Za závažné disciplinárne previnenie sa za podmienok ustanovených týmto zákonom uloží prokurátorovi niektoré z týchto disciplinárnych opatrení:

a)

zníženie základného platu o 15 % až 50 %, najviac na jeden rok,

b)

odvolanie z funkcie vedúceho prokurátora,

c)

preloženie na prokuratúru nižšieho stupňa,

d)

zbavenie funkcie prokurátora.

(3)

Za priestupok sa za podmienok a v rozsahu ustanovenom osobitným zákonom uloží prokurátorovi sankcia alebo ochranné opatrenie ustanovené osobitným zákonom57d) (ďalej len „sankčné opatrenie za priestupok“), ak § 208 ods. 2 neustanovuje inak. Za priestupok však nemožno uložiť prokurátorovi zákaz činnosti spočívajúci v zákaze výkonu funkcie prokurátora, a to ani vtedy, ak prokurátor spáchal priestupok pri výkone funkcie prokurátora alebo v súvislosti s výkonom funkcie prokurátora.

(4)

Generálnemu prokurátorovi nemožno uložiť disciplinárne opatrenie uvedené v odseku 2 písm. b) až d). Ak Ústavný súd Slovenskej republiky rozhodne, že generálny prokurátor spáchal čin, ktorý je nezlučiteľný s výkonom funkcie generálneho prokurátora, Národná rada Slovenskej republiky môže podať návrh prezidentovi Slovenskej republiky na odvolanie generálneho prokurátora z funkcie generálneho prokurátora.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 57d znie:

„57d)

Napríklad § 11 až 18 a § 20 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, § 92 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 11 ods. 2 a 3 zákona č. 377/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 91 ods. 1 písm. d) piaty bod, ods. 3, 5 a 6 zákona č. 251/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

82.

§ 190 a 191 vrátane nadpisu nad § 190 znejú:

„Ukladanie disciplinárnych opatrení za disciplinárne previnenie a sankčných opatrení za priestupok

§ 190

(1)

Disciplinárne opatrenia za disciplinárne previnenie a sankčné opatrenia za priestupok možno uložiť jednotlivo alebo popri sebe, ak nie je ďalej ustanovené inak.

(2)

V disciplinárnom konaní nemožno uložiť prokurátorovi za to isté protiprávne konanie popri sebe tieto disciplinárne opatrenia za disciplinárne previnenie a sankčné opatrenia za priestupok:

a)

disciplinárne opatrenie za disciplinárne previnenie a sankčné opatrenie za priestupok,

b)

písomné pokarhanie za disciplinárne previnenie a iné disciplinárne opatrenie za disciplinárne previnenie,

c)

zníženie základného platu a preloženie na prokuratúru nižšieho stupňa,

d)

zbavenie funkcie prokurátora a iné disciplinárne opatrenie za disciplinárne previnenie,

e)

sankčné opatrenie za priestupok spolu s iným sankčným opatrením za priestupok, ak to nedovoľuje osobitný zákon.

§ 191

(1)

Pri ukladaní disciplinárnych opatrení za disciplinárne previnenie a sankčných opatrení za priestupok sa prihliada na závažnosť disciplinárneho previnenia alebo priestupku, na spôsobené následky, mieru a formu zavinenia, okolnosti prípadu, doterajšie správanie a plnenie služobných povinností prokurátora.

(2)

Vedúci prokurátor môže vybaviť nedostatky prokurátora pri plnení služobných povinností menšieho významu, jeho nedostatky v správaní pri plnení služobných povinností alebo mimo neho alebo menej závažný priestupok pohovorom.“.

83.

§ 192 vrátane nadpisu znie:

㤠192

Disciplinárna komisia

(1)

Disciplinárnu zodpovednosť prokurátora zisťuje a disciplinárne opatrenia alebo sankčné opatrenia za priestupok ukladá disciplinárna komisia zriadená na generálnej prokuratúre.

(2)

Počet disciplinárnych komisií zriadených na generálnej prokuratúre určuje generálny prokurátor po vyjadrení rady prokurátorov tak, aby bola zachovaná plynulosť disciplinárnych konaní, náhodný výber prideľovaných vecí a podmienky na objektívne a nestranné rozhodovanie disciplinárnej komisie.

(3)

Každá disciplinárna komisia má troch členov, z ktorých jeden člen je predsedom disciplinárnej komisie. Predsedu disciplinárnej komisie, ďalších členov disciplinárnej komisie a potrebný počet náhradníkov vymenúva generálny prokurátor po ich predchádzajúcom súhlase a po vyjadrení bezprostredne nadriadeného prokurátora57e) na päťročné funkčné obdobie. Tú istú osobu možno vymenovať do funkcie predsedu disciplinárnej komisie, člena disciplinárnej komisie alebo za ich náhradníka aj opakovane.

(4)

Generálny prokurátor vymenúva predsedu disciplinárnej komisie a ďalších členov disciplinárnej komisie z databázy kandidátov na členov disciplinárnych komisií. Databázu kandidátov na členov disciplinárnych komisií navrhuje rada prokurátorov tak, aby v nej bolo najmenej 40 osôb. Nevymenovaní kandidáti z databázy kandidátov na členov disciplinárnych komisií sa stanú náhradníkmi členov disciplinárnych komisií, ak ich za náhradníkov vymenuje generálny prokurátor.

(5)

Zásady obsadzovania disciplinárnych komisií, využitia náhradníkov a dopĺňania databázy kandidátov na členov disciplinárnych komisií podľa odseku 4 a postup pri prideľovaní vecí do jednotlivých disciplinárnych komisií určí rada prokurátorov.

(6)

Členom disciplinárnej komisie a náhradníkom člena disciplinárnej komisie môže byť len prokurátor,

a)

ktorý vykonáva funkciu prokurátora najmenej päť rokov,

b)

ktorému nebolo uložené disciplinárne opatrenie,

c)

proti ktorému sa nevedie disciplinárne konanie alebo trestné stíhanie,

d)

ktorý nie je generálnym prokurátorom, námestníkom generálneho prokurátora, špeciálnym prokurátorom, zástupcom špeciálneho prokurátora, krajským prokurátorom, námestníkom krajského prokurátora, okresným prokurátorom, námestníkom okresného prokurátora alebo členom rady prokurátorov.

(7)

Člen disciplinárnej komisie alebo náhradník člena disciplinárnej komisie sa môže takej funkcie vzdať aj bez uvedenia dôvodu, písomným oznámením generálnemu prokurátorovi. Členovi disciplinárnej komisie alebo náhradníkovi člena disciplinárnej komisie zanikne funkcia vzdaním sa funkcie uplynutím kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo oznámenie o vzdaní sa funkcie doručené generálnemu prokurátorovi, ak nedôjde k dohode o skoršom zániku funkcie.

