Porovnanie znení zákona

Zmeny
1/1

Znenie účinné od:
(Zvoľte novšie znenie)

Znenie účinné od:
(Zvoľte staršie znenie)

Výsledok porovnania:

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 31. mája 2004 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Švédskeho kráľovstva o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave.Národná rada Slovenskej republiky vyslovila s dohodou súhlas uznesením č. 1207 z 10. septembra 2004 a rozhodla, že ide o dohodu podľa článku č. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky. Prezident Slovenskej republiky dohodu ratifikoval 8. novembra 2004.Dohoda nadobudne platnosť 16. januára 2005 na základe článku 16 ods. 1.

Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Švédskym kráľovstvom skončí sa platnosť Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Švédskeho kráľovstva o medzinárodnej cestnej doprave podpísanej v Štokholme 27. júna 1969 (vyhláška č. 161/1970 Zb.).

[]

Prílohy

DOHODA medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Švédskeho kráľovstva o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave

Vláda Slovenskej republiky a vláda Švédskeho kráľovstva (ďalej len „zmluvné strany“),vedené snahou podporiť v záujme ich ekonomických vzťahov rozvoj cestnej osobnej a nákladnej dopravy medzi oboma štátmi,dohodli sa takto:

I. ROZSAH PLATNOSTI

Článok 1

Ustanovenia tejto dohody sa vzťahujú na medzinárodnú cestnú osobnú a nákladnú dopravu medzi územiami štátov zmluvných strán, ako aj na tranzitnú dopravu vykonávanú dopravcami pre cudzie potreby alebo za odmenu, alebo pre vlastné potreby. Tieto ustanovenia sa vzťahujú aj na prepravu osôb a tovaru v rámci územia štátu zmluvnej strany (kabotáž) a medzi územím štátu jednej zo zmluvných strán a tretím štátom použitím vozidiel evidovaných v štáte druhej zmluvnej strany.

II. POJMY

Článok 2

1.

„dopravca“ znamená fyzickú osobu alebo právnickú osobu štátu jednej zo zmluvných strán, ktorá je vo svojom štáte oprávnená vykonávať medzinárodnú cestnú osobnú a nákladnú dopravu pre cudzie potreby alebo za odmenu, alebo pre vlastné potreby v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi,

2.

„vozidlo“ znamená motorové vozidlo alebo súpravu vozidiel, z ktorých aspoň motorové vozidlo je evidované v jednom zo štátov zmluvných strán a ktoré sa používajú výlučne na cestnú osobnú alebo nákladnú dopravu,

3.

„osobné motorové vozidlo“ znamená ľubovoľné vozidlo s motorovým pohonom, ktoré má viac ako deväť miest vrátane miesta vodiča,

4.

„pravidelná osobná doprava“ znamená služby, ktoré sa poskytujú na prepravu osôb podľa určenej frekvencie po určených trasách a pri ktorých môžu cestujúci nastupovať a vystupovať na vopred určených zastávkach.

III. OSOBNÁ DOPRAVA

Článok 3

S výnimkou dopravy uvedenej v článku 6 osobná doprava vykonávaná pre cudzie potreby, za odmenu alebo pre vlastné potreby osobným motorovým vozidlom do štátu, zo štátu alebo v rámci štátov zmluvných strán, ako aj tranzitom cez ich územia podlieha schváleniu.

Článok 4

1.

Pravidelná osobná doprava medzi štátmi zmluvných strán alebo tranzitom cez ich územia podlieha vzájomnému schváleniu príslušnými orgánmi štátov zmluvných strán.

2.

Každý príslušný orgán vydá povolenie na vykonávanie dopravy na tom úseku trasy, ktorý prechádza územím jeho štátu.

3.

Príslušné orgány vzájomne určia podmienky povolenia, a to dĺžku jeho platnosti, frekvenciu jázd, cestovné poriadky, tarify, ako aj ďalšie podrobnosti potrebné na plynulé a efektívne prevádzkovanie pravidelnej osobnej dopravy.

4.

Žiadosť o vydanie povolenia sa zašle príslušnému orgánu štátu, kde je vozidlo evidované, ktorý má právo ju zamietnuť. Ak voči žiadosti nie sú námietky, tento príslušný orgán to oznámi príslušnému orgánu štátu druhej zmluvnej strany.

5.

Žiadosť musí obsahovať doklady s potrebnými podrobnosťami (navrhované cestovné poriadky, tarify a trasu, obdobie, v ktorom bude linka prevádzkovaná počas roka, a dátum predpokladaného začatia linky). Príslušné orgány si môžu vyžiadať také podrobné údaje, aké považujú za potrebné.

Článok 5

Každá nepravidelná doprava, ktorá nie je uvedená v článku 6, podlieha povoleniu. Žiadosti o vydanie povolení sa predkladajú príslušnému orgánu štátu zmluvnej strany, na ktorého území má dopravca sídlo, a ten ich zasiela príslušnému orgánu štátu druhej zmluvnej strany so svojím vyjadrením.

