Porovnanie znení zákona

Zmeny
1/1

Znenie účinné od:
(Zvoľte novšie znenie)

Znenie účinné od:
(Zvoľte staršie znenie)

Výsledok porovnania:

o zrušení Fondu národného majetku Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1

Tento zákon upravuje zrušenie Fondu národného majetku Slovenskej republiky a prechod práv a povinností Fondu národného majetku Slovenskej republiky.

§ 2

(1)

Zrušuje sa Fond národného majetku Slovenskej republiky (ďalej len „fond“).

(2)

Právnym nástupcom fondu je právnická osoba určená podľa odseku 3.

(3)

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) určí na účel podľa odseku 2 právnickú osobu, ktorej jediným akcionárom je štát, alebo právnickú osobu, ktorej jediným zakladateľom je štát, najneskôr do 31. decembra 2015.

(4)

Právnická osoba vstupuje do všetkých práv a povinností fondu vyplývajúcich z právnych vzťahov, ktorých účastníkom je fond.

(5)

Dňom zrušenia fondu prechádza jeho majetok vrátane pohľadávok, majetkových účastí na podnikaní právnických osôb a iných majetkových práv a záväzky fondu na právnickú osobu.

(6)

Podrobnosti o činnosti právnickej osoby vrátane jej hospodárenia a nakladania s majetkom upravia stanovy, ktoré schvaľuje ministerstvo.

§ 3

(1)

Práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov a z iných právnych vzťahov zamestnancov fondu prechádzajú na právnickú osobu, ktorá je povinná voči týmto zamestnancom dodržiavať kolektívnu zmluvu, ktorá sa na nich vzťahovala do 31. decembra 2015, a to až do skončenia jej účinnosti.

(2)

Nároky zamestnancov vyplývajúce z prechodu práv a povinností podľa odseku 1 uspokojí právnická osoba.

§ 4

(1)

Na právnickú osobu prechádzajú záväzky vyplývajúce z ručenia fondu za splnenie záväzkov nadobúdateľom privatizovaného majetku podľa predpisov účinných do 31. decembra 2015 v rozsahu a za podmienok, podľa ktorých ručil za tieto záväzky fond.

(2)

Právnická osoba hospodári v roku 2016 s rozpočtom fondu schváleným na rok 2016.

(3)

Výročnú správu fondu a účtovnú závierku fondu za rok 2015 predkladá na rokovanie vlády a po prerokovaní vládou na schválenie Národnej rade Slovenskej republiky ministerstvo. Právnická osoba je povinná poskytnúť na tento účel súčinnosť požadovanú ministerstvom.

(4)

Na právnickú osobu prechádzajú práva a povinnosti pri správe registratúry pochádzajúcej z činnosti fondu, ktorej neuplynuli lehoty uloženia do 1. januára 2016.

(5)

Ministerstvo podá návrh na výmaz fondu z obchodného registra1) do 15. januára 2016.

(6)

Právnická osoba do 31. januára 2016 podá žiadosť o zápis zmeny majiteľa cenných papierov, vrátane družstevných podielnických listov, ktoré nadobudla prechodom z fondu, do zoznamu akcionárov alebo do zoznamu majiteľov družstevných podielnických listov v listinnej podobe a evidencie zaknihovaných cenných papierov. Odplata za služby súvisiace so zápisom zmeny majiteľa cenných papierov poskytnuté centrálnym depozitárom2) v súvislosti so zrušením fondu určí písomná dohoda medzi centrálnym depozitárom a právnickou osobou.

(7)

Právnická osoba podá návrh na vykonanie záznamu v katastri nehnuteľností3) do 31. marca 2016 k právam k nehnuteľnostiam, ktoré na ňu prešli podľa § 2 ods. 4.

§ 5

(1)

Exekúcii podľa Exekučného poriadku4) nepodlieha majetková účasť právnickej osoby na podnikaní osoby poskytujúcej služby alebo vykonávajúcej činnosti v odvetví tepelnej energetiky.

(2)

Poskytovaním služieb alebo vykonávaním činností v odvetví tepelnej energetiky sa na účely tohto zákona rozumie

a)

prevádzkovanie verejného rozvodu tepla určeného na poskytovanie služieb verejnosti alebo poskytovanie prístupu do takého rozvodu, alebo

b)

výroba tepla na účely poskytovania služieb verejnosti.

(3)

Na nakladanie s majetkom právnickej osoby sa nepoužije osobitný predpis.5) Pri nakladaní s majetkom právnickej osoby, ktorý nadobudla prechodom z fondu, sa neprihliada na rozhodnutia o privatizácii a privatizačné projekty schválené do zániku fondu podľa predpisov účinných do 31. decembra 2015.

(4)

Záväzky fondu vyplývajúce z rozhodnutí o privatizácii a privatizačných projektov schválených do zániku fondu podľa predpisov účinných do 31. decembra 2015, ktoré neboli vysporiadané do 31. decembra 2015, prechádzajú na právnickú osobu.

(5)

Príjmy právnickej osoby možno použiť v súlade s rozhodnutím vlády na posilnenie štátnych finančných aktív podľa osobitného predpisu.6)

§ 6

(1)

Ak fyzická osoba ponúkne do 30. júna 2016 bezodplatne právnickej osobe zaknihované cenné papiere, je právnická osoba povinná takú ponuku prijať a na tento účel

a)

uzatvárať s fyzickými osobami zmluvy, predmetom ktorých je

1.

prevod zaknihovaných cenných papierov na právnickú osobu,

2.

prevzatie alebo pristúpenie k záväzkom prevodcu zaplatiť poplatky spojené s evidenciou cenných papierov7) za kalendárny rok, v ktorom došlo k prevodu cenných papierov, a za dva kalendárne roky predchádzajúce tomuto roku a s registráciou prevodu v tejto evidencii8) alebo

3.

záväzok nahradiť poplatky podľa druhého bodu, ak už boli prevodcom zaplatené,

b)

vykonávať právne úkony súvisiace s prevodom, prevzatím záväzku, pristúpením k záväzku, náhradou podľa písmena a) a všetky práva spojené s cennými papiermi nadobudnutými podľa písmena a) prvého bodu.