(8)

Člena disciplinárnej komisie nemožno z takej funkcie odvolať, ak v odseku 9 nie je ustanovené inak. Člena disciplinárnej komisie možno nahradiť, iba ak mu v účasti v disciplinárnej komisii bráni dôležitá prekážka. O nahradení člena disciplinárnej komisie rozhodne generálny prokurátor. Ak je ako člen disciplinárnej komisie nahradený predseda disciplinárnej komisie, jeho náhradník sa stáva predsedom disciplinárnej komisie.

(9)

Člena disciplinárnej komisie možno z takej funkcie odvolať, iba ak nie je spôsobilý zo zdravotných dôvodov vykonávať funkciu prokurátora po čas dlhší ako tri mesiace. O odvolaní člena disciplinárnej komisie rozhodne generálny prokurátor. Ak je ako člen disciplinárnej komisie odvolaný predseda disciplinárnej komisie, jeho náhradník sa stáva predsedom disciplinárnej komisie.

(10)

Členovi disciplinárnej komisie alebo náhradníkovi člena disciplinárnej komisie zanikne funkcia, ak

a)

mu uplynie funkčné obdobie,

b)

mu zanikne služobný pomer prokurátora,

c)

je vymenovaný do funkcie vedúceho prokurátora, ktorá je nezlučiteľná s funkciou v disciplinárnej komisii, alebo ak sa stane členom rady prokurátorov,

d)

je proti nemu začaté disciplinárne konanie alebo trestné stíhanie alebo

e)

mu bolo za disciplinárne previnenie právoplatne uložené disciplinárne opatrenie.

(11)

Disciplinárna komisia je schopná konať a rozhodovať, ak sú prítomní všetci členovia disciplinárnej komisie alebo ich náhradníci. Rozhodnutie disciplinárnej komisie je platné, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých členov disciplinárnej komisie. Člen disciplinárnej komisie, ktorý hlasoval proti prijatému rozhodnutiu, môže predložiť separátne stanovisko; separátne stanovisko sa doručuje rovnako ako rozhodnutie disciplinárnej komisie.

(12)

Ak ide o disciplinárne konanie proti generálnemu prokurátorovi, tam, kde sa v tomto zákone hovorí o disciplinárnej komisii, rozumie sa tým Ústavný súd Slovenskej republiky.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 57e znie:

„57e)

§ 53 zákona č. 153/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

84.

V § 193 ods. 4 druhá veta znie: „Ak je ako člen odvolacej disciplinárnej komisie nahradený predseda odvolacej disciplinárnej komisie, jeho náhradník sa stáva predsedom odvolacej disciplinárnej komisie.“.

85.

V § 194 ods. 1 písm. c) sa slová „konanie uvedené v § 187 písm. b)“ nahrádzajú slovom „priestupok“ a slová „takého konania“ slovom „priestupku“.

86.

§ 196 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3)

Generálna prokuratúra do desiatich dní odo dňa doručenia návrhu, doručí tento návrh príslušnej disciplinárnej komisii.“.

87.

V § 197 ods. 2 písm. c) sa slová „konanie uvedené v § 187 písm. b)“ nahrádzajú slovom „priestupok“, slová „také konanie“ slovom „priestupok“ a slová „takého konania“ slovom „priestupku“.

88.

V § 197 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3)

Ak návrh na začatie disciplinárneho konania je neúplný, predseda disciplinárnej komisie vyzve navrhovateľa, aby ho v určenej lehote doplnil; lehota určená predsedom disciplinárnej komisie nesmie byť dlhšia ako desať pracovných dní.“.

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.

89.

V § 197 ods. 4 sa slová „konaní uvedenom v § 187 písm. b)“ nahrádzajú slovom „priestupku“ a slová „konania uvedeného v § 187 písm. b)“ slovom „priestupku“.

90.

V § 197 odsek 5 znie:

„(5)

Návrh na začatie disciplinárneho konania môže navrhovateľ vziať späť, a to až dovtedy, kým vo veci nerozhodne odvolacia disciplinárna komisia. Ak bol návrh na začatie disciplinárneho konania vzatý späť, v tej istej veci už nemožno podať návrh na začatie disciplinárneho konania.“.

91.

V § 198 ods. 1 písm. a) sa slová „konania uvedeného v § 187 písm. b)“ nahrádzajú slovom „priestupku“.

92.

§ 198 sa dopĺňa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:

„(2)

Plynutie lehoty podľa odseku 1 sa prerušuje

a)

podaním návrhu na začatie disciplinárneho konania za disciplinárne previnenie a po ňom nasledujúcimi úkonmi disciplinárnej komisie smerujúcimi k ukončeniu disciplinárneho konania,

b)

spáchaním iného disciplinárneho previnenia počas plynutia lehoty uvedenej v odseku 1.

(3)

Prerušením plynutia lehoty začína plynúť nová lehota podľa odseku 1.“.

93.

V § 199 ods. 1 sa za slovo „upovedomí“ vkladajú slová „najneskôr do 15 dní“.

94.

V § 203 ods. 1 úvodnej vete sa za slovo „určí“ vkladajú slová „najneskôr do 30 dní od začatia disciplinárneho konania“.

95.

V § 204 odsek 1 znie:

„(1)

Ústne pojednávanie sa koná verejne za stálej prítomnosti všetkých členov disciplinárnej komisie a navrhovateľa. Predseda disciplinárnej komisie môže rozhodnúť, že na ústnom pojednávaní sa zúčastní aj zapisovateľ.“.

96.

V § 205 ods. 5 sa slová „konaním uvedeným v § 187 písm. b)“ nahrádzajú slovom „priestupkom“.

97.

V § 206 ods. 1 sa za slovo „zapisovateľa“ vkladá čiarka a slová „ak sa zúčastnil ústneho pojednávania,“.

98.

V § 207 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú tieto slová: „ak sa zúčastnil ústneho pojednávania.“.

99.

V § 208 ods. 1 sa slová „konania uvedeného v § 187 písm. b)“ nahrádzajú slovom „priestupku“.

100.

V § 208 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2)

Disciplinárna komisia môže rozhodnúť, že upustí od uloženia disciplinárneho opatrenia podľa odseku 1 alebo sankčného opatrenia za priestupok, ak vzhľadom na povahu spáchaného disciplinárneho previnenia alebo priestupku možno dôvodne očakávať, že už samotné prejednanie veci pred disciplinárnou komisiou postačuje.“.

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.

101.

V § 208 ods. 3 písm. a) a b) sa slová „konania uvedeného v § 187 písm. b)“ nahrádzajú slovom „priestupku“.

102.

V § 208 ods. 5 sa za slovo „odôvodnenie“ vkladá čiarka a slová „ak v odseku 6 nie je ustanovené inak,“.

103.

§ 208 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6)

Rozhodnutie disciplinárnej komisie vypracuje jej predseda alebo ním určený člen disciplinárnej komisie do 30 dní od jeho vyhlásenia. Ak sa všetky oprávnené osoby po vyhlásení rozhodnutia vzdali odvolania, rozhodnutie odôvodnenie neobsahuje; v takom prípade sa rozhodnutie vypracuje do piatich pracovných dní od jeho vyhlásenia.“.

