Porovnanie znení zákona

Zmeny
1/1

Znenie účinné od:
(Zvoľte novšie znenie)

Znenie účinné od:
(Zvoľte staršie znenie)

Výsledok porovnania:

Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 165/2014 Z. z. o filmovom projekte v znení vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 193/2017 Z. z.

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky podľa § 22a ods. 2 zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 165/2014 Z. z. o filmovom projekte v znení vyhlášky č. 193/2017 Z. z. sa mení takto:

1.

§ 1 vrátane nadpisu znie:

㤠1

Minimálny časový rozsah filmového projektu

Finančné prostriedky na podporu audiovizuálneho priemyslu možno poskytnúť na realizáciu filmového projektu, ktorý je

a)

samostatným hraným audiovizuálnym dielom1) s časovým rozsahom najmenej 70 minút,

b)

viacdielnym hraným audiovizuálnym dielom s rozsahom najviac 26 častí a s časovým rozsahom každej jeho časti najmenej 40 minút,

c)

samostatným dokumentárnym audiovizuálnym dielom s časovým rozsahom najmenej 50 minút,

d)

viacdielnym dokumentárnym audiovizuálnym dielom s rozsahom najviac 26 častí a s časovým rozsahom každej jeho časti najmenej päť minút alebo

e)

samostatným animovaným audiovizuálnym dielom alebo viacdielnym animovaným audiovizuálnym dielom s celkovým časovým rozsahom najmenej 26 minút.“.

2.

V § 3 odsek 1 znie:

„(1)

Minimálna suma oprávnených výdavkov uhradených v súvislosti s vytvorením filmového projektu je

a)

50 000 eur, ak ide o filmový projekt podľa § 1 písm. c) alebo písm. e),

b)

100 000 eur, ak ide o filmový projekt podľa § 1 písm. a) alebo písm. d),

c)

300 000 eur, ak ide o filmový projekt podľa § 1 písm. b).“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2021.

Natália Milanová v. r.