(2)

Ak sú na tom istom účte majiteľa evidované aj cenné papiere, ktorých prevod nie je predmetom zmluvy podľa odseku 1 písm. a), táto zmluva, okrem náležitosti podľa odseku 1 písm. a) prvého bodu, môže obsahovať aj záväzok

a)

zaplatiť len pomernú časť poplatkov podľa odseku 1 písm. a) druhého bodu zodpovedajúcu cenným papierom, ktorých prevod je predmetom zmluvy podľa odseku 1 písm. a), alebo

b)

nahradiť len pomernú časť poplatkov podľa odseku 1 písm. a) tretieho bodu zodpovedajúcu cenným papierom, ktorých prevod je predmetom zmluvy podľa odseku 1 písm. a), ak už boli prevodcom zaplatené.

(3)

S cennými papiermi nadobudnutými spôsobom podľa odseku 1 a s cennými papiermi prevedenými na právnickú osobu z fondu naloží právnická osoba so súhlasom ministerstva.

§ 7

Kde sa v právnych predpisoch okrem prechodných ustanovení používajú slová „Fond národného majetku Slovenskej republiky“ vo všetkých tvaroch alebo slová „Fond národného majetku“ vo všetkých tvaroch, rozumie sa tým právnická osoba podľa § 2 ods. 2 tohto zákona.

Čl. II

Zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení zákona č. 264/1992 Zb., zákona č. 267/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1996 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.

V § 13 ods. 5 sa v prvej vete slová „najviac vo výške 30 000 Kčs a vo vydaní cenných papierov, ktoré nemajú povahu štátneho dlhopisu“ nahrádzajú slovami „alebo sa na žiadosť oprávnenej osoby prevedie na ňou uvedený účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ktorá má sídlo v Slovenskej republike“ a vypúšťa sa druhá veta.

2.

V § 13 sa vypúšťa odsek 6.

3.

Za § 34 sa vkladá § 34a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠34a

Zrušovacie ustanovenie účinné od 1. januára 2016

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 289/1991 Zb. o výške finančnej náhrady vyplatenej v hotovosti pri mimosúdnych rehabilitáciách.“.

Čl. III

Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení zákona č. 92/1992 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., zákona č. 541/1992 Zb., zákona č. 544/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 17/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 60/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 244/1994 Z. z., zákona č. 369/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 4/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 56/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 322/1996 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 352/1996 Z. z., zákona č. 210/1997 Z. z., zákona č. 211/1997 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 221/1998 Z. z., zákona č. 253/1999 Z. z., zákona č. 122/2000 Z. z., zákona č. 441/2000 Z. z., zákona č. 13/2002 Z. z., zákona č. 291/2002 Z. z., zákona č. 292/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 564/2003 Z. z., zákona č. 359/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 717/2004 Z. z., zákona č. 595/2006 Z. z., zákona č. 160/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 38/2010 Z. z., zákona č. 153/2011 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 91/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 435/2013 Z. z., zákona č. 197/2014 Z. z., zákona č. 117/2015 Z. z. a zákona č. 259/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.

V § 3 ods. 3 sa slová „Fond národného majetku Slovenskej republiky (ďalej len „fond“)“ nahrádzajú slovami „Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)“.

2.

V § 6 ods. 1 písm. g) sa vypúšťajú slová „ako aj údaje o tom, či a v akom rozsahu sa použijú investičné kupóny,“.

3.

V § 7 ods. 3 sa slová „Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)“ nahrádzajú slovom „ministerstvo“.

4.

V § 7 ods. 7 sa slová „100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3 300 eur“.

5.

V § 9 ods. 2 sa vypúšťajú slová „(ďalej len „privatizačný projekt účasti“)“.

6.

V § 10 ods. 2 sa vypúšťajú slová „alebo majetkovej účasti fondu“.

7.

V § 10 ods. 4 sa vypúšťajú slová „alebo fond“.

8.

V § 10 ods. 10 písm. a) sa slová „Fondom národného majetku Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „ministerstvom“.

9.

V § 10 odsek 16 znie:

„(16)

Rozhodnutie o prevode majetku a schválený projekt o prevode majetku možno po prechode prevádzaného majetku do správy ministerstva zmeniť alebo zrušiť len v prípadoch uvedených v § 10b.“.

10.

Za § 10a sa vkladá § 10b, ktorý znie:

㤠10b

(1)

Rozhodnutie o prevode majetku alebo schválený projekt o prevode majetku môže zrušiť vláda, ak

a)

prevádzaný majetok v správe ministerstva alebo majetkové účasti na podnikaní iných právnických osôb v správe ministerstva nebolo možné previesť podľa rozhodnutia o prevode majetku alebo podľa schváleného projektu o prevode majetku,

b)

ministerstvo odstúpilo od zmluvy podľa § 14 ods. 6.

(2)

Rozhodnutie o prevode majetku alebo schválený projekt o prevode majetku môže zmeniť vláda, ak

a)

ministerstvo nemohlo alebo nenaložilo s majetkom alebo majetkovými účasťami na podnikaní iných právnických osôb v správe ministerstva v plnom rozsahu podľa pôvodného rozhodnutia o prevode majetku alebo schváleného projektu o prevode majetku,

b)

nadobúdateľ prevádzaného majetku nemohol alebo nedodržal podmienky ustanovené v pôvodnom rozhodnutí o prevode majetku alebo v schválenom projekte o prevode majetku.

(3)

Návrh na zrušenie alebo zmenu rozhodnutia o prevode majetku alebo návrh na zrušenie alebo zmenu schváleného projektu o prevode majetku predkladá ministerstvo vláde.

(4)

Ak vláda zruší alebo zmení rozhodnutie o prevode majetku alebo zruší alebo zmení schválený projekt o prevode majetku, ministerstvo naloží s majetkom alebo s majetkovými účasťami na podnikaní iných právnických osôb v správe ministerstva spôsobom, o ktorom rozhodne vláda na návrh ministerstva.

(5)

Ak založenie obchodnej spoločnosti ministerstvom nebolo predmetom rozhodnutia o prevode majetku alebo schváleného projektu o prevode majetku, ministerstvo naloží s majetkovou účasťou na podnikaní takejto obchodnej spoločnosti v správe ministerstva spôsobom, o ktorom rozhodne vláda na návrh ministerstva.“.