104.

V § 209 písm. b) sa slová „konaním uvedeným v § 187 písm. b)“ nahrádzajú slovom „priestupkom“.

105.

§ 212 vrátane nadpisu znie:

㤠212

Odvolacia disciplinárna komisia

(1)

Počet odvolacích disciplinárnych komisií zriadených na generálnej prokuratúre určuje generálny prokurátor po vyjadrení rady prokurátorov tak, aby bola zachovaná plynulosť disciplinárnych konaní, náhodný výber prideľovaných vecí a podmienky na objektívne a nestranné rozhodovanie odvolacej disciplinárnej komisie.

(2)

Každá odvolacia disciplinárna komisia má päť členov, z ktorých jeden člen je predsedom odvolacej disciplinárnej komisie. Predsedu odvolacej disciplinárnej komisie, ďalších členov odvolacej disciplinárnej komisie a potrebný počet náhradníkov vymenúva generálny prokurátor po ich predchádzajúcom súhlase a po vyjadrení bezprostredne nadriadeného prokurátora na päťročné funkčné obdobie. Tú istú osobu možno vymenovať do funkcie predsedu odvolacej disciplinárnej komisie, člena odvolacej disciplinárnej komisie alebo za ich náhradníka aj opakovane.

(3)

Generálny prokurátor vymenúva predsedu odvolacej disciplinárnej komisie a ďalších členov odvolacej disciplinárnej komisie z databázy kandidátov na členov odvolacích disciplinárnych komisií. Databázu kandidátov na členov odvolacích disciplinárnych komisií navrhuje rada prokurátorov tak, aby v nej bolo najmenej 20 osôb. Nevymenovaní kandidáti z databázy kandidátov na členov odvolacích disciplinárnych komisií sa stanú náhradníkmi členov odvolacích disciplinárnych komisií, ak ich za náhradníkov vymenuje generálny prokurátor.

(4)

Zásady obsadzovania odvolacích disciplinárnych komisií, využitia náhradníkov, dopĺňania databázy kandidátov na členov odvolacích disciplinárnych komisií podľa odseku 3 a postup pri prideľovaní vecí do jednotlivých odvolacích disciplinárnych komisií určí rada prokurátorov.

(5)

Členom odvolacej disciplinárnej komisie a náhradníkom člena odvolacej disciplinárnej komisie môže byť len prokurátor,

a)

ktorý vykonáva funkciu prokurátora najmenej päť rokov,

b)

ktorému nebolo uložené disciplinárne opatrenie,

c)

proti ktorému sa nevedie disciplinárne konanie alebo trestné stíhanie,

d)

ktorý nie je generálnym prokurátorom, námestníkom generálneho prokurátora, špeciálnym prokurátorom, zástupcom špeciálneho prokurátora, krajským prokurátorom, námestníkom krajského prokurátora, okresným prokurátorom, námestníkom okresného prokurátora alebo členom rady prokurátorov.

(6)

Člen odvolacej disciplinárnej komisie a náhradník člena odvolacej disciplinárnej komisie sa môže takej funkcie vzdať aj bez uvedenia dôvodu písomným oznámením generálnemu prokurátorovi. Členovi odvolacej disciplinárnej komisie alebo náhradníkovi člena odvolacej disciplinárnej komisie zanikne funkcia vzdaním sa funkcie uplynutím kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo oznámenie o vzdaní sa funkcie doručené generálnemu prokurátorovi, ak nedôjde k dohode o skoršom zániku funkcie.

(7)

Člena odvolacej disciplinárnej komisie nemožno z takej funkcie odvolať, ak v odseku 8 nie je ustanovené inak. Člena odvolacej disciplinárnej komisie možno nahradiť, iba ak mu v účasti v odvolacej disciplinárnej komisii bráni dôležitá prekážka. O nahradení člena odvolacej disciplinárnej komisie rozhodne generálny prokurátor. Ak je ako člen odvolacej disciplinárnej komisie nahradený predseda odvolacej disciplinárnej komisie, jeho náhradník sa stáva predsedom odvolacej disciplinárnej komisie.

(8)

Člena odvolacej disciplinárnej komisie možno z takej funkcie odvolať, iba ak nie je spôsobilý zo zdravotných dôvodov vykonávať funkciu prokurátora po čas dlhší ako tri mesiace. O odvolaní člena odvolacej disciplinárnej komisie rozhodne generálny prokurátor. Ak je ako člen odvolacej disciplinárnej komisie odvolaný predseda odvolacej disciplinárnej komisie, jeho náhradník sa stáva predsedom odvolacej disciplinárnej komisie.

(9)

Členovi odvolacej disciplinárnej komisie alebo náhradníkovi člena odvolacej disciplinárnej komisie zanikne funkcia, ak

a)

mu uplynie funkčné obdobie,

b)

mu zanikne služobný pomer prokurátora,

c)

je vymenovaný do funkcie vedúceho prokurátora, ktorá je nezlučiteľná s funkciou v odvolacej disciplinárnej komisii alebo ak sa stane členom rady prokurátorov,

d)

je proti nemu začaté disciplinárne konanie alebo trestné stíhanie,

e)

sa disciplinárne previní a za disciplinárne previnenie mu je právoplatne uložené disciplinárne opatrenie.

(10)

Odvolacia disciplinárna komisia je schopná uznášať sa a konať, ak je prítomný predseda odvolacej disciplinárnej komisie a ostatní členovia odvolacej disciplinárnej komisie alebo ich náhradníci. Rozhodnutie odvolacej disciplinárnej komisie je platné, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých členov odvolacej disciplinárnej komisie. Člen odvolacej disciplinárnej komisie, ktorý hlasoval proti prijatému rozhodnutiu, môže predložiť odlišné stanovisko; odlišné stanovisko sa doručuje rovnako ako rozhodnutie odvolacej disciplinárnej komisie.

(11)

Na vylúčenie člena odvolacej disciplinárnej komisie sa vzťahuje § 193.“.

106.

V § 214 ods. 1 sa slová „§ 189 ods. 1 písm. d) až f)“ nahrádzajú slovami „§ 189 ods. 2 písm. b) až d)“.

107.

V § 214 odsek 3 znie:

„(3)

Sankčné opatrenie za priestupok podľa § 189 ods. 3 sa vykoná aj vtedy, ak prokurátorovi, ktorému bolo uložené, zanikol služobný pomer. Na rozhodnutie o upustení od výkonu zvyšku sankčného opatrenia za priestupok, ak ním bol uložený zákaz činnosti, je príslušná disciplinárna komisia.“.

108.

§ 215 znie:

㤠215

(1)

Po uplynutí jedného roka od nadobudnutia právoplatnosti odsudzujúceho rozhodnutia disciplinárnej komisie za disciplinárne previnenie podľa § 188 ods. 1 a za priestupok sa hľadí na prokurátora, akoby nebol disciplinárne potrestaný.

