Porovnanie znení zákona

Zmeny
1/1

Znenie účinné od:
(Zvoľte novšie znenie)

Znenie účinné od:
(Zvoľte staršie znenie)

Výsledok porovnania:

Ministerstva obrany Slovenskej republiky

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky vydalo podľa § 179 zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov

výnos z 29. januára 2008 č. SEOPMVL-106-121/2007-OdL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 3. októbra 2005 č. SELP/K-17/5-91, ktorým sa ustanovuje poskytovanie proviantných náležitostí, výstrojových náležitostí a prepravných náležitostí, používanie a nosenie vojenskej rovnošaty, výstrojových súčiastok a špecifických znakov vojenskej rovnošaty a nosenie vojenských medailí a vojenských odznakov (oznámenie č. 454/2005 Z. z.) v znení výnosu Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 8. novembra 2007 č. SEOPMVL-106-84/2007-OdL (oznámenie č. 510/2007 Z. z.).

Výnosom sa upravujú prepravné náležitosti profesionálnych vojakov pri preprave lietadlom.

Výnos nadobúda účinnosť 15. februára 2008.

Výnos bude uverejnený v čiastke 3/2008 Vestníka Ministerstva obrany Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve obrany Slovenskej republiky.