Článok 6

Povolenie sa nevyžaduje, ak sa prevážajú tie isté osoby tým istým vozidlom v prípade, že

Pri vykonávaní takej dopravy bez povolenia musia osobné motorové vozidlá dopravcov štátov zmluvných strán spĺňať minimálne ekologické požiadavky dohodnuté zmiešanou komisiou podľa článku 14.

a)

jazda sa začína a má sa skončiť v štáte, kde je vozidlo evidované, alebo

b)

jazda sa začína na území štátu, kde je vozidlo evidované, a skončí sa v cieľovom mieste na území štátu druhej zmluvnej strany za predpokladu, že ak nie je povolené inak, vozidlo sa vracia do krajiny evidencie prázdne, alebo

c)

vozidlo vykonáva tranzit v rámci príležitostnej dopravy.

IV. NÁKLADNÁ DOPRAVA

Článok 7

1.

Dopravcovia štátu jednej zmluvnej strany, ktorí sú v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi oprávnení vykonávať medzinárodnú nákladnú dopravu, môžu takú dopravu vykonávať aj medzi územiami štátov zmluvných strán, ako aj tranzitom cez ich územia.

2.

Pri vykonávaní takej dopravy medzi týmito územiami a tranzitom cez tieto územia musia vozidlá dopravcov štátov zmluvných strán spĺňať minimálne ekologické požiadavky dohodnuté zmiešanou komisiou podľa článku 14.

3.

Vozidlá, ktoré nespĺňajú minimálne ekologické požiadavky, musia mať osobitné povolenie. Počet povolení bude obmedzený a každý rok bude dohodnutý zmiešanou komisiou.

4.

Od povoľovacej povinnosti sú oslobodené tieto druhy dopravy:

a)

doprava vozidlami, ktorých celková povolená hmotnosť pri zaťažení vrátane prívesu nepresahuje 6 ton alebo povolená užitočná hmotnosť vrátane prívesu nepresahuje 3,5 tony,

b)

preprava vozidiel, ktoré sú poškodené alebo havarované, a doprava havarijných opravárenských vozidiel,

c)

jazda prázdneho nákladného motorového vozidla, ktoré má nahradiť havarované vozidlo v druhom štáte, a spiatočná jazda po oprave havarovaného vozidla,

d)

preprava živých zvierat vozidlami špeciálne skonštruovanými alebo vybavenými na zabezpečovanie pravidelnej prepravy živých zvierat, ktoré boli uznané príslušnými orgánmi štátu, kde je vozidlo evidované,

e)

preprava zdravotníckych zásob a zariadení potrebných v prípade nebezpečenstva, najmä počas prírodných katastrof a pri poskytovaní humanitárnej pomoci,

f)

preprava umeleckých diel a predmetov určených na veľtrhy a výstavy na neobchodné účely,

g)

preprava rekvizít, príslušenstva a zvierat na neobchodné účely na divadelné, hudobné, filmové, športové alebo cirkusové predstavenia, veľtrhy alebo ľudové slávnosti a preprava z nich, ako aj na účely rozhlasového nahrávania alebo na filmovú a televíznu produkciu,

h)

doprava pre vlastné potreby.

V. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Za vláduSlovenskej republiky:Pavol Prokopovič v. r.Za vláduŠvédskeho kráľovstva:Cecilia Julin v. r.

Článok 8

Dopravca, ktorý má sídlo na území štátu jednej zmluvnej strany, nemôže vykonávať prepravu medzi dvoma bodmi na území štátu druhej zmluvnej strany, ak mu na tento účel nebolo udelené osobitné povolenie príslušným orgánom štátu tejto druhej zmluvnej strany.

Článok 9

Dopravcovia štátu jednej zmluvnej strany môžu vykonávať prepravu medzi miestom, ktoré leží na území štátu druhej zmluvnej strany, a miestom, ktoré leží na území tretieho štátu, a naopak, len na základe povolenia vydaného na tento účel príslušným orgánom štátu tejto druhej zmluvnej strany.

Článok 10

1.

Ak ide o hmotnosť a rozmery vozidiel, každá zmluvná strana sa zaväzuje, že vozidlám evidovaným na území štátu druhej zmluvnej strany nestanoví prísnejšie podmienky ako pre vozidlá, ktoré sú evidované na území jej štátu.

2.

Hmotnosť a rozmery vozidla musia súhlasiť s oficiálnou evidenciou vozidla.

3.

Dopravcovia štátov oboch zmluvných strán sú pri vstupe na územie štátu druhej zmluvnej strany viazaní jej vnútroštátnymi právnymi predpismi týkajúcimi sa hmotnosti a rozmerov vozidiel vstupujúcich na územie štátu tejto druhej zmluvnej strany.