(2)

Po uplynutí dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti odsudzujúceho rozhodnutia disciplinárnej komisie za disciplinárne previnenie podľa § 188 ods. 2 sa hľadí na prokurátora, akoby nebol disciplinárne potrestaný.

(3)

Ak sa výkon disciplinárneho opatrenia alebo sankčného opatrenia za priestupok do času uvedeného v odseku 1 alebo odseku 2 neskončil, disciplinárny postih sa zahladzuje až vykonaním disciplinárneho opatrenia alebo sankčného opatrenia za priestupok alebo nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o upustení od výkonu zvyšku zákazu činnosti.“.

109.

§ 216 a 217 znejú:

㤠216

Pri posudzovaní disciplinárnej zodpovednosti prokurátora sa primerane použije prvá časť Trestného zákona a na disciplinárne konanie sa primerane použije Trestný poriadok, ak tento zákon neustanovuje inak alebo ak z povahy veci nevyplýva niečo iné.

§ 217

(1)

Protiprávnosť skutku, ktorý sa považuje za disciplinárne previnenie alebo za priestupok, sa posudzuje podľa zákona účinného v čase, keď bol skutok spáchaný. Ak v čase medzi spáchaním skutku a vydaním rozhodnutia disciplinárnej komisie nadobudnú účinnosť viaceré zákony, protiprávnosť skutku sa posudzuje podľa zákona, ktorý je pre prokurátora priaznivejší.

(2)

Prokurátorovi možno uložiť len taký druh disciplinárneho opatrenia alebo sankčného opatrenia, ktorý dovoľuje uložiť zákon účinný v čase, keď bol protiprávny skutok spáchaný. Neskorší zákon sa použije, ak je to pre prokurátora priaznivejšie.

(3)

Ochranné opatrenie sa ukladá podľa zákona účinného v čase, keď sa o ochrannom opatrení rozhoduje.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 66 sa vypúšťa.

110.

V druhej časti sa jedenásta hlava dopĺňa siedmym dielom, ktorý vrátane nadpisu znie:

„SIEDMY DIEL

PRAVIDLÁ PROKURÁTORSKEJ ETIKY

§ 217a

Etický kódex prokurátora

Pravidlá prokurátorskej etiky sú obsiahnuté v etickom kódexe prokurátora. Etický kódex prokurátora schvaľuje rada prokurátorov; etický kódex prokurátora sa zverejňuje na webovom sídle generálnej prokuratúry.

Etická komisia

§ 217b

(1)

Ak sa navrhovateľ alebo disciplinárna komisia domnieva, že disciplinárne previnenie prokurátora spočíva v porušení pravidiel prokurátorskej etiky, požiada o stanovisko Etickú komisiu prokuratúry (ďalej len „etická komisia“). Etická komisia vydá stanovisko do 30 dní od doručenia žiadosti navrhovateľa alebo disciplinárnej komisie.

(2)

Stanovisko etickej komisie je pre navrhovateľa záväzné; pre disciplinárnu komisiu nie je záväzné.

(3)

Etická komisia môže posudzovať etické otázky a etickú prijateľnosť správania sa prokurátorov aj bez návrhu.

(4)

Etická komisia vydáva svoje stanoviská a odporúčania v písomnej forme; každé svoje stanovisko a odporúčanie je povinná odôvodniť.

(5)

Na prijatie stanoviska alebo odporúčania etickej komisie je potrebná dvojtretinová väčšina všetkých členov etickej komisie. Člen etickej komisie, ktorý hlasoval proti prijatému stanovisku alebo odporúčaniu, môže predložiť svoje separátne stanovisko. Separátne stanovisko člena etickej komisie sa doručuje a zverejňuje rovnako ako stanovisko alebo odporúčanie komisie.

§ 217c

(1)

Etická komisia má deväť členov volených v priamych voľbách s tajným hlasovaním jednotlivými zhromaždeniami prokurátorov. Členom etickej komisie môže byť iba prokurátor. Členovia etickej komisie si zvolia spomedzi seba predsedu etickej komisie a podpredsedu etickej komisie. Predseda etickej komisie zvoláva a vedie zasadnutia etickej komisie a zastupuje etickú komisiu navonok. Podpredseda etickej komisie zastupuje predsedu tejto komisie v čase jeho neprítomnosti alebo ak ho svojím zastupovaním poverí predseda etickej komisie.

(2)

Každé zo zhromaždení prokurátorov má právo zvoliť jedného člena etickej komisie; tohto člena môže aj odvolať a nahradiť iným členom. Člen etickej komisie má právo vzdať sa svojho členstva v etickej komisii. Oprávnenie plniť úlohy spojené s členstvom v etickej komisii zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k odvolaniu člena etickej komisie alebo k vzdaniu sa členstva v etickej komisii.

(3)

Podrobnosti o voľbách a odvolaní členov etickej komisie upravuje volebný poriadok schválený radou prokurátorov.

(4)

Zoznam členov etickej komisie zverejní generálna prokuratúra na svojom webovom sídle.

§ 217d

(1)

Zasadnutia etickej komisie a jej činnosť administratívne, organizačne a materiálne zabezpečuje generálna prokuratúra podľa pokynov predsedu etickej komisie.

(2)

Podrobnosti o rokovaní etickej komisie upravuje rokovací poriadok schválený etickou komisiou.

(3)

Etická komisia pravidelne informuje o svojej činnosti na webovom sídle generálnej prokuratúry, na ktorom zverejňuje aj svoje zovšeobecňujúce stanoviská a odporúčania.“.

111.

§ 219 znie:

㤠219

(1)

Predstaviteľom samosprávy prokurátorov je

a)

zhromaždenie prokurátorov generálnej prokuratúry a prokurátorská rada generálnej prokuratúry,

b)

zhromaždenie prokurátorov krajskej prokuratúry a prokurátorská rada krajskej prokuratúry,

c)

rada prokurátorov.

(2)

Zhromaždenia prokurátorov sú v rámci svojej územnej pôsobnosti najvyšším orgánom samosprávy prokurátorov.

(3)

Prokurátorské rady sú v rámci svojej územnej pôsobnosti najvyšším výkonným orgánom samosprávy prokurátorov, úlohou ktorých je iniciatívne zabezpečovať a chrániť práva a oprávnené záujmy prokurátorov. Pri plnení úloh, ktoré im zveruje zákon, reprezentujú záujmy prokurátorov v ich územnej pôsobnosti.

(4)

Rada prokurátorov je najvyšším výkonným orgánom samosprávy prokurátorov s celoštátnou pôsobnosťou, úlohou ktorého je iniciatívne zabezpečovať a chrániť práva a oprávnené záujmy prokurátorov a koordinovať činnosť prokurátorských rád. Pri plnení úloh, ktoré im zveruje zákon, reprezentujú záujmy prokurátorov. Sídlom rady prokurátorov je sídlo generálnej prokuratúry.