11.

V § 11 odseky 2 a 3 znejú:

„(2)

Uplynutím dňa, ku ktorému bol podnik zrušený alebo bola vyňatá časť majetku podniku, prechádza prevádzaný majetok do správy ministerstva. Právne úkony podľa § 13 ods. 1 písm. a), g) až j) môže ministerstvo vykonať po vydaní rozhodnutia o prevode majetku s právnymi účinkami po dni zrušenia podniku alebo vyňatia časti majetku podniku.

(3)

Ak je súčasťou prevádzaného majetku podľa rozhodnutia o prevode majetku aj majetok, ktorý je v správe Slovenského pozemkového fondu, prechádza podľa odseku 2 na ministerstvo aj tento majetok; odsek 1 sa použije primerane.“.

12.

§ 11 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8)

Výnosy z prevádzaného majetku sú príjmom štátnych finančných aktív v správe Ministerstva financií Slovenskej republiky.4fa)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4fa znie:

„4fa)

§ 13 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

13.

§ 12 a 13 znejú:

㤠12

(1)

Prevádzaný majetok v správe ministerstva podľa § 11 ods. 2 a výnosy z tohto majetku podľa § 11 ods. 8 možno použiť na účel uvedený v odsekoch 2 až 4. Na správu a nakladanie s týmto majetkom a výnosmi z tohto majetku sa nevzťahuje osobitný predpis.4fb) O tomto majetku a výnosoch z tohto majetku vedie ministerstvo osobitnú evidenciu.

(2)

Prevádzaný majetok alebo výnosy z tohto majetku možno použiť v súlade s rozhodnutím o prevode majetku na

a)

založenie akciovej spoločnosti alebo inej obchodnej spoločnosti a na nakladanie s majetkovými účasťami v týchto spoločnostiach,

b)

vklad do obchodnej spoločnosti,

c)

predaj podniku alebo jeho časti, alebo na predaj majetkovej účasti na podnikaní inej právnickej osoby,

d)

prevod na obec alebo vyšší územný celok,

e)

prevod na účely zdravotného poistenia, sociálneho poistenia a na účely poskytovania služieb zamestnanosti,

f)

prevod na Slovenský pozemkový fond, ak ide o majetok slúžiaci poľnohospodárskej výrobe alebo lesnej výrobe; Slovenský pozemkový fond nakladá s týmto majetkom v súlade s rozhodnutím o prevode podniku primerane podľa písmen a) až d),

g)

prevod majetku, ktorý je súčasťou alebo príslušenstvom alebo je funkčne spätý s majetkom vydaným alebo takým, ktorý sa má vydať oprávnenej osobe podľa osobitného predpisu2) tejto oprávnenej osobe,

h)

úhradu nákladov vynaložených nadobúdateľom na vysporiadanie ekologických záväzkov vzniknutých pred prevodom podniku, a to aj tých, o ktorých nadobúdateľ nevedel pred uzavretím zmluvy o predaji podniku alebo časti majetku podniku.

(3)

Prevádzaný majetok alebo výnosy z tohto majetku možno použiť v súlade s rozhodnutím vlády na

a)

plnenie záväzkov podnikov určených na prevod majetku, najmä záväzkov z úverov zabezpečených záložným právom,

b)

posilnenie zdrojov bánk a sporiteľní určených na poskytovanie úverov,

c)

splnenie poskytnutých záruk za úvery obchodných spoločností, v ktorých má štát trvalú majetkovú účasť v rozsahu aspoň 34 %,

d)

podporu štátnych rozvojových programov,

e)

plnenie štátnych záruk za bankové úvery,

f)

financovanie splácania štátneho dlhu v priebehu rozpočtového roka,

g)

doplnenie zdrojov v systéme financovania zdravotníctva,

h)

nakladanie s majetkovými účasťami štátu v správe ministerstva,

i)

finančné kompenzácie nákladov obcí na vybudované plynárenské a elektroenergetické zariadenia, ktoré boli bez náhrady prevedené do vlastníctva štátu.

(4)

Prevádzaný majetok alebo výnosy z tohto majetku možno ďalej použiť na

a)

zvýšenie základného imania obchodných spoločností, ktorých akcionárom alebo spoločníkom je štát,

b)

poskytovanie finančnej náhrady subjektom, voči ktorým mal podnik zodpovednosť za vady, ak táto zodpovednosť neprešla na nadobúdateľa,

c)

úhradu nákladov spojených s podporou prevodu majetku podľa tohto zákona,

d)

nákup majetku a majetkových účastí, na ktoré má štát predkupné právo,

e)

uspokojovanie nárokov oprávnených osôb podľa osobitných predpisov8d) a § 47 a na úhradu nákladov reštitučných a súdnych sporov súvisiacich s prevodom majetku, ktoré je povinné uhradiť ministerstvo, alebo na úhradu súvisiacich škôd spôsobených ministerstvom,

f)

úhradu na ťarchu osobitného účtu ministerstva na použitie podľa osobitného predpisu,8e)

g)

úhradu nákladov vzniknutých v dôsledku odstúpenia od zmluvy vrátane nákladov na uspokojenie pracovnoprávnych nárokov zamestnancov alebo na uzatváranie zmlúv o nájme takto získaného majetku.

(5)

Na postup podľa odseku 2 písm. f) sa ustanovenia § 10b a § 13 až 21 použijú primerane aj pre Slovenský pozemkový fond.