4.

Ak hmotnosť alebo rozmery vozidla evidovaného v štáte jednej zo zmluvných strán prekročí maximálnu hmotnosť alebo rozmery prípustné na území štátu druhej zmluvnej strany, musí byť vozidlo vybavené osobitným povolením. Dopravca musí také osobitné povolenie dostať od príslušného orgánu štátu tejto druhej zmluvnej strany pred vstupom na územie jej štátu.

Článok 11

1.

Vozidlá štátu jednej zmluvnej strany vykonávajúce prepravu podľa tejto dohody sú na území štátu druhej zmluvnej strany oslobodené od všetkých daní, poplatkov a iných platieb za používanie a vlastnenie vozidiel na tomto území.

2.

Oslobodenie sa nevzťahuje na mýto, poplatky za používanie ciest a daň z pridanej hodnoty ani na clo a spotrebnú daň zo spotrebovaných pohonných látok motorových vozidiel s výnimkou pohonných látok, ktoré sa pri dovoze nachádzajú v bežných nádržiach motorových vozidiel.

Článok 12

Dopravcovia a posádky ich vozidiel musia pri vykonávaní dopravy na území štátu druhej zmluvnej strany dodržiavať vnútroštátne právne predpisy platné v štáte tejto zmluvnej strany.

Článok 13

Ak sa dopravca štátu jednej zmluvnej strany dopustí na území štátu druhej zmluvnej strany porušenia niektorého z ustanovení tejto dohody, príslušný orgán štátu zmluvnej strany, na ktorého území došlo k porušeniu, bude o tom bez obmedzenia možnosti použitia zákonných opatrení svojho štátu informovať druhú zmluvnú stranu, ktorá podnikne také kroky, aké jej umožňujú vnútroštátne právne predpisy. Príslušné orgány štátov oboch zmluvných strán sa budú vzájomne informovať o uložených sankciách.

Článok 14

1.

Všetky otázky týkajúce sa vykonávania a používania tejto dohody budú riešiť príslušné orgány štátov zmluvných strán.

2.

Na ten účel sa zriaďuje zmiešaná komisia.

3.

Zmiešaná komisia sa bude stretávať na žiadosť jednej zo zmluvných strán a bude zložená zo zástupcov príslušných orgánov cestného dopravného priemyslu štátov oboch zmluvných strán.

4.

Zmiešaná komisia určí minimálne ekologické požiadavky pre vozidlá podľa článkov 6 a 7 a počet povolení pre osobné a nákladné motorové vozidlá, ktoré nespĺňajú tieto požiadavky. Povolenia si vzájomne vymenia príslušné orgány.

5.

Zmluvné strany dohodli v Dodatkovom protokole, ktorý tvorí súčasť tejto dohody, ustanovenia týkajúce sa používania tejto dohody.

Článok 15

Každá zmena tejto dohody schválená oboma zmluvnými stranami nadobudne platnosť šesťdesiatym dňom po dni, keď si obe zmluvné strany navzájom písomne oznámia splnenie ich príslušných vnútroštátnych právnych predpisov. Každú zmenu Dodatkového protokolu písomne odsúhlasia príslušné orgány oboch štátov a nadobudne platnosť dňom, ktorý tieto orgány určia.

Článok 16

1.

Táto dohoda nadobudne platnosť šesťdesiatym dňom po dni, keď si zmluvné strany navzájom písomne oznámia, že boli splnené ich vnútroštátne právne predpisy potrebné na nadobudnutie platnosti tejto dohody.

2.

Táto dohoda sa uzaviera na neurčitý čas. Každá zo zmluvných strán však môže dohodu písomne vypovedať so šesťmesačnou výpovednou lehotou.

3.

Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody sa vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Švédskym kráľovstvom skončí platnosť Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Švédskeho kráľovstva o medzinárodnej cestnej doprave podpísanej v Štokholme 27. júna 1969.

Na dôkaz toho podpísaní, náležite na to splnomocnení, podpísali túto dohodu.

Dané v Bratislave 31. mája 2004 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, švédskom a anglickom jazyku, pričom všetky znenia sú rovnako autentické. V prípade rozdielnosti výkladu tejto dohody je rozhodujúci anglický text.

DODATKOVÝ PROTOKOL

k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Švédskeho kráľovstva o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave

za švédsku stranu

Na účely tejto dohody príslušnými orgánmi sú:

za slovenskú stranu

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

(Sekcia cestnej dopravy)

Nám. Slobody č. 6, P. O. Box 100

810 05 BRATISLAVA

Tel.: +421 2 52 73 14 45 Fax: +421 2 52 44 22 02

a)

podľa článkov 4, 5, 8, 9, 10 a 13

b)

podľa článkov 7, 8 a 9

c)

podľa článkov 14 a 15