(5)

Orgány samosprávy prokurátorov postupujú samostatne pri zabezpečovaní a ochrane práv a oprávnených záujmov prokurátorov a samostatne zabezpečujú týmto zákonom vymedzený okruh záležitostí prokurátorov, v ktorých mene konajú a ktorých reprezentujú. Pri plnení svojich úloh musia odmietnuť akýkoľvek nátlak, vplyv alebo žiadosť, ktoré by mohli ohroziť podstatu a zmysel zriadenia orgánov samosprávy prokurátorov.

(6)

Orgány samosprávy prokurátorov sa môžu podieľať aj na ochrane práv a oprávnených záujmov zamestnancov prokuratúry.

(7)

Orgány samosprávy prokurátorov plnia aj ďalšie úlohy, ak tak ustanoví zákon.“.

112.

V § 221 ods. 3 sa slovo „trojročné“ nahrádza slovom „päťročné“.

113.

V § 221 sa odsek 6 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c)

je vymenovaný do funkcie vedúceho prokurátora, ktorá je nezlučiteľná s členstvom v prokurátorskej rade.“.

114.

V § 222 ods. 2 písm. c) sa za slovo „prokurátorov“ vkladá čiarka a slová „asistentov prokurátorov“.

115.

V § 222 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)

vyjadruje sa k dočasnému prideleniu prokurátora na inú prokuratúru (§ 9 ods. 2).“.

116.

§ 223 znie:

㤠223

(1)

Radu prokurátorov tvoria predsedovia prokurátorských rád. Predsedu prokurátorskej rady v prípade jeho neprítomnosti zastupuje príslušný podpredseda prokurátorskej rady.

(2)

Predsedu rady prokurátorov a podpredsedu rady prokurátorov volia členovia rady prokurátorov spomedzi seba tajným hlasovaním. Rada prokurátorov môže predsedu rady prokurátorov alebo podpredsedu rady prokurátorov z funkcie odvolať na návrh najmenej piatich členov rady prokurátorov; hlasovanie o odvolaní predsedu alebo podpredsedu je tajné.

(3)

Predseda rady prokurátorov a podpredseda rady prokurátorov sa môžu funkcie predsedu rady prokurátorov alebo podpredsedu rady prokurátorov písomne vzdať; písomné vzdanie sa funkcie predsedu rady prokurátorov alebo podpredsedu rady prokurátorov sa doručuje rade prokurátorov.“.

117.

V § 224 ods. 2 písm. a) sa slová „vyjadruje sa“ nahrádzajú slovami „udeľuje súhlas“.

118.

V § 224 ods. 2 písmeno c) znie:

„c)

vytvára databázu kandidátov na členov výberovej komisie (§ 7a, 21a a 238),“.

119.

V § 224 ods. 2 písm. d) sa slová „§ 21a ods. 4 a 5“ nahrádzajú slovami „§ 21a ods. 5 a 7“.

120.

V § 224 ods. 2 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo prokurátorská rada.“.

121.

V § 226 odsek 2 znie:

„(2)

O zvolanie prokurátorskej rady môže požiadať aj generálny prokurátor alebo nadpolovičná väčšina členov prokurátorskej rady; v takom prípade predseda prokurátorskej rady je povinný zvolať prokurátorskú radu do desiatich dní od doručenia žiadosti.“.

122.

V § 226 ods. 5 sa slová „zhromaždenie prokurátorov“ nahrádzajú slovami „prokurátorská rada“.

123.

Za § 226 sa vkladá § 226a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠226a

Ustanovujúce zasadnutie prokurátorskej rady

(1)

Ustanovujúce zasadnutie prokurátorskej rady zvoláva príslušný vedúci služobného úradu tak, aby sa uskutočnilo do 30 dní odo dňa, v ktorom boli zvolení členovia prokurátorskej rady.

(2)

Ak vedúci služobného úradu nezvolá ustanovujúce zasadnutie prokurátorskej rady podľa odseku 1, prokurátorská rada zasadne tridsiaty deň od zvolenia členov prokurátorskej rady.

(3)

Miesto, deň a hodinu konania ustanovujúceho zasadnutia prokurátorskej rady oznámi predseda prokurátorskej rady zvolený v predchádzajúcom funkčnom období.

(4)

Do zvolenia nového predsedu prokurátorskej rady riadi ustanovujúce zasadnutie prokurátorskej rady predseda prokurátorskej rady zvolený v predchádzajúcom funkčnom období.“.

124.

Za § 227 sa vkladá § 227a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠227a

Ustanovujúce zasadnutie rady prokurátorov

(1)

Ustanovujúce zasadnutie rady prokurátorov zvoláva generálny prokurátor tak, aby sa uskutočnilo do 30 dní odo dňa, v ktorom bol zvolený posledný člen rady prokurátorov.

(2)

Ak generálny prokurátor nezvolá ustanovujúce zasadnutie rady prokurátorov podľa odseku 1, rada prokurátorov zasadne tridsiaty deň od zvolenia posledného člena rady prokurátorov.

(3)

Miesto, deň a hodinu konania ustanovujúceho zasadnutia rady prokurátorov oznámi predseda rady prokurátorov zvolený v predchádzajúcom funkčnom období.

(4)

Do zvolenia nového predsedu rady prokurátorov riadi ustanovujúce zasadnutie rady prokurátorov predseda rady prokurátorov zvolený v predchádzajúcom funkčnom období.“.

125.

V § 236 odsek 5 znie:

„(5)

Do funkcie právneho čakateľa prokuratúry nemožno vymenovať uchádzača o funkciu právneho čakateľa prokuratúry, ktorý

a)

už zložil odbornú justičnú skúšku, advokátsku skúšku, notársku skúšku alebo odbornú skúšku komerčného právnika,

b)

už bol právnym čakateľom prokuratúry alebo justičným čakateľom, ak bol z tejto funkcie odvolaný pre opakované nezloženie odbornej justičnej skúšky, alebo

c)

je alebo už bol vyšším súdnym úradníkom a neprospel ani pri ďalšej opravnej odbornej justičnej skúške.“.

126.

§ 237 a 238 vrátane nadpisu nad § 237 znejú:

„Výberové konanie na funkciu právneho čakateľa prokuratúry

§ 237

(1)

Výberovým konaním na funkciu právneho čakateľa prokuratúry sa overujú schopnosti, odborné vedomosti, jazykové znalosti a zdravotný stav uchádzača o funkciu právneho čakateľa prokuratúry a ďalšie skutočnosti, ktoré je potrebné alebo vhodné overiť vzhľadom na povahu funkcie prokurátora, na výkon ktorej sa právny čakateľ pripravuje počas prípravnej praxe. Pri výberovom konaní sa musí dodržiavať zásada rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych a obdobných právnych vzťahoch.8)

(2)

Výberové konanie na funkciu právneho čakateľa prokuratúry vyhlasuje generálny prokurátor na webovom sídle generálnej prokuratúry, v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou alebo aj v iných verejnosti prístupných prostriedkoch komunikácie najmenej 30 dní pred jeho začatím.