§ 13

(1)

Podľa rozhodnutia o prevode majetku uzatvára ministerstvo v mene Slovenskej republiky zmluvy a uskutočňuje iné právne úkony, a to najmä

a)

zakladá obchodné spoločnosti alebo sa zúčastňuje na ich zakladaní a vkladá do nich vklady, na ktoré sa zaviazal,

b)

nadobúda do správy akcie na základe účasti štátu na podnikaní akciových spoločností a vykonáva práva akcionára,

c)

vykonáva práva spoločníka na iných než akciových spoločnostiach,

d)

podieľa sa na hospodárskom výsledku obchodnej spoločnosti, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje, a znáša jeho dôsledky vo forme zisku a strát,

e)

predáva akcie alebo podiely štátu na iných než akciových spoločnostiach,

f)

podieľa sa na likvidačnom zostatku spoločnosti v rozsahu účasti štátu na jej podnikaní, ak dôjde k jej zrušeniu,

g)

uzatvára zmluvy o predaji podnikov, ich častí a častí ich majetku, pritom môže využiť aj verejnú súťaž,

h)

predáva prevádzaný majetok na dobrovoľnej dražbe,

i)

uskutočňuje prevody podľa § 12,

j)

prenajíma na určitú dobu tieto hodnoty do času ich použitia na prevod majetku.

(2)

Pred založením obchodnej spoločnosti podľa rozhodnutia o prevode majetku ministerstvo vykoná aktualizáciu hodnoty nepeňažného vkladu. Ak z aktualizácie vznikne požiadavka založiť obchodnú spoločnosť s inou výškou základného imania, prípadne rezervného fondu, než sa uvádza v rozhodnutí o prevode majetku, môže tak ministerstvo postupovať so súhlasom vlády.

(3)

Ak má štát trvalú majetkovú účasť v obchodnej spoločnosti, vykonáva ministerstvo práva akcionára v akciových spoločnostiach alebo práva spoločníka v iných než akciových spoločnostiach, ak ide o zvýšenie alebo zníženie základného imania, zmenu stanov spoločnosti po dohode so zakladateľom prevádzaného podniku.

(4)

Ministerstvo pri právnych úkonoch, ktoré vykonáva podľa odseku 1 písm. a), g) až j), spolupracuje so zakladateľmi.

(5)

Ministerstvo uspokojuje nároky oprávnených osôb, ak k odňatiu vlastníckeho práva došlo spôsobom podľa osobitného predpisu,4e) a to podľa časového plánu uvedeného v projekte o prevode majetku vybranom rozhodnutím o prevode majetku, najneskôr však do jedného roka od vydania rozhodnutia o prevode majetku. Ministerstvo uspokojí tieto nároky len vtedy, ak ich oprávnené osoby uplatnia včas a ak uvedú názov a sídlo podniku, ktorý vec drží.

(6)

Ministerstvo nesmie prijímať úvery alebo pôžičky ani vstupovať do úverových alebo pôžičkových vzťahov ako ručiteľ okrem prípadov podľa § 15 ods. 4.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4fb znie:

„4fb)

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.“.

14.

V § 15 odseky 4 a 5 znejú:

„(4)

Na prechod záväzkov sa nevyžaduje súhlas veriteľa. Ministerstvo ručí za splnenie záväzkov nadobúdateľom prevádzaného majetku do výšky hodnoty prevádzaného majetku v správe ministerstva, ak sa s veriteľom nedohodne inak. Veriteľ je oprávnený domáhať sa splnenia týchto záväzkov od ministerstva, len ak svoju pohľadávku čo do právneho dôvodu a výšky oznámil ministerstvu do jedného roka od okamihu prechodu záväzkov na nadobúdateľa prevádzaného majetku a ak vyčerpal všetky právne prostriedky na jej uspokojenie voči dlžníkovi.7a)

(5)

Na ručenie Slovenského pozemkového fondu pri prevode majetku slúžiaceho poľnohospodárskej výrobe alebo lesnej výrobe sa odsek 4 použije primerane.“.

15.

V § 18 sa slovo „privatizuje“ nahrádza slovom „prevádza“.

16.

V § 19 ods. 1 sa slovo „povinný“ nahrádza slovom „povinné“.

17.

V § 19a ods. 1 sa slová „kontroloval stav a nakladanie s privatizovaným majetkom a na ten účel nahliadal“ nahrádzajú slovami „kontrolovalo stav a nakladanie s prevádzaným majetkom a na ten účel nahliadalo“.

18.

V § 19a ods. 5 sa slovo „mohol“ nahrádza slovom „mohlo“.

19.

V § 19a odsek 9 znie:

„(9)

Ak nadobúdateľ nesplní niektorú z povinností ustanovených pre nadobúdateľa v tomto paragrafe, môže ministerstvo uložiť nadobúdateľovi peňažnú pokutu až do výšky 331 900 eur. Úhrn takto uložených peňažných pokút v jednotlivom prípade nesmie presiahnuť 995 800 eur. Peňažnú pokutu možno uložiť do troch rokov od nesplnenia niektorej z povinností nadobúdateľom podľa § 10 ods. 10. Výnos pokút je príjmom štátneho rozpočtu.“.

20.

§ 19a sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10)

Na ukladanie pokút podľa odseku 9 sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.“.

21.

Štvrtá časť a piata časť vrátane nadpisov sa vypúšťajú.

Poznámky pod čiarou k odkazom 7b, 7f, 8b, 8ba, 8c, 8ca, 8f, 8g, 8ga, 8h, 8i a 8j sa vypúšťajú.

22.

V § 45 ods. 8 sa slová „voči fondu“ nahrádzajú slovami „voči ministerstvu“.

23.

V § 45a ods. 3 sa slová „5 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „165 900 eur“ a slová „200 000 Sk“ slovami „6 600 eur“.

24.

§ 46 sa vypúšťa.

25.

V § 47 ods. 2 sa slová „Fond je povinný“ nahrádzajú slovami „Ministerstvo je povinné“.

26.

V § 47d sa slovo „fond“ vo všetkých tvaroch nahrádza slovom „ministerstvo“ v príslušnom tvare.

27.

V § 47j ods. 1 sa slová „30. júna 2016“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2015“.

28.

Za § 47j sa vkladajú § 47k a 47l, ktoré vrátane nadpisov znejú:

㤠47k

Prechodné ustanovenia k dlhopisom fondu k úpravám účinným od 1. januára 2016

(1)

Za záväzky vyplývajúce z dlhopisu fondu vydaného fondom do 31. decembra 2015 ručí právnická osoba podľa osobitného predpisu.2b)

(2)

Menovitú hodnotu a výnos dlhopisu fondu podľa odseku 1 je právnická osoba podľa osobitného predpisu2b) povinná splatiť jeho majiteľovi do 30 dní od doručenia žiadosti majiteľa dlhopisu fondu o splatenie dlhopisu a jeho výnosu.