(3)

Oznámenie o vyhlásení výberového konania na funkciu právneho čakateľa prokuratúry obsahuje

a)

názov okresnej prokuratúry vrátane jej sídla, pre ktorú sa vyhlasuje výberové konanie,

b)

označenie právnej úpravy, ktorá upravuje predpoklady na vymenovanie do funkcie právneho čakateľa prokuratúry a zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač o funkciu právneho čakateľa prokuratúry doručiť so žiadosťou o zaradenie do výberového konania,

c)

dátum a miesto konania výberového konania,

d)

adresu, na ktorú treba doručiť žiadosť o zaradenie do výberového konania,

e)

termín, do ktorého treba doručiť žiadosť o zaradenie do výberového konania na určenú adresu,

f)

poučenie, že na žiadosť o zaradenie do výberového konania, ku ktorej nie sú priložené všetky požadované doklady a na žiadosť doručenú po termíne určenom v oznámení o vyhlásení výberového konania sa neprihliada a uchádzač nebude zaradený do výberového konania.

(4)

Výberové konanie na funkciu právneho čakateľa prokuratúry zabezpečuje generálna prokuratúra. Generálny prokurátor môže určiť, že výberové konanie zabezpečí služobný úrad, v územnej pôsobnosti ktorého je okresná prokuratúra, pre ktorú sa vyhlasuje výberové konanie.

(5)

Výberového konania na funkciu právneho čakateľa prokuratúry sa môže zúčastniť len štátny občan Slovenskej republiky, ktorý

a)

má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike alebo má uznaný doklad o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou; ak získal vysokoškolské vzdelanie najprv v prvom stupni a následne v druhom stupni, vyžaduje sa, aby v oboch stupňoch získal vzdelanie v študijnom odbore právo,

b)

má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a jeho zdravotný stav nebráni príprave na výkon funkcie prokurátora,

c)

je bezúhonný,

d)

má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,

e)

súhlasí s vymenovaním do funkcie právneho čakateľa prokuratúry na ním určenú okresnú prokuratúru uvedenú v oznámení o vyhlásení výberového konania na funkciu právneho čakateľa prokuratúry.

(6)

Na účely výberového konania uchádzač o funkciu právneho čakateľa prokuratúry predloží

a)

vyplnený a vlastnoručne podpísaný osobný dotazník, ktorý obsahuje jeho osobné údaje v rozsahu:

1.

meno a priezvisko, rodné priezvisko, akademický titul, vedecko-pedagogický titul a vedeckú hodnosť,

2.

dátum a miesto narodenia,

3.

adresa trvalého pobytu a prechodného pobytu,

4.

štátne občianstvo,

5.

číslo občianskeho preukazu, dátum a miesto jeho vydania,

6.

dosiahnuté vzdelanie, a to názov a sídlo vysokej školy a jej fakulty, rok začatia štúdia a dátum skončenia štúdia na vysokej škole, a to jednotlivo pre každý dosiahnutý stupeň vysokoškolského vzdelania,

7.

spôsobilosť na právne úkony,

8.

zdravotná spôsobilosť na výkon funkcie prokurátora,

9.

ovládanie štátneho jazyka a znalosť cudzích jazykov,

10.

prehľad doterajších zamestnávateľov aj s pracovným zaradením, výkonu slobodného povolania, samostatnej zárobkovej činnosti alebo podnikateľskej činnosti,

11.

kontaktné údaje,

b)

životopis,

c)

úradne overenú kópiu občianskeho preukazu a rodného listu,

d)

úradne overenú kópiu vysokoškolského diplomu preukazujúceho vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike4) alebo uznaný doklad o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou; ak získal vysokoškolské vzdelanie najprv v prvom stupni a následne v druhom stupni, vyžaduje sa, aby predložil aj úradne overenú kópiu vysokoškolského diplomu preukazujúceho vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore právo alebo uznaný doklad o vysokoškolskom právnickom vzdelaní prvého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou,

e)

čestné vyhlásenie ku skutočnostiam uvedeným v ustanovení § 236 ods. 5,

f)

čestné vyhlásenie, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

g)

potvrdenie ošetrujúceho lekára o zdravotnej spôsobilosti na odbornú prípravu na výkon funkcie prokurátora,

h)

čestné vyhlásenie, či voči nemu je alebo nie je vznesené obvinenie pre trestný čin,

i)

súhlas s vymenovaním do funkcie právneho čakateľa prokuratúry na ním určenú okresnú prokuratúru uvedenú v oznámení o vyhlásení výberového konania na funkciu právneho čakateľa prokuratúry,

j)

čestné vyhlásenie, že poskytnuté údaje sú pravdivé, úplné a aktuálne.

(7)

Uchádzača, ktorý spĺňa podmienky na účasť vo výberovom konaní na funkciu právneho čakateľa prokuratúry uvedené v odseku 5 a ktorý doručil žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu so všetkými požadovanými dokladmi v termíne určenom v oznámení o vyhlásení výberového konania, generálny prokurátor pozve na výberové konanie najmenej 14 dní pred jeho začatím. Ak generálny prokurátor určil, že výberové konanie zabezpečí služobný úrad podľa odseku 4, uchádzača pozve na výberové konanie vedúci tohto služobného úradu.

(8)

Výberové konanie na funkciu právneho čakateľa prokuratúry pozostáva z písomnej časti a ústnej časti.

§ 238

(1)

Výberové konanie uskutočňuje výberová komisia. Generálny prokurátor môže zriadiť na jedno výberové konanie viacero výberových komisií.

(2)

Výberová komisia má päť členov. Členom výberovej komisie môže byť len prokurátor. Databázy kandidátov na členov výberovej komisie vytvára rada prokurátorov a generálny prokurátor. Členov výberovej komisie a potrebný počet náhradníkov vymenúva a odvoláva generálny prokurátor. Generálny prokurátor vymenuje členov výberovej komisie tak, aby najmenej traja členovia výberovej komisie boli vymenovaní z databázy kandidátov na členov výberovej komisie vytvorenej radou prokurátorov.

(3)

Členovia výberovej komisie zvolia spomedzi seba predsedu výberovej komisie. Výberová komisia je uznášaniaschopná, ak sa na hlasovaní zúčastnia aspoň štyria jej členovia. Rozhodnutie výberovej komisie je platné, ak zaň hlasovali najmenej štyria jej členovia.

(4)

Výberová komisia vyhodnotí výsledok písomnej časti výberového konania a určí poradie a počet uchádzačov, ktorí postupujú na ústnu časť výberového konania. Po skončení ústnej časti výberového konania výberová komisia určí konečné poradie uchádzačov, ktorí úspešne absolvovali výberové konanie.

(5)

Predseda výberovej komisie predloží výsledok výberového konania na rozhodnutie generálnemu prokurátorovi spolu so zápisnicou o priebehu výberového konania do desiatich pracovných dní od skončenia ústnej časti výberového konania.

(6)

Generálna prokuratúra zverejní zápisnicu o priebehu výberového konania na webovom sídle generálnej prokuratúry do desiatich pracovných dní od skončenia ústnej časti výberového konania. Zápisnica o priebehu výberového konania obsahuje

a)

údaj o dátume, čase a mieste konania výberového konania,

b)

názov okresnej prokuratúry vrátane jej sídla, pre ktorú bolo vyhlásené výberové konanie,

c)

zloženie výberovej komisie v rozsahu titul, meno a priezvisko vrátane označenia predsedu výberovej komisie, označenie databázy kandidátov na členov výberovej komisie, z ktorej bol člen výberovej komisie vymenovaný,

d)

titul, meno a priezvisko uchádzačov, ktorí sa zúčastnili písomnej časti výberového konania v poradí určenom výberovou komisiou a počet bodov, ktoré dosiahli v písomnej časti výberového konania,

e)

titul, meno a priezvisko uchádzačov, ktorí postúpili na ústnu časť výberového konania a počet bodov, ktoré dosiahli v ústnej časti výberového konania,

f)

stručný opis priebehu výberového konania,

g)

konečné poradie úspešných uchádzačov výberového konania vrátane počtu bodov, ktoré dosiahli vo výberovom konaní,

h)

titul, meno a priezvisko neúspešných uchádzačov výberového konania,

i)

titul, meno a priezvisko člena výberovej komisie, ktorý zápisnicu spísal,

j)

dátum, čas a miesto spísania zápisnice,

k)

vlastnoručné podpisy všetkých členov výberovej komisie.

(7)

Generálny prokurátor na základe výsledku výberového konania s prihliadnutím na záujem riadneho plnenia úloh prokuratúry rozhodne, ktorého úspešného uchádzača vymenuje na určenú okresnú prokuratúru do funkcie právneho čakateľa prokuratúry. Výberové konanie končí rozhodnutím generálneho prokurátora o výsledku výberového konania. Generálny prokurátor oznámi rozhodnutie uchádzačovi do desiatich pracovných dní od skončenia výberového konania.“.

127.

§ 239 ods. 2 písmeno c) znie:

„c)

názov okresnej prokuratúry vrátane jej sídla, na ktorú je vymenovaný do funkcie právneho čakateľa prokuratúry,“.

128.

V § 239 ods. 2 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:

„g)

dátum, od ktorého je vymenovaný do funkcie právneho čakateľa prokuratúry,“.

Doterajšie písmená g) až i) sa označujú ako písmená h) až j).

129.

V § 241 ods. 2 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

„d)

právny čakateľ prokuratúry bol právoplatným rozhodnutím súdu odsúdený na nepodmienečný trest odňatia slobody pre trestný čin spáchaný z nedbanlivosti v súvislosti s výkonom funkcie právneho čakateľa prokuratúry,“.

Doterajšie písmená d) až g) sa označujú ako písmená e) až h).

130.

V § 241 odsek 3 znie:

„(3)

Generálny prokurátor môže právneho čakateľa prokuratúry z funkcie odvolať, ak

a)

odvolanie právneho čakateľa prokuratúry navrhne vedúci služobného úradu na základe hodnotenia vykonaného po uplynutí jedného roka od začiatku prípravnej praxe alebo

b)

právny čakateľ prokuratúry nie je spôsobilý zo zdravotných dôvodov vykonávať svoju funkciu po dobu viac ako jeden rok; to neplatí, ak ide o tehotnú právnu čakateľku prokuratúry.“.

131.

V § 241 ods. 4 v časti vety pred bodkočiarkou sa za slová „o odvolaní z funkcie“ vkladá čiarka a slová „ak v rozhodnutí o odvolaní z funkcie nie je uvedený neskorší deň“.

132.

V § 243 odsek 1 znie:

„(1)

Zrušením právoplatného rozhodnutia súdu, ktorým bol právny čakateľ prokuratúry odsúdený pre úmyselný trestný čin, zrušením právoplatného rozhodnutia súdu, ktorým bol právny čakateľ prokuratúry odsúdený na nepodmienečný trest odňatia slobody pre trestný čin spáchaný z nedbanlivosti v súvislosti s výkonom funkcie právneho čakateľa prokuratúry alebo zrušením právoplatného rozhodnutia disciplinárnej komisie o zbavení výkonu funkcie právneho čakateľa prokuratúry v neskoršom konaní, sa zrušuje rozhodnutie generálneho prokurátora o odvolaní z funkcie právneho čakateľa prokuratúry.“.

133.

V § 245 ods. 1 písm. d) sa slová „úpravy generálneho prokurátora (§ 248 ods. 4)“ nahrádzajú slovami „osobitného zákona66a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 66a znie:

„66a)

§ 30a až 30c zákona č. 153/2001 Z. z. v znení zákona č. 401/2015 Z. z.“.

134.

V § 248 odsek 4 znie:

„(4)

Právny čakateľ prokuratúry môže vykonávať jednoduché úkony prokurátora v rozsahu ustanovenom osobitným zákonom.66a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 66b sa vypúšťa.

135.

§ 250 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6)

Po uplynutí jedného roka od začiatku prípravnej praxe môže vedúci služobného úradu na základe hodnotenia vypracovaného podľa odsekov 1 a 2 navrhnúť generálnemu prokurátorovi, aby právneho čakateľa prokuratúry z funkcie odvolal z dôvodu, že prípravná prax právneho čakateľa prokuratúry neplní svoj účel, pretože právny čakateľ prokuratúry nemá predpoklady na výkon funkcie prokurátora.“.

136.

V § 252 odsek 1 znie:

„(1)

Služobný úrad je povinný vopred prerokovať s príslušným odborovým orgánom návrhy

a)

služobných predpisov,

b)

opatrení na vytvorenie podmienok na riadny výkon práce,

c)

opatrení, ktoré sa týkajú väčšieho počtu prokurátorov, právnych čakateľov prokuratúry a asistentov prokurátorov,

d)

rozhodnutí vo veciach vzniku, zmien a skončenia štátnozamestnaneckého pomeru asistentov prokurátorov.“.

137.

Za § 265t sa vkladajú § 265u až 265zc, ktoré vrátane nadpisu nad § 265u znejú:

„Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2016

§ 265u

(1)

Rada prokurátorov predloží generálnemu prokurátorovi zoznam kandidátov na členov výberových komisií podľa tohto zákona do 31. januára 2016.

(2)

Rada prokurátorov predloží generálnemu prokurátorovi zoznam kandidátov na členov disciplinárnych komisií a zoznam kandidátov na členov odvolacích disciplinárnych komisií podľa tohto zákona do 31. januára 2016.