(3)

Ak je žiadosť podľa odseku 2 doručená po lehote jedného roka od 1. januára 2016, právnická osoba podľa osobitného predpisu2b) nie je povinná splatiť menovitú hodnotu dlhopisu ani výnos dlhopisu. Plynutie lehoty podľa predchádzajúcej vety je prerušené, keď nastala skutočnosť podľa odseku 4 a v príslušnom konaní sa riadne pokračuje. Od ukončenia prerušenia plynutia lehoty začína plynúť nová lehota jedného roku. Zmena v osobe majiteľa dlhopisu fondu nemá vplyv na plynutie lehoty.

(4)

Prerušenie plynutia lehoty podľa odseku 3 spôsobuje

a)

začatie konania o dedičstve podľa osobitného predpisu alebo pokračovanie v konaní o dedičstve začatom pred 1. januárom 2016, v ktorom bol do súpisu aktív a pasív podľa osobitného predpisu zaradený aj dlhopis fondu,

b)

uplatnenie práva z dlhopisu fondu na súde alebo v inom príslušnom orgáne, alebo pokračovanie v konaní začatom pred 1. januárom 2016.

(5)

Po uplynutí lehoty podľa odseku 3 dochádza k zániku nevyplatených dlhopisov.16)

§ 47l

Prechodné ustanovenia k reštitučným nárokom k úpravám účinným od 1. januára 2016

(1)

Za splatenie zmenky vystavenej fondom do 31. decembra 2015 na uspokojenie finančných nárokov oprávnených osôb17) ručí právnická osoba podľa osobitného predpisu.2b)

(2)

Ak oprávnená osoba uplatnila svoj nárok podľa § 47 na ministerstve a fond tento nárok neuspokojil do 31. decembra 2015, nárok podľa § 47 uspokojí právnická osoba podľa osobitného predpisu.2b)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 2b, 16 a 17 znejú:

„2b)

§ 2 ods. 2 zákona č. 375/2015 Z. z. o zrušení Fondu národného majetku Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

16)

§ 14 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

17)

Zákon Slovenskej národnej rady č. 319/1991 Zb. o zmiernení niektorých majetkových a iných krívd a o pôsobnosti orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v oblasti mimosúdnych rehabilitácií v znení neskorších predpisov.“.

29.

Za § 48 sa vkladá § 48a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠48a

Zrušovacie ustanovenia účinné od 1. januára 2016

Zrušujú sa:

1.

čl. II a III zákona č. 544/1992 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov,

2.

čl. II a III zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 60/1994 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov a zákon č. 265/1992 Zb. o zápisoch vlastníckych a iných vecných práv k nehnuteľnostiam,

3.

čl. IV a V zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení ďalších zákonov,

4.

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 134/1994 Z. z. o vydaní a použití investičných kupónov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 235/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 139/1996 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 77/1997 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 177/2000 Z. z.“.

30.

Slová „privatizácia majetkovej účasti“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „prevod majetkovej účasti“ v príslušnom tvare.

31.

Slovo „privatizácia“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 47 ods. 4, § 47i a 48 nahrádza slovami „prevod majetku“ v príslušnom tvare.

32.

Slová „privatizačný projekt majetkovej účasti“ vo všetkých tvaroch a slová „privatizačný projekt účasti“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „projekt o prevode majetkovej účasti“ v príslušnom tvare.

33.

Slová „privatizačný projekt“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „projekt o prevode majetku“ v príslušnom tvare.

34.

Slovo „privatizovaný“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádza slovom „prevádzaný“ v príslušnom tvare.

35.

Slovo „fond“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem šiestej časti nahrádza slovom „ministerstvo“ v príslušnom tvare.

Čl. IV

Zákon č. 319/1991 Zb. o zmiernení niektorých majetkových a iných krívd a o pôsobnosti orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v oblasti mimosúdnych rehabilitácií v znení zákona č. 312/1992 Zb., zákona č. 492/1992 Zb., zákona č. 154/1993 Z. z., zákona č. 86/1994 Z. z., zákona č. 512/2003 Z. z., zákona č. 325/2007 Z. z. a zákona č. 146/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.

V § 4 odsek 7 znie:

„(7)

Na rozhodovanie o nárokoch podľa osobitného predpisu9c) je príslušné v rámci schvaľovania projektu o prevode majetku alebo projektu o prevode majetkovej účasti štátu na podnikaní právnických osôb Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky alebo vláda Slovenskej republiky.9d)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 9c znie:

„9c)

§ 2 ods. 3 zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách.

§ 47 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.“.

2.

V § 5 ods. 3 druhej vete sa vypúšťajú slová „a poskytovať Fondu národného majetku Slovenskej republiky“.

3.

V § 8 ods. 1 prvej vete sa vypúšťajú slová „v hotovosti vo výške určenej osobitným predpisom16)“ a vypúšťa sa druhá veta.

Poznámky pod čiarou k odkazom 16 a 17 sa vypúšťajú.

4.

V § 8 sa vypúšťa odsek 2 a poznámka pod čiarou k odkazu 18.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.

5.

Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠8a

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2016

(1)

Ak nebola do 31. decembra 2015 oprávnenej osobe poskytnutá náhrada vo forme cenných papierov, ktoré nemajú povahu štátneho dlhopisu, finančnú náhradu poskytne príslušný ústredný orgán.

(2)

Ak Fond národného majetku Slovenskej republiky neposkytol náhradu oprávnenej osobe vo forme cenných papierov, ktoré nemajú povahu štátneho dlhopisu podľa doterajších predpisov do 31. decembra 2015, právnická osoba podľa osobitného predpisu,20) postúpi všetku dokumentáciu súvisiacu s nárokom na poskytnutie finančnej náhrady príslušnému ústrednému orgánu do 31. januára 2016.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 20 znie:

„20)

§ 2 ods. 2 zákona č. 375/2015 Z. z. o zrušení Fondu národného majetku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

6.

Slovo „obvodný úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádza slovami „okresný úrad“ v príslušnom tvare.