§ 265v

Vedúci prokurátor, ktorý vykonáva funkciu vedúceho prokurátora k 1. januáru 2016, sa považuje za vedúceho prokurátora vymenovaného podľa tohto zákona.

§ 265x

Rada prokurátorov schváli kritériá na priznávanie odmien prokurátorom do 31. januára 2016.

§ 265y

Rada prokurátorov predloží zásady obsadzovania disciplinárnych komisií, využitia náhradníkov a dopĺňania databázy kandidátov na členov disciplinárnych komisií, zásady obsadzovania odvolacích disciplinárnych komisií, využitia náhradníkov a dopĺňania databázy kandidátov na členov odvolacích disciplinárnych komisií a zásady postupu pri prideľovaní vecí do disciplinárnych komisií a postupu pri prideľovaní vecí do odvolacích disciplinárnych komisií generálnemu prokurátorovi najneskôr do 31. januára 2016.

§ 265z

(1)

Na disciplinárne konania začaté pred 1. januárom 2016 sa vzťahujú predpisy účinné do 31. decembra 2015.

(2)

Disciplinárne konanie začaté od 1. decembra 2014 do 31. decembra 2015 dokončí disciplinárna komisia zriadená podľa právnej úpravy účinnej od 1. decembra 2014 do 31. decembra 2015.

(3)

O odvolaní proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie zriadenej od 1. decembra 2014 do 31. decembra 2015 rozhoduje odvolacia disciplinárna komisia zriadená podľa právnej úpravy účinnej od 1. decembra 2014 do 31. decembra 2015.

§ 265za

Na funkčné obdobie členov prokurátorskej rady zvolených pred 1. januárom 2016 sa vzťahujú predpisy účinné do 31. decembra 2015.

§ 265zb

(1)

Zhromaždenia prokurátorov zvolia členov etickej komisie najneskôr do 31. marca 2016.

(2)

Rada prokurátorov schváli etický kódex prokurátora najneskôr do 31. marca 2016.

§ 265zc

(1)

V konaní o priestupku prokurátora vo veciach, ktoré do 31. decembra 2015 neboli právoplatne skončené, koná a rozhoduje disciplinárna komisia podľa tohto zákona, ak prokurátor najneskôr do 10. januára 2016 udelí písomný súhlas s odovzdaním alebo postúpením veci disciplinárnej komisii. Ak prokurátor neudelí v tejto lehote súhlas, v konaní o priestupku prokurátora vo veciach, ktoré do 31. decembra 2015 neboli právoplatne skončené, ďalej koná a rozhodne orgán oprávnený na prejednanie priestupku.57c)

(2)

Prokurátorovi nemožno uložiť za priestupok spáchaný do 31. decembra 2015 prísnejšie sankčné opatrenie za priestupok, než bolo možné uložiť podľa doterajších predpisov.“.

138.

Za § 266 sa vkladá § 266a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠266a

Zrušovacie ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2016

Zrušuje sa smernica generálneho prokurátora Slovenskej republiky č. 199/2001 Z. z., ktorou sa upravujú podrobnosti o úradnom odeve prokurátora.“.

Čl. IV

Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 61/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 498/2008 Z. z., zákona č. 5/2009 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 97/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 576/2009 Z. z., zákona č. 93/2010 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z., zákona č. 346/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 262/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 236/2012 Z. z., zákona č. 334/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 204/2013 Z. z., zákona č. 305/2013 Z. z., zákona č. 1/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 353/2014 Z. z., zákona č. 78/2015 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 139/2015 Z. z., zákona č. 174/2015 Z. z., zákona č. 397/2015 Z. z. a zákona č. 398/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.

Za § 95 sa vkladajú § 95a a § 95b, ktoré vrátane nadpisu nad § 95a znejú:

„Rozhodnutie o zaistených peňažných prostriedkoch v prípravnom konaní

§ 95a

(1)

Ak podľa výsledku dokazovania v prípravnom konaní je nepochybné, že zaistené peňažné prostriedky nepatria majiteľovi účtu, na ktorom sú peňažné prostriedky zaistené a na ďalšie konanie nie sú potrebné, vrátia sa ich vlastníkovi, ak si vlastník v trestnom konaní uplatnil nárok na ich vrátenie. O vrátení zaistených peňažných prostriedkov ich vlastníkovi rozhodne uznesením sudca pre prípravné konanie na návrh prokurátora.

(2)

Uznesenie podľa odseku 1 musí obsahovať popri skutočnostiach ustanovených v § 176 označenie osoby, ktorej majú byť peňažné prostriedky vrátené, číslo účtu, na ktorý majú byť peňažné prostriedky vrátené a výška sumy, ktorá má byť vrátená.

(3)

Proti uzneseniu podľa odseku 1 je prípustná sťažnosť, ktorá má odkladný účinok.

(4)

Sudca pre prípravné konanie po právoplatnosti rozhodnutia o vrátení zaistených peňažných prostriedkov bez meškania doručí rovnopis rozhodnutia banke alebo pobočke zahraničnej banky, v ktorej je vedený účet, na ktorom sú zaistené peňažné prostriedky. Banka alebo pobočka zahraničnej banky vykoná prevod peňažných prostriedkov vo výške a na účet uvedený v rozhodnutí súdu bez meškania.

§ 95b

(1)

Ak policajt alebo prokurátor v prípravnom konaní rozhodne podľa § 214, § 215 alebo § 228 a zaistenie peňažných prostriedkov nebolo podľa § 95 ods. 5 zrušené alebo zaistené peňažné prostriedky neboli podľa § 95a ods. 1 vrátené, zaistené peňažné prostriedky sa uložia do úschovy súdu a osoba, ktorá si na ne robí nárok, sa upozorní, aby ho uplatnila v občianskom súdnom konaní.

(2)

Príkaz na prevod zaistených peňažných prostriedkov do úschovy súdu vydá sudca pre prípravné konanie na návrh prokurátora. Príkaz sa bez meškania doručí banke alebo pobočke zahraničnej banke, v ktorej je vedený účet, na ktorom sú zaistené peňažné prostriedky.“.

2.

V § 363 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.

3.

V § 364 odsek 3 znie:

„(3)

Generálny prokurátor môže zrušiť rozhodnutie podľa § 363 ods. 1 do šiestich mesiacov od právoplatnosti napadnutého rozhodnutia.“.

Čl. V

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 458/2003 Z. z., zákonom č. 36/2005 Z. z., zákonom č. 59/2009 Z. z., nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákonom č. 291/2009 Z. z., zákonom č. 102/2010 Z. z., zákonom č. 403/2010 Z. z., zákonom č. 192/2011 Z. z., zákonom č. 220/2011 Z. z., zákonom č. 436/2013 Z. z., nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 217/2014 Z. z. a týmto zákonom.

Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

Andrej Kiska v. r. Peter Pellegrini v. r.Robert Fico v. r.