Čl. V

Zákon č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení zákona č. 458/2000 Z. z., zákona č. 559/2001 Z. z., zákona č. 385/2004 Z. z., zákona č. 261/2006 Z. z., zákona č. 199/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z. a zákona č. 153/2011 Z. z. sa mení takto:

1.

V § 2 ods. 1 písmeno b) znie:

„b)

majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, záväzkami a pohľadávkami štátu verejnoprávnych inštitúcií, obcí, vyšších územných celkov, právnických osôb s majetkovou účasťou štátu, právnických osôb s majetkovou účasťou verejnoprávnych inštitúcií, právnických osôb s majetkovou účasťou obcí, právnických osôb s majetkovou účasťou vyšších územných celkov, právnických osôb zriadených obcami alebo právnických osôb zriadených vyššími územnými celkami,1b)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a sa vypúšťa.

2.

V § 4 sa vypúšťa písmeno e).

Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno e).

Čl. VI

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 173/1993 Z. z. o niektorých náhradách v súvislosti s prevodom majetku štátu na iné osoby v znení zákona č. 564/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.

V § 1 sa slová „Fondom národného majetku Slovenskej republiky (ďalej len „fond“)“ nahrádzajú slovami „Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)“.

2.

V § 2 až 4 sa slovo „fond“ vo všetkých tvaroch nahrádza slovom „ministerstvo“ v príslušnom tvare.

3.

V § 3 sa slovo „vložil“ nahrádza slovom „vložilo“.

4.

Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠5a

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2016

(1)

Ak je nárok na poskytnutie náhrady uplatnený povinnou osobou na Fonde národného majetku Slovenskej republiky, ktorý neposkytol finančnú náhradu do 31. decembra 2015, o náhrade rozhodne ministerstvo.

(2)

Právnická osoba podľa osobitného predpisu,6) ako právny nástupca Fondu národného majetku postúpi dokumentáciu súvisiacu s konaniami podľa odseku 1 ministerstvu do 31. januára 2016.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:

„6)

§ 2 ods. 2 zákona č. 375/2015 Z. z. o zrušení Fondu národného majetku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

Čl. VII

Zákon č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení zákona č. 77/1998 Z. z., zákona č. 86/2000 Z. z., zákona č. 138/2002 Z. z., zákona č. 100/2003 Z. z., zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 360/2004 Z. z., zákona č. 253/2005 Z. z., zákona č. 320/2005 Z. z., zákona č. 261/2006 Z. z., zákona č. 199/2007 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 38/2010 Z. z., zákona č. 153/2011 Z. z., zákona č. 187/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 79/2012 Z. z., zákona č. 236/2012 Z. z., zákona č. 296/2012 Z. z., zákona č. 330/2012 Z. z., zákona č. 309/2013 Z. z. a zákona č. 402/2013 Z. z. sa mení takto:

V § 128 ods. 1 sa za slovami „ústredných orgánov“ čiarka nahrádza slovom „a“ a vypúšťajú sa slová „predsedu výkonného výboru Fondu národného majetku Slovenskej republiky a“.

Čl. VIII

Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení zákona č. 438/2002 Z. z., zákona č. 666/2002 Z. z., zákona č. 424/2003 Z. z., zákona č. 451/2003 Z. z., zákona č. 462/2003 Z. z., zákona č. 180/2004 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 729/2004 Z. z., zákona č. 561/2005 Z. z., zákona č. 327/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 82/2009 Z. z., zákona č. 199/2009 Z. z., zákona č. 602/2009 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 48/2011 Z. z., zákona č. 400/2011 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 80/2013 Z. z., zákona č. 190/2013 Z. z., zákona č. 37/2014 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z. a zákona č. 129/2015 Z. z. sa mení takto:

V § 69 ods. 5 písm. c) sa vypúšťa piaty bod.

Doterajšie body 6 až 8 sa označujú ako body 5 až 7.

Čl. IX

Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení zákona č. 291/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 162/2003 Z. z., zákona č. 594/2003 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 635/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 7/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z., zákona č. 213/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 70/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 160/2009 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z. , zákona č. 487/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákon č. 505/2010 Z. z., zákona č. 46/2011 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 206/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 39/2015 Z. z., zákona č. 117/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 323/2015 Z. z., zákona č. 359/2015 Z. z. a zákona č. 361/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.

V § 99 ods. 11 sa vypúšťajú slová „Fondu národného majetku Slovenskej republiky,“.

2.

V § 105 ods. 2 sa slová „Fondu národného majetku“ nahrádzajú slovami „právnickej osobe podľa osobitného predpisu.90ab)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 90ab znie:

„90ab)

§ 2 ods. 2 zákona č. 375/2015 Z. z. o zrušení Fondu národného majetku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

3.

V § 105 ods. 7 tretia veta znie: „Centrálny depozitár je povinný na žiadosť právnickej osoby podľa osobitného predpisu90ab) odovzdať fyzickým osobám, ktorých okruh určí právnická osoba podľa osobitného predpisu90ab) v tejto žiadosti, výpis z účtu majiteľa v rozsahu údajov podľa odseku 8 druhej vety.“.

4.

§ 110b znie:

㤠110b

(1)

Centrálny depozitár je povinný na žiadosť právnickej osoby podľa osobitného predpisu90ab) zaslať fyzickým osobám podľa § 105 ods. 7 tretej vety informáciu o možnosti prevodu cenných papierov podľa osobitného predpisu;97c) obsah tejto informácie určí právnická osoba podľa osobitného predpisu.90ab) Centrálny depozitár je oprávnený poveriť člena zaslaním informácie podľa predchádzajúcej vety.

(2)

Centrálnemu depozitárovi alebo členovi patrí za činnosť podľa odseku 1 úhrada nákladov, ktorú poskytuje právnická osoba podľa osobitného predpisu.90ab)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 97c znie:

„97c)

§ 6 zákona č. 375/2015 Z. z.“.

Čl. X

Zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 386/2002 Z. z., zákona č. 428/2003 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 659/2005 Z. z., zákona č. 238/2006 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 70/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 381/2010 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 217/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z. a zákona č. 130/2015 Z. z. sa mení takto:

V § 21b ods. 1 sa slová „písm. v)“ nahrádzajú slovami „písm. u)“.

Čl. XI

Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 369/2004 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 490/2008 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 257/2011 Z. z., zákona č. 361/2012 Z. z., zákona č. 103/2014 Z. z. a zákona č. 307/2014 Z. z. sa mení takto:

1.

V § 1 sa vypúšťajú slová „Fondom národného majetku Slovenskej republiky,“ a slová „Fondu národného majetku Slovenskej republiky,“.

2.

V § 8 ods. 2 písm. b) štvrtom bode sa za slovami „účelovým fondom“ čiarka nahrádza slovom „a“ a vypúšťajú sa slová „s Fondom národného majetku Slovenskej republiky a“.

3.

V § 8 ods. 2 písm. d) sa slová „obce, vyššieho územného celku alebo Fondu národného majetku Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „obce alebo vyššieho územného celku“.

Čl. XII

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 538/2004 Z. z., zákona č. 539/2004 Z. z., zákona č. 659/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 314/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 76/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 168/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z , zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 563/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 60/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 185/2009 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 374/2010 Z. z., zákona č. 548/2010 Z. z., zákona č. 129/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z. zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 188/2012 Z. z., zákona č. 189/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 288/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 70/2013 Z. z., zákona č. 135/2013 Z. z., zákona č. 318/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 180/2014 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 364/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 62/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z. a zákona č. 361/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.

V § 9 ods. 2 písm. v) sa slová „Fondom národného majetku Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „právnickou osobou podľa osobitného predpisu59ca)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 59ca znie:

„59ca)

§ 2 ods. 2 zákona č. 375/2015 Z. z. o zrušení Fondu národného majetku Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

2.

V poznámke pod čiarou k odkazu 59d sa citácia „§ 29 ods. 11 písm. a) druhý a tretí bod zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov“ sa nahrádza citáciou „§ 6 zákona č. 375/2015 Z. z. o zrušení Fondu národného majetku Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

3.

V § 12 ods. 4 sa slová „spoločnosťou, Národnou bankou Slovenska72) a Fondom národného majetku Slovenskej republiky,73)“ nahrádzajú slovami „spoločnosťou a Národnou bankou Slovenska,72)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 73 sa vypúšťa.

4.

V § 17 ods. 4 sa vypúšťajú slová „Fondu národného majetku Slovenskej republiky“.

5.

V § 41 ods. 1 druhej vete sa za slovom „podnikanie“ čiarka nahrádza slovom „a“ a vypúšťajú sa slová „a Fond národného majetku Slovenskej republiky“.

6.

V § 43 ods. 3 písm. i) a l), ods. 6 písm. c) a ods. 15 sa slová „na podnikanie (§ 12 ods. 2), Fondu národného majetku Slovenskej republiky a Národnej banke Slovenska“ nahrádzajú slovami „na podnikanie (§ 12 ods. 2) a Národnej banke Slovenska“.

Čl. XIII

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 659/2005 Z. z., zákona č. 275/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 678/2006 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 199/2007 Z. z., zákona č. 323/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 383/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 390/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 57/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 468/2010 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 223/2012 Z. z., zákona č. 287/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 436/2013 Z. z. zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 292/2014 Z. z., zákona č. 324/2014 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 171/2015 Z. z. a zákona č. 357/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.

V § 3 ods. 2 sa za slovami „fondy (ďalej len „štátny fond“)“ čiarka nahrádza slovom „a“ a vypúšťajú sa slová „Fond národného majetku Slovenskej republiky a“.

2.

V § 14 ods. 7 sa v prvej vete za slovom „poisťovňa“ čiarka nahrádza slovom „a“ a vypúšťajú sa slová „a Fond národného majetku Slovenskej republiky“.

3.

V § 14 ods. 7 sa vo štvrtej vete za slovom „fond“ čiarka nahrádza slovom „a“ a vypúšťajú sa slová „Fond národného majetku Slovenskej republiky a“.

4.

V § 19 ods. 13 sa slová „Fond národného majetku Slovenskej republiky, ak koná podľa osobitného predpisu23)“ nahrádzajú slovami „právnická osoba podľa osobitného predpisu22ba) alebo Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, ak konajú podľa osobitného predpisu.23)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 22ba znie:

„22ba)

§ 2 ods. 2 zákona č. 375/2015 Z. z. o zrušení Fondu národného majetku Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

Čl. XIV

Zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 277/2005 Z. z., zákona č. 276/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 160/2009 Z. z., zákona č. 286/2009 Z. z., zákona č. 408/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 223/2012 Z. z., zákona č. 414/2012 Z. z., zákona č. 207/2013 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z. a zákona č. 357/2015 Z. z. sa mení takto:

1.

V § 3 sa vypúšťa písmeno m).

Doterajšie písmená n) až v) sa označujú ako písmená m) až u).

2.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8 sa vypúšťa.

Čl. XV

Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 557/2009 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 318/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z. a zákona č. 301/2014 Z. z. sa mení takto:

V § 32 ods. 12 sa vypúšťajú slová „Fondu národného majetku a“.

Čl. XVI

Zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 568/2008 Z. z., zákona č. 266/2010 Z. z., zákona č. 181/2014 Z. z., zákona č. 54/2015 Z. z., zákona č. 181/2014 Z. z., zákona č. 131/2015 Z. z. a zákona č. 272/2015 Z. z. sa mení takto:

1.

V § 1 sa vkladá nová prvá veta, ktorá znie: „V Slovenskej republike môžu pôsobiť politické strany a politické hnutia (ďalej len „strana“) podľa tohto zákona a práva Európskej únie.“ a v druhej vete sa slová „politickej strany a politického hnutia (ďalej len „strana“)“ nahrádzajú slovom „strany“.

2.

Doterajší text § 2 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2)

Stranám a poslancom za strany, ktoré nie sú zriadené podľa tohto zákona, sa zakazuje zriaďovať na území Slovenskej republiky ich kancelárie.“.

3.

V § 7 ods. 9 písm. e) sa za slová „§ 2“ vkladajú slová „ods. 1“.

4.

V § 17 ods. 1 sa za slová „§ 2“ vkladajú slová „ods. 1“.

5.

V § 24 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „Fondu národného majetku Slovenskej republiky,“.

6.

V § 24 ods. 1 písm. b) a c) sa vypúšťajú slová „Fond národného majetku Slovenskej republiky,“.

7.

V § 31 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ministerstvo uloží strane pokutu od 600 eur do 3500 eur, ak strana alebo jej poslanec porušil ustanovenie § 2 ods. 2.“.

Čl. XVII

Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 500/2010 Z. z., zákona č. 505/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 48/2011 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 257/2011 Z. z., zákona č. 503/2011 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 361/2012 Z. z., zákona č. 392/2012 Z. z., zákona č. 122/2013 Z. z., zákona č. 305/2013 Z. z., zákona č. 402/2013 Z. z., zákona č. 462/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 322/2014 Z. z., zákona č. 325/2014 Z. z., zákona č. 362/2014 Z. z. a zákona č. 338/2015 Z. z. sa mení takto:

1.

V § 61 ods. 1 písm. d) štvrtom bode sa za slovami „štátnym fondom“ čiarka nahrádza slovom „a“ a vypúšťajú sa slová „Fondom národného majetku Slovenskej republiky a“.

2.

V § 61 ods. 1 písm. d) siedmom bode sa vypúšťajú slová „Fondu národného majetku Slovenskej republiky,“.

3.

V § 61 ods. 1 písm. e) sa za slovom „obce“ čiarka nahrádza slovom „alebo“ a vypúšťajú sa slová „alebo Fondu národného majetku Slovenskej republiky“.

Čl. XVIII

Zákon č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení zákona č. 132/2013 Z. z. a zákona č. 352/2013 Z. z. sa mení takto:

V § 8 sa vypúšťa písmeno h).

Doterajšie písmeno i) sa označuje ako písmeno h).

Čl. XIX

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. decembra 2015 okrem bodu 27 v čl. III, ktorý nadobúda účinnosť 31. decembra 2015 a okrem § 1, § 2 ods. 1, 2, 4 až 6, § 3 až 7 v čl. I, čl. II, bodov 1 až 26 a 28 až 35 v čl. III, čl. IV až XV, bodov 5 a 6 v čl. XVI a čl. XVII a XVIII, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2016.

Andrej Kiska v. r. Peter Pellegrini v. r. Robert Fico v. r.

[]

Poznámky

[]1)

§ 5 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

[]2)

§ 99 ods. 8 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov.

[]3)

§ 35 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.

[]4)

Napríklad § 57 ods. 1 písm. d) a § 114 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.

[]5)

Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.

[]6)

§ 13 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

[]7)

§ 105 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 644/2006 Z. z.

[]8)

§ 22 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
o zrušení Fondu národného majetku Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 2

(3)

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) určí na účel podľa odseku 2 právnickú osobu, ktorej jediným akcionárom je štát, alebo právnickú osobu, ktorej jediným zakladateľom je štát, najneskôr do 31. decembra 2015.

Čl. III

Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení zákona č. 92/1992 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., zákona č. 541/1992 Zb., zákona č. 544/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 17/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 60/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 244/1994 Z. z., zákona č. 369/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 4/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 56/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 322/1996 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 352/1996 Z. z., zákona č. 210/1997 Z. z., zákona č. 211/1997 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 221/1998 Z. z., zákona č. 253/1999 Z. z., zákona č. 122/2000 Z. z., zákona č. 441/2000 Z. z., zákona č. 13/2002 Z. z., zákona č. 291/2002 Z. z., zákona č. 292/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 564/2003 Z. z., zákona č. 359/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 717/2004 Z. z., zákona č. 595/2006 Z. z., zákona č. 160/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 38/2010 Z. z., zákona č. 153/2011 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 91/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 435/2013 Z. z., zákona č. 197/2014 Z. z., zákona č. 117/2015 Z. z. a zákona č. 259/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

27.

V § 47j ods. 1 sa slová „30. júna 2016“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2015“.

Čl. XVI

Zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 568/2008 Z. z., zákona č. 266/2010 Z. z., zákona č. 181/2014 Z. z., zákona č. 54/2015 Z. z., zákona č. 181/2014 Z. z., zákona č. 131/2015 Z. z. a zákona č. 272/2015 Z. z. sa mení takto:

1.

V § 1 sa vkladá nová prvá veta, ktorá znie: „V Slovenskej republike môžu pôsobiť politické strany a politické hnutia (ďalej len „strana“) podľa tohto zákona a práva Európskej únie.“ a v druhej vete sa slová „politickej strany a politického hnutia (ďalej len „strana“)“ nahrádzajú slovom „strany“.

2.

Doterajší text § 2 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2)

Stranám a poslancom za strany, ktoré nie sú zriadené podľa tohto zákona, sa zakazuje zriaďovať na území Slovenskej republiky ich kancelárie.“.

3.

V § 7 ods. 9 písm. e) sa za slová „§ 2“ vkladajú slová „ods. 1“.

4.

V § 17 ods. 1 sa za slová „§ 2“ vkladajú slová „ods. 1“.

7.

V § 31 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ministerstvo uloží strane pokutu od 600 eur do 3500 eur, ak strana alebo jej poslanec porušil ustanovenie § 2 ods. 2.“.

Čl. XIX

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. decembra 2015 okrem bodu 27 v čl. III, ktorý nadobúda účinnosť 31. decembra 2015 a okrem § 1, § 2 ods. 1, 2, 4 až 6, § 3 až 7 v čl. I, čl. II, bodov 1 až 26 a 28 až 35 v čl. III, čl. IV až XV, bodov 5 a 6 v čl. XVI a čl. XVII a XVIII, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2016.

Andrej Kiska v. r. Peter Pellegrini v. r. Robert Fico v. r.

[]

Poznámky

[]1)

§ 5 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

[]2)

§ 99 ods. 8 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov.

[]3)

§ 35 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.

[]4)

Napríklad § 57 ods. 1 písm. d) a § 114 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.

[]5)

Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.

[]6)

§ 13 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

[]7)

§ 105 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 644/2006 Z. z.

[]8)

§ 22 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.